Giáo án Đại số 7 cả năm (29)

Giáo án Đại số 7 cả năm (29)

Chương I: Số hữu tỉ - số thực

BàI 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

I. Mục Tiêu:

1. Kiến thức: Biết được số hữu là số viết được dưới dạng với a,b Z, b 0. Cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số hữu tỉ. Bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số: N Z Q. Biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.

2. Kĩ năng: Biết biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số, biểu diễn một số hữu tỉ bằng nhiều phân số bằng nhau. Rèn kĩ năng nhận biết, kĩ năng tính toán, kĩ năng trình bày.

3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập.

II. Chuẩn bị:

* Thầy: Thước thẳng, phấn màu

* Trò: cần phải ôn tập trước các kiến thức ở lớp 6: Phân số bằng nhau.

 Tính chất cơ bản của phân số. Quy đồng mẫu các phân số.

 Biểu diễn số nguyên trên trục số.

 

doc 100 trang Người đăng vultt Lượt xem 516Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Đại số 7 cả năm (29)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy gi¶ng 7A: 
 7B: 
TiÕt 1:
Ch­¬ng I: Sè h÷u tØ - sè thùc
BµI 1: TËp hîp Q c¸c sè h÷u tØ
I. Mục Tiêu:
1. Kiến thức: Biết được số hữu là số viết được dưới dạng với a,b Z, b 0. Cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số hữu tỉ. Bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số: N ZQ. Biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.
2. Kĩ năng: Biết biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số, biểu diễn một số hữu tỉ bằng nhiều phân số bằng nhau. Rèn kĩ năng nhận biết, kĩ năng tính toán, kĩ năng trình bày.
3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập.
II. Chuẩn bị:
* Thầy: Thước thẳng, phấn màu
* Trò: cần phải ôn tập trước các kiến thức ở lớp 6: Phân số bằng nhau. 
 Tính chất cơ bản của phân số. Quy đồng mẫu các phân số. 
 Biểu diễn số nguyên trên trục số.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
Hs: Nh¾c l¹i mét sè kiÕn thøc líp 6
Ph©n sè b»ng nhau 
TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè
Quy ®ång mÉu c¸c ph©n sè
BiÓu diÔn sè nguyªn trªn trôc sè
3. Bài mới: 
 Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß 
 Néi dung
H§1: Sè h÷u tØ 10’
- Gv: H·y viÕt c¸c ph©n sè b»ng nhau vµ lÇn l­ît b»ng 3; - 0,5; 0; 2
- Hs: Tr¶ lêi
- Gv: Nªu kh¸i niÖm sè h÷u tØ
- Gv: Yªu cÇu häc sinh cïng suy nghÜ vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái 1 vµ 2
- Gv: Gäi vµi häc sinh tr¶ lêi cã gi¶i thÝch râ rµng 
- Gv: Giíi thiÖu tËp c¸c sè h÷u tØ
- Hs: Gi¶i thÝch vµ nªu nhËn xÐt vÒ mèi quan hÖ gi÷a 3 tËp hîp N; Z, Q
H§ 2: BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè 
- Hs1: Lªn b¶ng thùc hiÖn ?3/SGK
- Hs: Cïng thùc hiÖn vµo b¶ng nhá
- Gv: Giíi thiÖu c¸ch biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè
- Hs2: Lªn b¶ng biÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè
- Gv: L­u ý häc sinh ph¶i viÕt d­íi d¹ng ph©n sè cã mÉu d­¬ng råi biÓu diÔn nh­ vÝ dô1
