Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh Lớp 7 - Chuyên đề: Các thì tương lai

Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh Lớp 7 - Chuyên đề: Các thì tương lai

I. MỤC ĐÍCH CHUYÊN ĐỀ

- Cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về cách sử dụng, cấu trúc và các vấn đề cần lưu ý của các thì tương lai: thì tương lai đơn, thì tương lai tiếp diễn, thì tương lai hoàn thành và tương lai gần.

II. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Thì tương lai đơn giản (the simple future tense)

1.1. Công thức

 + S + will + V(nguyên thể) .

 - S + will not ( won’t ) + V ( nguyen the) .

 ? Will + S + V ( nguyen the) .?

 

doc 4 trang Người đăng phuongthanh95 Ngày đăng 13/07/2022 Lượt xem 188Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh Lớp 7 - Chuyên đề: Các thì tương lai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN: TIẾNG ANH
CHUYÊN ĐỀ: CÁC THÌ TƯƠNG LAI
I.	MỤC ĐÍCH CHUYÊN ĐỀ
- Cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về cách sử dụng, cấu trúc và các vấn đề cần lưu ý của các thì tương lai: thì tương lai đơn, thì tương lai tiếp diễn, thì tương lai hoàn thành và tương lai gần.
II. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Thì tương lai đơn giản (the simple future tense)
1.1. Công thức
 + S + will + V(nguyên thể).
 - S + will not ( won’t ) + V ( nguyen the)..
 ? Will + S + V ( nguyen the).?
Notes: I, we + shall
 He, she, you, they.+ will
 1.2. Cách sử dụng
–	Diễn tả hành động sẽ thực hiện trong tương lai (ví dụ a)
–	Để diễn tả hành động chúng ta quyết định làm ở thời điểm nói (ví dụ b)
–	Hứa hẹn làm việc gì (ví dụ c)
–	Đề nghị ai đó làm gì (ví dụ d)
–	Chúng ta có thể sử dụng “shall I/shall we?”để hỏi ý kiến của ai
đó (đặc biệt khi đề nghị hoặc gợi ý) (ví dụ e, f)
–	Sau đây là ví dụ:
a. I will go to work by bus tomorrow. b. A: The homework is difficult.
B: Don’t worry, I’ll help you.
c. Thank you for lending me the money. I’ll pay you back on Friday. d. Will you shut the door, please?
e. Shall I open the window?
f. Where shall we go this evening?
– tomorrow
– next week, next month, next year
– later
– in + mốc thời gian trong tương lai: in 2020
 1.4. Quan hệ với thì hiện tại đơn
Một vài cấu trúc quen thuộc:
I’m sure
I think
I hope
I believe
It’s likely that

Ví dụ:

I think he will come next week
It’s likely that she will win the prize. I believe she will pass the exam.
Mệnh đề 1
Mệnh đề 2
The simple future
When/ if/ till/ untill/ as soon as/ while / as long as/ before
The simple present
As long as I finish my work, I’ll visit you. They’ll ring me as soon as they get home. Before I go to work, I’ll have breakfast.
Exercises.
Viết câu với các từ gợi ý, dùng thì tương lai đơn( future simple): 
will+V inf. Viết rút gọn nếu có thể.
Ex: I/ go/ the supermarket/tomorrow.
=> I’ll go to the supermarket tomorrow.
1. We/ travel/ Nha Trang/ next week.
2. Nga and Lan/ visit/ their grandparents.
3. They/ go/ the movies/ tonight.
4. Hoa/ have/ lots of friends/ soon.
5. I/ come/ after lunch.
6. He/ see/ you/ tomorrow afternoon.
7. My father/ be free/ at 7.30 this evening.
8. The students/ go camping/ next Sunday.
II. Dien vao cho trong voi “will hoac Won’t”
1. ..Nam play basketball? Yes, He ..
2. ..Hoa come here? No, She. 
3. ..they travel to Hanoi nextweek? No, they..
4. ..you see her? Yes. I
5. ..your brother be busy tomorrow? No, he..
III. Dung “What, Where, When, Who, Why, How,What time” de hoan thanh cac cau sau.
1will they do tomorrow afternoon? They will play tennis.
2. ..will go camping next Sunday? Nam and Quang will.
3. ..will we meet ? We will meet at Lan’s house.
4. ..will you be back? I will be back at 8 o’clock.
5. will she go to the zoo? She will go by bus.
6. will your father travel to Hanoi?
 He will travel next week.
7.will Nam go to bed early tonight?
 Because he will have a test tomorrow.
8. will you go next summer vacation? I will go to NhaTrang
IV. Chia cac dong tu trong ngoac o thi hien tai don ( present simple) hoac tuong lai don ( future simple)
1. My father ( jog) ..every morning.
2. We ( visit) Huong pagoda next week.
3. She ( be) .14 on her next birthday.
4. They (live).with their grandparents .
5. He ( have ) .a lots of friends soon.
6. Mai ( brush) her teeth after meals.
7. I ( come)back tomorrow.
8. She ( have ) ameeting tonight.
9. Lan( invite ).some of her friends to her birthday party on Sunday.
10. Let’s (meet)in front of the movie theater.
V. Doi cac cau sau sang the phu dinh va nghi van.
1. My mother will go to the supermarket next Sunday.
2. They will meet in front of the theater.
3. We will come there on time.
4. He will see her tonight.
5. Jane will be busy tomorrow morning.
6. I will come back soon.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_cuong_on_tap_mon_tieng_anh_lop_7_chuyen_de_cac_thi_tuong.doc