Bài giảng lớp 7 môn Hình học - Tiết 21 - Tuần 11: Luyện tập

Bài giảng lớp 7 môn Hình học - Tiết 21 - Tuần 11: Luyện tập

A/ Mục tiêu :

_ HS nắm được định nghĩa hai tam giác bằng nhau, biết viết ký hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác theo qui ước viết tên các đỉnh tương ứng theo cùng một thứ tự.

_ Biết sử dụng hai tam giác bằng nhau để suy ra các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.

B/ Chuẩn bị :

GV : Bảng phụ, phấn màu, thước thẳng, êke, thước đo góc.

 HS : Thước thẳng, êke, thước đo góc.

 

doc 4 trang Người đăng linhlam94 Lượt xem 410Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng lớp 7 môn Hình học - Tiết 21 - Tuần 11: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	TIẾT : 21	
TUẦN : 11	LUYỆN TẬP	
A/ MỤC TIÊU : 
_ HS NẮM ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU, BIẾT VIẾT KÝ HIỆU VỀ SỰ BẰNG NHAU CỦA HAI TAM GIÁC THEO QUI ƯỚC VIẾT TÊN CÁC ĐỈNH TƯƠNG ỨNG THEO CÙNG MỘT THỨ TỰ.
_ BIẾT SỬ DỤNG HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU ĐỂ SUY RA CÁC ĐOẠN THẲNG BẰNG NHAU, CÁC GÓC BẰNG NHAU. 
B/ CHUẨN BỊ :
GV : BẢNG PHỤ, PHẤN MÀU, THƯỚC THẲNG, ÊKE, THƯỚC ĐO GÓC. 
 HS : THƯỚC THẲNG, ÊKE, THƯỚC ĐO GÓC. 
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
HOẠT ĐỘNG 1 : KTBC ( 7 PHÚT )
_ NÊU ĐỊNH NGHĨA HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU ?
CHỮA BT 11 TRANG 112( SGK )
HOẠT ĐỘNG 2 : LUYỆN TẬP ( 30 PHÚT )
BT 12 TRANG112( SGK )
GV: YÊU CẦU HS GHI RA CÁC CẠNH TƯƠNG ỨNG, CÁC GÓC TƯƠNG ỨNG CỦA HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU ĐÃ CHO.
BT 13 TRANG112( SGK )
GV: YÊU CẦU HS ĐỌC ĐỀ BÀI VÀ CHO BIẾT CHU VI CỦA TAM GIÁC BẰNG GÌ ? VÀ YÊU CẦU HS TÍNH CÁC ĐỘ DÀI CÁC CẠNH DE; DF; EF CỦA DDEF VÀ AC CỦA DABC. 
BT 14 TRANG112( SGK )
GV: HÃY TÌM CÁC ĐỈNH TƯƠNG ỨNG CỦA HAI TAM GIÁC 
ĐÃ CHO
BT 24 101( SGK )
GV: CHO HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU DABC VÀ MỘT TAM GIÁC CÓ BA ĐỈNH LÀ D, E, F. HÃY VIẾT KÍ HIỆU HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU BIẾT :
A/ 
B/ AB = ED ; AC = FD
BÀI TẬP LÀM THÊM :
1/ CHO DABC = DC’B’A’. HÃY CHỈ RA CÁC CẶP CẠNH, CẶP GÓC BẰNG NHAU.
2/ CHO DNMK VÀ DABC CÓ : 
NM = AC ; NK = AB ; MK = BC.
. HỎI HAI TAM GIÁC TRÊN CÓ BẰNG NHAU KHÔNG ? NẾU BẰNG NHAU HÃY GHI BẰNG KÝ HIỆU 
HOẠT ĐỘNG 3 : ( 5 PHÚT )
GV: YÊU CẦU HS NHẮC LẠI ĐỊNH NGHĨA HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU.
GV: TREO BẢNG PHỤ CÓ VẼ SẴN HAI TAM GIÁC SAU :
HỎI : HÃY CHỈ RA HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU TRONG HÌNH TRÊN VÀ GHI RA CÁC CẶP GÓC BẰNG NHAU, CÁC CẶP CẠNH BẰNG NHAU.
