Giáo án môn Tiếng Anh Lớp 6 - Bài tập Unit 14: Thì tương lai gần-Câu đề nghị

Giáo án môn Tiếng Anh Lớp 6 - Bài tập Unit 14: Thì tương lai gần-Câu đề nghị

UNIT 14: THÌ TƯƠNG LAI GẦN- CÂU ĐỀ NGHỊ

I. LÝ THUYẾT.

 1. Thì tương lai gần.

* Form: S + to be + going to + V + O

 2. Câu đề nghị:

 II. LUYỆN TẬP

 Bài 1: Hoàn thành đoạn hội thoại sau

Lan: What _______________________to do this summer vacation?

Nam: I _______________________ visit Da Nang.

Lan: How long _______________________stay?

Nam: Im going to _______________________five days.

Lan: Where _______________________ stay?

Nam: Im _______________________ in a hotel.

Lan: What are _______________________ to do there?

Nam: Im _______________________ Hoi An ancient town (phố cổ).

 

doc 2 trang Người đăng phuongthanh95 Ngày đăng 11/07/2022 Lượt xem 197Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tiếng Anh Lớp 6 - Bài tập Unit 14: Thì tương lai gần-Câu đề nghị", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Date of teaching: Wednesday, March 30th 2011
Unit 14: thì tương lai gần- câu đề nghị
I. Lý thuyết.
 1. Thì tương lai gần.
* Form: S + to be + going to + V + O
 2. Câu đề nghị: 
 II. Luyện Tập 
 Bài 1: Hoàn thành đoạn hội thoại sau
Lan: What _______________________to do this summer vacation?
Nam: I _______________________ visit Da Nang.
Lan: How long _______________________stay?
Nam: I’m going to _______________________five days.
Lan: Where _______________________ stay?
Nam: I’m _______________________ in a hotel.
Lan: What are _______________________ to do there?
Nam: I’m _______________________ Hoi An ancient town (phố cổ).
 Bài 2: Dựng từ gợi ý viết thành cõu hoàn chỉnh 
1. The children / skip rope / school yard / tomorrow.
_____________________________________________________________________________
2. Mai and Hoa / listen / music / tonight.
_____________________________________________________________________________
3. Nga / not / swim / the swimming pool / this weekend.
_____________________________________________________________________________
4. He / jog / around the park / his father / tonight?
_____________________________________________________________________________
5. How long / she / write a letter / friend?
_____________________________________________________________________________
6. What / they / do / next Sunday?
_____________________________________________________________________________
7. Where / your mother / cook dinner ?
_____________________________________________________________________________
8. She / do / her homework / tomorrow afternoon.
_____________________________________________________________________________
9. My sister / drive a car / work / tomorrow.
_____________________________________________________________________________
10. We / go on a picnic / next summer.
_____________________________________________________________________________
 Bài 3: Chuyển cỏc cõu sau sang cõu phủ định và cõu nghi vấn
1. Lan always goes walking in the fall.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. They are going to swim in the swimming pool next summer
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. She is going camping now.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. He does his homework every day.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. I am skipping in the yard.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Bài 4: Cho dạng đỳng của động từ trong ngoặc.
 1. He usually (play) a video game._________________________________________________
 2. They (jog) now._________________________________________________
 3. She (do) aerobics every day._________________________________________________
 4.We (play) tennis every Sunday afternoon.____________________________________________
 5. They often (go) swimming.________________________________________________
 6. You sometimes (play) tennins?_________________________________________________
 7. Nga (watch) TV tomorrow evening.________________________________________________
 8. What about (swim) in the river?_________________________________________________
 9. How long they (stay) in a hotel?_________________________________________________
 10. Where he (work) next week?_________________________________________________
 Bài 5: Sắp xếp những từ sau để tạo thành cõu hoàn chỉnh.
 1. want/ Tom/ Mary/ and/ glasses/ two/ of/ water.
 _____________________________________________________________________________
2. apples/ buy/ is/ Mrs. Lan/ going/ some/ to
 _____________________________________________________________________________
3. sister/ my/ going/ is/ to/ live/ country/ the/ in
 _____________________________________________________________________________
4. going/ dinner/ tonight/ is/ have/ to/ where/ Lan?
 _____________________________________________________________________________
5. go/ to/ next/ are/ week/ you/ going/ where?
 _____________________________________________________________________________
 Bài 6: Nối tỡnh huống đỳng với lời gơị ý.
Situations
Suggestions
1. I feel hungry now.
a. Let’s go to the beach and have a good 
 time there
2. I can not study
 It’s too noisy outside.
b. What about joining the sports club?
3. We’ll have three days off this 
 weekend
c. Why don’t you take some milk?
4. I like tennis.But I don’t know how to 
 play.
d. Why don’t you go to the library?
 2. 	 3. 	4.
 Bài 7: Đặt cõu hỏi cho những từ được gặch chõn
1. Lan always sailing in the fall.
___________________________________________________________________________
2. They often play basketball in the winter.
___________________________________________________________________________
3. He usually watches TV in the morning.
___________________________________________________________________________

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_tieng_anh_lop_6_bai_tap_unit_14_thi_tuong_lai_ga.doc