Giáo án môn Hình học 7 - Năm 2010 - 2011 - Tiết 39: Luyện tập (tiếp)

Giáo án môn Hình học 7 - Năm 2010 - 2011 - Tiết 39: Luyện tập (tiếp)

A. Mục tiªu :

- Cñng cè ®Þnh lÝ Py-ta-go vµ ®Þnh lÝ ®¶o cña nã.

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng tÝnh to¸n.

- Liªn hÖ víi thùc tÕ.

- Biết vận dụng c¸c kiến thức học trong bài vào làm bài to¸n thực tế.

B. Chuẩn bị :

- B¶ng phô, th­íc th¼ng, com pa.

- HS: Th­íc th¼ng, com pa.

C. Cac hoạt động dạy học trªn lớp :

I. KiÓm tra bµi cò (6phót)

- Häc sinh 1: Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ Py-ta-go, MHI vu«ng ë I hÖ thøc Py-ta-go .

- Häc sinh 2: Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ ®¶o cña ®Þnh lÝ Py-ta-go, GHE cã: tam gi¸c nµy vu«ng ë ®©u?

II. LuyÖn tËp(34phót)

 

doc 2 trang Người đăng hoangquan Ngày đăng 15/02/2017 Lượt xem 417Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học 7 - Năm 2010 - 2011 - Tiết 39: Luyện tập (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: 25 /1/2011
Tiết 39
LUYỆN TẬP (Tiếp)
A. Mục tiªu : 
- Cñng cè ®Þnh lÝ Py-ta-go vµ ®Þnh lÝ ®¶o cña nã.
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng tÝnh to¸n.
- Liªn hÖ víi thùc tÕ.
- Biết vận dụng c¸c kiến thức học trong bài vào làm bài to¸n thực tế.
B. Chuẩn bị :
- B¶ng phô, th­íc th¼ng, com pa.
- HS: Th­íc th¼ng, com pa.
C. Cac hoạt động dạy học trªn lớp :
I. KiÓm tra bµi cò (6phót)
- Häc sinh 1: Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ Py-ta-go, MHI vu«ng ë I hÖ thøc Py-ta-go ...
- Häc sinh 2: Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ ®¶o cña ®Þnh lÝ Py-ta-go, GHE cã: tam gi¸c nµy vu«ng ë ®©u?
II. LuyÖn tËp(34phót)
Hoạt động của gi¸o viªn
Hoạt động của học sinh
Bµi tËp 59 (SGK-Trang 133). 
? C¸ch tÝnh ®é dµi ®­êng chÐo AC.
(dùa vµo ADC vµ ®Þnh lÝ Py-ta-go).
- Yªu cÇu 1 häc sinh lªn tr×nh bµy lêi gi¶i.
- Cho häc sinh dïng m¸y tÝnh ®Ó kÕt qu¶ ®­îc chÝnh x¸c vµ nhanh chãng.
Bµi tËp 60 (SGK-Trang 133).
- Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Çu bµi, vÏ h×nh ghi GT, KL.
- Gäi 1 häc sinh vÏ h×nh ghi GT, KL cña bµi.
? Nªu c¸ch tÝnh BC.
 (BC = BH + HC, HC = 16 cm).
? Nªu c¸ch tÝnh BH
(Dùa vµo AHB vµ ®Þnh lÝ Py-ta-go).
- Gäi 1 häc sinh lªn tr×nh bµy lêi gi¶i.
? Nªu c¸ch tÝnh AC.
(Dùa vµo AHC vµ ®Þnh lÝ Py-ta-go).
Bµi tËp 61 (SGK-Trang 133).
- Gi¸o viªn treo b¶ng phô h×nh 135
? TÝnh AB, AC, BC ta dùa vµo ®iÒu g×.
- Yªu cÇu 3 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy.
XÐt ADC cã 
Thay sè: 
VËy AC = 60 cm
 2
1
12
16
13
B
C
A
H
GT
ABC, AH BC, AB = 13 cm
AH = 12 cm, HC = 16 cm
KL
AC = ?; BC = ?
Bg:
-AHB cã 
 BH = 5 cm BC = 5 + 16 = 21 cm.
- XÐt AHC cã 
Theo h×nh vÏ ta cã:
VËy ABC cã AB = ,BC = , AC = 5.
III. Cñng cè (3 phót)
- §Þnh lÝ thuËn, ®¶o cña ®Þnh lÝ Py-ta-go.
IV. H­íng dÉn häc ë nhµ(2phót)
- Lµm bµi tËp 62 (SGK-Trang 133)
HD: TÝnh 
VËy con cón chØ tíi ®­îc A, B, D.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 39. LUYEN TAP.doc