Giáo án Công nghệ 9 tiết 3: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện

Giáo án Công nghệ 9 tiết 3: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện

Tuần 3

Bài dạy: DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN Tiết PPCT : 3

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY :

 1/ Kiến thức :

- Biết công dụng, phân loại của một số đồng hồ đo điện.

- Biết công dụng của một số dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt điện.

 2/ Kĩ năng :

- Biết phân biệt được các đồng hồ đo điện.

 3/ Thái độ :

- Nghiêm túc, tiếp nhận.

 

doc 2 trang Người đăng vultt Ngày đăng 22/02/2017 Lượt xem 89Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 9 tiết 3: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 3
Baøi daïy: 
DUÏNG CUÏ DUØNG TRONG LAÉP ÑAËT MAÏNG ÑIEÄN
Tieát PPCT : 3
Ngaøy soaïn : 29/08/2011	Ngaøy daïy : 31/08/2011	Tieát: 1	Lôùp: 91	
	Ngaøy daïy : 31/08/2011	Tieát: 2	Lôùp: 92
	Ngaøy daïy : 31/08/2011	Tieát: 4	Lôùp: 93
	Ngaøy daïy : 31/08/2011	Tieát: 5	Lôùp: 94
I. MUÏC TIEÂU BAØI DAÏY :
	1/ Kieán thöùc : 
- Bieát coâng duïng, phaân loaïi cuûa moät soá ñoàng hoà ño ñieän.
- Bieát coâng duïng cuûa moät soá duïng cuï cô khí duøng trong laép ñaët ñieän.
	2/ Kó naêng :
- Bieát phaân bieät ñöôïc caùc ñoàng hoà ño ñieän.
	3/ Thaùi ñoä :
- Nghieâm tuùc, tieáp nhaän.
	II. CHUAÅN BÒ :
	1/ Chuaån bò cuûa giaùo vieân :
- Nghieân cöùu kó noäi dung baøi trong SGK, SGV vaø caùc taøi lieäu tham khaûo coù lieân quan ñeán noäi dung baøi.
- Duïng cuï : caùc ñoàng hoà ño ñieän (Ampe keá, voân keá, coâng tô ñieän, ñoàng hoà vaïn naêng).
	2/ Chuaån bò cuûa hoïc sinh :
- Sgk, vôû ghi baøi.
	III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
	1/ Toå chöùc vaø oån ñònh lôùp : (1 phuùt)
- Kieåm tra só soá hoïc sinh.
	2/ Kieåm tra baøi cuõ: (5 phuùt)
- Em haõy neâu phaân loaïi, caáu taïo vaø caùch söû duïng daây daãn ñieän ?
- Neâu caáu taïo, coâng duïng cuûa daây caùp ñieän duøng trong maïng ñieän trong nhaø ? Vaät lieäu caùch ñieän laø gì ? Cho ví duï ?
	3/ Daïy baøi môùi : (35 phuùt)
	Duïng cuï duøng trong laép ñaët maïng ñieän goàm coù ñoàng hoà ño ñieän vaø caùc duïng cuïc cô khí. Coù raát nhieàu ñoàng hoà ño ñieän, chuùng khaùc nhau veà ñaïi löôïng ño, cô caáu ño, caáp chính xaùc,  Trong baøi naøy chuùng ta chæ xeùt tôùi nhöõng loaïi ñoàng hoà ño ñieän thöôøng duøng ñeå ño moät soá ñaïi löôïng ñieän nhö : ñieän aùp, doøng ñieän, ñieän trôû,  Ñeå roõ hôn veà caùc loaïi ñoàng hoà naøy vaø caùc duïng cuï cô khí duøng trong laép ñaët ñieän, chuùng ta cuøng nghieân cöùu baøi “Duïng cuï duøng trong laép ñaët maïng ñieän”.
	4/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : 
Thôøi gian
NOÄI DUNG KIEÁN THÖÙC
PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
20
 Phuùt
15 phuùt
v Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu ñoàng hoà ño ñieän.
I. Ñoàng hoà ño ñieän : 
1. Coâng duïng cuûa ñoàng hoà ño ñieän :
- Ñoàng hoà ño ñieän giuùp chuùng ta phaùt hieän ñöôïc nhöõng hö hoûng, tình traïng laøm vieäc khoâng bình thöôøng cuûa maïng ñieän vaø ñoà duøng ñieän.
2. Phaân loaïi ñoàng hoà ño ñieän : 
Teân goïi
Ñaïi löôïng ño
Ampe keá
Cöôøng ñoä doøng ñieän
Voân keá
Ñieän aùp
OÂm keá
Ñieän trôû maïch ñieän
Oaùt keá
Coâng suaát tieâu thuï cuûa maïch ñieän
Coâng tô
Ñieän naêng tieâu thuï cuûa ñoà duøng ñieän
Ñoàng hoà vaïn naêng
Ñieän aùp, ñieän trôû, cöôøng ñoä doøng ñieän.
3. Moät soá kí hieäu cuûa ñoàng hoà ño ñieän :
Teân goïi
Kí hieäu
Ampe keá
A
Voân keá
V
OÂm keá
Oaùt keá
W
Coâng tô
kWh
Ñoàng hoà vaïn naêng
v Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu duïng cuï cô khí
II. Duïng cuï cô khí :
Moät soá loaïi duïng cuï cô khí : 
Baûng 3 – 4 SGK/15+16.
- Em haõy keå teân moät soá ñoàng hoà ño ñieän maø em bieát ?
- Cho HS ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi chöõ in nghieâng SGK/13.
- Töø ñoù, neâu leân coâng duïng chung cuûa ñoàng hoà ño ñieän ?
GV nhaän xeùt, boå sung.
- GV cho HS quan saùt caùc ñoàng hoà ño ñieän.
- Trong thöïc teá coù nhöõng ñoàng hoà ño ñieän naøo ? Ñaïi löôïng ño cuûa moãi ñoàng hoà ño ñieän ?
GV nhaän xeùt, boå sung.
- GV cho HS leân baûng ghi kí hieäu cuûa moãi loaïi ñoàng hoà ño ñieän.
- Duïng cuï cô khí duøng ñeå laøm gì ? Cho HS thaûo luaän teân vaø coâng duïng cuûa töøng duïng cuï cô khí ñaõ cho trong baûng 3 – 4 SGK/15+16.
- Cho HS ñaïi dieän nhoùm traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
- HS quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi.
- HS traû lôøi.
- HS laéng nghe.
- HS leân baûng vaø ñieàn caâu traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
- HS traû lôøi.
IV. CUÛNG COÁ, DAËN DOØ : (4 phuùt)
	1/ Cuûng coá kieán thöùc baøi hoïc :
- Neâu teân goïi vaø ñaïi löôïng ño cuûa caùc ñoàng hoà ño ñieän ?
- Neâu teân vaø coâng duïng cuûa moät soá duïng cuï cô khí ?
	2/ Daën doø chuaån bò cho baøi hoïc keá tieáp :
- Naém vöõng noäi dung baøi hoïc vaø xem tröôùc baøi “Söû duïng ñoàng hoà ño ñieän”. 

Tài liệu đính kèm:

  • doccong nghe 9 tiet 3.doc