Đề kiểm tra học kì II - Môn Vật lí – lớp 10 năm học 2010 – 2011

Đề kiểm tra học kì II - Môn Vật lí – lớp 10 năm học 2010 – 2011

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Khi moät vaät chuyeån ñoäng coù vaän toác töùc thôøi bieán thieân töø ñeán thì coâng cuûa ngoaïi löïc taùc duïng ñöôïc tính baèng bieåu thöùc naøo ?

 A. B. C. D.

Câu 2: Trong các đại lượng sau đây đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí:

A. Thể tích B. Áp suất C. Nhiệt độ tuyệt đối D. Khối lượng

Câu 3. Một ô tô khối lượng 5 tấn chuyển động chậm dần đều trên đường nằm ngang dưới tác dụng của lực ma sát ( hệ số ma sát 0,25). Vận tốc đầu của ô tô là 72km/h, sau một khoảng thời gian ô tô dừng. Công và công suất trung bình của lực ma sát trong khoảng thời gian đó là:

A. 106J , 1,25.105W B. -106J; 1,25.105W C. 107J; 1,25.105W D. -107J; 1,25.105W

 

doc 4 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 09/03/2017 Lượt xem 15Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II - Môn Vật lí – lớp 10 năm học 2010 – 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mã đề: 003
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN VẬT LÍ – LỚP 10
NĂM HỌC 2010 – 2011 –THỜI GIAN 90’
Họ, tên thí sinh:....
Lớp: .
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Khi moät vaät chuyeån ñoäng coù vaän toác töùc thôøi bieán thieân töø ñeán thì coâng cuûa ngoaïi löïc taùc duïng ñöôïc tính baèng bieåu thöùc naøo ? 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Trong các đại lượng sau đây đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí:
A. Thể tích 	B. Áp suất 	C. Nhiệt độ tuyệt đối	D. Khối lượng 
Câu 3. Một ô tô khối lượng 5 tấn chuyển động chậm dần đều trên đường nằm ngang dưới tác dụng của lực ma sát ( hệ số ma sát 0,25). Vận tốc đầu của ô tô là 72km/h, sau một khoảng thời gian ô tô dừng. Công và công suất trung bình của lực ma sát trong khoảng thời gian đó là: 
A. 106J , 1,25.105W	 B. -106J; 1,25.105W	 C. 107J; 1,25.105W	D. -107J; 1,25.105W
Câu 4. Một lò xo có độ cứng k = 50N/m có một đầu buộc vào một vật có khối lượng m = 1kg nằm trên mặt phẳng nằm ngang. Từ vị trí cân bằng kéo cho lò xo giãn 4cm, vận tốc của vật ở vị trí lò xo nén 1cm là:
	A. 25cm/s	B. 15cm/s	C. 21cm/s	D. 35cm/s
Câu 5. Một quả bóng có dung tích 1,2 lít không đổi, ban đầu không chứa khí. Dùng một cái bơm để bơm không khí ở áp suất 1at vào bóng. Mỗi lần bơm được 30cm3 không khí. Cho nhiệt độ không đổi. Hỏi sau bao nhiêu lần bơm, áp suất không khí trong quả bóng tăng 1,5 lần. 
	A. 40 lần	B. 50 lần	C. 60 lần 	D. 70 lần
Câu 6. Một lò xo có độ cứng k = 50N/m có một đầu buộc vào một vật có khối lượng m = 1kg nằm trên mặt phẳng nằm ngang. Từ vị trí cân bằng kéo cho lò xo giãn 5cm, động năng của vật ở vị trí cân bằng là:
