Đề kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh Lớp 7 (Week 6, Period 18)

Đề kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh Lớp 7 (Week 6, Period 18)

I/ LISTENING: nghe và khoanh tròn chữ a,b,c hoặc d đứng trước ý đúng : (1,5ms)

1. Tom is a .

a/ doctor b/ teacher c/ worker d/ farmer

2. Tom works at a . school.

a/ nursery b/ primary c/ junior d/ high

3. Susan is . years old.

a/ nine b/ ninety c/ nineteen d/ twenty-nine

4. Susan is a .

a/ journalist b/ teacher c/ doctor d/ nurse

5. Bill is .

a/ twenty b/ ten c/ thirty d/ twelve

 

doc 2 trang Người đăng phuongthanh95 Ngày đăng 08/07/2022 Lượt xem 295Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh Lớp 7 (Week 6, Period 18)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mac Dinh Chi School
Class : 7 A 
Name:______________
Date:___________,___/09/2011
TEST (45’)
Week 6-period 18 
Marks:
Teacher’ s remarks :
I/ LISTENING: nghe và khoanh tròn chữ a,b,c hoặc d đứng trước ý đúng : (1,5ms)
 Tom is a ..
a/ doctor	b/ teacher	c/ worker	d/ farmer
 Tom works at a .. school.
a/ nursery 	b/ primary	c/ junior	d/ high
 Susan is .. years old.
a/ nine	b/ ninety	c/ nineteen	d/ twenty-nine
 Susan is a ..
a/ journalist 	b/ teacher	c/ doctor	d/ nurse
 Bill is ..
a/ twenty	b/ ten	c/ thirty	d/ twelve
Bill works in a ..
a/ factory	b/ school	c/ hospital 	d/ farm
II/ PRONUNCIATION:(1m)
A/ khoanh tròn chữ a,b,c hoặc d đứng trước từ phát âm khác với các từ còn lại:
a/ seat	b/ speak	c/ easy	d/ cheap
a/ first	b/ fine	c/ nice	d/ bright
B/ khoanh tròn chữ a,b,c hoặc d đứng trước từ có trọng âm khác với các từ còn lại:
a/ convenient	b/ personal	c/ jounalist	d/ information
a/ awful	b/ middle	c/ invite	d/ busy
III/ VERB FORM:điền vào chổ trống dạng đúng của các động từ sau:(1m)
OK. We (come) to the party soon.
Nga (not/ invite).. Tam to this party.
. my new hair (look) prettier ?
. I ( can / speak) to Nam , please ?
IV/ ERRORS:khoanh tròn chữ a,b,c hoặc d phía dưới lỗi sai ở mỗi câu:(1m)
Mrs Quyen looking for an apartment for her family at the moment.
 a b	 c d
A doctor takes care of people when they are six
 a b c d
Her family name is Hoa and her middle name is Thi .
 A b c d
She will be 14 in Sunday, May 25th 
 a b c d
V/ PREPOSITION: điền vào chổ trống giới từ đúng:(0,5m) 
Boys like to take part .soccer.
He is a journalist . He writes .. An Giang newspaper.
VI/ WORD FORM:viết dạng đúng của từ cho trong ngoăc vào chổ trống:(0,5m)
 Bikes are . than cars. (cheap)
What a .. doll ! (love)
VII/ GAP FILL: đọc và khoanh tròn chữ a,b,c hoặc d đứng trước từ thích hợp với chổ trống: (1m)
Lan (0) is twelve years old .she will be thirteen (23).. her next birthday. She will (24) a party for her birthday. She will (25). some friends. The party will be at her house at 24 Ly Thuong Kiet street. It will start at five and (26). at nine in the evening.b
 0. a/ am	 is	c/ are 	d/ be
a/ from	b/ of 	c/ on 	d/ for
a/ buy 	b/ have	c/ see	d/ go
a/ invite	b/ talk	c/ give 	d/ say
a/ leave	b/ finish	c/ get 	d/ begin
VIII/ READ AND ANSWER THE QUESTIONS: đọc và trả lời câu hỏi :
 Hoa is a new student in class 7A. She is from Hue and her parents still live there. She lives with her uncle and aunt in Ha Noi. Hoa has lots of friends in Hue . But she doesn’t have any friends in Ha Noi. Many things are differrent. Her new school is bigger than her old one.Her new school has a lot of students. Her old school doesn’t have many students. Hoa is unhappy now because she misses her parents and friends.
ANSWER THE QUESTIONS: trả lời các câu hỏi :(2ms)
Where is Hoa from?
.
How does she feel now?
.....
Is her old school bigger or smaller than her new one? ..
Does she live with her uncle and aunt now?
......
IX/ WRITE: viết lại các câu sau nhưng không thay đổi nghĩa của chúng:(1,5ms)
Where do you live?= What
What does he do? = What....
This room is very bright.= What

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_mon_tieng_anh_lop_7_week_6_period_18.doc