Đề cương môn học kì II môn Anh Văn 7

Đề cương môn học kì II môn Anh Văn 7

A.Đọc hiểu:

Đọc đoạn văn lấy thông tin để trả lời câu hỏi hoặc chọn đúng, sai.

B.Ngữ pháp:

· Simple present tense ( thì hiện tại đơn )

· Simple past tense ( thì qúa khứ đơn )

· Present continuous tense ( thì hiện tại tiếp diễn )

· Near future tense ( thì tương lai gần hay tương lai với dự định )

· Adjectives, Adverbs ( trạng từ, tính từ )

· So, too, either, neither

· Modal verbs: can, must, should, ought to, had better

· Like, prefer

 

doc 5 trang Người đăng phuongthanh95 Ngày đăng 15/07/2022 Lượt xem 191Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương môn học kì II môn Anh Văn 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG MÔN ANH VĂN 7 HỌC KÌ II 	Năm học 2009 - 2010
A.Đọc hiểu:
Đọc đoạn văn lấy thông tin để trả lời câu hỏi hoặc chọn đúng, sai.
B.Ngữ pháp:
Simple present tense ( thì hiện tại đơn )
Simple past tense ( thì qúa khứ đơn )
Present continuous tense ( thì hiện tại tiếp diễn )
Near future tense ( thì tương lai gần hay tương lai với dự định )
Adjectives, Adverbs ( trạng từ, tính từ )
So, too, either, neither 
Modal verbs: can, must, should, ought to, had better
Like, prefer
C.Viết: Chuyển câu mà nghĩa không thay đổi:
Ought to ĩ should, had better
Like  better (than) ĩ Prefer  to 
Too ĩ So , either ĩ neither
Adj ĩ Adv
TEST YOURSELF
I/ TENSES: ( thì )
1.Simple Present tense: ( thì hiện tại đơn )
A; To be: am, is, are
+ 	S + to be + C.	- S + to be + not + C.	? To be + S + C ?
Ex: 	I am a student	We are not workers.	Are you a doctor?
B: Ordinary verbs: 
+ 	S + V ( V-s/ V-es) 	- S + don’t/ doesn’t+ V	? Do/ Does + S + V ?
Ex:	We often play soccer.	We don’t like playing soccer.	Do you like playing soccer?
He walks to school everyday.	She doesn’t like playing soccer.	Does he like playing soccer?
Từ nhận diện: always, usually, often, sometimes, seldom, never, every,
2.Present continuous tense: (thì hiện tại tiếp diễn )
 S + to be + V-ing 	- S + to be + not + V-ing	To be + S + V-ing?
 am, is, are
Ex: I am playing soccer now.	He isn’t playing video games at present.
Từ nhận diện: now, at present, at the moment, hoặc Look! ; Listen!; Be careful!;
3.Simple past tense: (thì qúa khứ đơn )
a) To be : was / were
	(+) S + was/ were+ C.	- S + wasn’t/ weren’t	? Was/ Were + S?
Ex:	I was at home yesterday.	They weren’t here last night.	Were you at home last night?
b) Ordinary verbs: đĐộng từ có qui tắc : thêm “ed” ( Ved ) 
 đĐộng từ bất qui tắc : sử dụng cột 2 (V2 )
(+) 	S + V-ed/ V2	- S + didn’t + V	? Did + S + V?
Ex: I watched T.V last night.	I didn’t watch T.V last night.	Did you watch T.V last night ?
 Từ nhận diện: yesterday, last, ago, mốc thời gian ở qua khứ ví dụ 2002, 1998,
4.Simple future tense: ( thì tương lai đơn )
 + S + Will / (shall) + V 	- S + won’t + V 	? Will + S + V ?
Từ nhận diện: tomorrow, tonight, next, in the future,
5. The near future tense: ( thì tương lai gần hay tương lai với dự định )
 Diễn tả sự việc sẽ xảy ra trong tương lai nhưng được sắp xếp sẵn hay dự tính trước.
 S + am / is / are + going to + V
 S + am not / is not / are not + going to + V
 Am / Is / Are + S + going to + V ?
Ex: What are you going to do tonight? ( Tối nay bạn dự định làm gì?)
 _ I’m going to do my math homework. (Tôi dự định làm bài tập toán )
Exeercise: Supply the correct form of the verbs in the brackets:
They usually (paint) ------------------ their house blue.
My father (buy) -------------------- a new car two months ago.
Nam (help) -------------------- his father repair the radio at this time.
I (be) --------------- busy last night, so I (miss) -------------------- good film on TV.
He (teach) --------------- math at this school in 1986.
Mr. Robinson (watch) ------------------ television every night.
We (have) ------------------- an English test tomorrow.
We (visit) --------------- Muong Thanh Valley last year.
They (not have) ---------------- classes tomorrow.
 10. They (go) ---------------- to Ha Long for their last summer vacation.
11.She (learn) ------------------ to play piano when she was six years old.