	A. 0,0625J	B. 6,25J	C. 2,5J	D. 0,025J
Câu 7: Một máy bay có khối lượng 160000 kg, bay với vận tốc 720 km/h. Động lượng của máy bay là:
A. 1152.103 kgm/s	B. 32.106 kgm/s	C. 6,4.106 kgm/s	D. 3,2.106 kgm/s.
Câu 8. Moät vieân ñaïn ñang bay thaúng ñöùng leân phía treân vôùi vaän toác 200 m/s thì noå thaønh hai maûnh baèng nhau. Hai maûnh chuyeån ñoäng theo hai phöông ñeàu taïo vôùi ñöôøng thaúng ñöùng goùc 60o. Haõy xaùc ñònh vaän toác cuûa moãi maûnh ñaïn .
	A .v1 = 200 m/s ; v2 = 100 m/s ; hôïp vôùi moät goùc 60o .
	B. v1 = 100 m/s ; v2 = 100 m/s ; hôïp vôùi moät goùc 120o
	C. v1 = 100 m/s ; v2 = 200 m/s ; hôïp vôùi moät goùc 60o .
	D. v1 = 400 m/s ; v2 = 400 m/s ; hôïp vôùi moät goùc 120o .
Câu 9. Một ống nước nằm ngang có đoạn bị thắt lại. Biết áp suất bằng 8.104Pa tại điểm có vận tốc 2m/s và tiết diện ống là S. Hỏi tại điểm có tiết diện là S/4 thì áp suất đó bằng:
A. 6.104Pa	B. 5.104Pa	C. 2.104Pa	D. 4.104Pa 
Câu 10. Trong ñieàu kieän naøo, sau va chaïm ñaøn hoài , 2 vaät ñeàu ñöùng yeân: 
	A. 2 vaät coù khoái löôïng vaø vaän toác ñöôïc choïn moät caùch thích hôïp va chaïm vôùi nhau 
	B. Moät vaät khoái löôïng raát nhoû ñang chuyeån ñoäng va chaïm vôùi moät vaät coù khoái löôïng raát lôùn ñang ñöùng yeân. 
 	C. 2 vaät coù khoái löôïng baèng nhau, chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu nhau vôùi cuøng moät vaän toác. 
	D. Khoâng theå xaûy ra hieän töôïng naøy. 
Câu 11. Một ô tô lên dốc( có ma sát) với vận tốc không đổi. Câu nào sau đây sai:
Lực kéo của động cơ sinh công dương
Lực ma sát sinh công âm
C. Trọng lực sinh công âm
	D. Phản lực pháp tuyến sinh công âm 
Câu 12. Chaát khí trong xylanh cuûa ñoäng cô nhieät coù aùp suaát laø 0,8.105Pa vaø nhieät ñoä 500C. Sau khi bò neùn, theå tích cuûa khí giaûm 5 laàn coøn aùp suaát taêng leân tôùi 7.105Pa. Nhieät ñoä cuûa khí cuoái quaù trình neùn laø 
	A. 2920C	B. 1900C	C. 5650C	D. 87,50C
Câu 13. Treo một vật khối lượng 100g vào một lò xo thẳng đứng thì lò xo giãn 2,5cm. Tại vị trí cân bằng truyền cho vật một vận tốc 0,2m/s. Lực đàn hồi của lò xo có giá trị lớn nhất là:
	A. 1,4N	B. 0,8N	C. 1,0N	 D. 4N
Câu 14: Ném một vật có khối lượng m từ độ cao h theo phương thẳng đứng xuống dưới. khi chạm đất vật nảy trở lên tới độ cao H = 2h. Bỏ qua mất mát năng lượng khi chạm đất. Vận tốc ném ban đầu phải có giá trị bao nhiêu ?
A. 	B. gH	C. 3gh2	D. 
Câu 15: Biểu thức định luật Sac - lơ là:
	A. PT=hs	B. VT=hs 	C. PV=hs 	D. P.V= hs
Câu 16: Một con lắc đơn dài l = 1m, treo vật có khối lượng m = 2 kg. Kéo vật cho dây treo làm với phương thẳng đứng một góc 900 rồi buông nhẹ. Cho g = 10 m/s2. Lực căng của dây treo khi vật đi qua vị trí cân bằng là bao nhiêu ?
