Giáo án môn Tiếng Anh Lớp 6 - Đoàn Mai

Giáo án môn Tiếng Anh Lớp 6 - Đoàn Mai

I. Aim : By the end of the leson, Ss will be able to know the way study English 6.

- Skills:

- Lexical items:

- Teaching aids needed : text book .

II. Content.

1) In text book of English 6, there are 16 units, in each unit there are 3 sections A.B.c, there are 6 topics.

1. Personal information : Prends, family members.

2. Education : Classrooms, school subjects & routines.

3. Community : neighborhood, means of transport street & traffic signs.

4. Heath : Past of the body, foods & drinks, personal comfort.

5. Recreation : Free – time activities, sports & games the weather and seasons.

6. The world around us : countries and languages, cities, buildings – natural features and environment.

 

doc 154 trang Người đăng phuongthanh95 Ngày đăng 16/07/2022 Lượt xem 60Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Tiếng Anh Lớp 6 - Đoàn Mai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Date preparing : 16/8/2009 GIỚI THIỆU MÔN HỌC, CÁCH HỌC
Date of teaching : 6a1,2: 18/8/2009 
Period 1
I. Aim : By the end of the leson, Ss will be able to know the way study English 6.
- Skills:
- Lexical items:
- Teaching aids needed : text book .
II. Content.
1) In text book of English 6, there are 16 units, in each unit there are 3 sections A.B.c, there are 6 topics.
1. Personal information : Prends, family members.
2. Education : Classrooms, school subjects & routines.
3. Community : neighborhood, means of transport street & traffic signs.
4. Heath : Past of the body, foods & drinks, personal comfort.
5. Recreation : Free – time activities, sports & games the weather and seasons.
6. The world around us : countries and languages, cities, buildings – natural features and environment.
2) T introdues about the alphabet : 26 chữ cái (5 nguyênâm)
a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, h, j, m, n, o, p, q, r, s, t u, v, w, x, y, z.
* Abbreviations.
- adj : adjective
- adv : adverb
- n : noun
- prep : preposition
- v : verb
* How to learn English : - Có đầy đủ sách vở.
- có động cơ học tập đúng đắn, có hứng thú với môn học.
- Tạo ra phương pháp học tập cá nhân của chính các em.
VD : Khi học từ mới chúng ta có thể áp dụng những cách sau : Viết nhiều lần cho thuộc, đặt từ mới vào trong câu, viết từ mới dán vào những nơi khác nhau, tập đặt câu với những từ mới ..
- Phát huy các hoạt động cặp nhóm.
- Giáo viên cần sử dụng tiếng anh giao tiếp lên lớp tới mức tối đa.
- HS cần sử dụng sgk 1 cách sang tạo. .
* home work : 
III. Rút kinh nghiệm ..................................
Date preparing : 18/8/2009 Date of teaching :6a1,2 19/8/2009 
Period 2
UNIT 1 : GEETINGS
A. HELLO (A1 "A 4)
I. Aim : By the end of the lesson, Ss will be able to greet people, introdures about yourself.
- Shill : Speaking.
- Lexical items : Hello, hi, I, am, is my name.
- Teaching aigs needed : Text book, pictures.
II. The content.
Stages 
In
Procedure
time
Warm-
up
T-S
Now, open your books please.
Look at the picture here, and answer my questions.
- T : Nhìn vào bức tranh em hãy cho biết các bạn đang làm gì ?
- S : Chào hỏi nhau 
- T : Các bạn gặp nhau sau những ngày nghỉ hè và đang rất vui mừng khi gặp lại nhau, thường thì em đoán xem các bạn sẽ chào nhau như thế nào?
- S : Chào cậu, xin chào.
5’
Present
tion
T
T-S
Các em được nghe các bạn chào nhau 1 cách thân mật như thế nào.
T models " Ss preat.
- Now listen care fully " listen to me.
Everyone repeat after me " say it again.
practice
T-s
Now, I want you to work in pairs.
For eg : T : Hello
 S : Hello 
