Giáo án Vật lí 8 tiết 20: Nhiệt năng

Giáo án Vật lí 8 tiết 20: Nhiệt năng

Tuần:

Tiết : NHIỆT NĂNG Ngaøy soạn:

Ngaøy dạy:

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

o HS biết nhiệt năng là gì? Nhiệt năng phụ thuộc vào yếu tố nào?

o Mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ

o Hs biết tìm những cách có thể làm thay đổi nhiệt năng của một vật

o Hiểu thế nào là nhiệt lượng, đơn vị của nhiệt lượng

2. Kĩ năng:

o Lấy ví dụ về cách làm thay đổi nhiệt năng một vật

o Vận dụng kiến thức vào giải thích một số hiện tượng trong thực tế

3. Thái độ:

o Nghiêm túc, tự lực trong học tập

 

doc 4 trang Người đăng vultt Ngày đăng 16/02/2017 Lượt xem 358Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lí 8 tiết 20: Nhiệt năng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:
Tiết :
NHIỆT NĂNG
Ngaøy soạn:
Ngaøy dạy:
MỤC TIÊU:
Kiến thức:
HS biết nhiệt năng là gì? Nhiệt năng phụ thuộc vào yếu tố nào?
Mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ
Hs biết tìm những cách có thể làm thay đổi nhiệt năng của một vật
Hiểu thế nào là nhiệt lượng, đơn vị của nhiệt lượng 
Kĩ năng:
Lấy ví dụ về cách làm thay đổi nhiệt năng một vật
Vận dụng kiến thức vào giải thích một số hiện tượng trong thực tế
Thái độ:
Nghiêm túc, tự lực trong học tập 
CHUAÅN BÒ:
Hs: nghiên cứu nội dung bài ở nhà trước 
Gv: thí nghiệm hình 21.1
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HS
TRỢ GIÚP CỦA GV
Hoạt động 1: ổn định lớp_ kiểm tra bài cũ
Hs traû lôøi caâu hoûi 
Hs chöõa baøi taäp 
Hs chuù yù nhaän xeùt 
Yêu cầu hs trả lời các câu hỏi sau:
Hs1: chuyển động của các phân tử, nguyên tử là chuyển động gì? Mối quan hệ giữa nhiệt độ và chuyển động của nguyên tử. Tại sao khi mở nắp nước hoa trong phòng thì ta thấy có mùi thơm? 
Hs2: chữa bài tập 19.1, 19.2 trong SBT
Gv nhận xét và cho điểm 
Hoạt động 2: tổ chức tình huống học tập
Hs quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi 
GV laøm thí nghieäm thaû quaû boùng rôi, yeâu caàu hs quan saùt ñoä cao cuûa quaû boùng thay ñoåi nhö theá naøo sau moãi laàn naõy leân. Hieän töôïng naøy chöùng toû ñieàu gì? Vaäy cô naêng trong tröôøng hôïp naøy ñaõ bieán maát hay chuyeån hoaù thaønh daïng naêng löôïng khaùc. Baøi hoïc hoâm nay giuùp ta giaûi quyeát vaán ñeà naøy
Hoaït ñoäng 3: tìm hieåu nhieät naêng laø gì
Hs traû lôøi caâu hoûi 
Hs traû lôøi caâu hoûi 
Hs traû lôøi caâu hoûi 
Hs chuù yù ghi vôû 
Hs chuù yù 
Caùc vaät ñöôïc caáu taïo töø ñaâu? Caùc phaân töû chuyeån ñoäng nhö theá naøo? Vaäy caùc phaân töû coù gì? 
Toång ñoäng naêng cuûa caùc phaân töû goïi laø gì? 
Khi taêng nhieät ñoä cuûa vaät leân, thì vaät chuyeån ñoäng nhö theá naøo? Luùc naøy vaän toác cuûa vaät nhö theá naøo? Nhieät naêng cuûa vaät coù thay ñoåi khoâng?
Gv nhaán maïnh: toång ñoäng naêng cuûa caùc phaân töû caáu taïo neân vaät goïi laø nhieät naêng
Gv thoâng baùo moái quan heä giöõa nhieät ñoä cuûa vaät vaø nhieät naêng cuûa vaät
Vaäy coù nhöõng caùch naøo laøm thay ñoåi nhieät naêng cuûa vaät ta sang muïc II
Hoaït ñoäng 4: tìm hieåu caùc caùch laøm thay ñoåi nhieät naêng
Hs nhaän mieáng ñoàng 
Nhoùm thaûo luaän
Hs traû lôøi caâu hoûi 
Hs chuù yù 
Hs ñoïc vaø nhoùm laøm thí nghieäm 
Hs chuù yù 
Hs traû lôøi caâu hoûi 
Hs chuù yù 
Hs ñoïc vaø laøm C2