H§ 3: LuyÖn tËp – Cñng cè20’
- Gv: §­a ®Ò bµi 1/7 SGK lªn b¶ng phô 
- 1Hs: Lªn ®iÒn vµo b¶ng phô 
- Hs: Theo dâi nhËn xÐt vµ bæ xung
- Gv: Yªu cÇu häc sinh cïng nh×n vµo SGK/7 tr¶ lêi bµi tËp 2(a)sau ®ã cïng thùc hiÖn c©u b vµo b¶ng nhá
- Gv+Hs: Ch÷a mét sè bµi ( nhËn xÐt vµ cho ®iÓm)
1. Sè h÷u tØ
Lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng ph©n sè víi a, b Z , b 0
VÝ dô: C¸c sè 3; - 0,5; 0, ; 2®Òu lµ c¸c sè h÷u tØ
?1:C¸c sè 0,6; - 1,25; 1 lµ c¸c sè h÷u tØ v×: 
0,6 = = = ....
-1,25 = = = ....
1= = = ....
?2 .Sè nguyªn a cã lµ sè h÷u tØ v×
a = = = = .... 
TËp hîp c¸c sè h÷u tØ ®­îc ký hiÖu lµ Q
VËy: NZ Q
2. BiÓu diÔn c¸c sè h÷u tØ trªn trôc sè 
·
·
·
·
-1
0
1
2
?3.
·
·
-1
1
0
M
VD1:
VD2: = 	
0
N
·
-1
1
3. LuyÖn tËp
Bµi1/7-SGK:
-3 N, -3 Z, -3 Q
Z, Q, NZ Q
Bµi 2/7-SGK: 
a, Nh÷ng ph©n sè biÓu diÔn sè h÷u tØ lµ:,,
-1 0 1
b, 
4. Cñng cè: (4,)
Kh¸i niÖm sè h÷u tØ
BiÓu diÔn sè h÷u tØ trªn trôc sè
5. H­íng dÉn vÒ nhµ: (1,)
Häc thuéc phÇn lÝ thuyÕt
Lµm bµi tËp SGK; SBT
¤n l¹i quy t¾c So s¸nh ph©n sè, So s¸nh sè nguyªn ë líp 6.
§äc tr­íc phÇn so s¸nh sè h÷u tØ.
Ngµy gi¶ng 7A:
 7B:
TiÕt 2:
BµI 1: TËp hîp Q c¸c sè h÷u tØ (TiÕp)
I. Mục Tiêu:
1. Kiến thức: Biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số; biết so sánh hai số hữu tỉ.
2. Kĩ năng: Biết biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số, biểu diễn một số hữu tỉ bằng nhiều phân số bằng nhau. So sánh hai số hữu tỉ. Rèn kĩ năng nhận biết, kĩ năng tính toán, kĩ năng trình bày.
3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, tích cực trong học tập.
II. Chuẩn bị:
* Thầy: Thước thẳng, phấn màu
* Trò: Thước thẳng, phấn màu, cần phải ôn tập trước các kiến thức ở lớp 6
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
Hs: Nh¾c l¹i mét sè kiÕn thøc líp 6.
So s¸nh ph©n sè.
So s¸nh sè nguyªn.
BiÓu diÔn sè nguyªn trªn trôc sè.
3. Bài mới: 
 Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß 
 Néi dung
H§ 1: So s¸nh hai sè h÷u tØ
- Gv: Muèn so s¸nh hai ph©n sè ta lµm thÕ nµo? Cho hs lµm ?4
- Hs: Nh¾c l¹i c¸c c¸ch so s¸nh ph©n sè ë líp 6. Thùc hiÖn ?4/SGK So s¸nh hai ph©n sè vµ 
- Gv: Em h·y viÕt c¸c ph©n sè trªn d­íi d¹ng ph©n sè cã mÉu d­¬ng.
+ Quy ®ång mÉu sè hai ph©n sè trªn.
+ So s¸nh tö sè cña c¸c ph©n sè trªn.
- Gv: Cho hs lªn b¶ng thùc hiÖn.
- Hs: NhËn xÐt bæ xung thªm.
- Gv: Uèn n¾n, thèng nhÊt ý kiÕn cho hs.
- Gv: PhÇn cßn l¹i yªu cÇu häc sinh ®äc trong SGK, sau ®ã kiÓm tra l¹i b»ng c¸ch yªu cÇu thùc hiÖn tiÕp ?5/SGK
- Hs: §äc to phÇn nhËn xÐt trong SGK/7
- Hs: Tr¶ lêi ?5/SGK
- Hs: Theo dâi, nhËn xÐt, bæ xung
- Gv: Thèng nhÊt ý kiÕn, chèt kiÕn thøc.
H§ 2: LuyÖn tËp – Cñng cè20’
- Gv: Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn theo 4 nhãm bµi 3/8SGK
- HS: Th¶o luËn vµ lµm bµi theo nhãm (5’) sau ®ã cö ®¹i diÖn nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy
- Hs: Nhãm kh¸c so s¸nh, nhËn xÐt vµ bæ xung.
- Gv: NhËn xÐt, thèng nhÊt ý kiÕn cho hs råi chèt kiÕn thøc.