A. 30N	B. 40N	C. 60N	D. 46,8N 
Câu 17 . Một vật A khối lượng 5kg chuyển động với vận tốc 8m/s và đập vào vật B khối lượng 2kg đang đứng yên. Sau va chạm vật B chuyển động với vận tốc 6m/s. Sau va chạm, động lượng của vật thứ nhất đã biến đổi một lượng là :
	A. 25kgm/s	B. -25kgm/s	C. 28kgm/s	D. -28kgm/s
Câu 18: Tính thế năng của một vật khối lượng 10 kg, rơi tự do sau khi nó rơi được 1 giây. Chọn mốc thế năng tại ví trí bắt đầu rơi. Lấy g = 10 m/s2.
A. -1000J.	B. 1000J	C. 500J	D. -500J
Câu 19. Khi ném lên vật 3kg từ độ cao 2m lên độ cao 5m so với mặt đất. Lấy g=10m/s2. Công của trọng lực có giá trị 
A. -90J	B. 0J. 	C. 90J.	D. -60J
Câu 20. Moät vaät tröôït treân maët phaúng nghieâng coù ma saùt, sau khi leân tôùi ñieåm cao nhaát, noù tröôït xuoáng vò trí ban ñaàu. Nhö vaäy trong quaù trình chuyeån ñoäng treân: 
A. Coâng cuûa troïng löïc ñaët vaøo vaät baèng 0 	B. Coâng cuûa löïc ma saùt ñaët vaøo vaät baèng 0 
C. Xung löôïng cuûa löïc ma saùt ñaët vaøo vaät baèng 0 D. Xung löôïng cuûa troïng löïc ñaët vaøo vaät baèng 0 
Câu 21. Một lò xo có chiều dài l1 = 26cm khi treo vật m1 = 100g và có chiều dài l2 = 29cm khi treo vật m2 = 400g. Lấy g = 10m/s2. Khi lò xo dãn ra từ 26cm đến 29cm, lực đàn hồi đã thực hiện một công là:
A. -0,045J	B. -750J	C. 450J	D. -0,075J 
Câu 22. Moät vaät coù khoái löôïng 0,5 kg ñöôïc phoùng thaúng ñöùng töø maët ñaát vôùi vaän toác 10m/s. Laáy g=10m/s2. Boû qua söùc caûn. Hoûi khi vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 6m thì ñoäng naêng cuûa vaät coù giaù trò baèng bao nhieâu? 
	A. 7J 	B. 6J 	C. 5J 	D. 8J 
Câu 23: KWh là đơn vị tính:
A. vận tốc	B. Công suất	C. Áp suất	D. Công 
Câu 24. Một ô tô chạy đều trên đường nằm ngang với vận tốc 54km/h. Công suất của động cơ là 72kW. Lực phát động của động cơ là:
	A. 4800N	B. 4500N	C. 480N	D. 4200N
Câu 25. Phát biểu nào sau đây về áp suất chất lỏng là đúng:
Áp suất tĩnh ở độ sâu h bằng áp suất khí quyển
Áp suất tĩnh ở độ sâu h nhỏ hơn áp suất khí quyển
Áp suất tĩnh ở độ sâu h lớn hơn áp suất khí quyển
Khi có dòng chảy, áp suất như nhau tại tất cả các điểm nằm trên cùng một mặt ngang trong chất lỏng
II. TỰ LUẬN
Một quả cầu trượt không vận tốc đầu từ điểm A của một máng nghiêng mà phần dưới cuộn lại thành một đường tròn (trong mặt phẳng thẳng đứng) bán kính R. Vòng tròn hở cung CE với góc COE=2a. Cho AH=h. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản.
Tìm vận tốc của quả cầu tại C theo h, R, g và a
Tính độ cao h để sau khi thoát khỏi quỹ đạo tròn tại C quả cầu bay trong không khí rồi lại rơi trúng vào điểm E
Bài làm :

Tài liệu đính kèm:

  • docGA DAI 7 2010 2011.doc