Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi môn Tiếng Anh 5

Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi môn Tiếng Anh 5

Câu I: Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C hoặc D) đứng trước một từ có cách phát

 âm khác so với các từ còn lại: (2điểm).

1. A. hour B. mountain C. souvenir D. mouth

2. A. break B. headache C. bread D. weather

3. A. them B. throat C. clothes D. than

4. A. cook B. cinema C. candy D. cake

Câu II: Chọn đáp án đúng bằng cách gạch chân: (4điểm).

1. Peter likes to draw pictures very much. He wants to be a (singer/good artist/musician).

2. Volleyball is her brothers favourite (game/ sport / sports).

3. Our mother is in the bathroom. She (washes/ wash / is washing) her hair.

4. My granddad (tells/ told /talk) us an interesting story at 8.00p.m last night. My sister (sleeped/ slept / sleeps) well.

5. He cant go to school today because he (is having/ has / had) a headache.

6. (Who/ What / Where) are you going to play chess with?

7. (Hospital/ Museum / Factory) is a place of interest.

 

doc 4 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 07/02/2017 Lượt xem 495Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi môn Tiếng Anh 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng giáo dục&đào tạo
 Số phách
 Chữ ký
Giám thị 1 Giám thị 2
Hưng hà
Đề kiểm tra chất lượng hsg
Môn Tiếng Anh 5
năm học 2008-2009
 Họ và tên: .. 
 Trường tiểu học: ...
 Số báo danh:
 *Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề.
 *Học sinh làm bài ngay vào bài kiểm tra.
Câu I: Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C hoặc D) đứng trước một từ có cách phát 
 âm khác so với các từ còn lại: (2điểm).
1.
A. hour
B. mountain
C. souvenir
D. mouth
2.
A. break
B. headache
C. bread
D. weather
3.
A. them
B. throat
C. clothes
D. than
4.
A. cook 
B. cinema
C. candy
D. cake
Câu II: Chọn đáp án đúng bằng cách gạch chân: (4điểm).
Peter likes to draw pictures very much. He wants to be a (singer/good artist/musician).
Volleyball is her brother’s favourite (game/ sport / sports).
Our mother is in the bathroom. She (washes/ wash / is washing) her hair.
My granddad (tells/ told /talk) us an interesting story at 8.00p.m last night. My sister (sleeped/ slept / sleeps) well.
He can’t go to school today because he (is having/ has / had) a headache.
(Who/ What / Where) are you going to play chess with? 
(Hospital/ Museum / Factory) is a place of interest.
Câu III: Điền giới từ phù hợp để hoàn thành câu: (3điểm).
Finally, I’m going to fly home . lots of VietNamese souvenirs.
Let’s write .. the seasons and weather in VietNam.
Yesterday Mai danced very well . the school festival in the school yard.
I want to see cinema Laura. Did you sit side side?
What is the first month the year?
Câu IV: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc: (3điểm).
1. Look! LiLi (sing) an English song at the meeting.
On the twentieth of November last year, many students (visit) their old school.
Next weekend, they (watch) a foot ball match between Liverpool and Manchester United at Oxford stadium.
Học sinh không được viết vào phần gạch chéo này.
Your brother (not do) homework last night.
What her mother (do) next summer holiday? She is going to visit SamSon beach.
Alan (not want) to play sports because he is tired.
Câu V: Tìm và sửa lỗi sai: (3điểm). 
We are going to visit Huong pagoda. It sounds nine. .... 
Miss Chi does English exercise in the classroom now. ........ 
How often did you go cycling? ............
You should brush your teeth before meals.  
You shouldn’t eat too much candies  
 because they are not for your teeth.
VietNam has many beautiful beachs.  
Câu VI: Đọc đoạn văn sau đó tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống và trả lời các câu
 hỏi: (5điểm). 
 This is my new friend, Laura. She was born on the twenty-sixth February, 1996. She English at Oxford Primary School. She .. to be a good English teacher. She listens to the English news every morning. Next month she is going to visit Tuan Chau ... More over she likes the in summer in VietNam because it’s hot and sunny 
	1. What’s her job?
