Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Toán Khối 7

Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Toán Khối 7

A. PHẦN ĐẠI SỐ:

I. Lý thuyết:

Câu 1: Dấu hiệu là gì? Mốt của dấu hiệu là gì ?

Câu 2: Viết công thức tính tần xuất, tính giá trị trung bình cộng của dấu hiệu.

Câu 3: Đơn thức là gì ? Bậc của đơn thức là gì ?

Câu 4: Thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Cho 5 ví dụ? Muốn cộng, trừ hai đơn thức đồng dạng ta làm thế nào?

 

doc 7 trang Người đăng danhnam72p Lượt xem 468Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Toán Khối 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II
MÔN TOÁN KHỐI 7
A. PHẦN ĐẠI SỐ:
I. Lý thuyết:
Câu 1: Dấu hiệu là gì? Mốt của dấu hiệu là gì ? 
Câu 2: Viết công thức tính tần xuất, tính giá trị trung bình cộng của dấu hiệu.
Câu 3: Đơn thức là gì ? Bậc của đơn thức là gì ? 
Câu 4: Thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Cho 5 ví dụ? Muốn cộng, trừ hai đơn thức đồng dạng ta làm thế nào?
Câu 5: Muốn nhân hai đơn thức ta làm thế nào ? Áp dụng tính (3xy2)3.
Câu 6: Đa thức là gì? bậc của đa thức là gì ?
Câu 7: Đa thức một biến là gì? Khi nào số a được gọi là nghiệm của đa thức f(x) ? 
II. Bài tập:
Bài 1: Số ngày vắng mặt của 30 học sinh lớp 7A trong một học kì được ghi lại như sau : 
1 0 2 1 2 3 4 2 5 0 0 1 1 1 0
1 2 3 2 4 2 1 0 2 1 2 2 3 1 2 
a/ Dấu hiệu ở đây là gì ? 
b / Lập bảng tàn số . 
 	c/ Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu 
 	d/ Vễ biểu đồ đoạn thẳng 
Bài 2: Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh (ai cũng làm được) và ghi lại như sau:
10
5
8
8
9
7
8
9
14
8
5
7
8
10
9
8
10
7
14
8
9
8
9
9
9
9
10
5
5
14
a/ Dấu hiệu ở đây là gì? tìm số giá trị của dấu hiệu? Có bao nhiêu giá trị khác nhau?
b/ Lập bảng “tần số” và nhận xét.
c/ Tính số trung bình cộng của dấu hiệu 
d/ Tìm mốt của dấu hiệu.
e/ Dựng biểu đồ đoạn thẳng.
Bài 3: Tính tích rồi tìm hệ số và bậc của các đơn thức sau
	a) 5xy và -7x3y4	b)x4y5 và x2y3 	c) 18x2y2.( –ax3y ) (a là hằng số) 
Bài 4: Thu gọn rồi tính giá trị của các biểu thức sau tại x = và y =-1
	a) 10x2y + 5x2y - 7x2y - 5x2y	b) 8xy – 7xy + 5xy – 2xy
	c) - 4x3y + 3 x3y + x3y -2 x3y	c) 
Bài 5: Tìm các đa thức A ; B biết ;
a/ A – ( x2 – 2xy + z2 ) = 3xy – z2 + 5x2 
b/. B + (x2 + y2 – z2 ) = x2 – y2 +z2 
Bài 6: Cho đa thức P(x ) = 1 +3x5 – 4x2 +x5 + x3 –x2 + 3x3
 Q(x) = 2x5 – x2 + 4x5 – x4 + 4x2 – 5x
a/ Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức theo luỹ thừa tăng của biến .