- Gv: Yªu cÇu hs ®äc bµi tËp 4.
- Hs ®äc bµi tËp 4/SGK-8
- Gv: Cho hs nh¾c l¹i thÕ nµo lµ sè h÷u tØ d­¬ng, sè h÷u tØ ©m, sè nµo kh«ng lµ sè h÷u tØ d­¬ng còng kh«ng lµ sè h÷u tØ ©m?
- Hs nh¾c l¹i.
- Gv: Dùa vµo ®ã ®Ó lµm bµi tËp 4.
- Hs cïng suy nghÜ vµ thùc hiÖn.
- Gv: Gäi hs tr×nh bµy t¹i chç.
- Hs c¶ líp nhËn xÐt, bæ xung.
- Gv: NhËn xÐt, thèng nhÊt ý kiÕn cho hs råi chèt kiÕn thøc.
3. So s¸nh hai sè h÷u tØ
?4. V×: = , 
 > hay: >
VD1: - 0,6 = , 
 < hay: - 0,6 <
VD2: - 3= , 0 = 
< hay - 3< 0
NhËn xÐt: SGK/7
?5. Sè h÷u tØ d­¬ng: ,
 Sè h÷u tØ ©m: ,, - 4
 Sè kh«ng lµ sè h÷u tØ ©m còng kh«ng lµ sè h÷u tØ d­¬ng
4. LuyÖn tËp
Bµi 3/8SGK:
a, x = = 
 y = = 
< hay x < y
b, x = 
 y = = 
> hay x > y
c, x = - 0,75 = 
 y = = 
 x = y
Bµi tËp 4/SGK-8
So s¸nh sè h÷u tØ (a, b Z, b 0) víi sè kh«ng.
* > 0 nÕu a vµ b cïng dÊu (Sè h÷u tØ d­¬ng).
 * < 0 nÕu a vµ b tr¸i dÊu (Sè h÷u tØ ©m).
* = 0 nÕu a = 0, b 0 ( sè = 0 kh«ng lµ sè h÷u tØ d­¬ng còng kh«ng lµ sè h÷u tØ ©m ).
4. Cñng cè: (4,)
- So s¸nh hai sè h÷u tØ.
- ThÕ nµo lµ sè h÷u tØ d­¬ng, sè h÷u tØ ©m, sè nµo kh«ng lµ sè h÷u tØ d­¬ng còng kh«ng lµ sè h÷u tØ ©m?
5. H­íng dÉn vÒ nhµ: (1,)
- Häc thuéc phÇn lÝ thuyÕt.
- Lµm bµi 5/8SGK; 3 8/3;4SBT
- HD Bµi tËp 5: SGK-8 NÕu a ,b ,c Z vµ a < b th× a + c < b + c 
 	VËy tõ ( a, b Z ) a < b 2a < a + b < 2b 
	 m > 0 
¤n l¹i quy t¾c céng, trõ ph©n sè ë líp 6
Ngµy gi¶ng 7A:
 7B:
TiÕt 3:
bµi 2: Céng, trõ sè h÷u tØ
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc: Häc sinh n¾m v÷ng c¸c quy t¾c céng, trõ sè h÷u tØ, hiÓu quy t¾c “chuyÓn vÕ” trong tËp hîp sè h÷u tØ.
2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng lµm c¸c phÐp céng, trõ sè h÷u tØ nhanh vµ ®óng.
 Cã kÜ n¨ng ¸p dông quy t¾c “ chuyÓn vÕ”
3. Th¸i ®é: RÌn tÝnh chÝnh x¸c, cÈn thËn cho häc sinh.
II. ChuÈn bÞ
- GV: B¶ng phô cã ghi néi dung, phÊn mµu.
- HS: CÇn «n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc ë líp 6: Qui t¾c céng, trõ ph©n sè, qui t¾c “ChuyÓn vÕ”, qui t¾c “DÊu ngoÆc”.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
1. æn ®Þnh tæ chøc:
2. KiÓm tra bµi cò:
- Nh¾c l¹i quy t¾c céng, trõ ph©n sè ®· häc ë líp 6: + = ? ; - = ?
3. Bµi míi
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Ghi b¶ng
 H§ 1: §Æt vÊn ®Ò vµo bµi
 - Gv Chèt: += ; - = 
 (a, b, m Z, m 0) 
Muèn céng, trõ ph©n sè ta viÕt c¸c ph©n sè d­íi d¹ng ph©n sè cã mÉu d­¬ng. Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè. Céng, trõ tö sè, gi÷ nguyªn mÉu chung cña c¸c ph©n sè. vµ nªu vÊn ®Ò
 ë tiÕt häc tr­íc ta ®· biÕt SHT lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng ph©n sè víi tö vµ mÉu Z, mÉu 0
 Do ®ã: NÕu gäi SHT 
 x = , y = th× x + y =?; x - y = ?
 VËy quy t¾c céng trõ ph©n sè còng lµ quy t¾c céng trõ c¸c sè h÷u tØ vµ ®ã còng chÝnh lµ néi dung cña tiÕt häc nµy.
 H§ 2: Céng trõ hai sè h÷u tØ
 - Gv: Muèn céng trõ hai sè h÷u tØ ta lµm nh­ thÕ nµo?
- Hs Muèn céng, trõ c¸c sè h÷u tØ ta viÕt chóng d­íi d¹ng c¸c ph©n sè cã cïng mét mÉu d­¬ng råi ¸p dông quy t¾c céng, trõ ph©n sè.
