Giáo án Đại số 6 - Trường THCS Ngán Chiên

Giáo án Đại số 6 - Trường THCS Ngán Chiên

 Tiết 3

§ 3 . GHI SỐ TỰ NHIÊN

Ở hệ thập phân , giá trị của mỗi chữ số trong một số

Thay đổi theo vị trí như thế nào ?

I.- Mục tiêu :

1./ Kiến thức cơ bản : Nắm vững cách ghi số tự nhiên , phân biệt được số và chữ số trong hệ thập phân

2./ Kỹ năng cơ bản : Đọc và viết được các số tự nhiên

3./ Thái độ : thy ®­ỵc ­u ®iĨm cđ hƯ thp ph©n trong viƯc ghi s vµ tinh to¸n .

II.- Phương tiện dạy học :

Sách giáo khoa , bảng phụ vẽ hình mặt đồng hồ ghi các số bằng chữ số La mã

III.- Hoạt động trên lớp :

 

doc 122 trang Người đăng vultt Lượt xem 724Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Đại số 6 - Trường THCS Ngán Chiên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
líp 6a : ngµy d¹y :tiÕt d¹y : sÜ sè :v¾ng :
líp 6b : ngµy d¹y :tiÕt d¹y : sÜ sè :v¾ng :
 Tiết 3
§§ 3 . GHI SỐ TỰ NHIÊN
Ở hệ thập phân , giá trị của mỗi chữ số trong một số
Thay đổi theo vị trí như thế nào ?
I.- Mục tiêu : 
1./ Kiến thức cơ bản : Nắm vững cách ghi số tự nhiên , phân biệt được số và chữ số trong hệ thập phân 
2./ Kỹ năng cơ bản : Đọc và viết được các số tự nhiên 
3./ Thái độ : thÊy ®­ỵc ­u ®iĨm cđ hƯ thËp ph©n trong viƯc ghi sè vµ tinh to¸n .
II.- Phương tiện dạy học :
Sách giáo khoa , bảng phụ vẽ hình mặt đồng hồ ghi các số bằng chữ số La mã
III.- Hoạt động trên lớp :
1./ Oån định : 
2./ Bài mới :
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Néi dung bµi d¹y
Ho¹t ®éng 1: Số và chữ số
- GV : Người ta dùng những chữ số nào để viết mọi số tự nhiên 
- Củng cố :
Trong số 3895 có bao nhiêu chữ số 
Giới thiệu số trăm , số hàng trăm . . . 
 Chú ý : Khi viết các số tự nhiên có trên 3 chữ số ta không nên dùng dấu chấm để tách nhóm 3 chữ số mà chỉ viết rời ra mà không dùng dấu gì như 5373 589
Ho¹t ®éng 2: Hệ thập phân .
- GV giới thiệu hệ thập phân và nhấn mạnh trong hệ thËp phân , giá trị của mỗi chữ số trong một số vừa phụ thuộc vào bản thân chữ số đó , vừa phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đã cho .
Ho¹t ®éng 3: Chú ý :
- GV cho học sinh đọc 12 chữ số La mã trên mặt đồng hồ 
- GV giới thiệu các chữ số I , V , X và hai số đặc biệt IV và IX .
- GV : Học sinh cần lưu ý ở số La mã những chữ số ở các vị trí khác nhau nhưng vẫn có giá trị như nhau .
- HS: Đọc vài số tự nhiên bất kỳ chúng gồm những chữ số nào 
-Phân biệt số và chữ số
- Củng cố 
Học sinh làm bài tập 11 SGK 
- Học sinh viết số 444 thành tổng các số hàng trăm , hàng chục , hàng đơn vị
- Học sinh viết như trên với các số 
- Củng cố bài tập ?