b/ Tính P(x ) + Q(x ) ; P(x) – Q(x) 
c/ Tính giá trị của P(x) + Q(x) tại x = -1 
d/ Chứng tỏ rằng x = 0 là nghiệm của đa thức Q(x) nhưng không là nghiệm của đa thức P(x) 
Bài 7 : Cho hai đa thức f(x) = 7x4 – 5x 3 + 9x 2  + 2x -	
	g(x) = 7x4 – 5x 3 + 8x 2  + 2010x - 	 
 a) Tính f(0) ; g(- 1)
 b) Tìm h(x) biết : h(x) + g(x)= f(x) 
 c) Tìm nghiệm của h(x)	 
Bài 8: Trong các số -1; 1; 0; 2 số nào là nghiệm của đa thức x2 – 3x + 2 ? Vì sao ?
Bài 9 : Tìm nghiệm của các đa thức sau.
	F(x) = 3x – 6; 	H(x) = –5x + 30	 
 	G(x)=(x-3)(16-4x) 	K(x)=x2-81
Bài 10:Tìm nghiệm của đa thức 
	a) 4x + 9 	b) -5x+6	c) x2 – 1.	 	d) x2 – 9.	e) x2 – x. 	f) x2 – 2x.	 g) (x – 4)(x2 + 1)	h) 3x2 – 4x	i) x2 + 9
B.PHẦN HÌNH HỌC
I. Lý thuyết:
Câu 1: Nêu định lý về tổng ba góc của một tam giác? Tính chất góc ngoài của 1 tam giác? 
Câu 2: Nêu ba trường hợp bằng nhau của tam giác : 
Câu 3: Nêu các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông :
Câu 4: 	a) Định nghĩa tam giác cân : 
b) Tính chất về góc của tam giác cân : 
c) Các cách chứng minh một tam giác là tam giác cân: 
Câu 5: 	a) Nêu định nghĩa tam giác đều ? 
 	b) Nêu Tính chất về góc của tam giác đều ?
c) Các cách chứng minh một tam giác là tam giác đều : 
Câu 6: Phát biểu định lý Pytago ( Thuận và đảo )	
Câu 7: Nêu định lý về quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên ; giữa đường xiên và hình chiếu của chúng?
Câu 8: Phát biểu định lý và hệ quả bất đẳng thức tam giác 
Câu 9: Phát biểu định lý về tính chất ba đường trung tuyến trong một tam giác. 
Câu 10: Phát biểu định lý thuận và đảo về tính chất tia phân giác của một góc? 
Câu 11: Phát biểu tính chất đường phân giác xuất phát từ đỉnh đối diện với cạnh đáy của cân 
Câu 12: Phát biểu tính chất ba đường phân giác của tam giác? 
Câu 13: Phát biểu định lý 1 và 2 về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng?
Câu 14: Phát biểu về định lý và tính chất ba đường trung trực của 1 tam giác.
Câu 15: Phát biểu định lý về tính chất ba đường cao của tam giác : 
Câu 16: Phát biểu tính chất về đường phân giác, trung tuyến, trung trực xuất phát từ đỉnh đối diện với cạnh đáy của cân
II. Bài tập:
Bài 1: Cho ABC có góc B = 900, vẽ trung tuyến AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = AM . Chứng minh rằng: 
a) ABM = ECM ; b) AC > CE ; c) BAM > MAC 
Bài 2: Cho góc nhọn xoy. Gọi M là một điểm thuộc tia phân giác của xOy kẻ MAox
 ( A Ox) ; MB oy ( B Oy ). 
 	a) Chứng minh rằng: MA =MB và OAB cân ;
