Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường

1. Yêu cầu giáo dục:

Giúp HS:

- Hiểu rõ nội quy, nhiệm vụ năm học mới và ý nghĩa của nó

- Tự giác thực hiện và nhắc nhở nhau cùng chấp hành đúng nội quy của trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học

2. Chuẩn bị:

a/ Phương tiện hoạt động:

- Văn bản nội quy và nhiệm vụ năm học

- Một số câu hỏi về nội quy, ý nghĩa của nội quy

- Một số tiết mục văn nghệ

b/ Về tổ chức

 

doc 59 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 02/03/2017 Lượt xem 155Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐIỂM THÁNG 9
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
* MỤC TIÊU GIÁO DỤC: 
Giúp HS :
- Hiểu về truyền thống tốt đẹp của nhà trường và những thành tích của lớp
- Phấn khởi, tự hào về truyền thống của trường, lớp
- Có thói quen chấp hành đúng nội quy của nhà trường, của lớp
- Ra sức học tập, rèn luyện để bảo vệ tổ quốc và vun đắp truyền thống của nhà trường
TIẾT 1
Ngày soạn:23/8/2009
Ngµy gi¶ng:27/8/2009
THẢO LUẬN NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚI
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp HS:
- Hiểu rõ nội quy, nhiệm vụ năm học mới và ý nghĩa của nó
- Tự giác thực hiện và nhắc nhở nhau cùng chấp hành đúng nội quy của trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học
2. Chuẩn bị:
a/ Phương tiện hoạt động:
- Văn bản nội quy và nhiệm vụ năm học
- Một số câu hỏi về nội quy, ý nghĩa của nội quy
- Một số tiết mục văn nghệ
b/ Về tổ chức
- GVCN phổ biến yêu cầu, nội dung, kế hoạch hoạt động
	+/ Yêu cầu từng HS nghiên cứu nội quy của trường và việc thực hiện nội quy cảu bản thân, của tập thể trong năm học vừa qua
	+/ Giúp cán bộ lớp xây dựng câu hỏi thảo luận và đáp án
- Lớp thảo luận, thống nhất chương trình, hình thức hoạt động và phân công cụ thể:
	+/ Người điều khiển chương trình ,ø thư kí,phơ tr¸ch v¨n nghƯ
 -BïïI ThÞ Thanh HuyỊn
 -NguyƠn ThÞ Thanh Nga
 -NguyƠn ThÞ Kim Trang
	+/ Trang trí lớp :T«1 +/ Mỗi tổ chủan bị một tiết mục văn nghệ
- Từng tổ phân công nhiệm vụ vho từng tổ viên
3. Tiến hành hoạt động
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
- Tập thể lớp
- Người điều khiển
- Người điều khiển 
- Đại diện các tổ
- Người dẫn chương trình
- Các tổ thảo luận 
- Người điều khiển v¨n nghƯ 
-TËp thĨ líp
- Các tổ 
Ng­êi ®iỊu khiĨn
C¸c tỉ tr­ëng
Hoạt động 1:Mở đầu
Hát bài hát: Vui bước tới trường (nhạc và lời : Nghiêm Bá Hồng)
- Tuyên bố lí do:
Muốn trở thành HS tốt, không ai có thể thờ ơ trước nội quy và nhiệm vụ năm học mới. Vậy trong năm học này, chúng ta phải thực hiện những nội quy và nhiệm vụ mới nào ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này cũng như những ý nghĩa của nó trong nội dung của tiết hoạt động ngày hôm nay 
- Giới thiệu đại biểu, chương trình, thư kí
- Lần lượt nêu từng câu hỏi cho cả lớp thảo luận và trao đổi
