Kiểm tra Vật lí 7 tiết ppct: 27

Kiểm tra Vật lí 7 tiết ppct: 27

A. Trắc nghiệm (4,5®):

I- Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Các vật mang điện tích cùng loại gần nhau thì:

 A: Hút nhau B: Đẩy nhau C: Vừa hút , vừa đẩy D: Không hút,không đẩy

Câu 2: Vật nào sau đây có thể coi là nguồn điện ?

 A: Pin, ăc quy B:Pin, bàn là C: Ăc quy, bếp điện D: Tất cả các vật trên

 

doc 3 trang Người đăng vultt Ngày đăng 18/02/2017 Lượt xem 181Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra Vật lí 7 tiết ppct: 27", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Møc ®é
 Néi dung
NhËn biÕt
Th«ng hiĨu
VËn dơng
Tỉng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Sù nhiƠm ®iƯn, hai lo¹i ®iƯn tÝch
1 (0,5®)
1 (1®)
1 (1®)
2,5®
Dßng ®iƯn, chiỊu dßng ®iƯn. S¬ ®å m¹ch ®iƯn, nguån ®iƯn
2 (1®)
1 (0,5®)
1 (2®)
3,5®
VËt dÉn ®iƯn, vËt c¸ch ®iƯn
1 (0,5®)
1 (0,5®)
1®
C¸c t¸c dơng cđa dßng ®iƯn
1 (0,5®)
1 (2,5®)
3®
Tỉng
2®
3,5®
4,5®
10®
KiĨm tra vËt lÝ 7
TiÕt ppct: 27
Ngµy kiĨm tra: 
I- thiÕt kÕ ma trËn: 
II- ®Ị bµi:
§Ị A
A. Trắc nghiệm (4,5®): 
I- Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Các vật mang điện tích cùng loại gần nhau thì: 
 A: Hút nhau B: Đẩy nhau C: Vừa hút , vừa đẩy D: Không hút,không đẩy
Câu 2: Vật nào sau đây có thể coi là nguồn điện ?
 A: Pin, ăc quy	 B:Pin, bàn là C: Ăc quy, bếp điện D: Tất cả các vật trên
Câu 3: Câu phát biểu nào sai?
 A: Dòng điện trong kim loại là dòng các Elêcton tự do dịch chuyển có hướng 
 B: Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua 
 C: Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua
 D: Quy ước: Chiều dòng điện là chiều từ cực âm qua vật dẫn và các dụng cụ điện tới cực dương của nguồn điện 
Câu 4: Vật nào dưới đây là vật dẫn điện ?
 A: Thanh gỗ khô	B: Một đoạn dây đồng
 C: Một đoạn dây nhựa	D: Thanh thuỷ tinh
Câu 5: Trong vật nào dưới đây không có các êlecton tự do?
 A: Dây thép	 B: Dây đồng	 C: Dây nhựa 	 D: Dây nhôm
C©u 6: VËt nµo d­íi ®©y ho¹t ®éng dùa trªn t¸c dơng tõ cđa dßng ®iƯn ?
 A: BÕp ®iƯn 	 B: Chu«ng ®iƯn C: Bãng ®Ìn 	D: Bµn lµ
II- Chän tõ thÝch hỵp ®iỊn vµo chç (..)
Câu 7: Sau khi cä x¸t thanh thủ tinh vµo m¶nh lơa th× thanh thủ tinh nhiƠm ®iƯn ......... (1) .........
cßn m¶nh lơa nhiƠm ®iƯn (2) .........v× mét sè ªlectr«n ®· dÞch chuyĨn tõ......... (3) ....................
sang............ (4) ................
C©u 8: ChiỊu dÞch chuyĨn cã h­íng cđa c¸c ªlectr«n tù do trong d©y dÉn kim lo¹i lµ chiỊu tõ cùc ............. (5) ...... ©m qua d©y dÉn, thiÕt bÞ tíi cùc..................(6)...................... cđa nguån ®iƯn.