 	b) KÐo dµi BM cắt Ox tại D, AM cắt Oy tại E . Chứng minh rằng: MD = ME 
 	c) Chứng minh rằng: OM DE 
Bài 3: Cho ABC có AB = 9cm , AC = 12cm , BC = 15cm
 	a.Tam giác ABC có dạng đặc biệt nào ? Vì sao ?
 	b.Vẽ trung tuyến AM của ABC , kẻ MH vuông góc với AC .Trên tia đối của MH lấy điểm K sao cho MK=MH. Chứng minh : MHC =MKB suy ra BK//AC
Bài 4: Cho DABC vuông tại A,(AB < AC) , kẻ AH vuông góc với BC, phân giác của góc HAC cắt BC tại D. 
a) Chứng minh DABD cân tại B
b) Từ H kẻ đường thẳng vuông góc với AD cắt AC tại E. Chứng minh DE ^AC
c) Cho AB = 15 cm, AH = 12 cm. Tính AD.
d) Chứng minh AD > HE.
®Ò 1 
I – tr¾c nghiÖm : Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt
C©u 1: BiÓu thøc nµo sau ®©y lµ ®¬n thøc?
a. x 	b. x2 + 1 	c. 2x - y 	d. 
C©u 2: BËc cña ®¬n thøc 42x3y2 lµ: 
a. 7 	b. 3 	c. 6 	d. 5 
C©u 3: §a thøc P(x) = 4.x + 8 cã nghiÖm lµ: 
a. x = 2 	b. x = -2 	c. x = 	d. x = 
C©u 4: BËc cña ®a thøc 73x6 - x3y4 + y5 - x4y4 + 1 lµ: 
a. 9 	b. 8 	c. 7 	d. 6
C©u 5: TÝnh (2x - 3y) + (2x + 3y) ?
a. 4x 	b. 6y 	c. -4x 	d. -6y
C©u 6: Bé ba ®é dµi nµo sau ®©y cã thÓ lµ ®é dµi ba c¹nh cña mét tam gi¸c vu«ng?
a. 5cm, 12cm, 13cm 	b. 4cm, 5cm, 9cm
c. 5cm, 7cm, 13cm 	c. 5cm, 7cm, 11cm 
C©u 7: Cho ∆MNP cã M = 1100 ; N = 400. C¹nh nhá nhÊt cña ∆MNP lµ:
a. MN 	b. MP 	c. NP 	d. Kh«ng cã c¹nh nhá nhÊt.
C©u 8: Cho tam gi¸c c©n, biÕt hai trong ba c¹nh cã ®é dµi lµ 3cm vµ 8cm. Chu vi cña tam gi¸c ®ã lµ:
a. 11cm, 	b. 14cm, 	c. 16cm, 	d. 19cm
II – Tù luËn: 
Bµi 1: (1,5 ®) Thêi gian hoµn thµnh cïng mét lo¹i s¶n phÈm cña 60 c«ng nh©n ®­îc cho trong b¶ng d­íi ®©y (tÝnh b»ng phót)
Thêi gian (x)
3
4
5
6
7
8
9
10
TÇn sè (n)
2
2
3
5
6
19
9
14
N = 60
DÊu hiÖu cÇn t×m hiÓu ë ®©y lµ g× ? Cã tÊt c¶ bao nhiªu gi¸ trÞ ?
TÝnh sè trung b×nh céng ? T×m mèt ?
Bµi 2: (1,5 ®) Cho 2 ®a thøc : 	f(x) = x3 + 3x - 1 vµ g(x) = x3 + x2 - x + 2
TÝnh f(x) + g(x) 	b) TÝnh f(x) - g(x)
Bµi 3: (1,5 ®) T×m nghiÖm cña ®a thøc h(x) = 3x3 - 4x + 5x2 - 2x3 + 8 - 5x2 - x3 
Bµi 4: (3,5 ®) Cho ∆ABC vu«ng t¹i A, ph©n gi¸c BD. Qua D kÎ ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi BC t¹i E. 
Chøng minh ∆BAD = ∆BED
Chøng minh BD lµ trung trùc cña AE.
Chøng minh AD < DC.
Trªn tia ®èi cña tia AB lÊy ®iÓm F sao cho AF = CE. Chøng minh ba ®iÓm E, D, F th¼ng hµng.
®Ò 2 
I – tr¾c nghiÖm : 
C©u 1: §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç ... ®Ó cã ®­îc kh¼ng ®Þnh ®óng
+ Sè lÇn xuÊt hiÖn cña mét gi¸ trÞ trong d·y gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu gäi lµ ..................................
