Bài giảng môn Toán Lớp 7 sách Chân trời sáng tạo - Bài 2: Đa thức một biến (Tiết 4)

Bài giảng môn Toán Lớp 7 sách Chân trời sáng tạo - Bài 2: Đa thức một biến (Tiết 4)

Khái niệm đơn thức một biến

* Đơn thức một biến là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và biến đó.

* Khái niện đa thức một biến

Đa thức một biến là tổng của những đơn thức cùng một biến.

Đơn thức một biến cũng là đa thức một biến.

 

pptx 35 trang Người đăng Tân Bình Ngày đăng 22/05/2024 Lượt xem 37Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Toán Lớp 7 sách Chân trời sáng tạo - Bài 2: Đa thức một biến (Tiết 4)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHỞI ĐỘNG 
Các biểu thức sau đây gọi là gì? 
Các biểu thức 
là đa thức một biến 
Giải 
ĐA THỨC MỘT BIẾN 
(Tiết 4) 
Bài 2 
Khám phá 1 sgk/29 
Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào không chứa phép tính cộng, phép tính trừ? 
Các biểu thức không có chứa phép tính cộng, phép tính trừ. 
Giải 
Khái niệm đơn thức một biến 
* Đơn thức một biến là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và biến đó. 
BÀI 2: ĐA THỨC MỘT BIẾN 
Ví dụ 1 
BÀI 2: ĐA THỨC MỘT BIẾN 
Nhận xét: 
- Phép cộng và phép trừ hai đơn thức có cùng một biến chỉ thực hiện được khi biến có cùng số mũ. 
- Phép chia của hai đơn thức có cùng một biến chỉ thực hiện được khi số mũ của biến trong đơn thức bị chia lớn hơn hoặc bằng số mũ của biến trong đơn thức chia. 
1. Đa thức một biến 
BÀI 2: ĐA THỨC MỘT BIẾN 
*Khái niệm đơn thức một biến 
 Đơn thức một biến là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và biến đó. 
* Khái niện đa thức một biến 
Đa thức một biến là tổng của những đơn thức cùng một biến. 
Đơn thức một biến cũng là đa thức một biến. 
Ví dụ 
là đa thức một biến của x 
không phải là đa thức theo biến y 
BẢO VỆ 
KHU PHỐ 
BẢO VỆ KHU PHỐ 
Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải là đơn thức một biến 
C. 5x + 9 
 B. x 
A. 2 
    D. 
 C. 
B.      
 D.      
A.      
Kết quả tìm được của biểu thức 
 là: 
 A.   
B. 
D. 
C. 
Kết quả tìm được của biểu thức 
D. 
B. 
C. 
A . 
Hãy cho biết biểu thức nào sao đây không phải là đa thức một biến 
BẢO VỆ KHU PHỐ 
Yeah!!! 
Cảm ơn các bạn!!! 
LUYỆN TẬP: 
BÀI 2: ĐA THỨC MỘT BIẾN 
Hoạt động nhóm hoàn thành thực hành 1 
Hãy cho biết biểu thức nào sau đây là đa thức một biến. 
Giải 
là các đa thức một biến 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
Xem lại khái niệm đơn thức một biến và đa thức một biến. 
Làm các bài tập 1 và 5 sgk trang 31. 
Xem nội dung 2: Cách biểu diễn đa thức một biến 
Xem nội dung 3: Giá trị của đa thức một biến. 
KHỞI ĐỘNG 
Giải 
Cho đa thức 
Hoạt động nhóm viết các đơn thức của đa thức P theo lũy thừa tăng của biến, giảm của biến. 
các đơn thức của đa thức P được viết theo lũy thừa tăng của biến 
các đơn thức của đa thức P được viết theo lũy thừa giảm của biến 
ĐA THỨC MỘT BIẾN 
(Tiết 5) 
Bài 2 
BÀI 2: ĐA THỨC MỘT BIẾN (Tiết 5) 
2. Cách biểu diễn đa thức một biến 
Bậc của đa thức một biến (khác đa thức 0, đã được viết thành đa thức thu gọn) là số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đó. 
BÀI 2: ĐA THỨC MỘT BIẾN (Tiết 5) 
2. Cách biểu diễn đa thức một biến 
Hoạt động nhóm thực hiện Ví dụ 3: 
Hãy sắp xếp các đơn thức theo lũy thừa giảm của biến. 
Hãy sắp xếp các đơn thức theo lũy thừa tăng của biến 
