Bài kiểm tra môn Tiếng Anh Lớp 6 (Có đáp án)

Bài kiểm tra môn Tiếng Anh Lớp 6 (Có đáp án)

 (Thoi gian:45 lam bai)

 Câu1:Chọn đap án đúng để hoàn thành câu: (2đ)

 1.What (is / do /does ) he do ? He is a teacher.

 2.We go to school ( at / by / on ) bus everyday.

 3.Are there (some / a lot / any ) trees behind your house?

 4.She has ( a/ the / an ) English lesson today.

 5. Lan is ( on / in /at ) class six.

 6.The hotel is ( behind / next /opposite )to the bank.

 7.Nam ( goes / comes / leaves ) the house at 6.15.

 8.Are you doctors ? Yes, ( I am / we are / she is ).

 9.Ba lives ( in / on / at ) Ha noi City.

 10.( Where / When / What )do you live? I live on Minh Khai street.

 

doc 2 trang Người đăng phuongthanh95 Ngày đăng 18/07/2022 Lượt xem 147Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra môn Tiếng Anh Lớp 6 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAI KIEM TRA HOC KY I
MON : ANH 6
 (Thoi gian:45’ lam bai)
 Câu1:Chọn đap án đúng để hoàn thành câu: (2đ)
 1.What (is / do /does ) he do ? He is a teacher.
 2.We go to school ( at / by / on ) bus everyday.
 3.Are there (some / a lot / any ) trees behind your house?
 4.She has ( a/ the / an ) English lesson today.
 5. Lan is ( on / in /at ) class six.
 6.The hotel is ( behind / next /opposite )to the bank.
 7.Nam ( goes / comes / leaves ) the house at 6.15.
 8.Are you doctors ? Yes, ( I am / we are / she is ).
 9.Ba lives ( in / on / at ) Ha noi City.
 10.( Where / When / What )do you live? I live on Minh Khai street.
Câu 2: Chia động từ cho các câu sau:( 2đ).
She ( brush ) her teeth after meal.
Lan ( play ) games at the moment.
There (not/ be ) any water in the bottle.
Nam (drinh) a lot of water everyday.
Câu3: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh: ( 2đ).
 1.How many/ room / there/ in / your / house?
 2.She / have / English / Friday and Saturday.
 3.He /watch / T. V / evening.
 4.They / travel / Ha noi /plane / now .
 5. There / twenty six / students / your / class .
Câu4: Đọc đoạn văn sau trả lời T—F (2đ).
 There are 4 people in Mr Ba’s family .They are Mr Ba, Mrs Lan, Nam and Nga. Mr Ba is a doctor. He works in a hospital. Mrs Lan is a teacher.She goes to Quang Trung school by motorbike. Nam and Nga are students.Nam is 12 years oldand Nga is seven. Today is Sunday. It’s 8 p.m now. Mr Ba is reading a book.Mrs Lan and Nga are watching T. V. Nam is playing the piano. They have a good time.
 1.Mr Ba’s family has four people.
 2.Mrs Lan teaches at Quang Trung school.
 3. Nam is Nga’s brother.
 4. Mr BA is working in the hospital now.
Câu 5: Đặt câu hỏi cho từ gạch chân: (2 đ)
 1.Nam brushes his teeth at 6.30.
 2.They go to work by bus.
 3. There is one table in the room. 
 4.Lan is in class 6.
 -The end-
 BIÊU ĐIÊM + ĐAP AN CHÂM
 Môn : ANH 6
 Câu1: ( 2đ)
 1. does 6. next
 2. by 7. leaves
 3. any 8. we are
 4. an 9. in
 5. in 10. where
 Mỗi ý đúng cho 0,2 đ.
 Câu 2:Chia động từ (2 đ )
brushes
is playing
is not
drinks
Mỗi ý đúng cho 0,5 đ.
 Câu 3: Dùng từ gợi ý viết câu ( 2 đ).
How many rooms are there in your house?
She has English lesson on Friday and Saturday.
He watches T .V in the evening.
They are traveling to Ha noi by plane now.
There are twentysix students in your class.
 Mỗi ý đúng cho 0,4 đ.
 Câu 4: Đọc đoạn văn trả lời T----F (2 đ).
T
 T 
 T
 F
 Mỗi ý đúng cho 0,5 đ.
 Câu 5: Đặt câu hỏi cho từ gạch chân (2 đ).
What time does Nam brush his teeth?
 How do they go to work?
 How many tables are there in the room?
 Which grade is Lan in?
 Mỗi ý đúng cho 0,5 đ.
 The end. 

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_mon_tieng_anh_lop_6_co_dap_an.doc