Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh Lớp 7

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh Lớp 7

A. Phần trắc nghiệm (7 điểm)

I. Tìm từ không cùng nhóm với các từ còn lại (1 điểm)

1. a. go b. do c. play d. name

2. a. fourth b. one c. tenth d. seventh

3. a. what b. where c. they d. which

4. a. address b. bus stop c. post office d. market

II. Em hãy chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau (2,5 điểm)

1. I’m in class 7A. - Oh, so .

A. I am B. am me C. am I D. me, too

2. Are you .?

A. a student new B. a new student C. new a student D. student a new

 

doc 6 trang Người đăng phuongthanh95 Ngày đăng 15/07/2022 Lượt xem 276Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh Lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THCS NOONG LUỐNG
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẤU NĂM
MÔN: TIẾNG ANH -LỚP 7 
Thời gian làm bài: 45 phút
Full name: ..................................	 Class: 7B.....
Mark: ............................ 	 Mã đề: 001
A. Phần trắc nghiệm (7 điểm)
I. Tìm từ không cùng nhóm với các từ còn lại (1 điểm)
1. a. go
b. do
c. play
d. name
2. a. fourth
b. one 
c. tenth
d. seventh
3. a. what
b. where
c. they
d. which
4. a. address
b. bus stop
c. post office
d. market
II. Em hãy chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau (2,5 điểm)
I’m in class 7A. - Oh, so ...
A. I am
B. am me
C. am I
D. me, too
Are you ..?
A. a student new
B. a new student
C. new a student
D. student a new 
Nice to see you, ...
A. too
B. oh
C. so
D. ok
4. My house is .. than your house.
A. big
B. bigger
C. biger
D. biggest
How .. is it from your house to school?
A. many
B. long
C. often
D. far
We live .. 23 Nguyen Trai Street.
A. at
B. on
C. in
D. to
She lives in Ha Noi but her parents .. in Hue. 
A. still live
B. live still
C. live
D. A & C
What’s your ..? - It’s Tran.
A. name
B. middle name
C. family name
D. address
I know .. people in Dien Bien.
A. much
B. many
C. any
D. a lot of
10. Would you like . a movie?
A. see
B. sees
C. to see
D. seeing
III. Tìm một lỗi sai (được đánh số A, B, C hoặc D) trong mỗi câu sau ( 1 điểm)
She lives at Tran Phu Street with her parents in Ha Noi.
 A B C D
2. I often goes camping on Sunday. 
 A B C D
3. She has a lot of friend.
 A B C D
4. Mai will goes to the Zoo tomorrow morning. 
 A B C D
IV. Đọc đoạn văn sau đó trả lời đúng (T) hay sai (F) (2,5 điểm)
“Hoa is a new student in class 7A. She is from Hue and her parents still live there. She lives with her uncle and aunt in Ha Noi. Hoa has lots of friends in Hue. But she doesn't have any friends in Ha Noi. Many things are different. Her new school is bigger than her old school. Her new school has a lot of students. Her old school doesn't have many students. Hoa is unhappy because she misses her parents and her friends."
Statements
T
F
1
Hoa comes from Hue.
2
She is staying with her parents in Ha Noi.
3
She is a new student in class 7A.
4
Hoa doesn't have a lot of friends in Hue.
5
Her old school is smaller than her new school.
B.Phần tự luận (3 điểm)
I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc. ( 1 điểm )
1. Nga often (go) .............................. swimming three times a week.
2. I (go) ................... to school every morning.
3. We will (visit) ........................... Ha Long Bay next week.
4. He will (come).......................... back tomorrow.
II.Em hãy sắp xếp các từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh (1 điểm)
1. see / Nice / to / again / you.
.
is / your / telephone / What / number /?
.
III. Điền vào mỗi chỗ trống trong các câu sau một từ thích hợp để hoàn thành đoạn hội thoại sau. (1 điểm)
Nga: What (1)  your name?
Mai: My (2) . is Mai.
Nga: Which class are you (3) ?
Mai: I am in class 7 A.
Nga: Oh, (4)  am I.
MARKS AND ANSWER KEYS - GRADE:7
Mã đề: 001
A. Phần trắc nghiệm (7 điểm)
I. (1 mark) (each correct sentence = 0,25 mark)
1-d
2-b
3-c
4-a
II. (2,5 marks) (each correct sentence = 0,25 mark)
1-C
2-B
3-A
4-B
5-D
6-A
7-A
8-C
9-D
10-C
III. (1 mark) (each correct sentence = 0,25 mark)
1-B
2-C
3-D
4-B
IV. (2,5 marks) (each correct sentence = 0,5 mark)
1 - T
