Đề kiểm tra một tiết môn: Đại số 7

Đề kiểm tra một tiết môn: Đại số 7

Đề bài:

 I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

 Hãy khoanh tròn vào kết quả đúng.

1. Tính : 23.24 =

 a. 212 ; b. 27 ; c. 47 ; d. 412

2. 36 : 32 =

a. 34 ; b. 38 ; c. 13 ; d. 33

3. a. N Q ; b. R Q ; c. Z N ; d. R Z

4. a. N ; b. Z ; c. –0,5 Q ; d. –2 N

5. =

 a. 14 ; b. 1 ; c. 49 ; d. 7

6. Nếu |x| = 15 thì:

 a. x = -15 ; b. x = 15 ; c. cả a và b ; d. không có giá trị nào của x

7. a. ; b. -; c. ; d.

8. a. 1,3636=1,(36); b. 0,131=0,(13) ; c. = 0,(36); d. cả a và b đều đúng

 

doc 2 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 27/02/2017 Lượt xem 57Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết môn: Đại số 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
MÔN: ĐẠI SỐ 7
Thời gian: 45 phút
Đề bài:
	I.	TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
	Hãy khoanh tròn vào kết quả đúng.
Tính : 23.24 =
	a. 212 ;	b. 27 ;	c. 47 ;	d. 412
36 : 32 = 
a. 34 ; 	b. 38 ;	c. 13 ;	d. 33
a. N Q ;	b. R Q ;	c. Z N ;	d. R Z
a. N ;	b. Z ;	c. –0,5 Q ;	d. –2 N
=
	a. 14 ;	b. 1 ;	c. 49 ;	d. 7
Nếu |x| = 15 thì:
	a. x = -15 ;	b. x = 15 ;	c. cả a và b ;	d. không có giá trị nào của x
a. ;	b. -;	 c. ;	d. 
a. 1,3636=1,(36); b. 0,131=0,(13) ; c. = 0,(36); d. cả a và b đều đúng
II.	TỰ LUẬN (6 đểm)
1.(2đ) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý nhất
2.(1đ) Tìm x biết: 
3.(2đ) Tỉ số học sinh 2 lớp 7A và 7B là 8:9. Biết tổng số học sinh của 2 lớp là 68, tìm số học sinh mỗi lớp? 
4.(1đ) So sánh : 	2300 và 3200
- HẾT-
ĐÁP ÁN KIỂM TRA MỘT TIẾT
MÔN: ĐẠI SỐ 7
	Thời gian: 45 phút 
I. TRẮC NGHIỆM : (Mỗi câu 0.5 điểm)
	1(b);	2(a);	3(a);	4(c);	5(b);	6(c);	7(a);	8(c)
II. TỰ LUẬN
	1) A = ;	B = 
	2) x= 
	3) 7A(32);	7B(36)
	4) 2300 < 3200
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM CỦA HỌC SINH
Lớp
Sĩ số
Vắng
Điểm
Ghi chú
1 – 2
3 – 4
4 – 5
5 – 6
7 - 8
9 - 10
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
7A10
30
7A2
32
Nhận xét:
Đa số học sinh làm được bài, đặc biệt là phần trắc nghiệm.
HS còn yếu trong việc thực hiện các phép tính, toán về tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Tài liệu đính kèm:

  • docDE(1).doc