Đề kiểm tra khảo sát chất lương đầu năm Môn Vật lí 9

Đề kiểm tra khảo sát chất lương đầu năm Môn Vật lí 9

Câu 1 (2điểm):

 Phát biểu và viết biểu thức của định luật Ôm?

Câu 2 (3điểm):

 Viết các hệ thức của I, U và Rtđ trong đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song gồm R1 và R2

Câu 3 (5điểm):

 Tính điện trở của một dây dẫn có chiều dài l = 2m có tiết diện S = 2mm2 và điện trở suất = 2,8.10-8 ( )

 

doc 3 trang Người đăng vultt Ngày đăng 23/02/2017 Lượt xem 224Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra khảo sát chất lương đầu năm Môn Vật lí 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng Gd & §t than uyªn
®Ò kiÓm tra kh¶o s¸t CL ®Çu n¨m
Tr­êng THCS sè 1 M­êng Kim
 M«n: VËt lÝ 9. 
 Thêi gian: 45 phót
 (Kh«ng kÓ thêi gian chÐp ®Ò)
Câu 1 (2điểm):
	Phát biểu và viết biểu thức của định luật Ôm?
Câu 2 (3điểm):
	Viết các hệ thức của I, U và Rtđ trong đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song gồm R1 và R2
Câu 3 (5điểm):
	Tính điện trở của một dây dẫn có chiều dài l = 2m có tiết diện S = 2mm2 và điện trở suất = 2,8.10-8 ()
Câu 4 (2điểm):
	Một bóng đèn đang hoạt động với hiệu điện thế 220V thì có công suất là 100W. Tính cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn đó?
Tæ kh¶o thÝ duyÖt
Ng­êi ra ®Ò
CÇm V¨n C­êng
H­íng dÉn chÊm bµi:
C©u
Néi dung
Thang ®iÓm
1
* §Þnh luËt ¤m: C­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn tØ lÖ thuËn víi hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai ®Çu d©y vµ tØ lÖ nghÞch víi ®iÖn trë cña d©y.
1®
* C«ng thøc: 
 Trong ®ã: I lµ c­êng ®é dßng ®iÖn (A).
 U lµ hiÖu ®iÖn thÕ (V).
 R lµ ®iÖn trë ()
1®
2
* §o¹n m¹ch nèi tiÕp:
 I = I1 = I2
0,5®
 U = U1 + U2
0,5®
 Rt® = R1 + R2
0,5®
* §o¹n m¹ch song song:
 I = I1 + I2
0,5®
 U = U1 = U2
0,5®
0,5®
3
* Tãm t¾t: l = 2m
 S = 2 mm2 = 2.10-6m2
 = 2,8.10-8 ()
 R = ? 
0.75®
* Giải:
- Điện trở của dây dẫn đó là:
0,5đ
ADCT: 
0.5đ
Thay số: 
1đ
Đáp số: R = 0.028()
0,25đ
4
* Tóm tắt: U = 220V
 P = 100W
 I = ?A
 R = ?
0.5đ
* Giải: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là:
Từ CT: P = U.I => I = U/P
0,25đ
Thay số: I = 220/100 = 2,2(A)
0,5đ
ĐS: I = 2,2(A)
0,25đ
Tæ kh¶o thÝ duyÖt
Ng­êi ra ®Ò
CÇm V¨n C­êng

Tài liệu đính kèm:

  • dockhao sat.doc