II Tù luËn: (5,5®)
C©u 9: Trong mçi h×nh c¸c vËt ®Ịu nhiƠm ®iƯn. H·y ghi dÊu (+ hay -) cho vËt ch­a ghi dÊu.
+
+
 C©u 10: 
 a) VÏ s¬ ®å m¹ch ®iƯn gåm: 2 nguån m¾c nèi tiÕp, mét bãng ®Ìn, c«ng t¾c ®ãng, d©y nèi.
 b) VÏ mịi tªn chØ chiỊu dßng ®iƯn ch¹y trong m¹ch .
C©u 11: Nªu c¸c t¸c dơng cđa dßng ®iƯn? Mçi t¸c dơng lÊy 1 vÝ dơ minh ho¹ ?
ĐỀ B
A. Trắc nghiệm (4,5®): 
I- Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Một thước nhựa sau khi bị cọ xát cĩ khả năng :
	A. Đẩy các mẫu giấy vụn	B.Hút các mẫu giấy vụn
	C. Vừa hút vừa đẩy các vụn giấy	D.Khơng hút, khơng đẩy
Câu 2: Một vật nhiễm điện âm khi :
	A. Nhận thêm electron 	B.Mất bớt electron
	C. Nhận thêm điện tích dương	D.Số điện tích dương bằng số điện tích âm
Câu 3: Hai quả cầu bằng nhựa cĩ cùng kích thước, nhiễm điện cùng loại. Giữa chúng cĩ lực nào sau đây?
	A. Đẩy nhau	B. Hút nhau
	C. Cĩ lúc hút, cĩ lúc đẩy	D. Khơng cĩ lực tác dụng.
Câu 4: Vật nào sau đây là vật cách điện?
	A. Dây nhơm	B. Dây đồng
	C. Dây sắt 	D. Mảnh sứ
 Câu 5: Trong vật nào dưới nay cĩ các electron tự do:
	A. Một đoạn dây cao su	B. Một đoạn thủy tinh
	C. Một đoạn dây nhựa 	D. Một đoạn dây nhơm
 Câu 6: Vật nào sau đay hoạt động dựa vào tác dụng nhiệt của dịng điện?
	A. Máy bơm nước.	B. Quạt điện.
	C. Bàn là điện.	D. Máy thu hình (ti vi).
II- Chän tõ thÝch hỵp ®iỊn vµo chç ..
Câu 7: Sau khi cä x¸t thanh nhùa vµo m¶nh v¶i kh« th× thanh nhùa nhiƠm ®iƯn (1)cßn m¶nh v¶i kh« nhiƠm ®iƯn(2)...........v× mét sè Elªctron ®· dÞch chuyĨn tõ..........(3)..........
sang............(4)......................
Câu 8: Mỗi nguyên tử cĩ................(5) mang điện tích dương và 
(6).. mang điện tích âm..
B- Tù luËn: (5,5®)
C©u 9: Trong mçi h×nh c¸c vËt ®Ịu nhiƠm ®iƯn. H·y ghi dÊu (+ hay -) cho vËt ch­a ghi dÊu.
+
+
C©u 10 a) VÏ s¬ ®å m¹ch ®iƯn gåm: 1 nguån , mét bãng ®Ìn, c«ng t¾c ®ãng, d©y nèi.
 b) VÏ mịi tªn chØ chiỊu dßng ®iƯn ch¹y trong m¹ch .
C©u 11: Nªu c¸c t¸c dơng cđa dßng ®iƯn? Mçi t¸c dơng lÊy 1 vÝ dơ minh ho¹ ?
 III- ®¸p ¸n - Thang ®iĨm:
C©u
1
2
3
4
5
6
7-1
7-2
7-3
7-4
8-5
8-6
§Ị A
B
A
D
B
C
B
d­¬ng
©m
thanh thđy tinh
lơa
©m
d­¬ng
§Ị B
B
A
A
C
D
C
©m
d­¬ng
m¶nh v¶i
thanh nhùa
mét h¹t nh©n
c¸c ªlectr«n
§iĨm
0,5®/ c©u
0,25®/ ý
C©u 9
§Ị A
+
+
+
+
§Ị B
§¸p ¸n lµ c¸c dÊu t« ®©m, mçi dÊu ®ĩng cho 0,25®
 C©u 10: a) VÏ s¬ ®å m¹ch ®iƯn ®ĩng yªu cÇu:1,5®
 b) VÏ ®ĩng mịi tªn chØ chiỊu dßng ®iƯn: 0,5®.
 C©u 11: Nªu ®ĩng mçi t¸c dơng vµ vÝ dơ ®ĩng: 0,5®

Tài liệu đính kèm:

  • doc2 DeDanmtran li 7tiet 27.doc