- Học sinh nhận xét giá trị của mỗi số trong cách ghi hệ La mã như thế nào ?
 ( giá trị các chữ số không đổi)
- Học sinh cần lưu ý ở số La mã những chữ số ở các vị trí khác nhau nhưng vẫn cí giá trị như nhau .
I .- Số và chữ số :
Với 10 chữ số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ta có thể ghi được mọi số tự nhiên
Ví dụ : 7 là số có 1 chữ số
là số có 3 chữ số 
4 Chú ý : 
Khi viết các số có từ 5 chữ số trở lên người ta thường tách thành từng nhóm 3 chữ số cho dễ đọc .
Số
Số trăm
Chữ số hàng trăm
Số chục
Chữ số hàng chục
Các chữ số
3895
38
8
389
9
3,8,9,5
II .- Hệ thập phân :
Cách ghi số như trên là cách ghi số trong hệ thập phân .
Trong hệ thập phân cứ 10 đơn vị ở một
hàng thì làm thành 1 đơn vị ở hàng liền trước nó. 
 444 = 400 + 40 + 4 
 	= a.100 + b . 10 + c
III .- Chú ý :
Ngoài cách ghi số ở hệ thập phân còn có cách ghi khác như cách ghi số hệ La mã .
Trong hệ La mã người ta dùng Chữ I ,V , X , D , C .
 I ® 1 ; V ® 5 ; X ® 10 
30 chữ số La mã đầu tiên :
I II III IV V VI VII VIII 
1 2 3 4 5 6 7 8 
IX X
 9 10
XI XII XIII XIV XV XVI 
 11 12 13 14 15 16 
XVII
 17 
XVIII XIX XX XXI XXII 
 18 19 20 21 22 
XXIII
 23
XXIV XXV XXVI XXVII 
 24 25 26 27 XXVIII XXIX XXX
 28 29 30
4./ Củng cố : 
Bài tập 12 ; 13 a .
5./ Hướng dẫn dặn dò :
Bài tập về nhà 13b ; 14 ; 15 .
Tiết 4
 §§ 4 . SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP - TẬP HỢP CON
I.- Mục tiêu : 
1./ Kỹ năng cơ bản : Sử dụng thành thạo các ký hiệu Ỵ và Ï ; Ì và 
2./ Kiến thức cơ bản : Số phần tử của một tập hợp , tập hợp con
3./ Thái độ : Nhận biết sự liên hệ của phần tử với tập hợp và của tập hợp với tập hợp chính xác .
II.- Phương tiện dạy học :
	Sách giáo khoa 
III.- Hoạt động trên lớp : 
	1./ Kiểm tra bài củ : 
- Làm bài tập 14 SGK trang 10 Viết giá trị của số trong hệ thập phân .
- Làm bài tập 15 SGK trang 10
2./ Bài mới :
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Néi dung bµi d¹y
H§1 : Số phần tử của một tập hợp :
-GV : Trong tập hợp A số 5 gọi là gì của A 
-GV :yªu cÇu học sinh có kết luận gì về số phần tử của một tập hợp ?
- GV : §­a ra bµi ? 
GV : cho nhËn xÐt 
GV : nhËn xÐt , sđa sai 
- Cho M ={x Ỵ N | x + 5 = 2 }
- GV : §­a ra chĩ ý , giới thiệu ký hiệu tập hợp rỗng (là Ỉ)
- Củng cố bài tập 17 
- Học sinh có nhận xét gì về các phần tử của hai tập hợp ?
H§2 : Tập hợp con :
- GV củng cố nhận xét để giới thiệu tập hợp con .
- Củng cố : Cho tập hợp 
 M = {a , b , c }
a) Viết các tập hợp con của M mà có một phần tử , hai phần tử .
b) Dùng ký hiệu Ì để thể hiện quan hệ giữa các tập hợp con đó với M .
Chú ý : {a} Ì M
GV : ®­a ra bµi tËp .