- Hs: Ghi quy t¾c vµo vë
- Gv: §­a ra tõng vÝ dô
- Hs: Tr×nh bµy lêi gi¶i tõng c©u
- Gv: Ch÷a vµ chèt l¹i c¸ch gi¶i tõng c©u sau ®ã nhÊn m¹nh nh÷ng sai lÇm häc sinh hay m¾c ph¶i
- Gv: Yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng theo nhãm 2 vÝ dô cuèi vµo b¶ng nhá
- Hs: C¸c nhãm nhËn xÐt bµi chÐo nhau
H§ 3: Quy t¾c “ ChuyÓn vÕ”
- Gv: H·y t×m x, biÕt: x - =
- 1Hs: §øng t¹i chç tr×nh bµy c¸ch t×m x
Gv: Ghi lªn b¶ng vµ nªu cho häc sinh râ lÝ do ®Ó cã quy t¾c 
“ ChuyÓn vÕ”
- Gv: Cho häc sinh ghi quy t¾c
- Gv: Gäi1 häc sinh lªn b¶ng lµm vÝ dô1
- Hs: C¶ líp cïng lµm vµ so s¸nh kÕt qu¶
- Gv: Gäi tiÕp häc sinh kh¸c gi¶i miÖng vÝ dô 2 vµ hái –x vµ x cã quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo?
- Hs: -x vµ x lµ hai sè ®èi nhau
- Gv: Yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn chó ý SGK/9
- Gv: H·y tÝnh tæng sau
- A = +++ -
- Hs: Lµm bµi theo nhãm sau ®ã nhËn xÐt bµi chÐo nhau
- Gv: NhÊn m¹nh lîi Ých cña viÖc ¸p dông c¸c tÝnh chÊt giao ho¸n vµ kÕt hîp trong viÖc tÝnh gi¸ trÞ cña c¸c tæng ®¹i sè
H§4: LuyÖn tËp – Cñng cè
- Gv: §­a ra b¶ng phô cã ghi s½n ®Ò bµi tËp cñng cè
- Hs: Quan s¸t ®Ò bµi trªn b¶ng phô
- Gv: Yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn
- Hs: §¹i diÖn tõng nhãm lªn ®iÒn vµo b¶ng phô
- Nhãm kh¸c theo dâi nhËn xÐt bæ xung
- Gv: Chèt l¹i bµi lµm cña tõng nhãm vµ l­u ý häc sinh nh÷ng chç hay nhÇm lÉn
- Gv: Cho HS làm bài 6 (a, b) SGK / 10
- Hs Cả lớp cùng làm 
- Gv: Gọi 2 em lên bảng trình bày
- Hs: Cả lớp nhận xét:
1. Céng trõ hai sè h÷u tØ
a. Quy t¾c:
Víi x =; y =(a,b,mZ, m0)
Ta cã : x + y =+ = 
 x - y = - = 
 b. VÝ dô:
* + = = = -1
*+=+===
* - = - = = 
* -=-===-1
* 2-(- 0,5) = 2 += 2+= 2= 
* 0,6 + = += = 
* - (- 0,4) = += = 
2. Quy t¾c “ChuyÓn vÕ”
a-VÝ dô: T×m x biÕt
 x - = 
 x = + = 
b- Quy t¾c:
Víi mäi x,y,z Q
x + y = z x = z – y
c- ¸p dông: T×m x biÕt
* x - = 
 x = + = 
* - x = 
 -x = - = 
 x = 
* Chó ý: SGK/9
VÝ dô: TÝnh
A = +++ -
A = + 
A = -1 + 1 + 
A = .
3. LuyÖn tËp
Bµi tËp cñng cè
H·y kiÓm tra l¹i c¸c ®¸p sè sau ®óng hay sai? NÕu sai th× söa l¹i.
 Bµi lµm
§
S
Söa l¹i
1, +=
2, -=
3, +=
4,-=+
= = 
5, =+ x
 - x = -
 - x = 2
 x = 2
*
*
*
*
*
=
=
x = -2
Bài tập 
a) 
b)
4. Cñng cè:
 Hs: - Ph¸t biÓu quy t¾c céng, trõ sè h÷u tØ vµ quy t¾c “ chuyÓn vÕ”
 - KÜ n¨ng vËn dông vµo c¸c d¹ng bµi tËp
5. H­íng dÉn vÒ nhµ:
 - Häc thuéc quy t¾c céng, trõ sè h÷u tØ, quy t¾c “ chuyÓn vÕ”
 - Lµm bµi 610/10 SGK; 18(a)/7 SBT
 - «n l¹i quy t¾c nh©n, chia ph©n sè ë líp 6. 
Ngµy gi¶ng 7A:
 7B:
TiÕt 4:
Bµi 3: Nh©n, chia sè h÷u tØ
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc: Häc sinh n¾m v÷ng c¸c quy t¾c nh©n, chia sè h÷u tØ, hiÓu kh¸i niÖm tØ sè cña hai sè h÷u tØ.
2. KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng nh©n, chia sè h÷u tØ nhanh vµ ®óng, cã kü n¨ng gi¶i ®­îc c¸c bµi tËp vËn dông c¸c qui t¾c trªn.
3. Th¸i ®é: RÌn tÝnh chÝnh x¸c, cÈn thËn cho häc sinh.
II. ChuÈn bÞ:
