Giáo án Ngữ văn 7 tiết 129, 130

Giáo án Ngữ văn 7 tiết 129, 130

Tiết 129: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (Tiếp)

I. Mục tiêu: Giúp HS

 KT: Hệ thống hoá kiến thức về các phép biến đổi câu và các phép tu từ cú pháp đã học. Nắm chắc tác dụng của chúng.

 KN: Lập sơ đồ hệ thống hóa các kiến thức về các phép biến đổi câu và các phép tu từ Vận dụng chúng một cách có hiệu quả.

 TĐ: Ý thức tự giác ôn tập nắm vững kiến thức.

II. Chuẩn bị: GV: Bài soạn, bảng phụ

 HS: Dựa vào sơ đồ SGK. Hệ thống lại các kiến thức

III. Kiểm tra bài cũ: Xen kẽ trong quá trình ôn tập

 Kiểm tra chéo sự chuẩn bị bài, LP học tập báo cáo

IV. Tiến trình dạy học:

 

doc 4 trang Người đăng thanh toàn Ngày đăng 01/06/2016 Lượt xem 978Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 7 tiết 129, 130", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NS: 17.4.2011
ND: 22.4.2011 Tiết 129: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (Tiếp) 
I. Mục tiêu: Giúp HS
 KT: Hệ thống hoá kiến thức về các phép biến đổi câu và các phép tu từ cú pháp đã học. Nắm chắc tác dụng của chúng.
 KN: Lập sơ đồ hệ thống hóa các kiến thức về các phép biến đổi câu và các phép tu từVận dụng chúng một cách có hiệu quả.
 TĐ: Ý thức tự giác ôn tập nắm vững kiến thức.
II. Chuẩn bị: GV: Bài soạn, bảng phụ
 HS: Dựa vào sơ đồ SGK. Hệ thống lại các kiến thức
III. Kiểm tra bài cũ: Xen kẽ trong quá trình ôn tập
 Kiểm tra chéo sự chuẩn bị bài, LP học tập báo cáo 
IV. Tiến trình dạy học: 
 Nội dung
I. Các phép biến đổi câu:
1. Theâm bôùt thaønh phaàn caâu:
a. Ruùt goïn caâu:
b. Môû roäng caâu
* Theâm traïng ngöõ cho caâu:
Vd: Em ñi hoïc. -> Saùng nay, em ñihoïc.
* Duøng cuïm chuû - vò ñeå môû roäng caâu:
2. Chuyeån ñoåi kieåu caâu:
Chuyeån ñoåi caâu chuû ñoäng thaønh caâu bò ñoäng:
- Coù 2 caùch chuyeån ñoåi caâu CÑ -> BÑ
 ( Ghi nhôù SGK/ 64)
Ví duï: Vua Huøng truyeàn ngoâi cho Lang Lieâu.
-> Lang Lieâu ñöôïc Vua Huøng truyeàn ngoâi.
II.Caùc pheùp tu töø cuù phaùp:
1. Chôi chöõ: ( ngöõ nghóa)
 ( SGK NV7 taäp1 / 152)
2. Ñieäp ngöõ: ( cuù phaùp)
 ( SGK NV7 taäp 1 / 164)
3. Lieät keâ: ( cuù phaùp)
 ( SGK NV7 taäp2 / 105 )
 Hoạt động của GV:
Tiết 123 các em đã ôn lại các kiểu câu đơn, các dấu câu đã họchôm nay, các em tiếp tục
HÑ1: OÂn laïi caùc pheùp bieán ñoåi caâu
- Döïa vaøo sô ñoà SGK
(1) Em ñaõ hoïc maáy pheùp bieán ñoåi caâu ? Haõy neâu caùc pheùp bieán ñoåi caâu ñoù.
- Trong vieäc theâm, bôùt thaønh phaàn caâu, em ñaõ naém ñöôïc nhöõng noäi dung naøo? Haõy trình baøy caùc noäi dung ñoù theo sô ñoà. 
? Theá naøo laø ruùt goïn caâu? Neâu taùc duïng cuûa noù vaø cho ví duï minh hoaï.
? Thaønh phaàn naøo thöôøng ñöôïc löôïc boû?
? Cho bieát coù nhöõng caùch môû roäng caâu naøo? 
- Neâu ñaëc ñieåm vaø coâng duïng cuûa traïng ngöõ, cho ví duï vaø phaân tích chæ roõ.
- Theá naøo laø duøng cuïm c-v ñeå môû roäng caâu?
- Caùc thaønh phaàn naøo cuûa caâu coù theå ñöôïc môû roäng baèng cuïm c-v ?
* Yeâu caàu HS veõ laïi sô ñoà 
- Theá naøo laø caâu chuû ñoäng? phaân bieät vôùi caâu bò ñoäng. Cho ví duï minh hoaï.
- Muïc ñích chuyeån ñoåi 2 loaïi caâu treân laø gì?
- Neâu caùch chuyeån ñoåi caâu CÑ -> BÑ, cho ví duï minh hoaï 
