Giáo án môn Đại số lớp 7 năm 2009 - 2010 - Tiết 67: Ôn tập cuối năm môn đại số (tiết 1)

Giáo án môn Đại số lớp 7 năm 2009 - 2010 - Tiết 67: Ôn tập cuối năm môn đại số (tiết 1)

I- Mục tiêu

1. Kiến thức

 - Ôn tập và hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về số hữu tỉ, số thực, tỉ lệ thức, hàm số và đồ thị

2. Kỹ năng

 - Rèn kỹ năng thực hiện phép tính trong Q, giải bài toán chia tỉ lệ, bài tập về vẽ đồ thị hàm số y=ax (a≠0)

3. Thái độ

 - Cẩn thận, chính xác, có ý thức trong ôn tập

II- Đồ dùng dạy học

1. Giáo viên: Thước thẳng, compa, phấn mầu

2. Học sinh: Ôn tập và làm vào vở 5 câu hỏi ôn tập, thước thẳng, compa, bẳng nhóm

 

docx 4 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 764Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số lớp 7 năm 2009 - 2010 - Tiết 67: Ôn tập cuối năm môn đại số (tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 18/04/2010
Ngày giảng: 20/04/2010, Lớp 7A, B
Tiết 67: ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN ĐẠI SỐ (Tiết 1)
I- Mục tiêu
1. Kiến thức
	- Ôn tập và hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về số hữu tỉ, số thực, tỉ lệ thức, hàm số và đồ thị
2. Kỹ năng
	- Rèn kỹ năng thực hiện phép tính trong Q, giải bài toán chia tỉ lệ, bài tập về vẽ đồ thị hàm số y=ax a≠0
3. Thái độ
	- Cẩn thận, chính xác, có ý thức trong ôn tập
II- Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: Thước thẳng, compa, phấn mầu
2. Học sinh: Ôn tập và làm vào vở 5 câu hỏi ôn tập, thước thẳng, compa, bẳng nhóm
III- Phương pháp
	- Vấn đáp
	- Trực quan
	- Thảo luận
IV- Tổ chức dạy học
1. Ổn định tổ chức (1')
	- Hát- sĩ số: 7A:
	7B:
2. Kiểm tra bài cũ
	- Kết hợp với nội dung ôn tập
3. Bài mới
Hoạt động 1: ÔN tập về số hữu tỉ, số thực (10')
Mục tiêu: Nhắc lại nội dung về số thữ tỉ, số thực, các phép tính trên số hữu tỉ và số thực
Hoạt động của Thầy và Trò
Nội dung ghi bảng
- GV nêu câu hỏi:
1. Thế nào là số hữu tỉ? Cho VD?
- Khi viết dưới dạng số thập phân, số hữu tỉ được biểu diễn như thế nào? Cho ví dụ?
- Thế nào là số vô tỉ? Cho VD?
- Số thực là gì? Nêu mối quan hệ giữa tập Q, Tập I và tập R
2. Giá trị tuyệt đối của x được xác định như thế nào?
Bài tập 2 (SGK-Tr89)
Với giá trị nào của x thì ta có:
a, x+x=0
b, x+x=2x
1. Ôn tập về số hữu tỉ và số thực
- Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng ab với a, b∈Z, b≠0
VD: 25; -13
- Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn
VD: 25=0,4; -13=-0,33333
- Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn
VD: 2=1,1442135623
- Số hữu tỉ và số vô tỉ gọi chung là số thực
Q∪I=R
2. Giá trị tuyệt đối của x được xác định như thế nào?
x=x nếu x≥0-x nếu x<0
Bài tập 2 (SGK-Tr89)
a, x+x=0
⇒x=-x
 ⇒x≤0
b, x+x=2x
⇒x=2x-x
⇒x=x⇒x≥0
Hoạt động 2: Ôn tập về tỉ lệ thức – Chia tỉ lệ (10')
Mục tiêu: HS giải được các bài tập về tỉ lệ thức
- Phát biểu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức
- Viết công thức thể hiện tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Bài 3 (SGK-Tr89)
Từ tỉ lệ thức ab=cd a≠c;b≠±d
Hãy rút ra tỉ lệ thức
a+ca-c=b+db-d
- GV gợi ý dùng tính chất dãy tỉ số bằng nhau và phép hoán vị trong tỉ lệ thức
Bài 4 (SGK-Tr89)
- GV cho HS làm bài 4
- Y/C HS đọc kỹ đề bài
3. Ôn tập về tỉ lệ thức- chia tỉ lệ
- Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số trong TLT, tích hai ngoại tỉ bằng tích hai trung tỉ
Nếuab=cd thì ad=bc
ab=cd=ef=a+c+eb+d+f=a-c+eb-d+f
Bài 3 (SGK-Tr89)
ab=cd=a+cb+d=a-cb-d
Từ tỉ lệ thức
a+cb+d=a-cb-d
Hoán vị tích hai trung tỉ ta có
a+ca-c=b+db-d
Bài 4 (SGK-Tr89)
Gọi số lãi của ba đơn vị được chia lần lượt là a, b, c (triệu đồng)
⇒a2=b5=c7 và a+b+c=560
Ta có: a2=b5=c7=a+b+c2+5+7=56014=40
⇒a=2.40=80 Triệu đồng
b=5.40=200 triệu đồng
c=7.40=280 (triệu đồng)
Hoạt động 3: ÔN tập về hàm số, đố thị của hàm số ( 19')
Mục tiêu : HS nắm được khái niệm điểm thuộc đồ thị hàm số, cách vẽ đồ thị hàm số
- Khi nào đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x? Cho VD?
- Đồ thị của hàm số y=ax (a≠0) có dạng như thế nào? Sau đó Y/C HS hoạt động nhóm làm bài 7
- Hàm số y=fx được cho bởi công thức y=-1,5x
a, Vẽ đồ thị của hàm số trên
b, Bàng đồ thị hãy tìm các giá trị f-2;f(1) và kiểm tra lại bằng các tích
- GV cho HS hoạt động nhóm trong 7 phút thì Y/C đại diện 2 nhóm lần lượt lên trình bày
- GV nhạn xét cho điểm các nhóm HS
4. Ôn tập về hàm số, đồ thị của hàm số
- Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y=kx (với k là hằng số khác 0) thì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k
VD
- Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y=ax hay xy=a (a là hàng số khác 0) thì y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a
Bài tập 7 (SBT-Tr63)
y=-1,5x;M2;-3
f-2=3
f1=-1,5
4. Củng cố (2')
	- Y/C HS nhắc lại tính chất cơ bản của tỉ lệ thức
	- Khi nào thì đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x
5. Hướng dẫn về nhà (3')
	- Y/C HS làm tiếp 5 câu hỏi ôn tập đại số từ câu 6 đến câu 10
	- Làm bài tập các phần ôn tập cuối năm
	- Chuẩn bị bài mới

Tài liệu đính kèm:

  • docxTiet 67.docx