HS: NÊU ĐỊNH NGHĨA.
DABC = DHIK TA CÓ :
A/ CẠNH TƯƠNG ỨNG VỚI CẠNH BC LÀ CẠNH IK. GÓC TƯƠNG ỨNG VỚI GÓC H LÀ GÓC A.
B/ AB = HI; AC = HK; BC = IK; 
HS:
DABC = DHIK TA CÓ : AB = HI = 2 CM ; 
BC = IK = 4 CM = 400 ( DO AB= 2 CM ; BC = 4 CM ; )
HS:
DABC = D DEF NÊN TA CÓ :
AB = DE = 4 CM ; BC = EF = 6 CM ; AC = EF = 5 CM.
VẬY CHU VI DABC LÀ AB+ BC+ AC = 4+ 6+ 5 = 15 CM
 CHU VI DDEF LÀ DE+ EF+ DF = 4+ 6+ 5 = 15 CM
HS:
ĐỈNH B TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỈNH K.
ĐỈNH A TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỈNH I.
ĐỈNH C TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỈNH H.
VẬY DABC = DIKH.
HS:
A/ TỪ TA CÓ ĐỈNH A TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỈNH F, ĐỈNH B TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỈNH E. VẬY DABC = DFED.
B/ TỪ AB = ED TA CÓ ĐỈNH A TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỈNH E HAY D VÀ TỪ AC = FD TA CÓ ĐỈNH A TƯƠNG ỨNG VỚI F HAY D. VẬY ĐỈNH A TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỈNH D VÀ B TƯƠNG ỨNG VỚI E. DO ĐÓ DABC = DDEF.
 HS:
DABC = DC’B’A’ TA CÓ : 
AB = C’B’ ; AC = C’A’ ; BC = B’A’
HS: DNMK = DACB.
HS:
DAHB = DAHC.
AB =AC ; BH = CH ; AH = AH 
HOẠT ĐỘNG 4 : DẶN DÒ – RÚT KINH NGHIỆM ( 3 PHÚT )
* DẶN DÒ : 
_ XEM LẠI CÁC BÀI TẬP ĐÃ GIẢI.
_ HỌC THUỘC ĐỊNH NGHĨA HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU.
_ BÀI TẬP NHÀ BÀI 25 TRANG 101 SGK. XEM TRƯỚC BÀI “ TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH – CẠNH – CẠNH (C – C – C )”
_ TIẾT SAU MANG THƯỚC THẲNG, THƯỚC ĐO GÓC, ÊKE, COMPA.
*RÚT KINH NGHIỆM :. 
..
.
	TIẾT : 22	
TUẦN : 11	§3 TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC 
	 CẠNH – CẠNH – CẠNH (C – C – C )”
A/ MỤC TIÊU : 
_ HS NẮM ĐƯỢC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CẠNH – CẠNH – CẠNH CỦA HAI TAM GIÁC.
_ BIẾT CÁCH VẼ MỘT TAM GIÁC BIẾT BA CỦA NÓ. BIẾT SỬ DỤNG TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CẠNH – CẠNH – CẠNH ĐỂ CHỨNG MINH HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU SUY RA CÁC GÓC TƯƠNG ỨNG BẰNG NHAU
B/ CHUẨN BỊ :
GV : BẢNG PHỤ, PHẤN MÀU, ÊKE, THƯỚC ĐO GÓC, COMPA . 
 HS : THƯỚC THẲNG, THƯỚC ĐO GÓC, COMPA. 
C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
GHI BẢNG
HOẠT ĐỘNG 1 : KTBC ( 7PHÚT )
NÊU ĐỊNH NGHĨA HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU ?
ĐỂ KIỂM TRA HAI TAM GIÁC CÓ BẰNG NHAU HAY KHÔNG TA CẦN KIỂM TRA CÁC ĐIỀU KIỆN GÌ ?
VẬY KHI HAI TAM GIÁC CÓ BA CẠNH BẰNG NHAU TỪNG ĐÔI MỘT THÌ HAI TAM GIÁC ẤY CÓ BẰNG NHAU HAY KHÔNG ?
à BÀI MỚI ( GV GHI TỰA BÀI LÊN BẢNG )
HOẠT ĐỘNG 2 : ( 10PHÚT )