* Yeâu caàu HS veõ laïi moâ hình caùc pheùp bieán ñoåi caâu
HÑ2: OÂn caùc pheùp tu töø ñaõ hoïc
- ÔÛ lôùp 7, em ñaõ hoïc nhöõng pheùp tu töø naøo?
 ( Chôi chöõ, ñieäp ngöõ, lieät keâ)
- Theá naøo laø chôi chöõ ? Caùc loái chôi chöõ, cho ví duï minh hoaï
- Theá naøo laø pheùp ñieäp ngöõ? 
 - Neâu caùc daïng ñieäp ngöõ, cho ví duï minh hoaï moãi daïng.
- Theá naøo laø pheùp lieät keâ? 
- Ñaët caâu coù söû duïng pheùp lieät keâ. Chæ ra taùc duïng cuûa pheùp lieät keâ ñoù.
- Veõ sô ñoà phaân loaïi lieät keâ.
* Laäp sô ñoà caùc pheáp tu töø.
Qua 2 tieát oân taäp em caàn naém ñöôïc nhöõng KT cô baûn naøo cuûa phaàn tieáng Vieät7?
 Hoạt động của HS:
HÑ1
Döïa vaøo sô ñoà trình baøy laïi KT
trình baøy
Nhaän xeùt
( Ruùt goïn laøm cho caâu goïn hôn, thoâng tin nhanh, traùnh laëp töø ngöõ ñaõ xuaát hieän ôû tröôùc)
Cho ví duï
( Laø duøng nhöõng keát caâu coù coù hình thöùc gioáng caâu ñôn )
Veõ sô ñoà
Phaân bieät caâu CÑ, BÑ..
MÑ: Lkeát caùc caâu trong ñoaïn thaønh 1 maïch vaên thoáng nhaát.
Cho ví duï
HÑ2
Veõ sô ñoà
Neâu caùc pheùp tu từ
- Nhaéc laïi kn chôi chöõ, 
Cho ví duï
ñieäp ngöõ,
 Lkeâ
Cho ví duï
Khaùi quaùt laïi..
V. Höôùng daãn töï hoïc: 
 1. Baøi vöøa hoïc: - Naém vöõng caùc noäi dung kieán thöùc cuûa phaàn TV ñaõ hoïc
 - Vaän duïng toát caùc kieåu caâu ñôn, caùc daáu caâu, caùc pheùp bieán ñoåi caâu, caùc pheùp tu töø
 2. Baøi saép hoïc: Höôùng daãn laøm baøi kieåm tra cuoái naêm
 - Naém caùc noäi dung cô baûn caàn chuù yù caùch oân taäp, kieåm tra 
 *Boå sung: 
NS: 20.4.2011
ND: 24.4.2011 Tiết 130: HƯỚNG DẪN LÀM BÀI KIỂM TRA 
I. Mục tiêu: Giúp HS
 KT: Hệ thống hoá kiến thức tổng hợp và định hướng cách làm bài kiểm tra cuối năm.
 KN: Rèn kỉ năng vận dụng các kiến thức đã học vào bài kiểm tra một cách có hiệu quả.
 TĐ: Ý thức tự giác ôn tập, nắm vững kiến thức.
II. Chuẩn bị: GV: Bài soạn, bảng phụ
 HS: . Hệ thống lại các kiến thức
III. Kiểm tra bài cũ: 
IV. Tiến trình dạy học: 
 Nội dung
I/ Những nội dung cơ bản cần chú ý:
Về phần văn.
Về phần tiếng Việt.
Về phần Tập làm văn.
II/ Hướng dẫn cách làm bài kiểm tra:
III/ Giải đáp thắc mắc của HS
 Hoạt động của GV:
GV giới thiệu mục đích của tiết hướng dẫn làm bài kiểm tra...
HÑ1:HD hs những nội dung cơ bản cần chú ý:
Gv yêu cầu hs nhắc lại những kiến thức cơ bản đã được ôn tập.
Về phần văn.
Về phần tiếng Việt.
Về phần Tập làm văn.
 GV chốt những nội dung cơ bản yêu cầu hs cần phải học .
HÑ2: Hướng dẫn cách làm bài kiểm tra:
 GV hướng dẫn cụ thể cách làm bài kiểm tra tổng hợp cuối năm để đạt hiệu quả. ( Về nội dung kiến thức và hình thức trình bày cụ thể).
HĐ3 : Giải đáp thắc mắc của HS.
 GV giải đáp những thắc mắc của HS nếu có.
 Hoạt động của HS:
HÑ1
HS trình baøy laïi KT
Nhaän xeùt
- HS lắng nghe., ghi chép.
HÑ2:
HS chú ý lắng nghe.
HĐ3 :
HS nêu vấn đề thắc mắc.
V. Höôùng daãn töï hoïc: 
 1. Baøi vöøa hoïc: - Naém vöõng caùc noäi dung kieán thöùc ñaõ hoïc
 - Naém caùc noäi dung cô baûn caàn chuù yù caùch oân taäp, kieåm tra 
 2. Baøi saép hoïc: Kieåm tra cuoái naêm
 Naém vöõng caùc noäi dung kieán thöùc ñaõ hoïc
 - Chuẩn bị giấy , bút.
 *Boå sung: 

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 129.doc