- Người phát biểu ý kiến có thể xung phong hoặc được chỉ định để tạo không khí lớp học sôi nổi
- Dựa vào đáp án, người điều khiển tổng kết lại các vấn đề đã đựơc thảo luận
- Biểu diễn một số tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị. Có thể xếp một vài tiết mục văn nghệ xen kẽ vào quá trình thảo luận để tạo không khí thoải mái, tươi vui
Hoạt động 2: Thảo luận theo tổ
Câu hỏi:
1/ Cho biết nội dung chính của nội quy nhà trường ?
Đáp án:
+/ Đi học đúng giờ, chuyên cần
+/ Học bài, làm bài đầy đủ trước khi đến lớp
+/ Ngồi đúng chỗ quy địng, không quay cóp trong giờ kiểm tra
+/ Giữ gìn vệ sinh chung, chấp hành nhiệm vụ trực nhật lớp
+/ Giữ trật tự trong phòng học, ngoài hành lang
+/ Vệ sinh cá nhân về trang phục, đầu tóc
+/ Tích cực luyện tập TDTT, cấm đọc và lưu truyền văn hoá phẩm đồi trụy
+/ Tích cực tham gia phong trào phòng chống ma tuý, cấm giữ, sử dụng hung khí
Giữ gìn tài sản chung
+/ Trung thực, khiêm tốn, giúp đỡ bạn bè, kính trọng người lớn tuổi
2/ Việc tự giác thực hiện nội quy của nhà trường có tác dụng gì đối với bản thân bạn ?
Gợi ý đáp án:
- Giúp cho bản thân luôn có ý thức học tập và rèn luyện tốt. Đạt kết quả học tập cao hơn
- Luôn yên tâm và tự tin hơn trong quá trình tham gia các hoạt động của trường lớp
- Giữ được tác phong và nề nếp của người HS
3/ Theo bạn điều gì sẽ xảy ra nếu nhà trường không có nội quy ?
Gợi ý đáp án:
- Tạo nên khung cảnh lộn xộn, mất đi sự trang nghiêm của trường học
- Nếu không có nội quy, nhà trường sẽ không thể quản lí được học sinh, từ đó bản thân học sinh cũng không thể nào tiến bộ được
4/ Theo bạn việc thực hiện nội quy nhà trường của lớp ta trong năm học vừa qua như thế nào ?
Gợi ý đáp án:
Tương đối nghiêm túc, đáng tuyên dương. Tuy nhiên còn một vài thành viên chưa nghiêm túc đã bị xử lí
5/ Trong năm hpọc này bạn phải thực hiện tốt những nhiệm vụ nào ?
6/ theo bạn, mỗi cá nhân và tập thể lớp cần phải làm gì để thực hiện tốt những nhiệm vụ của năm học ?
Gợi ý đáp án:
- Học tập tốt, rèn luyện tốt
- Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động của lớp, trường
- Thực hiện đầy đủ các nội quy, quy địng của nhà trường
* Dựa vào đáp án, tổng kết các vấn đề đã được thảo luận
Hoạt động 3: Chương trình văn nghệ
Giới thiệu lần lượt các tiết mục văn nghệ của lớp hoặc các trò chơi văn nghệ để tạo bầu không khí sôi nổi, vui tươi (có thể xen vào phần thảo luận )
Hoạt động 4: Kết thúc hoạt động 
- Động viên cả lớp phấn đấu thực hiện tốt nội quy
- Đại diện các tổ hứa trước lớp
5 phút
25 phút
10 phút
4. Nhận xét -Dặn dò: ( 5 phút)
- GV nhận xét và đánh giá về cơng tác chuẩn bị,tiến hành hoạt động của HS trong tiết học. 
- Dặn dị HS về nhà chuẩn bị chu đáo cho hoạt động tuần sau:
 Chủ điểm tuần sau . Thi t×m hiĨu vỊ truyỊn thèng nhµ tr­êng
TIẾT2:
Ngày soạn: 6/9/2009
Ngµy gi¶ng: /9 /2009
THI TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
I/ Mơc tiªu : Giĩp HS