I/ VẼ TAM GIÁC BIẾT BA CẠNH :
GV: CHO HS ĐỌC ĐỀ BÀI VÀ YÊU CẦU HS LÊN BẢNG THỰC HIỆN VẼ VÀ NÊU CÁCH VẼ ( GV CÓ THỂ VẼ BA ĐOẠN THẲNG AB = 2CM; BC = 4 CM; AC = 3 CM LÊN BẢNG. 
HOẠT ĐỘNG 3 : ( 15 PHÚT )
II/ TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CẠNH -CẠNH – CẠNH :
GV: CHO HS THỰC HIỆN ?1 TƯƠNG TỰ NHƯ BÀI TOÁN.
SAU ĐÓ THỰC HIỆN ĐO BA GÓC CỦA HAI TAM GIÁC ABC VÀ A’B’C’ VÀ SO SÁNH. 
GV: CÓ NHẬN XÉT GÌ VỀ HAI TAM GIÁC ĐÃ TRÊN ?
GV: QUA BÀI TOÁN TRÊN TA THỪA NHẬN TÍNH CHẤT SAU : “ NẾU BA CẠNH CỦA TAM GIÁC NÀY BĂNG BA CẠNH CỦA TAM GIÁC KIA THÌ HAI TAM GIÁC ĐÓ BẰNG NHAU.”
GV: CHO HS THỰC HIỆN ?2 
 HS:
HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU LÀ HAI TAM GIÁC CÓ BA CẠNH BẰNG NHAU VÀ BA GÓC BẰNG NHAU.
TA CẦN KIỂM TRA 6 ĐIỀU KIỆN BẰNG NHAU ( 3 ĐIỀU KIỆN GÓC 3 ĐIỀU KIỆN CẠNH )
HS: THỰC HIỆN VẼ HÌNH VÀ NÊU CÁCH VẼ.
HS: 
= 1040 = 1040 
= 470 = 470
= 290 = 290
Þ = ; = ; =
HS: DABC VÀ DA’B’C’ BA CẠNH BẰNG NHAU VÀ BA GÓC BẰNG NHAU NÊN CHÚNG BẰNG NHAU.
HS: NHẮC LẠI TÍNH CHẤT.
HS:
XÉT DACD VÀ DBCD CÓ :
AC = BC 
AD = BD
CD = CD 
VẬY D ACD = DBCD ( THEO TRƯỜNG HỢP C – C – C )
Þ = = 1200 ( VÌ = 1200 )
I/ VẼ TAM GIÁC BIẾT BA CẠNH :
BÀI TOÁN : VẼ TAM GIÁC ABC BIẾT AB = 2 CM; BC = 4 CM; AC = 3 CM.
CÁCH VẼ :
_ VẼ ĐOẠN THẲNG BC = 4 CM.
_ TRÊN CÙNG MỘT NỮA MẶT PHẲNG BỜ BC VẼ CUNG TRÒN TÂM B BÁN KÍNH 2CM VÀ CUNG TRÒN TÂM C BÁN KÍNH 3 CM.
_ HAI CUNG TRÒN CẮT NHAU TẠI A. 
 _ VẼ CÁC ĐOẠN THẲNG AB, AC TA ĐƯỢC TAM GIÁC ABC.
II/ TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CẠNH -CẠNH – CẠNH :
TÍNH CHẤT :
“ NẾU BA CẠNH CỦA TAM GIÁC NÀY BĂNG BA CẠNH CỦA TAM GIÁC KIA THÌ HAI TAM GIÁC ĐÓ BẰNG NHAU.”
NẾU DABC CÓ DA’B’C’ CÓ :
AB = A’B’
AC = A’C’
BC = B’C’
THÌ DABC = DA’B’C’
HOẠT ĐỘNG 4 : ( 10 PHÚT )
CỦNG CỐ :
GV: GỌI HS NHẮC LẠI TRƯỜNG HỢP HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU TRƯỜNG HỢP C – C – C. 
BT 17 TRANG114( SGK )
 ĐƯA BẢNG PHỤ CÓ VẼ HÌNH 68, 69, 70 VÀ YÊU CẦU HS XÉT XEM CÁC TAM GIÁC CÁC TAM GIÁC NÀO BẰNG NHAU
CHÚ Ý HS GGHI KÝ HIỆU PHẢI ĐÚNG THỨ TỰ CÁC ĐỈNH TƯƠNG ỨNG
HS: NẾU BA CẠNH CỦA TAM GIÁC NÀY BĂNG BA CẠNH CỦA TAM GIÁC KIA THÌ HAI TAM GIÁC ĐÓ BẰNG NHAU.”
HS:
AB= AB; AC = AD; BC = BD Þ D ABC = D ABD
PM = NQ; PQ = NM; MQ = MQ Þ D PMQ = DNQM 
EH = IK ; EK = HI ; HK = HK Þ DEHK = DIKH 
HOẠT ĐỘNG 5 : DẶN DÒ – RÚT KINH NGHIỆM ( 3 PHÚT )
* DẶN DÒ : 
_ HỌC THUỘC TÍNH CHẤT VÀ CÁCH GHI KÍ HIỆU CỦA TAM GIÁC BẰNG NHAU.
_ BÀI TẬP NHÀ 15, 16 TRANG 114 SGK
_ CHUẨN BỊ TIẾT SAU : THƯỚC THẲNG, ÊKE, THƯỚC ĐO GÓC, COMPA
*RÚT KINH NGHIỆM :.. 
.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 11.doc