Asks some pairs to practice.
* Bây giờ khi muốn giới thiệu tên mình ta sẽ nói như thế nào ?
- T models " Ss repeat. " T introduces some newwords.
I :
My :
Name :
Is :
Am :
Now practice in pairs.
T
T : I am  / my name is 
PW
Has everyone got a partner ?
Hoa, have you got a partner ? Yes ..
Now, you have 5 mins to practice.
" Stop morking, please.
Now, who can ?
production
Asks some ss say “hello” “hi” & introduces about themself.
Hi ! I am 
5’
homework
Learn the lesson. 1, 2 (4)
3’
III. Rút kinh nghiệm 
.....
Date preparing : 21/8/2009 Date of teaching : 6a1,22/8/2009 
 6a2 21/8/09 
Period 3
UNIT 1 :
LESSON 2 : A 5, 6 , 7
I. Aim : By the end of the lesson, Ss will be able to say “hello” and ask how people are
- Shill : Speaking, writing.
- Lexical items : how, fine, and.
- Teaching aigs needed : Text book, pictures.
II. The content.
Stages
In
Procedure
time
Warm-
up
T-S
Hai bạn lên bảng chào nhau và giới thiệu tên mình cho cả lớp nghe.
A : Hi
B : Hi 
A : My name is .
B : I am .
T : Lâu ngày gặp bạn chúng ta thường hỏi thăm gì về bạn ?
5’
S : Sức khoẻ 
Present
T-S
Now open your book at page 12, and look at the picture. This is Ba is Lan.
Listen to me.
Reads the dialogue.
T gives some new words:
- How are you ? - and
- fine 
- thanks.
practice
T models " Ss read in class us
Now, you read dialogue in pairs.
Now, you read dialogue in pairs.
T models.
Calls some pairs to practice.
PW
* Practice with a partner.
Miss Hoa : Hello, Mr Hung.
Mr Hung : Hello, Miss Hoa.
Mrs:
Mr :
Produc
tion
T-S
Write in your exercise book.
T explains how do this exercise.
PW
Nam : Hello, Lan
 How are you ?
Lan : Hi, I’m fine, thank.
Asks some pupils to practice.
Home
work
T - 
Write a dialogue as Exercise 5, 3 (5)
Be ready for B.
III. Rút kinh nghiệm:
Date preparing:22/8/09 Date of teaching :6a2 24/8/09
 6a1 25/8/09 
Period 4
UNIT 1 :
LESSON 3 B:GOOD MORNING(1,2,3)
I. Aim : By the end of the lesson, Ss will be able to ask how people are, say how old one is .
- Shill : Speaking, writing.
- Lexical items : Afternoon, evening, morning, night, children.
- Teaching aigs needed : Text book, pictures.
II. The content.
Stage 
In
Procedure
time
Warm-
up
T-ss
T: Hi, how are you . ?
S : I’m fine, thanks and you ?
T : fine, thanks
5’
Presenta
tion
T-Ss
T introduces the lesson.
1) Nhìn vào các bức tranh em hãy đoán xem đó là những buổi nào trong ngày ?
T models " ss read in chorus.
T give the meang of these words.
7’
- morning
- afternoon
- evening
- night
- bye / good bye
practice
2) Practice with a partner.
Good morning .
3) This is conversation between. Miss Hoa & children.
Now listen carefully, and fill in the gaps.
a)- Good ..
 - How . You ?
- Were , thank you.
23’
PW
T reads dialogue " Ss listen and fill in the gaps.
Ss practice dialogue in groups of 4.
T models first.
Produc
tion
ss
4. Write:
T explains how to do this exercise.
T corrects : - Good morning, Lan.
 - .
T-ss
5) Play with words:
T models " Ss read in chorus.
Home
work
T-ss
Learn lesson B, remember, do exercise 1, 2, 3 (6,7)
Be ready for C.
Don’t forget to do your homework.
Time’s over.
III. Rút kinh nghiệm :
 . 
Date preparing :24/8/09 Date of teaching :6a1,2 26/8/09
Period 5
 UNIT 1 :
LESSON 4: C: HOW OLD ARE YOU ?( 1, 2)
I. Aim : By the end of the lesson, Ss will be able to want to twenty.
- Shill : Speaking, writing.
- Lexical items : numbers.
- Teaching aigs needed : Text book, pictures.
II. The content.
Stages
In
Procedure
time
Warm-
up
T-S
Matching : Match suitable words with meaning.
- good morning : khoẻ
- Fine : cảm ơn
- Thanks : xin chào (buổi sáng)
- name : xin chào 