Cđng cè kh¾c s©u nhËn thøc vỊ truyỊn thèng tèt ®Đp cđa tr­êng líp , nh÷ng tÊm g­¬ng d¹y tèt cđa thÇy c« gi¸ovµ g­¬ng häc tèt cđa HS.
PhÊn khëi tù hµo vµ ph¸t huy truyỊn thèng tèt ®Đp cđa tr­êng líp b»ng viƯc phÊn ®Êu häc tËp vµ tud­ìng tèt trong n¨m häc míi.
II/ ChuÈn bÞ 
1/ VỊ ph­¬ng tiƯn ho¹t ®éng: 
C¸c mÈu truyƯn vỊ danh nh©n hoỈc ®Þa danh mµ nhµ tr­êng mang tªn , vỊ g­¬ng c¸c thÇy c« gi¸o d¹y tèt ,c¸c b¹n häc tèt ,vỊ nh÷ng thµnh tÝch nỉi bËt cđa tr­êng, líp. 
C¸c bµi h¸t vỊ thÇy c« tr­êng líp vµ b¹n bÌ. 
C¸c c©u hái c©u ®è vỊ truyỊn thèng cđa nhµ tr­êng ,líp :
+ Thµnh tÝch cao nhÊt cđa tr­êng ta trong n¨m häc qua lµ g×?
+ N¨m häc võa qua líp ta cã bao nhiªu HSG, bao nhiªu HS tiªn tiÕn ?
+ Cã bao nhiªu HS cđa tr­êng ta ®¹t gi¶i HSG cÊp huyƯn , cÊp tØnh trong c¸c kú thi HSG c¸c m«n ? 
2/ VỊ tỉ chøc: 
GVCN nªu yªu cÇu néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng cho c¶ líp, ®ång thêi h­íng dÉn HS t×m hiĨu vµ chän c¸c ph­¬ng tiƯn ho¹t ®éng .
Líp th¶o luËn ®Ĩ thèng nhÊt yªu cÇu néi dung ch­¬ng tr×nh h×nh thøc ho¹t ®éng vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng viƯc cơ thĨ :
+Lùa chän ®éi h×nh thi ®Êu .Cã thĨ lùa chän mét trong hai ph­¬ng ¸n sau. 
+Mçi tỉ cư 2 hoỈc 3 HS dù thi ,c¸c tỉ viªn cßn l¹i lµ cỉ ®éng vien cho tỉ m×nh. 
C¶ líp cư ra 2 ®éi ( mçi ®éi gåm 4 hoỈc 5 ng­êi ) , C¸c thµnh viªn cßn l¹i chia ra lµm 2 nhãm cỉ ®éng viªn cho 2 ®éi ch¬i .
+ Cư ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng.
+ Cư BGK vµ th­ ký.
+ Ph©n c«ng trang trÝ , mêi ®¹i biĨu 
3. Tiến hành hoạt động
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
Thời gian
- Tập thể lớp
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh
-§¹i diƯn c¸c ®éi
-§¹i diƯn BGK
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh
Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh
- Thư kí 
- Tr­ëng BGK
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh
- GV chủ nhiệm
H¸t tËp thĨ bµi h¸t truyỊn thèng cđa nhµ tr­êng. 
Tuyªn bè lý do giíi thiƯu ®¹i biĨu , nªu ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng , mêi c¸c ®éi thi ®Êu vµ BGK lªn lµm viƯc .
C¸c ®éi thi ®Êu nãi lêi quyÕt t©m cđa m×nh. 
Nªu thĨ lƯ cuéc thi ,c¸ch chÊm ®iĨm , qui ®Þnh thêi gian chuÈn bÞ ®Ĩ tr¶ lêi vµ thang ®iĨm cho tõng lo¹i c©u hái. 
Thùc hiƯn cuéc thi :
Thi hiĨu biÕt vỊ truyỊn thèng nhµ tr­êng 
 -Nªu yªu cÇu vµ tõng c©u hái cđa cuéc thi . C¸c ®éi b¸o tÝn hiƯu tr¶ lêi. 
 Tỉ nµo tr¶ lêi ch­a ®ĩng th× tỉ kh¸c cã quyỊn tr¶ lêi. 
 NÕu c¸c ®éi cïng cã tÝn hiƯu tr¶ lêi th× viÕt ý kiÕn tr¶ lêi ra giÊy . Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh ®äc ý kiÕn cđa tõng ®éi cho c¶ líp nghe BGK cho ®iĨm tõng tỉ c«ng khai lªn b¶ng.NÕu kh«ng cã ®éi nµo tr¶ lêi ®ĩng th× ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh nªu ®¸p ¸n.
Thi ®è vui vµ v¨n nghƯ ( dµnh cho cỉ ®éng viªn )
