Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học 2009-2010 môn : Tiếng anh - ( chương trình lets go-starter) thời gian: 35 phút , không kể thời gian giao đề

Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học 2009-2010 môn : Tiếng anh - ( chương trình lets go-starter) thời gian: 35 phút , không kể thời gian giao đề

1.What ,s your name ? 2. How old are you ?.

 A. I’m Sam A. I’m 6

 B. I’m Ginger B. I’m 7

3.What,s it? It’s. 4. What color is it? It’s.

 A. a book A. blue

 B. a ball B. black

 

doc 2 trang Người đăng linhlam94 Ngày đăng 04/02/2017 Lượt xem 365Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I - Năm học 2009-2010 môn : Tiếng anh - ( chương trình lets go-starter) thời gian: 35 phút , không kể thời gian giao đề", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng gi¸o dôc Hµ trung
 Tr­êng TH hµ phong
 ---------------------------------
§Ò kiÓm tra häc kú I-n¨m häc 2009-2010
 M«n : tiÕng anh- ( ch­¬ng tr×nh let’s go-starter)
Thêi gian: 35 phót , kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò.
Hä vµ tªn :.. Líp
I. Listen and circle (2 points):
1.What ,s your name ? 2. How old are you ?.
 A. I’m Sam A. I’m 6
 B. I’m Ginger B. I’m 7
3.What,s it? It’s.... 4. What color is it? It’s.... 
 A. a book A. blue 
 B. a ball B. black 
II. Circle and write ( 2 points ): 
 1. b___ok 2. p___ncil 3. ___pple 4. ru___er
III. Match ( 4 points ):
 1 four 6 nine
 2 five 7 ten
 3 three 8 six
 4 one 9 eight
 5 two 10 seven
IV. Complete the questions ( 2 points ):
........................... are you ? 
 I’m fine. Thank you. 
........................... is your name? 
 I’m Tony.
 3. ...........................is it? 
 It’s a candy.
 4. ........................... are you? 
 I’m six.
Key ( Let’s Go - starter) 
I: 2 ®iÓm, mçi c©u ®óng 0,5 ®iÓm.
 1. A 
 2. A 
 3. B 
 4.A
II: 2 ®iÓm, mçi c©u ®óng 0,5 ®iÓm.
 1. book 
 2. pencil 
 3. apple
III. 4 ®iÓm, mçi c©u ®óng 0,5 ®iÓm.
 1 four 6 nine
 2 five 7 ten
 3 three 8 six
 4 one 9 eight
 5 two 10 seven
IV: 2 ®iÓm, mçi c©u ®óng 1 ®iÓm.
 1. How
 2. What
 3. What
 4. How old

Tài liệu đính kèm:

  • docbai tap lop 1.doc