GV : cho nhËn xÐt 
GV : nhËn xÐt , sđa sai . 
GV: §­a ra chĩ ý 
- HS :Trong các ví dụ trên học sinh xác định số phần tử của mỗi tập hợp 
HS: làm bài tập ?1
HS : nhËn xÐt bµi lµm ? 
HS : nghe gi¶ng , ghi bµi 
( Không có số tự nhiên x nào mà x + 5 = 2)
- Học sinh nhắc lại số phần tử của một tập hợp .
- Học sinh trả lời : Mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B 
- Học sinh nhắc lại quan hệ của phần tử và tập hợp , tập hợp và tập hợp trong việc dùng ký hiệu Ì và Ỵ .
- Củng cố : Học sinh làm bài tập ?3
- HS : nhËn xÐt 
Hs : ghi bµi ch÷a .
HS : nghe gi¶ng , ghi bµi 
I.- Số phần tử của một tập hợp :
Cho các tập hợp 
A = { 5 } có 1 phần tử
B = { x , y } có 2 phần tử 
C = { 0 ; 1 ; 2 ; 3 . . . } có vô số phần tử
?1 
D = { 0 } có 1 phần tử
E = { bĩt , th­íc } cã hai phÇn tư .
 H = { x Ỵ N | x < 10 } cos 9 phÇn tư .
?2 
( Không có số tự nhiên x nào mà x + 5 = 2)
Chĩ ý :
- Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập hợp rỗng ký hiệu Ỉ 
 Ví dụ : M = { x Ỵ N | x + 5 = 2 }
 M = Ỉ
Một tập hợp có thể có một phần tử , có nhiều phần tử , có vô số phần tử , cũng có thể không có phần tử nào .
Bµi tËp 17 ( SGK )
II .- Tập hợp con :
Ví dụ :
Cho hai tập hợp : 
 A = {a , b }
 B = { a , b , c ,d }
Ta thấy mọi phần tử của A đều thuộc B , ta nói : tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B 
ký hiệu : A Ì B hay 
 B É A 
Đọc là : A là tập hợp con của B hay 
 A được chứa trong B hay
 B chứa A 
Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A gọi là tập hợp con của tập hợp B .
 · c B
 · a 
 · b · d
 A
?3 
M = {1 , 5 }
A = {1 , 3 ,5 }
B = {5 , 3 , 1 }
M Ì A
M Ì B
A Ì B
B Ì A
Chĩ ý : ( SGK )
4./ Củng cố : Củng cố từng phần như trên
5 ./ Dặn dò : Về nhà làm các bài tập 18 ; 19 ; 20 SGK trang 13
líp 6a : ngµy d¹y :tiÕt d¹y : sÜ sè :v¾ng :
líp 6b : ngµy d¹y :tiÕt d¹y : sÜ sè :v¾ng :
Tiết 5
 LUYỆN TẬP
I.- Mục tiêu : 
1./ Kỹ năng cơ bản : Sử dụng thành thạo các ký hiệu Ỵ và Ï ; Ì và Ë
2./ Kiến thức cơ bản : Tập hợp , số phần tử của một tập hợp , tập hợp N và N* , tập hợp con
3./ Thái độ : Làm bài cẩn thận , chính xác .
II.- Phương tiện dạy học :
	Sách giáo khoa 
III.- Hoạt động trên lớp : 
1./ Kiểm tra bài củ :- Làm bài tập 19 SGK trang 13
	 - Làm bài tập 20 SGK trang 13
2./ bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Néi dung bµi d¹y
-GV: Trong trường hợp các phần tử của một tập hợp không viết liệt kê hết 
 ( biểu thị bởi dấu “. . . “ ) các phần tử của tập hợp được viết có qui luật g× ?.
- GV : Củng cố và cho biết công thức giải bài tập này để tìm số phần tử của tập hợp là
 (b – a + 1)