-Nªu tõng c©u ®è vui hoỈc yªu cÇu vỊ v¨n nghƯ sau ®ã mêi cỉ ®éng viªn xung phong tr¶ lêi .NÕu kh«ng ai tr¶ lêi ®­ỵc ng­êi dÉn ch­¬ngtr×nh nªu ®¸p ¸n.
-Ghi chÕp néi dung kÕt qu¶ ho¹t ®éng
IV/ KÕt thĩc ho¹t ®éng 
 C«ng bè kÕt qu¶ thi giịa c¸c ®éi. 
Mêi GVCN lªn tuyªn d­¬ng khen th­ëng c¸c ®éi cã kÕt qu¶ cao. 
NhËn xÐt chung vỊ tinh thÇn ,ý thøc vµ kÕt qu¶ tham gia ho¹t ®éng giịa c¸c tỉ , c¸c thµnh viªn trong líp.
5 phút
10 phút
20 phút
5 phút
V/ §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cđa chđ ®iĨm
1/HS tù ®¸nh gi¸ : a/ Qua ho¹t ®éng cđa chđ ®iĨm em thu ho¹ch ®­ỵc nh÷ng g× ?
 b/Tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cđa b¶n th©n 
 Tèt Kh¸ Trung b×nh Ỹu 
2)Tỉ HS ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i 
 Tèt Kh¸ Trung b×nh Ỹu 
 3) GVCN ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i Tèt Kh¸ Trung b×nh Ỹu 
CHỦ ĐIỂM THÁNG 10 
CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
* MỤC TIÊU GIÁO DỤC:
Giúp HS:
- Hiểu được tầm quan trọng của việc học tập là để trở thàng người công dân có kiến thức nhằm phục vụ cho xã hội
- Giúp HS có ý chí vươn lên và có thái độ học tập đúng đắn
- Rèn luyện kĩ năng điều khiển, tự quản hoạt động học tập và kĩ năng trình bày, trao đổi ý kiến trước tập thể 
 TIẾT 3
Ngày soạn: 1/10//2009
Ngµy thùc hiƯn: 8/10/09
VÂNG LỜI BÁC HỒ DẠY – EM GẮNG HỌC CHĂM
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp HS:
- Hiểu được những nội dung chính trong thư của Bác Hồ gửi HS nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tháng 9 năm 1945
- Giáo dục tình cảm kính yêu bác Hồ, giáo dục thái độ học tập nghiêm túc vá ý chí vươn lên trong học tập
- Rèn kĩ năng trình bày và trao đổi ý kiến cá nhân trước tập thể
2. Chuẩn bị hoạt động
	a/ Phương tiện hoạt động
- Aûnh Bác Hồ
- Khăn bàn, lọ hoa
- Câu hỏi và đáp án
	b/ Tổ chức
- GV nêu mục đích yêu cầu, nội dung và cách thức tiến hành chủ đề. Việc phân công chuẩn bị gồm:
	+/ Mỗi cá nhân có 1 bản bức thư cảu Bác Hồ
	+/ GV và cán bộ lớp chuẩn bị 4 câu hỏi và chuẩn bị đáp án để các tổ thảo luận, trao đổi về nội dung và ý nghĩa bức thư của Bác
	+/ Các tổ cử đại diện trình bày
	+/ Cử ban giám kh ... ân bố lý do :(Người điều khiển ch/tr)
+Giới thiệu khách dự : (nếu có )
+Thông qua nội dung buổi sinh hoạt hôm nay là thảo luận, phân công chuẩn bị cắm trại 26.3 và tìm hiểu gướng sáng Đoàn viên 
+Thảo luận và phân công công việc cụ thể 
+Tìm hiểu gương sáng Đoàn viên 
+Ý kiến khách dự (nếu có)
+Ý kiến GVCN 
+Bế mạc : 
+Dặn dò rút kinh nghiệm : (GVCN)
-Vào nội dung cụ thể :
+Tuyên bố lý do :
 Nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trường có tổ chức cắm trại chào mừng ngày ngày 26.3 và nhân dịp này lớp chúng ta tổ chức tìm hiểu những gương sáng đoàn viên và đồng thời chuẩn bị cho buổi cắm trại thành công tốt đẹp cho nên hôm nay lớp chúng ta tổ chức buổi sinh hoạt này đó là lý do buổi sinh hoạt hôm nay 
+Giới thiệu khách dự : (nếu có )