- hello : tên 
T models : Good morning " xin chào (.)
Asks ss read all words again
Presen
tation
T-S
T introduces the lesson
1. Listen .
Now class, open your books and listen.
T counts from 1 to 20 " Ss read after teacher.
practice
Read the numbers in group
Eg : A : 1 B : 2
 C : 3 A : 4..
T-S
PW
T gives : 2 + 5 T : two and five ?
 S : seven
T explains the game : slap the board.
T writes numbers on the boarb " T reads ss go to the boarb and slap the correct number.
For eg : five " 5
 Eleven " 11
Send a s as a controller.
Produc
tion
Ss
Asks ss go to the board and write
Two " 
Seventeen "
11 "
20 "
Twelve "
Four "
5’
- Cho HS đếm số chẵn lẻ.
Home
work
- Learn from number 1 to 20.
- do exercise 1 (7).
3’
III. Self – evaluation :
.
Date preparing : 26/8/09 Date of teaching : 6a2 27/8/09
 6a1 28/8/09 
Period 6
UNIT 1 :
LESSON 5: C. 3, 4, 5, 6
I. Aim : By the end of the lesson, Ss will be able to want to ask answer about age.
- Shill : Speaking, listening .
- Lexical items : this, old .
- Teaching aigs needed : Text book, pictures.
II. The content.
Stages
In
Procedure
Time
Warm-
up
T-S 
Play bingo : T asks Ss draw 9 squares on a piece of paper. Choose and write numbers between one and twenty in the aquares.
1
4
11
9
8
15
20
5
12
5’
Presen
tation
T
T introduces picture 1.
T models " Ss read after T.
This + tên : to introduce.
How old are you ? ask about age.
T introduces – picture 2 :
T models " Ss read in chorus.
5’
practice
GW
Now, I want you to practice in group of 3 .
T gives :
PW
Asks ss aks and answer.
T : How old are you ?
S : I’m twenty 
T contrasts “how old are you ? ”with “how are you ”
6. Remembers 1 to 20
 How old are you ?
 I’m twelve
Produc
tion
Ss
T asks ss listen and write the dialogue.
S1 : Hello, Hoa
S2 : Hello, Mai, this is Phong
S3 : Hello, Phong, how old are you ?
S1 : I’m eleven.
5’
Home
work
T-ss
- Learn the lesson
- Do exercise 3,4 (8,9)
3’
III. Self – evaluation :
.
Date preparing: 30/8/09 Date of teaching :6a1- 1/9/09
 6a2- 3/9/09 
Period 7
UNIT 2 : AT SCHOOL
LESSON 1 COME IN (A1, 2, 3, 4).
I. Aim : By the end of the lesson, Ss will be able to want to give and sbey orders.
- Shill : Speaking, listening .
- Lexical items : come in, open, book, close, stand (up) 
- Teaching aigs needed : Text book, pictures.
II. The content.
Stages
In
Prodedure
time
Warm-
up
T -Ss
T : good morning !
Ss : Good morning ! 
T : How are you today ?
Ss : We’re fine thank and you ?
T : fine, thanks. Hoa, how old are you ?
Hoa : I’m eleven
T . Ok sit down , thank you
5’
Present
ation
T-ss
Now open your book and look at these pictures.
Đây là các câu mệnh lệnh bằng tiếng anh mà chúng ta sẽ thường nghe trên lớp.
- come (in) (v) picture 1 
- sit(down) picture 2
- open (v) ..
- book (n)
- Close (v)
7’
- stand (up)
practice
T models " Ss read in chorus.
T asks ss to practice.
T-ss
T : Stand up 
Ss : #
T : Open your book . Ss 
S-ss
Ask s ss a controller.
2. Match and write : Asks ss read all the words.
T models : a) & open your books
 b) $ Sit down
Produc
tion
T-Ss
Ss-ss
Play Simon says:
T explains how to play.
T models : Simon says : “Stand up” " Class standup.
There are 4 groups. If one doesn’t follow Simon "
This groups doesn’t get mark.
5’
Home
work
Learn the lesson
Do exercise 1, 2 (11)
III. Self – evaluation :
Date preparing : 4/9/2009 Date of teaching :6a1,2 5/9/2008 
Period 8
UNIT 2 : 
LESSON 2 :WHERE DO YOU LIVE ? (B1,2,3)
I. Aim : By the end of the lesson, Ss will be able to want to ask for and give personal information.
- Shill : Speaking, listening .
- Lexical items : what, where, street, live 