- Gv: B¶ng phô ghi néi dung
- Hs: B¶ng nhãm.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
1. æn ®Þnh tæ chøc: 7A: 7B:
2. KiÓm tra bµi cò: Hs1: TÝnh 3,5 – Hs2: T×m x biÕt -x - = 
3. Bµi míi: 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
 Néi dung
 H§1: Nh©n hai sè h÷u tØ
- Gv: H·y nªu quy t¾c nh©n hai ph©n sè vµ viÕt d¹ng tæng qu¸t. 
 ... c ®ã lµ : 30 ; 35; 28; 50
?6. Cã 8 ®¬n vÞ trång ®­îc 30 c©y
 Cã 2 ®¬n vÞ trång ®­îc 28 c©y
 Cã 3 ®¬n vÞ trång ®­îc 50 c©y
 Cã 7 ®¬n vÞ trång ®­îc 35 c©y
TÇn sè cña gi¸ trÞ: Sè lÇn xuÊt hiÖn cña mét gi¸ trÞ trong d·y gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu (kÝ hiÖu n).
?7. Trong d·y gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu ë b¶ng 1 cã 4 gi¸ trÞ kh¸c nhau
 28 : 2 35 : 7
 30 : 8 50 : 3
*Chó ý: SGK/7
4.LuþÖn tËp
Bµi 2/7SGK
a)DÊu hiÖu mµ b¹n An quan t©m lµ thêi gian ®i tõ nhµ ®Õn tr­êng. DÊu hiÖu ®ã cã 10 gi¸ trÞ.
b)Cã 5 gi¸ trÞ kh¸c nhau trong d·y gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu ®ã.
c) 17 : 1 19 : 3 21 : 1
 18 : 3 20 : 2
 4.Cñng cè:(4’)
 Hs: - §äc phÇn ®ãng khung SGK/6
 - Ph©n biÖt ®­îc c¸c kÝ hiÖu X; x; N; n vµ hiÓu ®­îc ý nghÜa cña 
 tõng kÝ hiÖu ®ã
 5.DÆn dß – H­íng dÉn häc ë nhµ:(1’)
 - Häc thuéc phÇn ®ãng khung/SGK
 - Ghi nhí c¸c kh¸i niÖm vµ kÝ hiÖu cña X; x; N; n
 - Lµm c¸c bµi 1; 3; 4/7; 8 SGK
TuÇn 21.
TiÕt 42: LuyÖn tËp
Ngµy gi¶ng: 19/1/2008
I.Môc tiªu
 - KiÕn thøc: Häc sinh ®­îc cñng cè vµ kh¾c s©u c¸c kiÕn thøc ®· häc ë tiÕt 
 tr­íc nh­ : dÊu hiÖu(X), gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu(x) vµ tÇn sè cña chóng(n).
-KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng thµnh th¹o t×m gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu còng nh­ tÇn sè 
 vµ ph¸t hiÖn nhanh dÊu hiÖu chung cÇn t×m hiÓu.
Th¸i ®é : ThÊy ®­îc tÇm quan träng cña m«n häc ¸p dông vµo ®êi sèng 
 hµng ngµy
II.ChuÈn bÞ
 - ThÇy :B¶ng phô + B¶ng sè liÖu thèng kª ban ®Çu
 - Trß :B¶ng nhá
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:(45’)
 1.Tæ chøc:(1’)
 2.KiÓm tra: (3’)
 - ThÕ nµo lµ dÊu hiÖu? Gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu?
 - TÇn sè cña mçi gi¸ trÞ lµ g×?
 3.Bµi míi:(37’)
C¸c ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
TG
Néi dung
Ho¹t ®éng1: Ch÷a bµi tËp 3/SGK
Gv:§­a ra b¶ng phô cã ghi s½n ®Ò bµi tËp 3/SGK
Hs:Quan s¸t t×m hiÓu ®Ò bµi sau ®ã tr¶ lêi tõng ý vµo b¶ng nhá theo nhãm cïng bµn
Gv:L­u ý Hs 
Khi tr×nh bµy nªn chia râ tõng b¶ng vµ tr¶ lêi ng¾n gän
Hs:§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy lÇn l­ît tõng ý
Gv:NhÊn m¹nh cÇn ph©n biÖt râ
- Sè c¸c gi¸ trÞ
- Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau
- TÇn sè cña dÊu hiÖu
Ho¹t ®éng2: Ch÷a bµi tËp 4/SGK
Hs1:§äc to ®Ò bµi tËp 4/SGK
Hs2: Lªn b¶ng tr×nh bµy
Hs:Cßn l¹i cïng thùc hiÖn vµo vë vµ cho ý kiÕn nhËn xÐt vÒ bµi cña b¹n trªn b¶ng.
Ho¹t ®éng3: Ch÷a bµi tËp 3/4SBT
Gv:§­a ra b¶ng phô cã ghi s½n ®Ò bµi tËp 3/SBT
Hs:Quan s¸t kÜ b¶ng dÊu hiÖu vµ tr¶ lêi
