Giáo án Đại số 8 - Tiết 22: Tính chất cơ bản của phân thức

Giáo án Đại số 8 - Tiết 22: Tính chất cơ bản của phân thức

A. Mục đích yêu cầu :

 Nắm được tính chất cơ bản của phân thức, qui tắc đổi dấu

 Làm thạo các bài toán có sử dụng tính chất cơ bản của phân thức, qui tắc đổi dấu

 Liên hệ đến tính chất cơ bản của phân số

B. Chuẩn bị :

 Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập

C. Nội dung :

 

doc 2 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 782Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 8 - Tiết 22: Tính chất cơ bản của phân thức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 11	Ngày soạn :28/ 10/ 08
Tiết 22	Ngày dạy : 4/ 11/ 08
Bài2. Tính chất cơ bản của phân thức
A. Mục đích yêu cầu :
	Nắm được tính chất cơ bản của phân thức, qui tắc đổi dấu
	Làm thạo các bài toán có sử dụng tính chất cơ bản của phân thức, qui tắc đổi dấu
	Liên hệ đến tính chất cơ bản của phân số 
B. Chuẩn bị :
	Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, phiếu học tập
C. Nội dung :
TG
Hoạt động Giáo viên
Hoạt động Học sinh
Nội dung
1p
10p
25p
15p
10p
8p
1p
1. Ổn định lớp :
2. Kiểm tra bài cũ :
a. Hai phân thức vàbằng nhau khi nào ?
 Hai phân thức và có bằng nhau hay không ?
3. Dạy bài mới : 
Tính chất của phân thức có giống tính chất của phân số hay không thì các em sẽ được tìm hiểu bài mới hôm nay
Đặt câu hỏi ?1
Hãy làm bài tập ?2 ( gọi hs lên bảng )
Hãy làm bài tập ?3 ( gọi hs lên bảng )
Qua các bài toán trên các em rút ra được tính chất gì ?
Hãy làm bài tập ?4
Qua đẳng thức b của bài tập ?4 ta rút ra được qui tắc đổi dấu như thế nào ?
Hãy làm bài tập ?5
4. Củng cố :
Nhắc lại tính chất cơ bản của phân thức và qui tắc đổi dấu ?
Làm bài 4 trang 38
Làm bài 5 trang 38
5. Dặn dò :
Làm bài 6 trang 38
nếu A.D=B.C
vì 2x.(3x-3)=3(2x2-2x)=6x2-6x
Nếu nhân hoặc chia cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho
vì x.3(x+2)=3.x(x+2)
vì 3x2y.2y2=x.6xy3
Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì được một phân thức bằng phân thức đã cho
Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một ntc của chúng thì được một phân thức bằng phân thức đã cho
a. Chia cả tử và mẫu cho x-1
b. Nhân cả tử và mẫu với -1
a. x-4
b. x-5
Nhắc lại tính chất cơ bản của phân thức và qui tắc đổi dấu 
Lan đúng 
 Nhân tử và mẫu cho x
Hùng sai 
Giang đúng 
 Đổi dấu
Huy sai 
 Đổi dấu rồi chia tử và mẫu cho 9-x :
a. x2 
b. x-y
1. Tính chất cơ bản của phân thức :
Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì được một phân thức bằng phân thức đã cho
 (M là một đa thức khác đa thức 0)
Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một ntc của chúng thì được một phân thức bằng phân thức đã cho
 (N là một ntc)
2. Qui tắc đổi dấu :
Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một ntc của chúng thì được một phân thức bằng phân thức đã cho
 (N là một ntc)

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 22.doc