Giáo án Toán Đại số 7 tiết 33: Đồ thị của hàm số y=ax

Giáo án Toán Đại số 7 tiết 33: Đồ thị của hàm số y=ax

7. Đồ thị của hàm số y=ax (a0)

A. Mục đích yêu cầu :

 1. Kiến thức : Nắm được đồ thị của hàm số, đồ thị của hàm số y=ax.

 2. Kỹ năng : Biết vẽ đồ thị của hàm số, đồ thị của hàm số y=ax.

 3. Thái độ : Thấy được đồ thị của hàm số y=ax là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ.

B. Chuẩn bị :

 GV : Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ.

 HS : Chuẩn bị bài trước ở nhà.

C. Nội dung :

 

doc 3 trang Người đăng vultt Ngày đăng 06/03/2017 Lượt xem 21Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Đại số 7 tiết 33: Đồ thị của hàm số y=ax", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 16	Ngaøy soaïn :
Tieát 33	Ngaøy daïy :
7. Ñoà thò cuûa haøm soá y=ax (a0)
A. Muïc ñích yeâu caàu :
	1. Kieán thöùc : Naém ñöôïc ñoà thò cuûa haøm soá, ñoà thò cuûa haøm soá y=ax.
	2. Kyõ naêng : Bieát veõ ñoà thò cuûa haøm soá, ñoà thò cuûa haøm soá y=ax.
	3. Thaùi ñoä : Thaáy ñöôïc ñoà thò cuûa haøm soá y=ax laø moät ñöôøng thaúng ñi qua goác toaï ñoä.
B. Chuaån bò :
	GV : Sgk, giaùo aùn, phaán, thöôùc, baûng phuï.
	HS : Chuaån bò baøi tröôùc ôû nhaø.
C. Noäi dung :
TG
Hoaït ñoäng Giaùo vieân
Hoaït ñoäng Hoïc sinh
Noäi dung
1p
0p
30p
10p
20p
13p
1p
1. OÅn ñònh lôùp :
2. Kieåm tra baøi cuõ :
3. Daïy baøi môùi : 
Nhôø coù mptñ ta coù theå bieåu dieãn tröïc quan moái quan heä phuï thuoäc giöõa hai ñaïi löôïng
Tröôùc heát tìm hieåu theá naøo laø ñoà thò haøm soá
Haõy laøm baøi ?1 (goïi hs leân baûng)
Taäp hôïp caùc ñieåm bieåu dieãn caùc caëp soá nhö theá goïi laø ñoà thò cuûa haøm soá y=f(x)
Vaäy theá naøo laø ñoà thò cuûa haøm soá y=f(x) ?
Xeùt haøm soá y=2x. Coù voâ soá caëp soá (x;y), ta thöû xeùt moät vaøi caëp soá
Haõy laøm baøi ?2 (goïi hs leân baûng)
Döï ñoaùn xem nhöõng ñieåm khaùc coù thuoäc ñöôøng thaúng hay khoâng ?
Taäp hôïp caùc ñieåm ñoù laø gì ?
Ñaët caâu hoûi ?3 
Ñaët yeâu caàu ?4 
Ñoà thò cuûa haøm soá y=ax(a0) laø moät ñöôøng thaúng ñi qua goác toaï ñoä neân khi veõ ta caàn xaùc ñònh theâm moät ñieåm thuoäc ñoà thò
Goïi hs laøm baøi VD2
4. Cuûng coá :
Haõy laøm baøi 39 trang 71
5. Daën doø :
Laøm baøi 41->45 trang 72, 73
a) { (-2;3) ; (-1;2) ; (0;-1) ; (0,5;1) ; (1,5;-2) }
b)
Ñoà thò cuûa haøm soá y=f(x) laø taäp hôïp taát caû caùc ñieåm bieåu dieãn caùc caëp giaù trò töông öùng (x;y) treân mptñ
a) { (-2;-4) ; (-1;-2) ; (0;0) ; (1;2) ; (2;4) }
bc)
Thuoäc
Laø moät ñöôøng thaúng
Hai ñieåm
-Giaûi :
Cho x=2y=-3 ; A(2;-3)
Ñöôøng thaúng OA laø ñoà thò haøm soá y=-1,5x
1. Ñoà thò cuûa haøm soá :
Ñoà thò cuûa haøm soá y=f(x) laø taäp hôïp taát caû caùc ñieåm bieåu dieãn caùc caëp giaù trò töông öùng (x;y) treân mptñ
Vd : Ñths y=f(x) ñaõ cho goàm 5 ñieåm M, N, P, Q, R
2. Ñoàthòcuûahaømsoáy=ax(a0):
Ñoà thò cuûa haøm soá y=ax(a0) laø moät ñöôøng thaúng ñi qua goác toaï ñoä
Vd2 : Veõ ñoà thò cuûa haøm soá y=-1,5x
Cho x=2y=-3 ; A(2;-3)
Ñöôøng thaúng OA laø ñoà thò haøm soá y=-1,5x

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 33.doc