Bài giảng môn học Lịch sử lớp 9 - Tuần 21 - Tiết 22: Bài 18 : Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

Bài giảng môn học Lịch sử lớp 9 - Tuần 21 - Tiết 22: Bài 18 : Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC :

1.Kiến thức :

-Hoàn cảnh lịch sử, nội dung chủ yếu, ý nghĩa lịch sử của Hội nghị thành lập Đảng.

-Nội dung chính của Luận cương chính trị tháng 10/1930.

-Tích hợp giáo dục môi trường`

+Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

+Phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ -Tĩnh

 

doc 6 trang Người đăng linhlam94 Lượt xem 1409Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn học Lịch sử lớp 9 - Tuần 21 - Tiết 22: Bài 18 : Đảng cộng sản Việt Nam ra đời", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 21 Ngày soạn : 12/01/2011 
Tiết : 22 Ngày dạy : 14/01/2011
CHƯONG II
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1939
BÀI 18 : ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1.Kiến thức :
-Hoàn cảnh lịch sử, nội dung chủ yếu, ý nghĩa lịch sử của Hội nghị thành lập Đảng.
-Nội dung chính của Luận cương chính trị tháng 10/1930.
-Tích hợp giáo dục môi trường`
+Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam
+Phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ -Tĩnh
2.Kĩ năng : 
-Rèn luyện kĩ năng sử dụng tranh ảnh lịch sử, lập niên biểu và biết phân tích, đánh giá, nêu ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng.
3.Thái độ : 
-Thông qua những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc phấn đấu không mệt mỏi cho sự ra đời của Đảng và thông qua Hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930), giáo dục cho học sinh lòng biết ơn và kính yêu đối với chủ tịch Hồ Chí Minh, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng.
-Giáo dục bảo vệ môi trường
II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH :
1/ GV : 
-Tư liệu lịch sử 9, tranh số nhà 5D Hàm Long Hà Nội, chân dung lãnh tụ NAQ, Trần Phú và một số đồng chí dự Hội nghị thành lập Đảng, nội dung của chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt.
2/ HS : 
-Đọc và soạn bài 18 theo các câu hỏi gợi ý trong SGK, quan sát kênh hình, sưu tầm tư liệu, tranh ảnh về Hội nghị thành lập Đảng, chân dung một số nhà cách mạng tham gia Hội nghị, nội dung của chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
1.Oån định tổ chức : (1’) 
-Kiểm tra sĩ số, tác phong, vệ sinh.
2.Kiểm tra bài cũ : (4’)
a/.Câu hỏi :
Câu1 : Trình bày khởi nghĩa Yên Bái và nguyên nhân thất bại ?
Câu2 :Ba tổ chức cộng sản ra đời trong năm 1929 :
A. Đông Dương CSĐ (6/1929). C. An Nam CSĐ (8/1929).
B. Tân Việt CMĐ (7/1929). D. Đông Dương CSLĐ (9/1929).
b/ Đáp án : 
Câu1 
-Đêm 09/02/1930, khởi nghĩa bùng nổ, nghĩa quân không chiếm được tỉnh lị, chỉ chiếm được trại lính, giết và làm bị thương một số lính Pháp.
-Thực dân Pháp thẳng tay đàn áp, ngày 10/2/1930 khởi nghĩa thất bại, Nguyễn Thái Học cùng 12 đồng chí của ông bị xử tử.
- Khách quan :Thực dân Pháp còn đủ mạnh để đàn áp cuộc khởi nghĩa vừa đơn độc vừa non kém, không vững chắc về tổ chức và lãnh đạo, thiếu cơ sở trong quần chúng công nông.
-Chủ quan :Tổ chức còn lỏng lẻo để cho bọn mật thám chui vào phá Đảng từ bên trong cho nên cuộc khởi nghĩa bị bại lộ và nhanh chóng thất bại, lãnh đạo không thống nhất.
Câu2 :
-A, C, D
3.Giảng bài mới :
a.Giới thiệu bài (1’) :Nửa cuối năm 1929 ở Việt Nam có sự ra đời của 3 tổ chức Cộng sản nhưng hoạt động và lãnh đạo hay đố kị, tranh giành quần chúng lẫn nhau, ảnh hưởng xấu đến cách mạng. Trước tình đó yêu cầu phải thống nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam
b.Tiến trình bài mới : (39’)
T/l
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
KIẾN THỨC
12’
HĐ1: Tìm hiểu hoàn cảnh ra đời và nội dung của Hội nghị thành lập Đảng.
1.Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). 
-Từ ngày 03 ª 07/02/1930, Nguyễn Aùi Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở Hương Cảng (TQ) thành một Đảng duy nhất lấy tên là ĐCS Việt Nam.
-Hội nghị thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt do Nguyễn Aùi Quốc khởi thảo ª Cương lĩnh đầu tiên của Đảng.