Đến với buổi sinh hoạt hôm nay xin trân trọng giới thiệu : 
Thấy : . . . . . . . . . . . . . . . Là . . . . . . 
Cô . . . . . . . . . . . . . . . . . . Là . . . . .
Thầy chủ nhiệm của lớp chúng ta cũng có mặt hôm nay 
+Tiếp theo chương trình : Xin thông qua nội dung buổi sinh hoạt :
Lớp thảo luận chọn tên trại 
Thông qua chương trình cắm trại 
Phân công cụ thể các dụng cụ để dựng trại và sinh hoạt trại 
Tìm hiểu về gương sáng Đoàn viên 
-Theo gợi ý của TPT thì chung ta chọn tên trại là những người anh hùng liệt sĩ . Vậy các bạn cho ý kiến chọn tên nào trong các tên trại dự kiến sao đây?
Lê Văn Tám 
Lý Tự Trọng 
Võ Thị Sáu 
Lê Thị Hồng Gấm 
 (biểu quyết bằng cách giơ tay )
-Chương trình cắm trại :
Cắm trại 2 ngày, 1 đêm 
Sáng ngày 25 lúc 8 giờ bắt đầu dựng trại 
Đến 11 giờ 30 phút nghỉ trưa ăn cơm 
Đến 2 giờ 30 phút chơi trò chơi 
Đến 5 giờ ăn cơm chiều và chuẩn bị sinh hoạt lửa trại ; thi hát văn nghê và nét đẹp tuổi thơ + ăn khuya 
Đến 11 giờ 30 phút nghĩ ngũ 
Sáng ngày 26 lúc 7 giờ chơi trò chơi 
Đến 10 giờ tổng kết trại 
11 giờ vở trại 
-Phân công cụ thể :
Tổng cộng số cây tre hoặc trãi là : 14 cây dài 4 -> 5 mét (10 em )
Tấm ga làm mái che khổ 5 X 6 mét (1 em)
Tấm đệm hoặc ni lon trãi ngồi khổ 4 X 5 mét (1 hoặc 2 em)
Nồi nấu ăn 3 cái (1-> 3 em)
Chén, đủa, muỗng mỗi em đem 1 cái 
Đồ trang trí em nào có thì đem vào để trang trí 
-Tiếp theo chương trình chúng ta cùng tìm hiểu về gương sáng Đoàn viên 
-Mời các bạn kể về một gương sáng Đoàn viên mà bạn biết 
+Tiếp tục chương trình kính mời quí khách dự đóng góp ý kiến cho lớp 
+Khách dự ý kiến (nếu có)
+Kính mời ý kiến của GVCN 
5P
10P
65P
V/.Kết thúc hoạt động : (10P)
*Sau đây mời ý kiến đóng góp của quí thầy cô 
Kính mời ý kiến khách dự (nếu có)
Kính mời ý kiến GVCN : 
GVCN nhận xét và góp ý :
+Nhận xét, đánh giá biểu dương tinh thần tích cực tham gia của từng cá nhân trong lớp .
+Nhắc nhở cá chưa nhiệt tình trong sinh hoạt rút kinh nghiệm cho lầ sinh hoạt sau tốt hơn 
=>Qua buổi sinh hoạt hôm nay thầy mong rằng các em thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao để buổi cắm trqị thành công tốt đẹp và nôi gương tốt theo những Đoàn viêu ưu tú mà các bạn vừa nêu 
	-Bế mạc : Hát bài tập thể
-------------˜&™ -----------
1)MỤC TIÊU GIÁO DỤC :
Hiểu được ý nghĩ và tầm quan trọng của vấn đề hoà bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc, nắm được một số di sản văn hoá và di tích lịch sử của quê hương đất nước 
Biết vận dụng các kiến thức đã học để rèn luyện các kỉ năng chung sống ở mọi nơi, mọi lúc trên tinh thần thân thiện, hợp tác và hoà bình 
Biết tỏ thái độ đồng tình với những cách ứng xử có văn hoá trong đời sống hàng ngày, biết phê bình những thái độ và cách ứng xử thiếu văn hoá, không thân thiện 
2)NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM 
a) Tuần 1, 2 
Tổ chức sưu tầm các tư liệu tranh ảnh về các di sản văn hoá và di tích lịch sử ở trong nước và của địa phương 