When ----------------- Thomas Edison (die) ------------------ ? _ in 1931.
Be careful! The car (come) -------------------- .
What is Lan going to do next summer?_She (go) ------------------------ to Nha Trang with her parents. 
II/ SO, TOO, EITHER, NEITHER:
1. SO, TOO: ( cũng vậy) :đđược sử dụng trong câu khẳng định. “So” đứng ở đầu câu; “too” đứng ở cuối câu.
Ex: Hoa is hungry. I am, too
 So am I.
2. EITHER, NEITHER: (cũng khơng): đđược sử dụng trong câu phủ định. “Neither” đứng ở đầu câu; “either” đứng ở cuối câu.
Ex: Hoa isn’t hungry. I am not, either.
 Neither am I.
III/ Adjectives, Adverbs:
1. Adjectives: tính từ
Vị trí: tính từ thường đứng sau động từ to be hoặc đứng trước danh từ và bổ nghĩa cho danh từ đĩ.
Ex: 1. She is beautiful.
 2. She is a beautiful girl.
 Tính từ danh từ
2. Adverbs: trạng từ
Vị trí: trạng từ thường đứng sau động từ thường và bổ nghĩa cho động từ đĩ hoặc đứng đầu câu và bổ nghĩa cho cả câu.
Ex: 1. He drives carefully.
 động từ thường trạng từ 
 2. Suddenly, the light went out.
Mối liêen hệ giữa tính từ và trạng từ: tính từ + ly trạng từEx: 
 Adjective
Adverb
 bad
careful
safe
skillful
badly
carefully
safely
skillfully
 Một số trường hợp đặc biệt: 
 Adjective
Adverb
good
hard
fast
early
late
well
hard
fast
early
late
Ex:1. He is a careful driver. He drives carefully.
 2. She is a good badminton player. She plays well.
Exeercise : Complete the sentences with the correct adjective or adverb:
My brother is a good badminton player. He plays -------------- .
Lan’s sister is a ------------------- swimmer. She swims quickly.
Na’s father is a safe driver. He drives ------------------- .
I’m a --------------- soccer player. I play badly.
My mother is a slow cyclist. She cycles ------------------ .
Ha is a ------------------- table tennis player. She plays skillfully.
Mr Hai is a careful driver. He drives ---------------------- .
The boys are --------------- soccer player. They play well.
IV/ Modal verbs : (động từ khiếm khuyết) can, must, should, ought to, had better
1. can : cĩ thể _ can’t : khơng thể
Sử dụng ‘can’ hoặc ‘can’t’ để diễn tả khả năng.
 Ex: She can speak English. ( cơ ấy cĩ thể nĩi tiếng Anh)
Sử dụng ‘can’ hoặc ‘can’t’ để diễn tả sự xin phép hay cho phép.
 Ex: Can I watch TV now, Mum?
 No, you can’t. You must finish your dinner first.
2. should = ought to, had better : nên . Dùng để diễn tả lời khuyên.
 Ex: 1.You should study hard. ( Em nên học hành chăm chỉ)
 2. Children shouldn’t eat too much candy. It’s not good for their health. ( Trẻ con khơng nên ăn quá nhiều kẹo. Nĩ khơng tốt cho sức khoẻ của chúng).
3. must ; mustn’t:
Must: phải, ắt hẳn là . Được dùng để diễn tả sự bắt buộc hay suy đốn.
 Ex: 1. The traffic lights are red . You must stop. ( Đèn giao thơng đã đỏ rồi . Bạn phải dừng lại)
 2. Minh was absent today. He must be ill. ( Hơm nay Minh nghỉ học. Ắt hẳn là cậu ấy bị ốm)
Mustn’t : khơng được . Dùng để diễn tả sự cấm đốn.
Ex: You mustn’t forget to finish your homework before watching TV. ( Con khơng được quên làm xong bài tập về nhà trước khi xem ti vi.)
V. 1.	 like / prefer + to infinitive	( Thích cái gì )
 Like/ enjoy + V-ing/ N ( ưa thích có tính lâu dài)
 Ex: - I don’t like to watch TV	 	à I p refer to watch video
 - I don’t like watching sports	à I prefer taking part in them. 
2. 	S + prefer + N + to + N.	(Thích cái gì hơn cái gì )
= 	 S + like + N + better than + N.
Ex: My sister prefers meat to fish = My sister likes mear better than fish.
3. 	S + prefer + V-ing + to + V-ing.	(Thích điều gì hơn điều gì )
Ex: They prefer going to the cinema to staying at home.
VI. Suggestions: (Lời đề nghị)
- Let’s .	- 	-What/ How about..? 	-Why don’t we ?
 	- Can you ..?	- Can I .?	- Shall we?
 Ex: 	- Let’s go to the cafeteria.	- What about playing games?
 	- Why don’t we listen to music?	- How about watching TV?
 	- Can you help me?	- Can I help you?
VII. Imperatives ( Câu mệnh lệnh)
V + O 	( mệnh lệnh khẳng định)	
Don’t + V  	( mệnh lệnh phủ định)	
 Ex: 	 - Brush your teeth after meals	- Please help me.
 	 - Don’t talk in class.	- Don’t be late

Tài liệu đính kèm:

  • docde_cuong_mon_hoc_ki_ii_mon_anh_van_7.doc