- Structures : What’s your name ? My name 
 Where do live ? I live .
- Teaching aigs needed : Text book, pictures.
II. The content.
Stages
In
Procedure 
time
Warm-
up
T-Ss 
Matching : Match the words with suitable meaning.
Name bạn 
You tuổi
Years old tên
5’
Twelve mười 2
Present
ation
T-Ss
Ok. Now look at the picture please.
Nhìn tranh em đoán xem đó là bức tranh ở nông thôn hay thành phố ? (TP : có nhiều nhà cao tầng, đường phố rộng. Vậy các em xem bạn Nam sống ở nơ ... 
x don’t 
v do
- Don’t pick flowers
- Don’t damage tree.
- Don’t throw trash
- Keep off the grass
- Save water
- collect paper
- Collect bottles and can
8’
GW
Sts discuss in group. T. controls and checks some
Groups.
homework
- Do again all the exercises.
- Learn by heart the newwords be ready for the next.
2’
III. Self – evaluation :
Students understand the lesson.
Preparation :
Teaching :
Period : 99
Unit 16 (cont)
Lesson 4 (B 2, 3, 4)
I. Objective : By the end of the lesson sts will be able to talk about
 Environmental issues.
 - Teaching aids : Text book.
- Teaching point : Modal : Should 
 Should not = shouldn’t
II. Teaching procedure :
Stages
In...
Procedure
time
Warm - up
T-C
3. Play with words.
T. helps sts read the play with words.
Sts read in chorus.
5’
T. checks some sts’ reading.
presentation
T-C
Vocabulary : Modal verbs
Should :
Shouldnot = shouldn’t
10’
Ex : - We shouldn’t leave our trash.
 - We should put it in a trash can.
practice
T-C
4. Listen and repeat.
T. read " Sts repeat.
20’
PW
Sts practice the dialogue in pair.
Sts practice " T. controls and corrects.
5. Practice using :
“Should ” – (shouldn’t):
Look at the pictures : 
What do the pictures mean ?
a) leave out trash " Ex : We shouldn’t leave our trash.
b) Waste water.
c) Damage tress.
d) collect bottles and cans.
e) pick flowers.
sss
 Sts practice writing in individual in 3’
T. controls and checks some sts’ writing.
production
T-C
What should we advice in the situations ?
1. My friends copy the test.
2. An dameges trees in the school yard.
3. They pock flowers in the park.
8’
sss
Sts practice speaking " T. controls and check
homework
T-C
- do again the exercises.
- Be ready for the next lesson.
2’
III. Self – evaluation :
Students understand the lesson.
Preparation :
Teaching :
Period : 100
Unit 16 (cont)
Lesson 5 (B 5, 6)
I. Objective : - By the end of the lesson sts will be able to know.
 - How to recycle things 
- Teaching point : Vocabulary: 
 Recycle (v)
 Scrap metal (n)
 Plastic (n)
- Teaching aids : Text book.
II. Teaching procedure :
Stages
In...
Procedure
time
Warm - up
T-C
Names of trash
Plastice
Plastic
Cans
Networds
Bottles
Waste food
5’
Pre-reading
T-C
Pre – teach vocabulary.
- Recycle (v)
- Scrap metal (n)
- Plastic (n)
- What do we collect ?
T. read " sts listen.
10’
While reading
T-C
Sts practice reading " T. corrects.
Questions 
Look at the questions. Read them, please.
Ex: 
a) In Viet Nam, what do we collect and recycle ?
" in VN, we recycle many things.
20’
PW
- Practice in pair
Ask and answer the questions " T. controls
Sts answer " T. corrects.
Then T gives key.
b) c) 
Post – reading 
GW
Discussing
d) – Do you collect things ?
8’
e) – What do you collect ?
Sts practice in group of 4. T controls and check
Sts answer " T. correct.
homework
T-C
- Do again all the exercises.
- Learn by heart the newwords.
- Copy the answer.
Be ready for the next lesson.
2’
III. Self – evaluation :
Students understand the lesson.
Preparation :
Teaching :
Period : 101
GRAMMAR PRACTICE
I. Objective : - By the end of the lesson sts will be able to complete all
 the exercise.