- GV : cho học sinh hoạt động theo nhóm 
- GV : cho học sinh xem kỹ phần Tổng quát trong bài tập 23
- GV : yªu cÇu hs viết các tập hợp A , B , N* dưới dạng liệt kê (để các học sinh yếu dể hiểu)
- Học sinh chất vấn cách giải của bạn mình 
- Học sinh lên bảng giải
- Học sinh lên bảng giải
và cho biết công thức tổng quát
- Học sinh lên bảng giải
- Học sinh lên bảng giải
LUYỆN TẬP
- Bài tập 21 / 14
Tập hợp A = {8 ; 9 ; 10 ; . . . . ; 20 }
Có 20 – 8 + 1 = 13 phần tử 
- Bài tập 22 / 14 
a) Tập hợp C các số chẳn nhỏ hơn 10
 C = { 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 }
b) Tập hợp L các số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20 
 L = { 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 }
c) Tập hợp A ba số chẳn liên tiếp , số nhỏ nhất là 18 
 A = { 18 ; 20 ; 22 }
Tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp ,trong đó số lớn nhất là 31 
B = { 25 ; 27 ; 29 ; 31 }
- Bài tập 23 / 14
 Tập hợp D có 
 (99 – 21) : 2 + 1 = 40 phần tử
 Tập hợp E có 
 (96 – 32 ) : 2 + 1 = 33 phần tử
- Bài tập 24 / 14
 A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10
B là tập hợp các số ch½n
 N*lµ tËp hỵp c¸c sè tù nhiªn kh¸c kh«ng .
Quan hệ giữa các tập hợp trên với N là
A Ì N ; B Ì N ; N*Ì N
- Bài tập 25 / 14
 A = { In-do-nê-xi-a , Mi-an-ma , Thái Lan , Việt Nam }
 B ={Xin-ga-po , Bru-nây , Cam-pu-chia } .
3./ Củng cố : trong từng bài tập trên
4./ Dặn dò : Về nhà luyện tập thêm ở sách bài tập và xem trước bài Phép Cộng và Phép Nhân 
líp 6a : ngµy d¹y :tiÕt d¹y : sÜ sè :v¾ng :
líp 6b : ngµy d¹y :tiÕt d¹y : sÜ sè :v¾ng :
Tiết 6
 § § 5 . PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN
Phép cộng và phép nhân các số tự nhiên
Có tính chất gì giống nhau ?
I.- Mục tiêu : 
1./ Kiến thức cơ bản : Nắm vững các tính chất của phép cộng và phép nhân .
2./ Kỹ năng cơ bản : Vận dụng một cách hợp lý các tính chất đó để giải toán nhanh chóng 
3./ Thái độ : Biết nhận xét đề bài vận dụng đúng , chính xác các tính chất .
II.- Phương tiện dạy học :
	Sách giáo khoa , bảng phụ 
III.- Hoạt động trên lớp : 
1./ Kiểm tra bài củ : 
- Thế nào là tập hợp con của một tập hợp ?
- Cho tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 0 nhưng không vượt quá 5 và tập hợp B các số thuộc N* nhỏ hơn 4
 Hãy viết tập hợp A , B và cho biết quan hệ giữa hai tập hợp ấy .
2./ Bài mới :
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Néi dung bµi d¹y
Ho¹t ®éng 1: Tổng và tích hai số tự nhiên 
- GV: Tính chu vi một sân hình chữ nhật có chiều dài bằng 32m và chiều rộng bằng 25m .
Ho¹t ®éng 2: Tính chất của phe ... ?
YC hs lµm ? 2 / b¶ng nhãm