ª Hội nghị thành lập Đảng có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng.
-Yêu cầu học sinh làm việc với sách giáo khoa.
+ Em hãy trình bày hoàn cảnh lịch sử của Hội nghị thành lập Đảng ?
-Nguyễn Aùi Quốc được sự uỷ nhiệm của QTCS Người từ Thái Lan về bán đảo Cửu Long Hương Cảng (TQ), chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam. Trong đó NAQ kêu gọi các tổ chức cộng nên xoá bỏ mọi hiềm khích trước đây mà thống nhất với nhau thành một tổ chức cộng sản duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 3ª 7/2/1930.
-Tham gia Hội nghị có 2 đại biểu của Đông Dương cộng sản đảng là (Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh), 2 đại biểu của ANCSĐ là (Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiện) cùng với 2 đại biểu ở nước ngoài là (Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu).
-Đến ngày 24/2/1930, Đông Dương cộng sản liên đoàn mới xin gia nhập.
+ Nội dung của Hội nghị thành lập Đảng ?
-Nội dung :
+ Đường lối chiến lược của các mạng Việt Nam là phải tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng XHCN 2 giai đoạn này kế tiếp nhau.
+ Nhiệm vụ chiến lược:đánh đổ đế quốc, phong kiến và tư sản phản cách mạng làm cho nước Việt Nam độc lập.
+ Xây dựng chính quyền công nông binh, quân đội công nông.
+ Lực lượng cách mạng là công nông, tiểu tư sản.
+ Cách mạng Việt Nam là một bộ phận khắng khít của của cách mạng thế giới.
+ Hội nghị thành lập Đảng có ý nghĩa như thế nào ?
GV: Giáo dục bảo vệ mơi trường
-Đọc SGK.
-Sự ra đời của 3 tổ chức Cộng sản cuối năm 1929 là một xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam. Các cơ sở đảng đã xuất hiện ở nhiều địa phương để lãnh đạo công nông đấu tranh.
-Phong trào công nhân đã kết hợp chặt chẽ với nông dân chống sưu cao thuế nặng, chống cướp ruộng đất.
-Năm 1929, 3 tổ chức Cộng sản ra đời nhưng hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, đã ảnh hưởng xấu đến cách mạng ª yêu cầu phải thống nhất các tổ chức cộng sản này lại thành một tổ chức.
-Hội nghị nhất trí việc thống nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng lấy tên là ĐCS Việt Nam.
-Hội nghị còn thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo ª Đây là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
-Hội nghị ngày 3/2/1930 có ý nghĩa như một đại hội thành lập Đảng.
10’
HĐ2 :Tìm hiểu nội dung chủ yếu của Luận cương tháng10/1930.
2.Luận cương chính trị (10/1930).
-Hội nghị BCH TW họp 10/1930 tại Hương Cảng đã thông qua Luận cương chính trị của Đảng do Trần Phú soạn thảo.
-Nội dung chính của Luận cương:
+ Đường lối chiến lược của CM Đông Dương là CM tư sản dân quyền sau đó tiến thẳng lên CNXH bỏ qua giai đoạn TBCN.
+ Nhiệm vụ chiến lược là đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp và chế độ phong kiến.
+ Phương pháp cách mạng: khi tình thế cách mạng xuất hiện lãnh đạo quần chúng vũ trang bạo động.
+ Lãnh đạo cách mạng là ĐCS.
+ Lực lượng cách mạng là công nông.
+ Xây dựng chính quyền công nông.
+ Cách mạng Việt Nam quan hệ khắng khít với cách mạng thế giới.
+ Em hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của Luận cương Tháng 10 ?
+ Nội dung chủ yếu của Luận cương Tháng 10 ?
-Nội dung nhấn mạnh:Đảng phải liên lạc mật thiết với vô sản và các dân tộc thuộc địa, nhất là vô sản Pháp.
-Giới thiệu hình 31 chân dung của Trần Phú Tổng bí thư đầu tiên của Đảng. Ông sinh (1/4/1904) tại Quảng Ngãi (nguyên quán tại huyện Đức Thọ-Hà Tĩnh) cha mẹ mất sớm cuộc sống khó khăn năm 1925 ông tham gia Hội Phục Việt rồi gia nhập Tân Việt CMĐ, tháng 8/1926 ông sang TQ liên lạc với Hội VNCMTN và trở thành hội viên, năm 1927 được cử đi học trường đại học Phương Đông (Mát-xcơ-va) đầu 1930 về nước hoạt động được bầu vào BCH TW Đảng lâm thời, thời kì này ông sống tại căn hầm của ngôi nhà 90 phố Thợ Nhuộm (HN) đã soạn thảo Luận cương chính trị tháng 10/1930 sau đó về hoạt động ở Sài Gòn bị địch bắt ngày 19/4/1931 hi sinh lúc mới 27 tuổi.
+ So sánh Luận cương chính trị của Nguyễn Ái Quốc và Luận cương của Trần Phú ?
 (Thảo luận)