- Teaching point : Vocabulary, structure and grammar.
- Teaching aids : Text book.
II. Teaching procedure :
Stages
In...
Procedure
time
Present simple tense and
Progressive tense
T-C
Ex : Tom is from Canada
 He speaks English and French
Do the same my example
10’
PW
Practice in pair in 3’
* Present progressire : 
Ex : Where is she staying now ?
 She is staying in Ha noi now ?
- Do the same my example
PW
Practice in pair in 3’ " T. controls and checks 
Sts answer " T. corrects.
Adjective 
T-C
* Comparatives and superlatives.
Adj com ........ sup.........
Ex : Short shorter the shortest
 Tall
 Small
10’
 Big
 think
sss
Do the same as my example.
T. controls and checks 
Sts answer " T. corrects.
Complete the passage :
Ex : 
a. longer ............ the longest ............
Do the same my example. T. controls and checks.
Indefinite
quantifiers
Sts answer " T. corrects.
* Indefinite quantifrirs:
a few a lot
a little lots
* complete the passage :
Ex : 
The streets of Ha noi are very busy the is a lot ......
Do the same my example
10'
sss
Practice in individual in 3 " T. controls
Sts answer " T. corrects.
exersise
T-C
Exercisebook :
Exercise page
13’
homework
T-C
- Do again the exercises.
- Do exercise in unit 13 " exercise book.
2’
III. Self – evaluation :
Students understand the lesson.
Preparation :
Teaching :
Period : 102
CONSOLIDOTION
I. Objective : - By the end of the lesson sts will be able to practice 
 the exercises in the exercisebook.
- Teaching point : 
- Teaching aids : Text book, exercisebook.
II. Teaching procedure :
Stages
In...
Procedure
time
tenses
T-C
EXercise 2 " 123 (exercisebook)
10’
Ex : 
a) He is playing avideo game (play)
b) She does carobics everyday (do)
c) They eatch TV every evening (match)
Do the same as my example. T. controls and
Checks " key.
Tobe + going to
sss
Exercise 4 " 124 (Exercise book)
 Go / see / visit / stay.
a) Nam is going to visit HCM city.
 TO BE + GOING TO ...........
Do the same my example. Practice in individual
10’
T. controls and checks 
Sts answer " T. corrects.
Question
T-C
5 answer : " 124
1. Do you often play badminton ?
" HS tự trả lời.
sss
Sts answer " T. corrects.
KEY
" No, yes I ..........
" I ............ go ..........
Suggestion
T-C
Complete the dialogue :
What about + Ving .........? 
Let’s .....................
Why don’t we .......... ?
10’
Ex : A : What are we going to do this weekend ? 
 B : - Why didn’t we visit the sumeum ?
 - Let’s visit the museum.
 - What about visitting the suseum ?
Do the same my example
Practice in individual in 3’
T. controls and checks.
Sts answer " T. corrects.
10’
writing
sss
Exercise 3 " 116
Write what you are going to do on the weekend 
Begin : 
On Saturday morning T’m going to ......
On Saturday afternoon.
On Saturday evening 
On Saturday morning
On Saturday afternoon
10’
On Sunday evening
Sts practice writing in individual in 3’
T. controls and checks 
Sts read their writing 
T. corrects 
homework
T-C
Do again all the exercises.
Be ready for the exersises of unit 15 -16
(in exercisebook)
2’
III. Self –evaluation :
Students understand the lesson.
Preparation :
Teaching :
Period : 103
CONSOLIDATION
I. Objective : - By the end of the lesson sts will be able to practice 
 the exercises in the exercisebook.
- Teaching point : 
- Teaching aids : Text book, exercisebook.
II. Teaching procedure :
Stages
In...
Procedure
time
Adjective
T-C
Comparative and superlative : 1 " 129.
Short adj + er (than)
The + shortadj + est.
Exercise 1 " 129.
Bigger / biggest / smaller / smallest.
10’
sss
Do the same as my example.
Practice by your own in 2’