TÝnh vµ so s¸nh kÕt qu¶
(Nd trªn b¶ng phơ)
Gv: Cã nhËn xÐt g× khi bá dÊu ngoỈc cã dÊu céng ®øng tr­íc dÊu ngoỈc? vµ cã dÊu trõ ®øng tr­íc dÊu ngoỈc? 
Qua c¸ch thùc hiƯn vµ nhËn xÐt trªn h·y rĩt ra quy t¾c dÊu ngoỈc?
Yc hs thùc hiƯn VD = ¸p dơng quy t¾c bá ngoỈc
Tai sao kh«ng tÝnh trong ngoỈc 
Gỵi ý: Tõ thø tù thùc hiƯn phÐp tÝnh ta nªn bángoỈc nµo tr­íc ?
X® dÊu tr­íc khi bá ngoỈc
Yc hs lµm ? 3 trªn b¶ng nhãm
(768 – 39) – 768
-1579 – (12 – 1579)
TÝnh trong ngoỈc
a) Hs tlêi miƯng
sè ®èi cđa tỉng = tỉng sè ®èi cđa c¸c sè h¹ng
Hs tÝnh - S2 
Hs qs¸t ? 2
a, b
=> Tr¶ lêi
1 hs nªu
1 sè hs ®äc
Tr¶ lêi
2 hs lµm
H®/ b¶ng nhãm
- 
* Quy t¾c (sgk/ 84)
VD: TÝnh nhanh
a) 324 + 
= 324 + 
= 324 – 324 = 0
b) (-257) - 
= - 257 + 257 – 156 + 56 = -100
H§3: Tỉng ®¹i sè
Gthiệu: Tỉng ®¹i sè lµ 1 d·y c¸c phÐp tÝnh céng, trõ sè nguyªn.
Khi viÕt bá hÕt ngoỈc
Cho VD: H·y viÕt gän tỉng ®¹i sè.
GthiƯu: a – b – c =-b + a- c
a (b+ c) = a – (b + c)
Gv nªu chĩ ý
Nghe
Bá ngoỈc
T,hiƯn pt
VD: 5 + (-3) – (-6) – (+7)
= 5 – 3 + 6 – 7 = 1
Trong tỉng ®¹i sè cã thĨ:
- Thay ®ỉi vÞ trÝ c¸c sè h¹ng
- Nhãm tuý ý c¸c sè h¹ng 
* Chĩ ý:
H§4: LuyƯn tËp – Cđng cè
- YC nªu quy t¾c dÊu ngoỈc
Gäi hs lªn bange lµm bµi 57
Thùc hiƯn quy t¾c dÊu ngoỈc ®Ĩ lµm g×?
Bµi 57
a) (-17) + 5 + 8 + 17 = 3
b) (-4) + (-440) + (-6) + 440 = -10
Tr¶ lêi
H§5: HDVN:
- Häc thuéc quy t¾c, biÕt ¸p dơng
- Lµm bµi tËp 58 -> 60 (sgk)
So¹n:
Gi¶ng:
TiÕt 52:
 luyƯn tËp
I. Mơc tiªu:
- Cđng cè quy t¾c dÊu ngoỈc (bá dÊu ngoỈc, cho sè h¹ng vµo trong ngoỈc)
- RÌn kü n¨ng bá ngoỈc, ®­a vµo trong ngoỈc ®Ĩ tÝnh nhanh,tÝnh hỵp lý kÕt qu¶ phps tÝnh.
II. ChuÈn bÞ
 B¶ng phơ, b¶ng nhãm.
III. TiÕn tr×nh:
SÜ sè
H§1: KiĨm tra bµi cị
HS1: Ph¸t biĨu quy t¾c dÊu ngoỈc 
Tinh nhanh
a) 17 + (-28 – 17)
b) – 6 + 150 – 68 - 150
HS2: Trong tỉng ®¹i sè cã thĨ tinh nhanh ntn?
Ph¸t biĨu
a) = 17 – 28 – 17 = 17 - 17 - 28
= 0 – 28 = -28
b) = - (6 + 68) + (150 – 150)
= - 74 + 0 = -74
H§2: LuyƯn tËp
Treo b¶ng phơ bµi tËp
a) 57 – (-83 + -64) 
= 57 + 83 + 64 = 204
b) – (103- 73) + 32 . (-8)
= -103 – 73 + 9 . (-8)
= - 176 – 72 = - 248
C¸ch lµm trªn ®ĩng, hay sai nÕu sai h·y sưa l¹i cho ®ĩng.
Yc lµm bµi tËp 52 (85)
§Ĩ ®¬n gi¶n biĨu thøc ta thùc hiƯn ntn? cã mÊy c¸ch lµm.
Yc 2 hs lªn b¶ng lµm 2 c¸ch
b) Yc 1 hs lªn thùc hiƯn
cã mÊy c¸ch thùc hiƯn
§Ĩ tÝnh nhanh tỉng sau lµm ntn? 
V× sao?
Ngoµi c¸ch trªn cã c¸ch nµo kh«ng?
Cã nhanh h¬n kh«ng?
T2 a) YC 1 hs lªn b¶ng tÝnh
VËy víi 1 bµi tËp ra cÇn nh×n tỉng qu¸t xem cã c¸ch nµo lµm nhanh h¬n. Th× ta thùc hiƯn theo c¸ch ®ã.
YC hs h®/ b¶ng nhãm
YC treo b¶ng nhãm, gv ch÷a
Hs qs¸t (3’)
Tr¶ lêi