2 - F
3 - T
4 - F
5 - T
B. Phần tự luận (3 điểm)
I. (1 mark) (each correct sentence = 0,25 mark)
1. goes	3. visit
2. go	4. come
II. (1 mark) (each correct sentence = 0,5 mark)
1. Nice to see you again.
2. What is your telephone number?
III. (1 mark) (each correct sentence = 0,25 mark)
1-is
2-name
3-in
4-so
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THCS NOONG LUỐNG
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẤU NĂM
MÔN: TIẾNG ANH -LỚP 7 
Thời gian làm bài: 45 phút
Full name: ..................................	 Class: 7B.....
Mark: ............................ 	 Mã đề: 002
A. Phần trắc nghiệm (7 điểm)
I. Tìm từ không cùng nhóm với các từ còn lại (1 điểm)
1. a. what
b. where
c. they
d. which
2. a. address
b. bus stop
c. post office
d. market
3. a. go
b. do
c. play
d. name
4. a. fourth
b. one 
c. tenth
d. seventh
II. Em hãy chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau (2,5 điểm)
1. She lives in Ha Noi but her parents .. in Hue. 
A. still live
B. live still
C. live
D. A & C
2.What’s your ..? - It’s Tran.
A. name
B. middle name
C. family name
D. address
I know .. people in Dien Bien.
A. much
B. many
C. any
D. a lot of
4. Would you like . a movie?
A. see
B. sees
C. to see
D. seeing
5. I’m in class 7A. - Oh, so ...
A. I am
B. am me
C. am I
D. me, too
6. Are you ..?
A. a student new
B. a new student
C. new a student
D. student a new 
7. Nice to see you, ...
A. too
B. oh
C. so
D. ok
8. My house is .. than your house.
A. big
B. bigger
C. biger
D. biggest
9. How .. is it from your house to school?
A. many
B. long
C. often
D. far
10. We live .. 23 Nguyen Trai Street.
A. at
B. on
C. in
D. to
III. Tìm một lỗi sai (được đánh số A, B, C hoặc D) trong mỗi câu sau ( 1 điểm)
1. Mai will goes to the Zoo tomorrow morning. 
 A B C D
2. She lives at Tran Phu Street with her parents in Ha Noi.
 A B C D
3. I often goes camping on Sunday. 
 A B C D
4. She has a lot of friend.
 A B C D
IV. Đọc đoạn văn sau đó trả lời đúng (T) hay sai (F) (2,5 điểm)
“Hoa is a new student in class 7A. She is from Hue and her parents still live there. She lives with her uncle and aunt in Ha Noi. Hoa has lots of friends in Hue. But she doesn't have any friends in Ha Noi. Many things are different. Her new school is bigger than her old school. Her new school has a lot of students. Her old school doesn't have many students. Hoa is unhappy because she misses her parents and her friends."
Statements
T
F
1
Hoa comes from Dien Bien.
2
She is staying with her uncle and aunt in Ha Noi.
3
She is a new student in class 7B.
4
Hoa has a lot of friends in Hue.
5
Her old school is bigger than her new school.
B.Phần tự luận (3 điểm)
I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc. ( 1 điểm )
1. He will (come).......................... back tomorrow.
2. Nga often (go) .............................. swimming three times a week.
3. I (go) ................... to school every morning.
4. We will (visit) ........................... Ha Long Bay next week.
II.Em hãy sắp xếp các từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh (1 điểm)
1. is / your / telephone / What / number /?
.
2. see / Nice / to / again / you.
.
III. Điền vào mỗi chỗ trống trong các câu sau một từ thích hợp để hoàn thành đoạn hội thoại sau. (1 điểm)
Nga: What (1)  your name?
Mai: My (2) . is Mai.
Nga: Which class are you (3) ?
Mai: I am in class 7 A.
Nga: Oh, (4)  am I.
MARKS AND ANSWER KEYS - GRADE:7
Mã đề: 002
A. Phần trắc nghiệm (7 điểm)
I. (1 mark) (each correct sentence = 0,25 mark)
1-c
2-a
3-d
4-b
II. (2,5 marks) (each correct sentence = 0,25 mark)
1-A
2-C
3-D
4-C
5-C
6-B
7-A
8-B
9-D
10-A
III. (1 mark) (each correct sentence = 0,25 mark)
1-B
2-B
3-C
4-D
IV. (2,5 marks) (each correct sentence = 0,5 mark)
1 - F
2 - T
3 - F
4 - T
5 - F
B. Phần tự luận (3 điểm)
I. (1 mark) (each correct sentence = 0,25 mark)
1. come	3. go
2. goes	4. visit
II. (1 mark) (each correct sentence = 0,5 mark)
1. What is your telephone number?
2. Nice to see you again.
III. (1 mark) (each correct sentence = 0,25 mark)
1-is
2-name
3-in
4-so

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_dau_nam_mon_tieng_anh_lop_7.doc