Giáo án Đại Số 7 - GV: Đỗ Thừa Trí - Tiết 64: Ôn tập chương 4

Giáo án Đại Số 7 - GV: Đỗ Thừa Trí - Tiết 64: Ôn tập chương 4

I. Mục Tiêu:

 - Hệ thống hoá các mảng kiến thức của chương

 - Rèn kĩ năng tính giá trị của một biểu thức đại số, kĩ năng cộng, trừ và tìm nghiệm của đa htức một biến.

II. Chuẩn Bị:

- GV: Thước thẳng, phấn màu.

- HS: Thước thẳng, phấn màu.

- Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề, vấn đáp.

III. Tiến Trình:

1. Ổn định lớp:

 2. Kiểm tra bài cũ:

 Xen vào lúc ôn tập

 

doc 2 trang Người đăng vultt Lượt xem 559Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại Số 7 - GV: Đỗ Thừa Trí - Tiết 64: Ôn tập chương 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 01 – 01 – 2008
Tuần: 1
Tiết: 1
ÔN TẬP CHƯƠNG 4
I. Mục Tiêu:
	- Hệ thống hoá các mảng kiến thức của chương
	- Rèn kĩ năng tính giá trị của một biểu thức đại số, kĩ năng cộng, trừ và tìm nghiệm của đa htức một biến.
II. Chuẩn Bị:
- GV: Thước thẳng, phấn màu.
- HS: Thước thẳng, phấn màu.
- Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề, vấn đáp.
III. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp:
	2. Kiểm tra bài cũ:
 	Xen vào lúc ôn tập
	3. Nội dung bài mới: 
	Hoạt động 1: (25’)
	GV cho HS làm 10 câu trắc nghiệm này.
	Câu 1: Giá trị của biểu thức A = 2x + y khi x = 1 và y = 1 là:
	a) 2	b) 3	c) 1	d) 0
	Câu 2: Biểu thức đại số nào sau đây là đơn thức?
	a) 3 – x 	b) x + y	c) 2xy	d) 2x2 – 1
	Câu 3: Bậc của đơn thức 4x2y3 là bao nhiêu?
	a) 2	b) 3	c) 4	d) 5
	Câu 4: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 2xy2z ?
	a) 2x2y2z	b) 2xyz	c) 3xy2z	d) 2xyz2 
	Câu 5: Thực hiện phép nhân hai đơn thức: (3x2y).(-2xy4) ta được đơn thức nào?
	a) -6x2y4	b) -6x3y5	c) 6x3y5	d) -6x3y4
	Câu 6: Đơn thức 3x2y3z4 có phần biến là:
	a) x2y3z4	b) xy3z4	c) x2y3z	d) xyz
	Câu 7: Đa thức 3x7 + x5 + 1 có bậc là bao nhiêu?
	a) 1	b) 3	c) 7	d) 5
	Câu 8: Trong các đa thức sau, đa thức nào là đa thức một biến?
	a) 3x2y + 1	b) 2xy + 3x	c) 3y + z	d) 3x2+ 2x + 1 
	Câu 9: Hệ số bậc ba của đa thức 3x4 + 2x2 – 1 là:
	a) 0	b) 3	c) 2	d) 1
	Câu 10: Giá trị nào sau đây là nghiệm của đa thức A(x) = 3x – 6 ?
	a) -2	b) 2	c) 3	d) 0
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 2: (5’)
	GV cho HS thảo luận
Hoạt động 3: (10’)
	GV cho 2 HS lên bảng
	HS thảo luận
	2 HS lên bảng, các em khác làm vào vở, theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.	
Bài 57: 
a) 	3x2y
b)	4x3 – 3x + 1
Bài 61: 
a) 	
	= 
	= 
b) 	(-2x2yz).(-3xy3z)
	= 6x3y4z2 
 	4. Củng Cố:
 	- Xen vào lúc ôn tập.
 	5. Dặn Dò: (5’)
 	- Về nhà xem lại các bài tập đã giải.
	- Làm tiếp các bài tập 62, 63.
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: 

Tài liệu đính kèm:

  • docDS7T64.doc