2hs lªn b¶ng tÝnh
Tr¶ lêi
cã 2 c¸ch
- Bá ngoỈc
- Céng lu«n
Tr¶ lêi
Lªn b¶ng
Bá ngoỈc
Tr¶ lêi
TÝnh trong ngoỈc
Tr¶ lêi
H®/ b¶ng nhãm
Hs theo dâi
* D¹ng 1: §ĩng, sai
Bµi 1: 
a) = 57 + 83 – 64 = 76
b) = -103 + 73 + 9 . (-8)
= -30 – 72 = -102
Bµi 52: §¬n gi¶n biĨu thøc
a) x + 22 + (-14) + 52
C¸ch 1: 
= x + 22 – 14 + 52
= x + 74 – 14
= x + 60
C2: 
= x + 8 + 52
= x + 60
b) (-90) – p + 10) + 100
= - 90 – P – 10 + 100
= (-90 – 10) + 100 – P
= - 100 + 100 – P
= 0 – P = - P
Bµi 59: TÝnh nhanh tỉng sau
a) (2736 – 75) - 2736
= 2736 – 75 – 2736
= (2736 – 2736) – 75 = 0 – 75 = 0
b) (-2002) – (57 – 2002)
= - 2002 – 57 + 2002
= (- 2002 + 2002) – 57
= 0 – 57 = - 57
Bµi 60: Bá dÊu ngoỈc råi tÝnh
a) (27+ 65) + (346 – 27 – 65)
= 27 + 65 + 346 – 27 – 65
= (27 – 27) + (65 – 65) + 346 = 346
b) (42 – 69 + 17) – (42 + 17)
= 42 – 69 + 17 – 42 – 17 = - 69
H§3: HDVN:
- Häc thuéc quy t¾c bá d¸u ngoỈc, xem l¹i bµi tËp ch÷a, giê sau thi thư.
So¹n:
Gi¶ng:
TiÐt 53 + 54 
	 §Ị thi thư häc kú I
 Thêi gian: 90’
A) §Ị bµi:
C©u 1: §iỊn ®ĩng hay sai vµo thÝch hỵp
C©u
Néi dung
1
Sè cã t©m cïng b»ng 4 th× chia hÕt cho 2
2
NÕu mçi sè h¹ng cđa tỉng kh«ng chia hÕt cho 6 th× tỉng kh«ng chia hÕt cho 6
3
NÕu I lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AB th× I c¸ch ®Ịu 2 ®iĨm A vµ B
4
Hai tia cïng n»m trªn ®­êng th¼ng th× ®èi nhau
So¹n:
Gi¶ng:
TiÕt 55:
 ¤n tËp häc kú I
I. Mơc tiªu:
- ¤n tËp c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vỊ tỉ hỵp, thø tù trong N trong Z, quy t¾c céng, trõ sè nguyªn, qt¾c lÊy gi¸ trÞ t­¬ng ®èi, qt¾c dÊu ngoỈc, tÝnh chÊt céng trong Z.
- RÌn luyƯn kü n¨ng thùc hiƯn phÐp tÝnh, so s¸nh sè nguyªn, T×m x.
- RÌn tÝnh chÝnh x¸c cho häc sinh.
II. ChuÈn bÞ
 B¶ng phơ, b¶ng nhãm.
III. TiÕn tr×nh:
SÜ sè
H§1: ¤n tËp lý thuyÕt
1) Kh¸i niƯm vỊ tËp N, Z, N* biĨu diƠn c¸c tỉ hỵp ®ã
Gv: Cho biÕt mèi quan hƯ gi÷a c¸c tỉ hỵp ®ã ntn?
T¹i sao cÇn më réng thùc hiƯn N thµnh tỉ hỵp Z
2) THø tù trong N, Z
H·y nªu c¸ch so s¸nh 2 sè nguyªn a vµ b? 
- H·y s¾p xÕp c¸c sè theo thø tù t¨ng dÇn: 5, 15, 8, 3, -1, 0
- S¾p xÕp – 97, 10, 0, 4, -9, 100 theo thø tù gi¶m dÇn.
3) Quy t¾c céng, trõ sè nguyªn
a) Gtt® cđa sè nguyªn a lµ g×?
C¸ch lÊy gtt® cđa 1 sè nguyªn?
LÊy VD
b) Céng sè nguyªn ©m
Thùc hiƯn (-15) + (-20) = ?
c) Céng 2 sè kh¸c dÊu?
Thùc hiƯn: -30 + 10 = ?
 (-15) + 40 = ?
 50 + (-45) = ?
d) PhÐp trõ trong Z
 a – b = ?
Cho VD
e) Qui t¾c dÊu ngoỈc
Thùc hiƯn: -90 – (a – 90) + (7 + a)
g) TÝnh chÊt phÐp céng
C¸c tÝnh chÊt cã øng dơng g×?
h) TÝnh chÊt chia hÕt cđa 1 tỉng
3 hs lªn b¶ng
N = 
N* = 
Z = .....-2, -1, 0, 1, 2.....
N* 
