Bài giảng lớp 8 môn Đại số - Tiết 26: Luyện tập

Bài giảng lớp 8 môn Đại số - Tiết 26: Luyện tập

 

 - Thái độ: Rèn tính cẩn thận chính xác khi QĐMT

B. CHUẨN BỊ:

C. PHƯƠNG PHÁP:

 -Vấn đáp gợi mở + Thực hành luyện tập

 

doc 2 trang Người đăng linhlam94 Lượt xem 727Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng lớp 8 môn Đại số - Tiết 26: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết 26: luyện tập
A. Muc tiêu: 
	- Kiến thức: Cuỷng coỏ cho HS caực bửụực quy ủoàng maóu thửực nhieàu phaõn thửực 
	- Kỹ năng: HS bieỏt caựch tỡm maóu thửực chung , nhaõn tửỷ phuù vaứ quy ủoàng maóu thửực caực phaõn thửực thaứnh thaùo 
	- Thái độ: Rèn tính cẩn thận chính xác khi QĐMT
B. Chuẩn bị: 
C. Phương pháp:
 -Vấn đáp gợi mở + Thực hành luyện tập
D. Tiến trình lên lớp: 
 Tổ chức: 8a: 8b:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Kiểm tra
Hoỷi : HS1 : Muoỏn quy ủoàng maóu thửực nhieàu phaõn thửực ta laứm theỏ naứo ? 
Chửừa baứi 14 ( b ) SGK 
HS 2 : Chửừa baứi 16 ( b ) SGK 
GV lửu yự khi caàn thieỏt coự theồ aựp duùng quy taộc ủoồi daỏu ủeồ tỡm MTC thuaọn tieọn hụn 
HS 1 : Traỷ lụứi chuừa baứi taọp 
HS2 : Chửừa baứi taọp 
Hoạt động 2: Luyện tập
Baứi 18 (SGK/43):
GV kieồm tra baứi cuỷa moọt soỏ HS dửụựi lụựp 
GV nhaọn xeựt caực bửụực laứm vaứ caựch trỡnh baứy cuỷa HS 
Baứi 14 (SBT/18)
GV yeõu caàu HS laứm baứi vaứo vụỷ , hai HS leõn baỷng 
GV nhaọn xeựt baứi 
Yeõu caàu HS laứm tieỏp phaàn c , d 
Baứi 19b(SGK/43): 
Hoỷi : Maóu thửực chung cuỷa hai phaõn thửực laứ bieồu thửực naứo ? Vỡ sao ? 
GV yeõu caàu HS quy ủoàng 
Baứi 20 (SGK/43): 
GV : Khoõng duứng caựch phaõn tớch caực maóu thửực thaứnh nhaõn tửỷ , laứm theỏ naứo ủeồ chửựng toỷ raống coự theồ quy ủoàng maóu thửực hai phaõn thửực naứy vụựi MTC laứ x3 + 5x2 – 4x – 20 
GV : Nhaỏn maùnh : MTC phaỷi chia heỏt cho caực maóu thửực 
Ngoaứi caựch laứm naứy ra , ta coứn tỡm MTC theo caựch thoõng thửụứng 
Hai HS leõn baỷng laứm 
a ) vaứ 
2x + 4 = 2 ( x +2 ) x 2 – 4 = ( x- 2 ) ( x + 2 ) 
MTC : 2 ( x – 2 ) ( x + 2 ) 
b ) vaứ MTC : 3(x + 2 )2 
a ) 2x2 + 6x = 2x ( x + 3 ) 
 x2 – 9 = (x + 3 ) ( x – 3 ) 
MTC : 2x ( x +3 ) ( x – 3 ) 
b ) x –x2 = x ( 1- x ) 
2 – 4x +2x2 = 2 ( 1 – 2x + x2 ) = 2 ( 1- x )2 
MTC : 2 ( 1- x )2 
-HS tự làm phần c, d.
HS : MTC : x2 – 1 
Vỡ x2 + 1 = neõn MTC laứ maóu cuỷa phaõn thửực thửự hai 
HS : 
-HS đọc đề.
HS : ẹeồ chửựng toỷ raống coự theồ quy ủoàng maóu thửực hai phaõn thửực naứy vụựi MTC laứ x3 +5x2 – 4x – 20 ta phaỷi chửựng toỷ raống noự chia heỏt cho maóu thửực cuỷa moói phaõn thửực ủaừ cho 
Hai HS leõn baỷng laứm pheựp chia 
Vaọy 
HS nhaọn xeựt chửừa baứi
HS : MTC : ( x + 2 ) ( x -2 ) (x+5)
Hoạt động 3: Củng cố.
-GV yeõu caàu HS nhaộc laùi caựch tỡm MTC cuỷa nhieàu phaõn thửực .Nhaộc laùi ba bửụực quy ủoàng maóu thửực nhieàu phaõn thửực 
GV lửu yự caựch trỡnh baứy khi quy ủoàng maóu nhieàu phaõn thửực 
Hoaùt ủoọng 4 :Hướng dẫn về nhà.
ỉ-Baứi taọp : 14 (e ) , 15,16, SBT

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 26.doc