Thi tìm hiểu về các di sản văn hoá, di tích lịch sử 
Thảo luận theo chủ đề “tình đoàn kết hữu nghị”
b)Tuần 3, 4 
Tổ chức viết thư cho thiếu nhi trong nước và quốc tế để trao đổi thông tin cho nhau về cuộc sống học tập và rèn luyện của thiếu nhi nước mình 
Hội vui học tập 
Sinh hoạt văn nghệ hát mừng ngày chiến thắng 30/4 
c)Đánh giá kết quả hoạt động của chủ điễm 
DI SẢN, DI TÍCH LỊCH SỬ VỚI THIẾU NHI - 
TÌNH ĐOÀN KẾT VÀ HỮU NGHỊ
HĐ TUẦN 1, 2
THÁNG 4/2007
HOẠT ĐỘNG 1
-------------˜&™ -----------
I/.YÊU CẦU GIÁO DỤC 
	*Giúp HS :
Có hiểu biết về di sản, di tích lịch sử của địa phương, của đất nước, biết xát định trách nhiệm của người HS trong việc bảo vệ các di sản, di tích lịch sử 
Biết tôn trọng và có thái độ tích cực trong việc góp phần bảo vệ các di sản, di tích lịch sử của địa phương, của đất nước 
Tích cực góp phần vào bảo vệ các di sản di tích lịch sử 
Hiểu được tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới tạo nên sức mạnh sẽ duy trì và phát triển được nền hoà bình trên hành tinh, từ đó nhận thức được trách nhiệm của mỗi người phãi vun đấp cho tình đoàn kết hữu nghị 
Rèn luyện kỷ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ thân thiện trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau 
II/.NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG 
1)Nội dung : 
Hiểu thế nào là di sản, di tích lịch sử 
Hiểu được vì sao phãi bảo vệ và phát huy di sản, di tích lịch sử 
Biết làm thế nào thiết thực để góp phần bảo vệ các di sản, di tích lịch sử đó 
Hiểu đoàn kết hữu nghị là gì ?
Tình đoàn kết và hữu nghị sẽ duy trì và phát triển nền hoà bình như thế nào ?
Vì sao phãi có tình đoàn kết hữu nghị ?
Làm thế nào để xây dựng tình đoàn kết hữu nghị 
	2) Hình thức hoạt động :
Thi trình bày kết quả sưu tầm các tài liệu viết về di sản, di tích lịch sử 
Vui văn nghệ , hái hoa dâng chủ , thảo luận .
III/,CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG 
	1) Phương tiện hoạt động 
Các tư liệu tranh ảnh, bài viết, bài thơ, ca dao, tục ngữ về di sản, di tích lịch sử của địa phương của đất nước 
Một số câu hỏi phục vụ cho cuộc thi 
Tranh ảnh, bài thơ, bài hát, câu chuyện . . . ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị 
Một số câu hỏi hái hoa dâng chủ 
	2) Về tổ chức :
	-GVCN cùng ban cán sự lớp chuẩn bị :
	+Yêu cầu nội dung :GV nêu yêu cầu nội dung và định hướng cách tổ chức hoạt động 
	+Hình thức hoạt động :HS tự sưu tầm và và sắp xếp các tư liệu thu thập được để trình bày trước lớp 
	-Phân công chuẩn bị các công việc :
	+Cử người điều khiển chương trình : (Chí Bảo)
	+Cả lớp chuẩn bị tài liêu, tranh, ảnh bài thơ, bài hát, câu chuyện . . . về di sản di tích lịch sử và tình đoàn kết hữu nghị 
	+Cử nhóm trang trí và sắp xếp bàn ghế 
	+Mời đại biểu 
IV/.TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG 
NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
