Giáo án Đại Số 7 - GV: Đỗ Thừa Trí - Tiết 41: Thu thập số liệu thống kê, tần số

Giáo án Đại Số 7 - GV: Đỗ Thừa Trí - Tiết 41: Thu thập số liệu thống kê, tần số

I. Mục Tiêu:

 - HS được làm quen với bảng (đơn giản) về thu thập số liệu thống kê khi điều tra. Biết xác định và diễn tả được dấu hiệu điều tra. Hiểu được ý nghĩa của cụm từ “các giá trị của dấu hiệu” và “số các giá trị khác nhau của dấu hiệu” làm quen với khái niệm tần số của một giá trị.

 - Biết các kí hiệu đối với một dấu hiệu, giá trị của nó và tần số của một giá trị. Biết lập bảng đơn giản để ghi lại các số liệu thu thập được qua điều tra.

II. Chuẩn Bị:

- GV: Bảng phụ

- HS: Xem trước bài ở nhà

- Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề

III. Tiến Trình:

 

doc 2 trang Người đăng vultt Ngày đăng 28/02/2017 Lượt xem 23Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại Số 7 - GV: Đỗ Thừa Trí - Tiết 41: Thu thập số liệu thống kê, tần số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 01 – 01 – 2008
Tuần: 1
Tiết: 1
Chương III: THỐNG KÊ
§1. THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ, TẦN SỐ
I. Mục Tiêu:
	- HS được làm quen với bảng (đơn giản) về thu thập số liệu thống kê khi điều tra. Biết xác định và diễn tả được dấu hiệu điều tra. Hiểu được ý nghĩa của cụm từ “các giá trị của dấu hiệu” và “số các giá trị khác nhau của dấu hiệu” làm quen với khái niệm tần số của một giá trị.
	- Biết các kí hiệu đối với một dấu hiệu, giá trị của nó và tần số của một giá trị. Biết lập bảng đơn giản để ghi lại các số liệu thu thập được qua điều tra.
II. Chuẩn Bị:
- GV: Bảng phụ
- HS: Xem trước bài ở nhà
- Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề
III. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp:
	2. Kiểm tra bài cũ: (3’)
 	GV giới thiệu nội dung của chương 3
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (12’)
	GV giới thiệu bảng thống kê số cây trồng được của các lớp như SGK.
	GV giới thiệu cho HS biết việc lập bảng trên được gọi là thu thập số liệu và bảng trên gọi là bảng số liệu thống kê ban đầu.
	GV cho HS lập bảng thống kê số con trong một gia đình hoặc số lượng HS khá trong mỗi lớp của trường THPT Đạ Tông 
	HS chú ý theo dõi và đọc trong SGK.
	HS chú ý theo dõi.
	HS lập bảng thống kê ban đầu.
1. Thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu:
STT
Lớp
Số cây trồng được
1
2
3
4
5
6
7
8
7A1
7A2
7A3
7A4
8A1
8A2
8A3
8A4
35
30
28
30
30
35
28
30
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 2: (10’)
	Nội dung điều tra ở bảng 1 là gì?
	GV giới thiệu thế nào là dấu hiệu và đơn vị điều tra. GV cho VD.
	Bảng 1 có bao nhiêu đơn vị điều tra?
	GV giới thiệu như thế nào là giá trị của dấu hiệu. Chú ý các giá trị có thể giống nhau.
	GV giới thiệu dãy giá trị của dấu hiệu
	Bảng 1 có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu
Hoạt động 3: (12’)
	Trong bảng 1 có bao nhiêu số khác nhau ở cột số cây trồng?
	Đó là những số nào?
	Có bao nhiêu lớp trồng được 30 cây? 
	28 cây? 
	35 cây? 
	50 cây?
	GV giới thiệu như thế nào gọi là tần số của giá trị.
	Trong dãy giá trị của dấu hiệu ở bảng 1 có bao nhiêu giá trị khác nhau?
	Hãy viết các giá trị khác nhau đó cùng tần số của chúng.
	Thống kê số cây trồng của mỗi lớp.
	HS chú ý theo dõi.	
	20 đơn vị điều tra.
	HS chú ý theo dõi.
	HS chú ý theo dõi
	20 giá trị
	HS đọc các giá trị đó
	Có 4 số khác nhau
	28, 30, 35 và 50
	8 lớp
	2 lớp
	7 lớp
	3 lớp
	HS chú ý theo dõi.
	4 giá tri khác nhau
	HS trả lời.
2. Dấu hiệu: 
- Vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu gọi là dấu hiệu. Kí hiệu: X, Y , Z 
VD: Ở bảng 1, số cây trồng được của mỗi lớp là dấu hiệu và mỗi lớp gọi là đơn vị điều tra.
- Các số 35, 30, 28, 30  được gọi là các giá trị của dấu hiệu. Kí hiệu là N
3. Tần số của mỗi giá trị:
	Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu gọi là tần số của giá trị đó.
 4. Củng Cố: (6’)
 	- GV cho HS làm bài tập 1
 5. Dặn Dò: (2’)
 	- Về nhà xem lại các VD và bài tập đã giải.
	- Làm các bài tập 2, 3.
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: 

Tài liệu đính kèm:

  • docDS7T41.doc