-Giữa lúc phong trào công nhân, phong trào cách mạng của quần chúng lên cao BCH TW Đảng lâm thời đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng (TQ) vào tháng 10/1930, quyết định đổi tên ĐCSVN thành ĐCS Đông Dương, bầu BCH TW chính thức, cử Trần Phú làm Tổng bí thư đầu tiên của Đảng và thông qua Luận cương chính trị tháng 10 do ông soạn thảo.
+ Đường lối chiến lược của cách mạng Đông Dương là cách mạng tư sản dân quyền sau đó bỏ qua giai đoạn TBCN tiến lên CNXH.
+ Để thực hiện nhiệm vụ cách mạng tư sản dân quyền Đảng phải coi trọng việc vận động tập hợp lực lượng đại đa số quần chúng, lãnh đạo quần chúng đấu tranh đòi các quyền lợi trước mắt đưa quần chúng lên trận tuyến cách mạng.
+ Khi tình thế cách mạng xuất hiện thì phát động quần chúng bạo động vũ trang đánh đổ chính quyền của giai cấp thống trị
-Luận cương tháng 10/1930 chưa nêu cao vến đề dân tộc, nặng về đấu tranh giai cấp, đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tiểu tư sản.
10’
HĐ3 : Tìm hiểu ý nghĩa của việc thành lập Đảng.
3.Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng.
-Đó là kết quả tất yếu của lịch sử, là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa 3 yếu tố:chủ nghĩa Mác-Lê nin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
-Đây là bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam.
-Chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh cách mạng, từ đây giai cấp công nhân Việt Nam nắm độc quyền lãnh đạo cách mạng.
-Cách mạng Việt Nam gắn liền khắng khít với cách mạng thế giới.
-Yêu cầu học sinh làm việc với sách giáo khoa.
+ Nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng ?
ª Đây là một bước ngoặc vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
-Đọc SGK.
-Đó là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam trong thời kì mới.
-Đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa 3 yếu tố:chủ nghĩa Mác-Lê nin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước trong những năm đầu của thế kỉ XX.
-Đây là bước ngoặc lịch sử vĩ đại của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam, khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng.
-Chấm dứt thời kì khủng hoảng lãnh đạo trong phong trào cách mạng Việt Nam.
-Đảng công sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu quyết định cho những bước nhảy vọt về sau của cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam.
5’
HĐ4: Củng cố và hướng dẫn về nhà
* Củng cố:
GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập sau.
Bài1:Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (3-2-1930) đã tiến hành với những nội dung chủ yếu gì ?
a.Thơng qua luận cương chính trị của Đảng.
b.Thống nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
c.Thơng qua Chính cương vắn tắt,Sách lượt vắn tắt, Điều lệ vắn tắt và Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
d.Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Nguyễn Ái Quốc làm Chủ tịch.
Bài2: Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (10-1930) đã khơng thơng qua những nội dung nào ?
a.Đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đơng Dương.
b.Bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức, cử Trần Phú làm Tổng Bí thư.
c.Thơng qua luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo.
d.Chuyển hướng chiến lược và sách lược đặt vấn đề giải phĩng dân tộc lên hàng đầu.
* Hướng dẫn vềnhà:
-Sưu tầm chân dung Trần Phú
-Chuẩn mỗi tổ một bảng nhĩm
-Phĩng to tranh ảnh trong sách giáo khoa, tư liệu về cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và các nhân vật lịch sử trong giai đoạn này.
→ b
→ c
→ d.
4.Dặn dò :(2’)
-Học bài cũ, làm bài tập trong SGK, sưu tầm thêm tranh ảnh, những mẫu chuyện về Hội nghị thành lập Đảng, tiểu sử đồng chí Trần Phú, lập bảng niên biểu về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1917-1930.
-Đọc và soạn bài 19 theo các câu hỏi gợi ý trong sách giáo khoa, quan sát kênh hình, lược đồ Xô viết Nghệ Tĩnh, sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh.
IV.RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG :

Tài liệu đính kèm:

  • docT22LSU 9.doc