Hs chuù yù 
Gv phaùt cho moãi nhoùm 1 mieáng ñoàng
Laøm theá naøo ñeå thay ñoåi nhieät naêng cuûa mieáng ñoàng
Cho hs thaûo luaän neâu moät soá caùch laøm thay ñoåi nhieät naêng cuûa mieáng ñoàng
Thay ñoåi nhieät naêng nghóa laø ta thay ñoåi yeáu toá naøo? 
Sau khi hs thaûo luaän xong, gv thoáng nhaát coù hai caùch laøm thay ñoåi nhieät naêng cuûa vaät 
Caùch thöù nhaát laø thöïc hieän coâng leân mieáng ñoàng 
Yeâu caàu hs ñoïc vaø laøm thí nghieäm thay ñoåi nhieät naêng cuûa mieáng ñoàng baèng thöïc hieän coâng
Gv giôùi thieäu moät soá caùch thöïc hieän coâng leân mieáng ñoàng
Khoâng thöïc hieän coâng, maø ta duøng phöông phaùp khaùc laø truyeàn nhieät
Truyeàn nhieät laø hình thöùc nhö theá naøo?
Gv nhaán maïnh: truyeàn nhieät laø hình thöùc thay ñoåi nhieät naêng maø khoâng thöïc hieän coâng 
Yeâu caàu hs ñoïc vaø traû lôøi C2
Gv höôùng daãn hs laøm thí nghieäm theo caùch cuûa nhoùm mình
Trong quaù trình truyeàn nhieät naøy, coù vaät nhaän theâm nhieät naêng coù vaät maát bôùt nhieät naêng. Vaäy nhieät naêng maø vaät nhaän ñöôïc hay maát ñi goïi laø gì ta sang muïc iii
Hoaït ñoäng 3: tìm hieåu veà nhieät löôïng
Hs chuù yù 
Hs traû lôøi caâu hoûi 
Gv thoâng baùo veà nhieät löôïng : phaàn nhieät naêng maø vaät nhaän theâm ñöôïc hay maát bôùt ñi trong quaù trình truyeàn nhieät goïi laø nhieät löôïng 
Nhieät löôïng kí hieäu nhö theá naøo? Ñôn vò nhieät löôïng?
Hoaït ñoäng 4: vaän duïng
Hs ñoïc vaø traû lôøi C3
Hs traû lôøi caâu hoûi 
Hs ñoïc vaø traû lôøi C4
Caù nhaân traû lôøi caâu hoûi 
Hs traû lôøi caâu hoûi 
Yeâu caàu hs ñoïc vaø traû lôøi C3
Nhieät ñoä cuûa vaät naøo taêng? Nhieät ñoä cuûa vaät naøo giaûm? Ñaây laø söï thöïc hieän coâng hay truyeàn nhieät?
Yeâu caàu hs ñoïc vaø traû lôøi C4
Naêng löôïng ñöôïc chuyeån hoaù töø daïng naøo sang daïng naøo? Ñaây laø hình thöùc naøo thay ñoåi nhieät naêng
Yeâu caàu hs döïa vaøo kieán thöùc baøi môùi giaûi thích vaán ñeà ñaàu baøi 
Gv nhaän xeùt vaø thoáng nhaát caâu traû lôøi 
Hoaït ñoäng 5: cuûng coá_ daën doø
Hs traû lôøi caùc caâu hoûi 
Hs ghi phaàn daën doø cuûa gv 
Yeâu caàu hs traû lôøi caùc caâu hoûi sau:
Nhieät naêng laø gì? Nhieät naêng vaø nhieät ñoä coù quan heä nhö theá naøo? 
Coù maáy caùch laøm thay ñoåi nhieät naêng? Nhieät löôïng laø gì? Ñôn vò
Daën hs hoïc baøi_ ñoïc coù theå em chöa bieát
Laøm baøi trong SBT
Chuaån bò baøi môùi 
Phaàn ghi baûng
Tieát: NHIEÄT NAÊNG
NHIEÄT NAÊNG:
Toång ñoäng naêng cuûa caùc phaân töû goïi laø nhieät naêng.
Nhieät ñoä cuûa vaät caøng cao thì caùc phaân töû caáu taïo neân vaät chuyeån ñoäng caøng nhanh vaø nhieät naêng cuûa vaät caøng lôùn
CAÙC CAÙCH LAØM THAY ÑOÅI NHIEÄT NAÊNG:
Thöïc hieän coâng:
C1. Duøng buùa ñaäp vaøo mieáng ñoàng, coï xaùt mieáng ñoàng vaøo baøn
Truyeàn nhieät:
C2. Cho vaät vaøo ca nöôùc noùng, hoaëc ñun noùng vaät
NHIEÄT LÖÔÏNG:
Phaàn nhieät naêng maø vaät nhaän theâm ñöôïc hay maát bôùt ñi trong quaù trình truyeàn nhieät goïi laø nhieät löôïng
Kí hieäu: Q( J)
VAÄN DUÏNG:
C3. Nhieät naêng cuûa mieáng ñoàng taêng, cuûa nöôùc giaûm. Ñaây laø hình thöùc truyeàn nhieät 
C4. Töø cô naêng sang nhieät naêng. Ñaây laø hình thöùc thöïc hieän coâng
C5. Cô naêng chuyeån hoaù thaønh nhieät naêng
GHI NHÔÙ: (SGK)

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 20.doc