 + Mèt cña dÊu hiÖu lµ ...........................................................................................................
+ Hai ®¬n thøc ®ång d¹ng lµ hai ®¬n thøc .......................................... vµ cã cïng phÇn biÕn
+ Trong mét tam gi¸c, ®é dµi mét c¹nh lu«n lín h¬n ......................... vµ nhá h¬n ........................................................................................................................................................
C©u 2: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt 
1/ TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc x - 2y t¹i x = -2 vµ y = 1 ? 
a. 0 	b. -1 	c. -3 	d. 3
2/ BËc cña ®¬n thøc -5x2y3z4 lµ: 	a. 4 	b. 11 	c. 9 	d. 7
3/ Trong c¸c ®¬n thøc sau, ®¬n thøc nµo ®ång d¹ng víi ®¬n thøc -5xy2?
a. 5x2y 	b. -5x2y 	c. 0xy2 	d. 5xy2
4/ BËc cña ®a thøc 6x4 + 2x3 + x2 - 1 lµ: a. 4 	b. 3 	c. 2	d. 7
5/ TÝnh -5xy - 3xy b»ng: 	a. -8 	b. 8xy	c. 2xy 	d. -8xy
6/ T×m nghiÖm cña ®a thøc 2x + 4? a. 2 	b. -2 	c. 	d. 
7/ Tam gi¸c MNP cã MN = MP th×: 	a. M = N 	b. N = P 	c. P = M 	d. M =N=P
8/ Tam gi¸c nµo lµ tam gi¸c vu«ng trong c¸c tam gi¸c cã ®é dµi 3 c¹nh nh­ sau:
	A. 6cm, 8cm, 10cm 	B. 3cm, 5cm, 7cm
	C. 4cm, 9cm, 6cm 	D. 5cm, 11cm, 7cm
9/ Tam gi¸c MNP cã MN2 = MP2 + NP2 th×: 	
A. ∆MNP c©n t¹i P 	B. ∆MNPvu«ng t¹i M
C. ∆MNP vu«ng t¹i N 	D. ∆MNP vu«ng t¹i P 
10/ Cho h×nh vÏ bªn. §o¹n th¼ng MH ®­îc gäi lµ
®­êng xiªn 
h×nh chiÕu 	C. ®­êng cao
D.®­êng vu«ng gãc kÎ tõ M ®Õn ®­êng th¼ng a
C©u 13: §iÒn dÊu thÝch hîp (; =) vµo « trèng ®Ó cã kh¼ng ®Þnh ®óng.
	∆MNP cã MN > MP th× P N
II – Tù luËn: 
Bµi 1: (1,5 ®) a) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc x2 - x + t¹i x = 1 ; 
KÕt qu¶ ®iÒu tra sè ng­êi trong mét gia ®×nh cña 20 hé d©n xãm I ®­îc cho trong b¶ng sau:
3
2
4
5
4
3
2
5
4
3
6
1
2
3
4
2
4
3
2
5
 	H·y lËp b¶ng tÇn sè ?
Bµi 2 : (1,5 ®) Cho ®a thøc h(x) = x3 - 2x + x2 + 1 + x2 - x vµ g(x) = -x3 + 3x2 + 3x - 1
Thu gän ®a thøc h(x) 	b) TÝnh h(x) + g(x)?
Bµi 3: (3,0 ®) Cho tam gi¸c ABC c©n t¹i A, kÎ AH ^ BC t¹i H.
So s¸nh ®é dµi hai ®o¹n th¼ng BH vµ CH;
BiÕt AH = 12cm vµ BH = 5cm, tÝnh AB;
Trªn tia ®èi cña tia BA lÊy ®iÓm D, trªn tia ®èi cña tia CA lÊy ®iÓm E sao cho BD=CE. KÎ DM ^ BC t¹i M, kÎ EN ^ BC t¹i N. Chøng minh BM = CN vµ tam gi¸c AMN c©n.
Ghi chú : Có thể chuyển câu trắc nghiệm thành bài toán cho hợp lí vói tự luận 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_cuong_on_tap_hoc_ky_2_mon_toan_khoi_7.doc