	.............................................................................
2. Was Laura born on February 26th 1996?
.............................................................................
3. How often does she listen to the English news?
.............................................................................
 4. Where is she going next month?
............................................................................. 
5. What does she like in VietNam?
.............................................................................
 _______The end_______
Phòng giáo dục&đào tạo
 Số phách
 Chữ ký
Giám thị 1 Giám thị 2
Hưng hà
đáp án kiểm tra chất lượng hsg
Môn Tiếng Anh 5
năm học 2008-2009
 Họ và tên: .. 
 Trường tiểu học: ...
 Số báo danh:
 *Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề.
 *Học sinh làm bài ngay vào bài kiểm tra.
Câu I: Khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C hoặc D) đứng trước một từ có cách phát 
 âm khác so với các từ còn lại: (2điểm).
1.
A. hour
B. mountain
C. souvenir
D. mouth
2.
A. break
B. headache
C. bread
D. weather
3.
A. them
B. throat
C. clothes
D. than
4.
A. cook 
B. cinema
C. candy
D. cake
Câu II: Chọn đáp án đúng bằng cách gạch chân: (4điểm).
Peter likes to draw pictures very much. He wants to be a (singer/good artist /musician).
Volleyball is her brother’s favourite (game/ sport / sports).
Our mother is in the bathroom. She (washes/ wash / is washing) her hair.
My granddad (tells/ told /talk) us an interesting story at 8.00p.m last night. My sister (sleeped/ slept / sleeps) well.
He can’t go to school today because he (is having/ has / had) a headache.
(Who/ What / Where) are you going to play chess with? 
(Hospital/ Museum / Factory) is a place of interest.
Câu III: Điền giới từ phù hợp để hoàn thành câu: (3điểm).
Finally, I’m going to fly home with lots of VietNamese souvenirs.
Let’s write about the seasons and weather in VietNam.
Yesterday Mai danced very well at the school festival in the school yard.
I want to see cinema with Laura. Did you sit side by side?
What is the first month of the year?
Câu IV: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc: (3điểm).
1. Look! LiLi (sing) an English song at the meeting.
is singing
On the twentieth of November last year, many students (visit) their old school.
visited
Next weekend, they (watch) a foot ball match between Liverpool and Manchester United at Oxford stadium.
are going to watch
Học sinh không được viết vào phần gạch chéo này.
Your brother (not do) homework last night.
didn’t do / did not do
What her mother (do) next summer holiday? She is going to visit SamSon beach.
What is her mother going to do? 
Alan (not want) to play sports because he is tired.
doesn’t want / does not want
Câu V: Tìm và sửa lỗi sai: (3điểm). 
We are going to visit Huong pagoda. It sounds nine. nine .nice. 
Miss Chi does English exercise in the classroom now. does .is doing... 
How often did you go cycling? did ..do....
You should brush your teeth before meals. before after 
You shouldn’t eat too much candies much many... 
 because they are not for your teeth.
VietNam has many beautiful beachs. beachs beach.. 
Câu VI: Đọc đoạn văn sau đó tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống và trả lời các câu
 hỏi: (5điểm). 
 This is my new friend, Laura. She was born on the twenty-sixth of.. February, 1996. She studies/learns English at Oxford Primary School. She wants to be a good English teacher. She listens to the English news every morning. Next month she is going to visit Tuan Chau island.. More over she likes the weather in summer in VietNam because it’s hot and sunny 
	1. What’s her job?
	 Her job / She is a student.
2. Was Laura born on February 26th 1996?
 Yes, she was / Yes, She was born on the twenty-sixth of February, 1996.
3. How often does she listen to the English news?
 She listens to the English news every morning.
 4. Where is she going next month?
 she is going to visit Tuan Chau island.
5. What does she like in VietNam?
 She likes the weather in summer in VietNam.
 _______The end_______

Tài liệu đính kèm:

 • docBa1.doc