Tr¶ lêi: PhÐp trõ thùc hiƯn ®­ỵc.......
Trªn tØ sè n»m ngang ®iĨm a ë ben tr¸i ®iĨm b th× a < b
2 hs lªn b¶ng: 
-15, -1, 0, 3, 5, 8
100, 10, 4, 0, -9, -97
Tr¶ lêi
 = a; 
LÊy VD: ; 
Ph¸t biĨu qui t¾c
(-15) + (-20) = -35
Ph¸t biĨu qui t¾c
= -20
= 25 
= 5
Tr¶ lêi
a – b = a + (-b)
Ph¸t biĨu
= -90 – a + 90 + 7 + a = 7
Nh¾c l¹i qui t¾c
TÝnh nhanh, tÝnh hỵp lý biĨu thøc
H§2: LuyƯn tËp
Bµi 1: Thùc hiƯn phÐp tÝnh.
a) (52 + 12) – 9 . 3
b) 80 – (4 . 52 – 3 . 23)
c) - 15
d) (-219) – (-229) + 12 . 5
Nªu thø tù thùc hiƯn phÐp tÝnh?
Bµi 2: Cho hs ho¹t ®éng nhãm
15 . 23 + 4 . 32 – 5 . 7
56 : 53 + 23 . 22
Bµi 3: T×m sè nguyªn x
a) 5x + 3 = -7
b) 2 (5x – 1) + 2 = 6
c) = 3
d) x . 33 = 35
e) x = 52 . 53
H·y nªu c¸ch gi¶i bµi tËp t×m x ?
Gỵi ý e) Gtt® cđa sè nµo th× b»ng 3? cã mÊy gi¸ trÞ ?
=> x + 1 = ?
Bµi 4: Bµi tËp ®ĩng, sai
a) (-5) + (-7) > - 3
b) 22 . 5 + (-21) < (-21)
c) -34 + 71 > (-4) + (-12)
d) 79 – (50 + 79) > 
= 79 – 50 + 79 + 21 + 50
= 158 + 21 = 179
H·y sưa l¹i cho ®ĩng
Nªu:
Thùc hiƯn: a) = 10
b) = + 4
c) = - 40
d) = 70
Ho¹t ®éng nhãm trªn b¶ng phơ
a) = 121
b) = 157
Nªu: X¸c ®Þnh x trong sè h¹ng hoỈ sè trõ.. ®Ĩ cã c¸ch tÝnh
a) 5x = -7 – 3 = -10
x = 2
b) 2 (5x -1) = 6 – 2 = 4
5x – 1 = 4 : 2 = 2
5x = 2 + 1 = 3
=> x = 3 : 5
c) x + 1 = 3 -> x = 3 – 1= 2
x + 1 = -3 -> x = 4
d) x = 35 : 33 = 33 = 9
e) x = 52 . 53 = 55 
S. < 
S >
§
S; = 79 – 50 – 79 – 21 + 50 = -21
H§3: HDVN:
- ¤n tËp qui t¾c trõ, céng sè nguyªn, qui t¾c dÊu ngoỈc
- Tr¶ lêi c©u hái: 
1) DÊu hiƯu chia hÕt cho 2, 3, 5, 9 tÝnh chÊt chia hÕt cđa 1 tỉng.
2) ThÕ nµo lµ sè nguyªn tè, hỵp sè.
3) ThÕ nµo lµ nguyªn sè tè cïng nhau? VD
4) C¸ch t×m ¦CLN, BCNN, BC, ¦C th«ng qua a.
So¹n:
Gi¶ng:
TiÕt 56:
 ¤n tËp häc kú I (tiÕt 2)
I. Mơc tiªu:
- ¤n tËp c¸c kiÕn thøc: T/c chia hÕt cđa 1 tỉng, c¸c dÊu hiƯu chia hÕt, sè nguyªn tè hỵp sè, ¦C, BC, ¦CLN, BCNN
- RÌn luyªnj kü n¨ng t×m c¸c sè hoỈc tỉng chia hÕt cho 2, 3, 5, 9
- RÌn luyƯn kü n¨ng t×m ¦CLN, BCNN cđa 2 hay nhiỊu sè, c¸ch tr×nh bµy, hỵp lý bµi gi¶i.
- Hs vËn dơng c¸c kiÕn thøc trªn vµo bµi to¸n thùc tÕ.
II. ChuÈn bÞ
 B¶ng phơ
III. TiÕn tr×nh:
SÜ sè
H§1: KiĨm tra bµi cị
HS1: ThÕ nµo lµ sè nguyªn tè, hỵp sè 
ThÕ nµo lµ sè nguyªn tè cïng nhau?
Cho VD
Hs2: Nªu c¸ch t×m ¦CLN, BCNN c¸ch t×m ¦C, BC th«ng qua t×m ¦CLN, BCNN.
- C¸ch t×m ¦, B cđa 1 sè
- YC nh¾c l¹i tÝnh chÊt chia hÕt 1 tỉng dÊu hiƯu chia hÕt cho 2, 3, 5, 9.
Bµi 1; Chän ph­¬ng ¸n ®ĩng.
A: 42 + 50 + 140
B: 560 + 18 + 3
C: 35 + 49 + 20
D: 280 + 14 + 3
B¶ng phơ
YC gi¶i thÝch
Bµi 2: §iỊn con sè thÝch hỵp vµo chç trèng ®Ĩ: (sè cã 4 con sỉ)
a) 1..5.. chia hÕt co 5 vµ 9
b) ..46.. chia hÕt cho 2,3,5,9