T. controls and checks.
Sts answer " T. corrects " key.
b) Bigger
c) biggest
d) biggest
Questions
Exercise 4 " 128
- What is your name ?
- My name is Mai ?
........................... ?
10’
+ I am thirteen 
- ........................... ?
+ I’m from Hue 
- .......................... ?
+ I speak Viet namese.
- ......................... ?
+ I go to Nguyen Du School
- ......................... ?
- I’m in grade 6
Because clause
T-C
Matching :
 A
1. People need more Lan
 B
a) Because there more people.
13’
GW
Practice matching. Practice in GW in 3’
T. controls and checks.
Sts answer " T. corrects.
Modal verbs
T-C 
Modal verbs : Should 
 Should no = shouldn’t
Exercise 2 " 134.
Ex: 
10’
- We should not leave trash in the streets.
- We should save water.
Do the same my example.
Using cue given :
a) trash 
b) waste paper
c) empry
sts practice in individual.
T. controls and checks some pair.
homework
T-C
- do again the exercises.
- be ready for the test of the second term.
2’
III. Self – evaluation :
Students understand the lesson.
Preparation :
Teaching :
Period : 104
CONSOLIDATION
I. Chọn và khoanh tròn đáp án đúng A, B hoặc C.
1. I need half a kilo ........... beef.
A lot 
B in
C on
2. She ......... table tennis at the moment.
A plays
B Playing
C is playing
3. He often listens ............. music in free time.
A to
B at 
C on
4. We don’t have to go to school ........... Sundays.
A to 
B in 
C on 
5. Does he often .............. TV at night ?
A watchs 
B watch 
C watching
6. How .......... is the Eiffel Tower ? - 324 meters
A tall
B long
 C high
II. Ghép câu hỏi ở cột A với câu trả lời thích hợp ở cột B.
 A
 B
1. What do you often do in your free time?
a) He’s going to visit Halong Bay
2. How many eggs do you need ?
b) Aerobics
3. What’s the weather like in winter ? 
c) I listen to music
4. What’s he going to do next Sunday?
d) Very cold
5. Which sports does she play ?
e) A dozen
1: .............. 2 .............. 3............... 4 .............. 5 ..................
III. Chọn và gạch chân các từ đúng trong ngoặc.
1. (How much) / how many rice does she want ? 
2. We don’t have (a / some / any ) cooking oil
3. Do you have (a / any / some) bananas ?
4. How (many/much/ often) kilos of meat do you want ?
5. I’d like (a / an / some ) can of soda.
IV. Sắp xếp lại trật tự từ trong các câu sau :
1. Often / in / hot / is/ summer / it ?
.......................................................................................................
2. swimming / goes / twice s week / she.
......................................................................................................
3. going to/ we/ weekend / are / have a picnic / his.
......................................................................................................
4. get up / usually / six / o’clock / in / we / at / morning / the .
.......................................................................................................
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TIẾNG ANH 6
I : 3 điểm (0,5 / ý đúng).
1. A
2. C
3. A
4. C
5. B
6. C
II. 2.5 điểm (0,5 / ý đúng)
1. c
2. e
3. d
4. a
5. b
III. 2.5 điểm (0,5 / ý đúng)
1. How much 
2. any
3. any
4. many
5. a
IV. 2 điểm (0,5 / ý đúng).
1. It is often hot in summer.
2. She goes swimming twice a week.
3. We are going to have a picnic this weekend.
 Or (this weekend we are going to have a picnic)
4. We usually get up six o’clock in the morning 
 Or (in the morning we usually get up at six o’clock)

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_tieng_anh_lop_6_doan_mai.doc