Tìm bậc của của 
Giải 
Ta có: 
khi sắp xếp các đơn thức theo lũy thừa giảm của biến 
khi sắp xếp các đơn thức theo lũy thừa tăng của biến 
là 3 
Bậc của của 
BÀI 2: ĐA THỨC MỘT BIẾN (Tiết 5) 
2. Cách biểu diễn đa thức một biến 
Ví dụ 3: 
Giải 
Ta có: 
khi sắp xếp các đơn thức theo lũy thừa giảm của biến 
khi sắp xếp các đơn thức theo lũy thừa tăng của biến 
là 3 
Bậc của của 
* Hệ số của 
 là 6, gọi là hệ số cao nhất; 
Hệ số là 5, hệ số của x là 2 và -4 là hệ số tự do. 
BÀI 2: ĐA THỨC MỘT BIẾN (Tiết 5) 
3. Giá trị của đa thức một biến 
Khám phá 2 : 
Diện tích của một hình chữ nhật được biểu thị bởi đa thức 
Hãy tính diện tích của hình chữ nhật ấy khi biết x = 3 cm 
Giải 
Diện tích hình chữ nhật là 30 
BÀI 2: ĐA THỨC MỘT BIẾN (Tiết 5) 
Ví dụ 4: 
Tính giá trị đa thức 
khi 
Giải: 
3. Giá trị của đa thức một biến 
BÀI 2: ĐA THỨC MỘT BIẾN (Tiết 5) 
Hoạt động nhóm thực hành 2 
Cho đa thức 
a) Hãy viết đa thức thu gọn của đa thức P và sắp xếp các đơn thức theo lũy thừa giảm của biến. 
b) Xác định bậc của P(x) và tìm các hệ số. 
Giải: 
a) 
b) Đa thức P(x) có bậc là 3 
Hệ số của 
là 7, gọi là hệ số cao nhất, 
Hệ số là -1, hệ số của x là -6 và 7 là hệ số tự do. 
LUYỆN TẬP 
BÀI 2: ĐA THỨC MỘT BIẾN (Tiết 5) 
Hoạt động cá nhân thực hành 3 
Tính giá trị của đa thức 
khi t = -2 
Giải: 
LUYỆN TẬP 
BÀI 2: ĐA THỨC MỘT BIẾN (Tiết 5) 
VẬN DỤNG 
Hoạt động nhóm hoàn thành vận dụng 1 
Quãng đường một chiếc ôtô đi từ A đến B được tính theo biểu thức, 
trong đó s là quãng đường tính bằng mét và t là thời gian tính bằng giây. Tính quãng đường ôtô đi được sau 10 giây 
Giải: 
Quãng đường ôtô đi được là 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
Xem lại cách biểu diễn đa thức một biến và tìm giá trị của đa thức một biến. 
Làm các bài tập 3 - 8 sgk trang 32. 
Xem nội dung 4: Nghiệm của đa thức một biến 
KHỞI ĐỘNG 
Hoạt động nhóm hoàn thành khám phá 3 
Cho đa thức 
Hãy tính giá trị của 
khi 
GIẢI 
ĐA THỨC MỘT BIẾN 
(Tiết 6) 
Bài 2 
BÀI 2: ĐA THỨC MỘT BIẾN (Tiết 6) 
4. Nghiệm của đa thức một biến 
có giá trị bằng 0 tại 
 thì ta nói a ( hoặc 
) là một nghiệm của đa thức đó. 
Nếu đa thức 
Ví dụ 5 : 
a) x = -2 là nghiệm của đa thức P(x) = 2x +4 vì P(-2) = 2.(-2) + 4 = 0 
b) Đa thức M(t) = t 2 – 4t +3 có các nghiệm là t = 1 và t = 3, 
vì M(1) = 1 2 – 4.1+3 = 0 và M(3) =3 2 – 4.3 +3 =0 
c) Đa thức Q(x) = 2x 2 + 1 không có nghiệm, vì bất kì tại x = a 
thì Q(a) = 2a 2 +1>0 
BÀI 2: ĐA THỨC MỘT BIẾN (Tiết 6) 
4. Nghiệm của đa thức một biến 
Hoạt động nhóm thực hành 4 
Cho 
Hỏi mỗi số 
có phải là một nghiệm của P(x) không? 
GIẢI 
là nghiệm của đa thức 
vì 
không nghiệm của đa thức 
vì 
 A. 
 C. 
 B. 
 D. 
 C. 
Câu 1: 
Cho đa thức 
. Nghiệm của đa thức là: 
 A. 
 C. 
 B. 
D. 
D. 
Câu 2: 
Đa thức 
có nghiệm là: 
Không có nghiệm 
A. 
C. 
B. 
D. 
C. 
Câu 3: Cho các giá trị y là: 
Giá trị nào của x là nghiệm của đa thức 
A. 
C. 
B. 
D. 
B. 
Câu 4: Số nghiệm của đa thức 
Hoạt động nhóm hoàn thành vận dụng 2 
Tính giá trị của S khi 
và nêu một nghiệm của đa thức 
Diện tích một hình chữ nhật cho bởi biểu thức 
GIẢI 
Diện tích hình chữ nhật là: 
Nghiệm của đa thức 
là 2 
Hướng dẫn về nhà: 
Xem lại nội dung nghiệm của đa thức một biến. 
Làm các bài tập 9-12 sgk trang 32. 
Xem nội dung bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_toan_lop_7_sach_chan_troi_sang_tao_bai_2_da_th.pptx