Gv:B¶ng sè liÖu nµy cßn thiÕu g×? V× sao?
CÇn ph¶i lËp b¶ng nh­ thÕ nµo? T¹i sao?
Hs:Th¶o luËn theo nhãm cïng bµn vµ tr¶ lêi t¹i chç
Gv:H·y cho biÕt dÊu hiÖu cña b¶ng lµ g×? C¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu vµ tÇn sè cña tõng gi¸ trÞ ®ã.
Hs:Suy nghÜ – Tr¶ lêi t¹i chç
15’
7’
15’
Bµi 3/8SGK
a)DÊu hiÖu: Thêi gian ch¹y 50 mÐt cña mçi häc sinh (nam, n÷).
b)Sè c¸c gi¸ trÞ vµ sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu lµ:
+§èi víi b¶ng 5:
- Sè c¸c gi¸ trÞ lµ 20
- Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau lµ 5
+§èi víi b¶ng 6:
- Sè c¸c gi¸ trÞ lµ 20
- Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau lµ 4
c)§èi víi b¶ng 5:
C¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau lµ: 8,3; 8,4; 8,7; 8,5; 8,8
TÇn sè cña chóng lÇn l­ît lµ: 2; 3; 5; 8; 2
+§èi víi b¶ng 6:
C¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau lµ: 8,7; 9,0; 9,2; 9,3
TÇn sè cña chóng lÇn l­ît lµ: 3; 5; 7; 5
Bµi 4/9SGK
a)DÊu hiÖu: Khèi l­îng chÌ trong tõng hép
Sè c¸c gi¸ trÞ lµ 30
b)Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau lµ 5
c)C¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau lµ: 98; 99; 100; 101; 102
TÇn sè cña c¸c gi¸ trÞ trªn theo thø tù lÇn l­ît lµ: 3; 4; 16; 4; 3
Bµi 3/4SBT
Mét ng­êi ghi l¹i sè ®iÖn n¨ng tiªu thô (tÝnh theo kw) trong 1 xãm gåm 26 hé ®Ó lµm ho¸ ®¬n thu tiÒn. Ng­êi ®ã ghi l¹i nh­ sau:
75
100
85
53
40
165
85
47
80
93
72
105
38
90
86
120
94
58
86
91
56
61
95
74
66
98
53
+ B¶ng sè liÖu nµy cßn thiÕu tªn c¸c chñ hé cña tõng hé ®Ó tõ ®ã míi lµm ®­îc ho¸ ®¬n thu tiÒn
+Ph¶i lËp danh s¸ch c¸c chñ hé theo 1 cét vµ cét kh¸c ghi l­îng ®iÖn tiªu thô t­¬ng øng víi tõng hé th× míi lµm ho¸ ®¬n thu tiÒn cho tõng hé ®­îc
+DÊu hiÖu: Sè ®iÖn n¨ng tiªu thô (tÝnh theo kw) cña tõng hé.
+C¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu lµ: 75; 100; 85; 53; 40; 165; 47; 80; 93; 72; 105; 38; 90; 86; 120; 94; 58; 91; 56; 61; 95; 74; 66; 98
+TÇn sè t­¬ng øng cña c¸c gi¸ trÞ trªn lÇn l­ît lµ: 1; 1; 2; 2; 1 ;1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 2; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
 4.Cñng cè:(3’)
 Hs: - Nh¾c l¹i ý nghÜa cña tõng kÝ hiÖu X, x, N, n
 - KÜ n¨ng tr¶ lêi bµi tËp qua b¶ng dÊu hiÖu (thèng kª ban ®Çu)
 5.DÆn dß – H­íng dÉn häc ë nhµ:(1’)
 - Häc kÜ lÝ thuyÕt ë tiÕt 41
 - Lµm bµi 1; 2/SBT
 - §äc tr­íc bµi “B¶ng tÇn sè – C¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu”
TuÇn 21.
TiÕt 43: B¶ng “TÇn sè”
 C¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu
Ngµy gi¶ng: /1/2008
I.Môc tiªu
 - KiÕn thøc: HiÎu ®­îc b¶ng “TÇn sè” lµ mét h×nh thøc thu gän cã môc ®Ýchcña b¶ng sè liÖu thèng kª ban ®Çu, nã gióp cho viÖc s¬ bé nhËn xÐt vÒ gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu ®­îc dÔ dµng h¬n.
 - KÜ n¨ng: BiÕt c¸ch lËp b¶ng “TÇn sè” tõ b¶ng sè liÖu thèng kª ban ®Çu vµ biÕt c¸ch nhËn xÐt.
-Th¸i ®é : Cã ý thøc chó ý ®Õn mét sè c¸ch thÓ hiÖn kh¸c cña b¶ng sè liÖu thèng kª ban ®Çu