TG
+Dẫn chương trình 
(Giới thiệu và bắt giọng cho cả lớp hát một bài hát tập thể ) 
+Dẫn chương trình 
+Dẫn chương trình 
+Dẫn chương trình 
+Dẫn chương trình 
+Dẫn chương trình 
-Cả lớp hát bài hát truyền thống 
(cả lớp cùng hát và vổ tay)
-Buổi sinh hoạt hôm nay gồm có các tiết mục sau :
+Tuyên bố lý do :(Người điều khiển ch/tr)
+Giới thiệu khách dự : (nếu có )
+Thông qua nội dung buổi sinh hoạt hôm nay là trình bày các tài liệu sưu tầm được về di sản, di tích lịch sử của đất nước và của địa phương đồng thời các bài thơ, bài hát, tranh ảnh, nói đến tình đoàn két và hữu nghị 
+Lần lược mời từng bạn trình bày các tiết mục của mình sưu tầm được 
+GVCN nhận xét và đánh giá 
+Ý kiến khách dự (nếu có)
+Ý kiến GVCN 
+Bế mạc : 
+Dặn dò rút kinh nghiệm : (GVCN)
-Vào nội dung cụ thể :
+Tuyên bố lý do :
 Đất nước ta có nhiều khu di sản, di tích lịch sử rất nổi tiếng để phát huy và tôn tạo thêm cho những nơi thiêng liêng ây của ông cha ta để lại và đồng thời để thấy và hiểu sâu xa hơn tình đoàn kết hữu nghị của dân tộc ta ; hôm nay lớp chúng ta tổ chức buổi sinh hoạt nhằm ôn lại những kiến thức mà chúng ta đã biết về di sản, di tích lịch sử và tình đoàn kết hữu nghị ; Đó là lý do buổi sinh hoạt hôm nay 
+Giới thiệu khách dự : (nếu có )
Đến với buổi sinh hoạt hôm nay xin trân trọng giới thiệu : 
Thấy : . . . . . . . . . . . . . . . Là . . . . . . 
Cô . . . . . . . . . . . . . . . . . . Là . . . . .
cơ chủ nhiệm của lớp chúng ta cũng có mặt hôm nay 
+Tiếp theo chương trình : Xin thông qua nội dung buổi sinh hoạt :
Mời các bạn trình bày các tài liệu sưu tầm được về di sản, di tích lịch sử của đất nước và của địa phương đồng thời các bài thơ, bài hát, tranh ảnh, nói đến tình đoàn két và hữu nghị 
(Đại diện từng tổ trình bày các nội dung sưu tầm được và sau đó GVCN nhận xét đánh giá khen ngơi )
-Tiếp tục chương trình kính mời quí khách dự đóng góp ý kiến cho lớp 
-Khách dự ý kiến (nếu có)
-Kính mời ý kiến của GVCN 
5P
10P
65P
V/.Kết thúc hoạt động : (10P)
*Sau đây mời ý kiến đóng góp của quí thầy cô 
Kính mời ý kiến khách dự (nếu có)
Kính mời ý kiến GVCN : 
GVCN nhận xét và góp ý :
+Nhận xét, đánh giá biểu dương tinh thần tích cực tham gia của từng cá nhân trong lớp .
+Nhắc nhở cá chưa nhiệt tình trong sinh hoạt rút kinh nghiệm cho lầ sinh hoạt sau tốt hơn 
=>Qua buổi sinh hoạt hôm nay thầy mong rằng các em có tháii độ chăm sóc và bảo vệ tốt hơn đối với các khu di sản, di tích lịch sử mà ông cha ta để lại đồng thời qua các bài viết về tình đoàn kết hữu nghị các em cũng cố gắng đoàn kết trong lớp, trong trường cũng như trong gia đình một ngày tốt hơn và bền vững hơn để đúng với câu “ Đoàn kết là sống, chia rẻ là chết”
	-Bế mạc : Hát bài tập thể
HỘI VUI HỌC TẬP -
HÁT MỪNG NGÀY
CHIẾN THẮNG 30.4
HĐ TUẦN 3, 4
THÁNG 4/2007
HOẠT ĐỘNG 2

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an HDNGLL7.doc