Häc sinh c¶ líp lµm. 2 häc sinh tr×nh bµy.
bµi 3: c¸c sè sau lµ sè nguyĨn tè hay hỵp sỉ? v× sao?
a) a = 717
b) b = 6.5 + 9 . 31
c) c = 3.5.8 – 9.13
d) d = 5.2 – 7.3
gỵi ý: dùa vµo tÝnh chÊt chia hÕt.
Hái:
(b¶ng phơ treo gãc b¶ng)
(B) ; (C)
Gi¸o tr×nh
a) 1755: 1350
b) 8460
Häc sinh hái:
a:3 -> hỵp sỉ.
b = 3(10++9.31) lµ hỵp sè
c = 3(40 - 39)
d -> nguyĨn tè.
Ho¹t ®éng 3: «n tËp vỊ ¦C, BC, ¦CLN, BCNN
bµi 3: cho 90 vµ 252
a) BCNN (90,252) gÊp bao nhiªu lÇn.
¦CLN (90,252)
b) T×m ¦C (90,252)
c) BC(90,252) = ?
Muèn t×m BCNN bao nhiªu lÇm ¦CLN ta lµm nh­ thÕ nµo?
b­íc t×m ¦CLN, BCNN
gi¸o viªn lµm 2 nhãm mçi nhãm lµm 1 ý
T×m ¦C (90,252) ta ph¶i lµm nh­ thĨ nµo?
T×m BC (25,252) ta ph¶i lµm nh­ thÕ nµo?
yªu cÇu: lµm bµi tËp 26(SBT)
gäi 1 häc sinh ®äc ®Ĩ
gỵi ý: NÕu sè häc sinh khèi 6 lµ a th× a ph¶i cã ®iỊu kiƯn nµo?
Bµi tËp: cho 133 quyĨn vë, 80 bĩt, 170 tËp giÊp . chia thµnh c¸c phÇn võng nhau.
cßn thõa 13 vá, 8 bĩt, 2 tËp giÊy . Hái sè phÇn th­ëng.
gi¸o viªn: Muèn t×m ®­ỵc sè phÇn th­ëng tr­íc tiªn cÇn t×m giµ? t×m nh­ thÕ nµo?
®Ỵ chia sè phÇn th­ëng mµ mçi trong ®ã ®Ịu b»ng nhau. th× sè vë, bĩt,giÊy cã mèi quan hƯ víi sè phÇn th­ëng nh­ thÕ nµo?
trong sè vë, bĩt, giÊy th× nhiỊu nhÊt lµ 13. VËy sè phÇn th­ëng cÇn thªm ®iỊu kiƯn g×?
Yªu cÇu häc sinh gi¶i.
gi¸o viªn treo b¶ng phơ gi¶i s½n.
yªu cÇu häc sinh so s¸nh.
T×m BCNN, ¦CLN
90 = 2.32.5
252 = 22.32.7
¦CLN (90,252) = 2.32 = 18
BCLN(90,252) = 22.32.5.7 = 1260
VËy BCNN gÊp 70 lÇn ¦CLN
b) ¦C (90,252) = ¦(18)
 = (1.2,3,6,9,18)
BC (90,252) = B (1260)
= (0,1260,2520......)
Bµi 26(28/SBT)
200 < a-5 < 395
12 = 22 . 3
15 = 3 . 5 BCNN(12,15,18) = 180
18 = 2 . 32 = 180
BC (12,15,18)= B(180) = (0,180, 360, 540...)
a . 5 = 360
a = 365
VËy sè häc sinh khèi 6 lµ 365
Ph¶i t×m sè vë, bĩt, giÊy, ®· chia. 
Vë: 133 – 13 = 120
bĩt: 80 – 8 = 72
giÊy: 170 – 2 = 168
sè phÇn th­ëng ph¶i lµ ¦C cđa 120,72,168
Sè phÇn th­ëng ph¶i lín h¬n 13
gi¶i:
sè vë bĩt ®· chia lµ: 120,72,168
Gäi sè phÇn th­ëng lµ a (a> 13)
120 : a
72 : a
168 : a
a thuéc ¦C (120,72,168)
¦CLN (120,72,168) = 24 > 13
VËy sè phÇn th­ëng lµ 24
ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn vỊ nhµ.
- «n tËp to¸n bé kiÕn thøc vµ c¸c d¹ng bµi tËp ®· häc.
So¹n:
Gi¶ng:
TiÕt 59:
 quy t¾c chuyĨn vÕ
I. Mơc tiªu:
- Häc sinh n¾m vµ hiĨu c¸c tÝnh chÊt cđa ®¼ng thøc, quy t¾c chuyĨn vÕ.
- Häc sinh vËn dơng ®­ỵc tÝnh chÊt ®¼ng thøc vµ quy t¾c ®Ĩ lµm bµi tËp. Häc sinh hiĨu d¹ng bµi tËp t×m x, vµ øng dơng cđa quy t¾c céng vÕ.
- Häc sinh hiĨu mèi quan hƯ gi÷a phÐp céng to¸n vµ trõ.
II. ChuÈn bÞ

Tài liệu đính kèm:

  • doctoan(1).doc