II.ChuÈn bÞ
 - ThÇy :B¶ng phô + B¶ng sè liÖu thèng kª ban ®Çu
 - Trß :B¶ng nhá
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:(45’)
 1.Tæ chøc:(1’)
 2.KiÓm tra: (3’)
 Nªu ý nghÜa cña c¸c kÝ hiÖu X; x; N; n cña b¶ng sè liÖu thèng kª ban ®Çu 
 3.Bµi míi:(37’)
C¸c ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
TG
Néi dung
Ho¹t ®éng1: §Æt vÊn ®Ò
Gv:§­a ra 1 b¶ng sè liÖu thèng kª ban ®Çu víi sè l­îng lín c¸c ®¬n vÞ ®iÒu tra vµ ®Æt vÊn ®Ò :
Tuy c¸c sè liÖu ®· viÕt theo dßng vµ cét song vÉn cßn r­êm rµ g©y khã kh¨n cho viÖc nhËn xÐt vÒ viÖc lÊy gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu, liÖu cã thÓ t×m ®­îc mét c¸ch tr×nh bµy gän gÏ h¬n, hîp lÝ h¬n ®Ó nhËn xÐt dÔ h¬n kh«ng?
 Bµi míi
Ho¹t ®éng2: LËp b¶ng “TÇn sè”
Gv:§­a ra b¶ng phô cã kÎ s½n b¶ng 7 cña bµi 4/SGK
Hs:Quan s¸t vµ thùc hiÖn ?1/SGK theo mhãm cïng bµn vµo b¶ng nhá
Gv:- H·y vÏ mét khung h×nh ch÷ nhËt gåm 2 dßng : Dßng trªn ghi l¹i c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu theo thø tù t¨ng dÇn, dßng d­íi ghi c¸c tÇn sè t­¬ng øng d­íi mçi gi¸ trÞ ®ã.
- Sau ®ã Gv bæ xung vµo bªn ph¶i, bªn tr¸i cña b¶ng ®ã cho 
hoµn thiÖn vµ giíi thiÖu ®ã lµ b¶ng “TÇn sè”
Ho¹t ®éng 3: Chó ý
Gv:H­íng dÉn Hs chuyÓn b¶ng “TÇn sè” d¹ng “ngang” thµnh b¶ng “däc”. ChuyÓn dßng thµnh cét
Hs:Cïng thùc hµnh theo h­íng dÉn trªn cña Gv
Gv:T¹i sao ph¶i chuyÓn b¶ng “Sè liÖu thèng kª ban ®Çu” thµnh b¶ng “TÇn sè”?
Hs: §äc phÇn chó ý SGK/6
Ho¹t ®éng 4:LuyÖn tËp
Gv:Tæ chøc cho Hs thùc hiÖn trß ch¬i to¸n häc theo néi dung bµi tËp 5/SGK
Hs: Thùc hiÖn theo nhãm cïng bµn theo sù ®iÒu khiÓn cña Gv
Gv:§­a ra b¶ng phô cã ghi s½n ®Ò bµi tËp 6/SGK
Hs:§äc kÜ ®Ò bµi vµ lµm bµi t¹i chç vµo vë
- DÊu hiÖu cña b¶ng
- LËp b¶ng “TÇn sè”
- NhËn xÐt
+Sè con trong kho¶ng?
- Sè gia ®×nh cã bao nhiªu con chiÕm tØ lÖ cao nhÊt?
- Sè gia ®×nh ®«ng con chiÕm tØ lÖ bao nhiªu?
2’
10’
10’
15’
1. LËp b¶ng “TÇn sè”
?1. Tõ b¶ng 7 ta cã:
Gi¸ trÞ(x)
98
99
100
101
102
TÇn sè(n)
3
4
16
4
3
Gäi lµ b¶ng ph©n phèi thùc nghiÖm cña dÊu hiÖu hay cßn gäi lµ b¶ng “TÇn sè”
+) Tõ b¶ng 1 ta cã:
Gi¸ trÞ(x)
28
30
35
50
TÇn sè(n)
2
8
7
3
N= 20
2. Chó ý
a)Cã thÓ chuyÓn b¶ng “TÇn sè” d¹ng “ngang”
thµnh b¶ng “däc”
Gi¸ trÞ (x)
TÇn sè (n)
28
2
30
8
35
7
50
3
N = 20
b)B¶ng “TÇn sè” gióp ta dÔ cã nh÷ng nhËn xÐt chung vÒ sù ph©n phèi c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu vµ tiÖn lîi cho viÖc tÝnh to¸n sau nµy.
3.LuyÖn tËp
Bµi 5/11SGK
Th¸ng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TÇn sè(n)
2
1
3
2
1
1
5
3
6
1
3
1
Bµi 6/11SGK
a)DÊu hiÖu: Sè con cña mçi gia ®×nh
B¶ng “TÇn sè”
Sè con(x)
0
1
2
3
4
TÇn sè(n)
2
4
17
5
2
N = 30
b)NhËn xÐt:
- Sè con cña c¸c gia ®×nh trong th«n lµ tõ 0 ®Õn 4
- Sè gia ®×nh cã 2 con chiÕm tØ lÖ cao nhÊt
- Sè gia ®×nh cã tõ 3 con trë lªn chØ chiÕm 
xÊp xØ 23,3%
 4.Cñng cè: (3’)
 Hs: - Nªu c¸ch lËp b¶ng “TÇn sè”
 - Lîi Ých cña viÖc lËp b¶ng “TÇn sè”
 5.DÆn dß – H­íng dÉn häc ë nhµ :(1’)
 - RÌn kÜ n¨ng lËp b¶ng “TÇn sè”
