Giáo án Tin học 8 tiết 58: Bài tập

Giáo án Tin học 8 tiết 58: Bài tập

Tiết 58. BÀI TẬP

I - MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Viết chương trình Pascal sử dụng câu lệnh về biến mảng.

2. Kỹ Năng

- Rèn luyện khả năng đọc chương trình, tìm hiểu tác dụng và kết hợp các câu lệnh.

3. Thái độ: Nghiêm túc

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: giáo án, máy chiếu

2. Học sinh: Kiến thức cũ, sách, vở.

III – Phương pháp

- Thuyết trình, giảng giải, vấn đáp.

 

doc 2 trang Người đăng vultt Lượt xem 1346Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 tiết 58: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 21/03/2010
ngày dạy: 25/03/2010
Tiết 58. BÀI TẬP
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Viết chương trình Pascal sử dụng câu lệnh về biến mảng.
2. Kỹ Năng
- Rèn luyện khả năng đọc chương trình, tìm hiểu tác dụng và kết hợp các câu lệnh. 
3. Thái độ: Nghiêm túc
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: giáo án, máy chiếu
2. Học sinh: Kiến thức cũ, sách, vở.
III – Phương pháp
- Thuyết trình, giảng giải, vấn đáp.
IV - Tiến trình lên lớp
1 - Ổn định lớp
2 - Kiểm tra bài cũ
3 – Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
 Đưa ra các bài tập ở SGK và gọi học sinh lên bảng trả lời.
? Lợi ích của việc khai báo biến mảng là gì?
?Các khai báo biến mảng sau đây trong Pascal đúng hay sai?
.
5) Học sinh thực hành trên máy
Chương trình có thể như sau:
var N, i: integer;
 A: array[1..100] of real;
begin
write('Nhap so phan tu cua mang, n= ',n);
for i:=1 to n do
write('Nhap gia tri ',i,'cua mang, a[',i,']= ');
end.
 Lợi ích chính của việc sử dụng biến mảng là rút gọn việc viết chương trình, có thể sử dụng câu lệnh lặp để thay nhiều câu lệnh. Ngoài ra chúng ta còn có thể lưu trữ và xử lí nhiều dữ liệu có nội dung liên quan đến nhau một cách hiệu quả.
Đáp án a) Sai. Phải thay dấu phẩy bằng hai dấu chấm; b) và c) Sai, vì giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của chỉ số mảng phải là số nguyên; d) Sai, vì giá trị đâu của chỉ số mảng phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ số cuối; e) 2Đúng.
3) Đúng
4) Không. Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của chỉ số mảng phải được xác định trong phần khai báo chương trình
1) Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.
2) Các khai báo biến mảng sau đây trong Pascal đúng hay sai?
var X: Array[10,13] Of Integer; 
var X: Array[5..10.5] Of Real; 
var X: Array[3.4..4.8] Of Integer; 
var X: Array[10..1] Of Integer; 
var X: Array[4..10] Of Real; 
3) "Có thể xem biến mảng là một biến được tạo từ nhiều biến có cùng kiểu, nhưng chỉ dưới một tên duy nhất". Phát biểu đó đúng hay sai?
4) Câu lệnh khai báo biến mảng sau đây máy tính có thực hiện được không?
var N: integer;
A: array[1..N] of real;
5) Viết chương trình Pascal sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy số. Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím
	4 – Cũ cố (3’)
- Hiểu các hoạt động lặp với số lần biết trước

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 58.doc