Đề kiểm tra khảo sát đầu năm học lớp 7 môn: Toán

Đề kiểm tra khảo sát đầu năm học lớp 7 môn: Toán

Caâu 9 :Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng có:

a. 1 điểm chung ; b. 2 điểm chung ; c. có vô số điểm chung ; d. không có điểm chung nào .

 Caâu 10 : Góc có số đo lớn hơn và nhỏ hơn gọi là:

a. Góc vuông ; b. Góc tù ; c. Góc bẹt ; d. Góc nhọn .

Caâu 11 : Góc có số đo lớn hơn và nhỏ hơn gọi là:

a. Góc vuông ; b. Góc tù ; c. Góc bẹt ; d. Góc nhọn .

Caâu 12 : Góc có số đo bằng gọi là:

a. Góc vuông ; b. Góc tù ; c. Góc bẹt ; d. Góc nhọn .

Caâu 13 : Góc có số đo bằng gọi là:

a. Góc vuông ; b. Góc tù ; c. Góc bẹt ; d. Góc nhọn .

 

doc 2 trang Người đăng vultt Ngày đăng 28/02/2017 Lượt xem 14Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra khảo sát đầu năm học lớp 7 môn: Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tröôøng THCS Vaân Khaùnh Ñoâng ÑEÀ KIEÅM TRA KHAÛO SAÙT ÑAÀU NAÊM HỌC 2009 – 2010
Lôùp  Moân : Toaùn 
Hoï vaø teân : Thôøi gian : 45 phuùt 
 Ñieåm Lôøi pheâ cuûa GV
I/Phaàn traéc nghieäm :(4 ñieåm) . 
Trong caùc caâu coù caùc löïa choïn a, b, c, d chæ khoanh troøn vaøo moätchữ cái ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.
Caâu 1 : Trong các biểu thức sau biểu thức nào là phân số:.
a. ; b. ; c. 1 ; d. .
Caâu 2 : Trong các phân số sau phân số nào bằng phân số :
a. ; b. ; c. ; d. (a,b Z, b 0).
Caâu 3 : Kết quả của phép nhân hai phân số . là :
a. ; b. ; c. 1 ; d. .
Caâu 4 : Ta đổi hỗn số 2 thành phân số được kết quả là :
a. ; b. ; c. ; d. .
Caâu 5 : Phân số nào có thể rút gọn được:
a. 	;	b. 	 ;	c. 	;	d. .
Caâu 6 : Cặp số nguyên tố nào là cặp số nguyên tố cùng nhau trong các cặp số sau đây:
a. (4,6) ; b. (6,9) ; c. (5,10) ; d. (3,7) .
Caâu 7 : UCLN(26,39) là :
a. 26 ; b. 3 ; c. 13 ; d. 1 .
Caâu 8 : Cho a Î Z nếu ½ a - 2½ = 2 thì :
a. a = 2	;	 b. a = - 2	; c. a = 0 hoặc a = 4	; d. a = 2 hoặc a = - 4
Caâu 9 :Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng có:
a. 1 điểm chung ; b. 2 điểm chung ; c. có vô số điểm chung ; d. không có điểm chung nào .
 Caâu 10 : Góc có số đo lớn hơn và nhỏ hơn gọi là:
a. Góc vuông ; b. Góc tù ; c. Góc bẹt ; d. Góc nhọn .
Caâu 11 : Góc có số đo lớn hơn và nhỏ hơn gọi là:
a. Góc vuông ; b. Góc tù ; c. Góc bẹt ; d. Góc nhọn .
Caâu 12 : Góc có số đo bằng gọi là:
a. Góc vuông ; b. Góc tù ; c. Góc bẹt ; d. Góc nhọn .
Caâu 13 : Góc có số đo bằng gọi là:
a. Góc vuông ; b. Góc tù ; c. Góc bẹt ; d. Góc nhọn .
Caâu 14 : Phát biểu nào đúng trong các phát biểu sau:
 a. Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 1800.
Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 900. 
Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 1800.
 d. Hai góc phụ nhau thì kề nhau.
Caâu 15 :Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz .Biết số đo góc xOy bằng 500 , số đo góc yOz bằng 1200 thì : 
a. xOz là góc vuông.	 	b. xOz là góc nhọn.
c. xOz là góc tù.	d. xOz là góc bẹt.
Caâu 16 : Cho Ox và Oy là hai tia không đối nhau . Nếu tia OM nằm 
giữa hai tia Ox, Oy thì :
a.	Điểm M nằm trên cạnh Ox.	 b.	Điểm M nằm trong góc xOy.
c. 	Điểm M nằm trên cạnh Oy.	 D. 	Điểm M nằm ngoài góc xOy.
II/Phaàn Töï Luaän : (6 ñieåm)
Bài 1( 1 điểm): Thực hiện phép tính ( tính nhanh nếu có thể)
	 M = 	 
Bài 2(1 điểm): Tìm x , biết 
 	x - = 
Bài 3( 2 điểm): Lớp 6A gồm có ba loại học sinh khá, giỏi, trung bình.Số học sinh giỏi bằng số học sinh 
cả lớp.Số học sinh trung bình bằng số học cả lớp và có 3 học sinh loại khá
	a) Tính số học sinh lớp 6A
	b)Tính số học sinh giỏi và số học sinh trung bình của lớp
 Bài 4( 2điểm):Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho xÔz = 900, 
xÔy =300. 
 a)Trong 3 tia Ox , Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
 b)Vẽ tia phân giác On của góc yÔz .Chứng tỏ rằng Oy là tia phân giác của xÔn.
BAØI LAØM
..

Tài liệu đính kèm:

  • docKTKS TOAN 7.doc