 - Lµm bµi 7; 8; 9/SGK vµ bµi 4; 5; 6/SBT
TuÇn 22.
TiÕt 44: LuyÖn tËp
Ngµy gi¶ng: /1/2008
I.Môc tiªu
 - KiÕn thøc: TiÕp tôc cñng cè cho häc sinh vÒ gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu vµ tÇn sè t­¬ng øng
-KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng lËp b¶ng “TÇn sè” tõ b¶ng sè liÖu ban ®Çu
Th¸i ®é : BiÕt c¸ch tõ b¶ng “TÇn sè” viÕt l¹i mét b¶ng sè liÖu ban ®Çu
II.ChuÈn bÞ
 - ThÇy :B¶ng phô 
 - Trß :B¶ng nhá
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:(45’)
 1.Tæ chøc:(1’)
 2.KiÓm tra: (5’)
 Lµm bµi 5/4SBT
 3.Bµi míi:(35’)
C¸c ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
TG
Néi dung
Ho¹t ®éng1: Ch÷a bµi tËp 7/11SGK
Gv:§­a ra b¶ng phô cã ghi s½n ®Ò bµi tËp 7/SGK
1Hs:Lªn b¶ng tr×nh bµy theo c¸c yªu cÇu sau
- DÊu hiÖu
- Sè c¸c gi¸ trÞ
- B¶ng “TÇn sè”
- NhËn xÐt
Hs:Cßn l¹i cïng theo dâi, nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ cho ®iÓm b¹n
Ho¹t ®éng2: Ch÷a bµi tËp 8/12SGK
Gv:Cho Hs lµm tiÕp bµi 8/SGK
1Hs:§äc to ®Ò bµi
Gv:Gäi lÇn l­ît tõng Hs tr¶ lêi t¹i chç tõng c©u hái
a)DÊu hiÖu ë ®©y lµ g×? X¹ thñ ®· b¾n bao nhiªu ph¸t?
b)LËp b¶ng “TÇn sè” vµ rót ra nhËn xÐt
Gv:Ghi b¶ng lêi gi¶i sau khi ®· ®­îc söa sai
Ho¹t ®éng3:Ch÷a bµi 9/SGK
Hs:Cïng lµm bµi theo nhãm cïng bµn vµo b¶ng nhá
Gv+Hs: KiÓm tra bµi lµm cña vµi nhãm, cã ®¸nh gi¸ cho ®iÓm c¸c nhãm lµm tèt, nh¾c nhë ®éng viªn c¸c nhãm lµm ch­a tèt
Gv:H·y tõ b¶ng “TÇn sè” nµy viÕt l¹i b¶ng sè liÖu ban ®Çu.
B¶ng sè liÖu nµy ph¶i cã bao nhiªu gi¸ trÞ, c¸c gi¸ trÞ ®ã nh­ thÕ nµo?
Hs:Thùc hiÖn tiÕp theo nhãm cïng bµn
Gv+Hs:Cïng ch÷a bµi vµi nhãm
14’
10’
11’
Bµi 7/11SGK
a)DÊu hiÖu: Tuæi nghÒ cña mçi c«ng nh©n.
Sè c¸c gi¸ trÞ lµ 25
b) B¶ng “TÇn sè”
Tuæi nghÒ(x)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TÇn sè(n)
1
3
1
6
3
1
5
2
1
2
N=25
NhËn xÐt:
- Tuæi nghÒ thÊp nhÊt lµ 1 n¨m
- Tuæi nghÒ cao nhÊt lµ 10 n¨m
- Gi¸ trÞ cã tÇn sè lín nhÊt lµ 4
- Khã cã thÓ nãi tuæi nghÒ cña mét sè ®«ng c«ng nh©n chôm vµo mét kho¶ng nµo.
Bµi 8/12SGK
a)DÊu hiÖu: §iÓm sè ®¹t ®­îc cña mçi lÇn b¾n sóng.
X¹ thñ ®· b¾n 30 ph¸t
b) B¶ng “TÇn sè”
§iÓm sè(x)
7
8
9
10
TÇn sè(n)
3
9
10
8
N = 30
NhËn xÐt:
- §iÓm sè thÊp nhÊt lµ 7
- §iÓm sè cao nhÊt lµ 10
- Sè ®iÓm 8 vµ 9 chiÕm tØ lÖ cao
Bµi 9/12SGK
a)DÊu hiÖu: Thêi gian gi¶i 1 bµi to¸n cña mçi häc sinh (tÝnh theo phót)
Sè c¸c gi¸ trÞ lµ 35
b) B¶ng “TÇn sè”
Thêi gian(x)
3
4
5
6
7
8
9
10
TÇn sè (n)
1
3
3
4
5
11
3
5
N=35
NhËn xÐt:
- Thêi gian gi¶i 1 bµi to¸n nhanh nhÊt lµ 3 phót
- Thêi gian gi¶i 1 bµi to¸n chËm nhÊt lµ 10 phót
- Sè b¹n gi¶i 1 bµi to¸n tõ 7 ®Õn 10 phót chiÕm tØ lÖ cao
 4.Cñng cè: (4’)
 Gv:Chèt l¹i vÊn ®Ò cña bµi
 - Dùa vµo b¶ng sè liÖu thèng kª t×m dÊu hiÖu. BiÕt lËp b¶ng 
 “TÇn sè” theo hµng ngang còng nh­ theo hµng däc vµ tõ ®ã 
 rót ra nhËn xÐt
 - Dùa vµo b¶ng “TÇn sè” viÕt lai ®­îc b¶ng sè liÖu ban ®Çu
 5.DÆn dß – H­íng dÉn häc ë nhµ :(1’)
 - ¤n l¹i bµi
 - Gv cho häc sinh chÐp bµi vÒ nhµ lµm

Tài liệu đính kèm:

  • docDAI SO 7 QUA CHUAN KHONG CAN CHINH.doc