Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 7 - Tiết 111: Dùng cụm chủ-Vị để mở rộng câu ( Luyện tập)

Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 7 - Tiết 111: Dùng cụm chủ-Vị để mở rộng câu ( Luyện tập)

1. Kiến thức:

+ Giúp H củng cố kiến thức về dùng cụm C – V để mở rộng câu.

2. Kĩ năng:

+ Bước đầu biết cách mở rộng câu bằng cụm C – V.

B. CHUẨN BỊ:

- GV: Bảng phụ, Phiếu học tập.

- HS: Vở bài tập, SBT

 

doc 3 trang Người đăng linhlam94 Lượt xem 966Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 7 - Tiết 111: Dùng cụm chủ-Vị để mở rộng câu ( Luyện tập)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NS:27/3/09 
NG: 31/3/09
Tiết 111
Dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu
( Luyện tập)
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
+ Giúp H củng cố kiến thức về dùng cụm C – V để mở rộng câu.
2. Kĩ năng:
+ Bước đầu biết cách mở rộng câu bằng cụm C – V.
B. CHUẨN BỊ:
- GV: Bảng phụ, Phiếu học tập.
- HS: Vở bài tập, SBT
C. PHƯƠNG PHÁP:
- Phương pháp: Phân tích, phát vấn, quy nạp thực hành......
D. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY.
I. Ổn định tổ chức: KTSS: 7B.................................................................................
II. Kiểm tra bài cũ:
? Thế nào là dùng cụm C – V để mở rộng câu? các trường hợp dùng cụm C – V để mở rộng câu?
? Cho ví dụ và chỉ ra cụm C – V và chúc năng của nó?
- Yêu cầu nêu được: 
+ (ghi nhớ SGK)
+ Cho ví dụ đúng
III. Giảng bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
G: Treo bảng phụ ghi vdụ bài tập 1 SGD.
? Xác định CN – VN trong cụm từ trên ?
? Vai trò của cụm C – V trên là gì?
? Trong câu a còn cụm 
C-V nào nữa?
? Cụm đó đóng vai trò gì?
? X¸c ®Þnh c¸c côm C – V vµ vai trß cña nã?
? Vai trß cña c¸c côm 
C - V ®ã lµ g×?
? Gép c¸c c©u cïng cÆp thành c©u cã côm C – V lµm thµnh phÇn c©u hoÆc thµnh phÇn côm tõ mµ kh«ng thay ®æi nghÜa.
? Líp nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n?
? X¸c ®Þnh côm C - V vµ vai trß cña nã trong c©u võa gép.
G: nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, söa sai, bæ sung.
H: đọc to, rõ vd trên bảng
H: Xác định
H: Chủ ngữ.
H: Ta quanh năm trồng trọt..
H: Phụ ngữ trong cụm động từ.
H: Đọc to, rõ VD b trªn b¶ng..
H: §äc VD c vµ x¸c ®Þnh c¸c côm C – V trong c©u?
H: §äc yªu cÇu bµi tËp 2 SGK.
3 H lªn b¶ng lµm 3 c©u a, b, c. H d­íi líp lµm t¹i chç.
3 H lªn b¶ng lµm 3 c©u a, b, c. H d­íi líp lµm t¹i chç.
H: thùc hiÖn
H: Hoµn thiÖn tiÕp c©u d t¹i chç.
1.T×m côm C – V lµm thµnh phÇn c©u, hoÆc thµnh phÇn côm tõ trong c©u.
a. - KhÝ hËu n­íc ta Êm ¸p.
" Lµm chñ ng÷.
- ta... quanh n¨m trång trät..
" Lµm phô ng÷ trong côm ®éng tõ cho phÐp.
b. – C¸c thi sÜ ca tông c¶nh nói non....tr«ng míi ®Ñp.
- Cã ng­êi lÊy... nghe míi hay.
" Lµm phô ng÷ cho danh tõ “khi”
- TiÕng chim, tiÕng suèi nghe míi hay " lµm phô ng÷ cho ®éng tõ “ nãi”.
c. – Nh÷ng tôc lÖ... mÊt dÇn
- Nh÷ng thøc quý....ng­êi ngoµi.
" lµm phô ng÷ cho ®éng tõ “ThÊy”.
2. Gép c¸c c©u cïng cÆp thành c©u cã côm C – V lµm thµnh phÇn c©u hoÆc thµnh phÇn côm tõ mµ kh«ng thay ®æi nghÜa.
a. Chóng em häc giái khiÕn cha mÑ vµ thÇy c« vui lßng
b. Nhµ v¨n Hoµi Thanh kh¼ng ®Þnh r»ng c¸i ®Ñp lµ c¸i cã Ých.
c.TiÕng ViÖt rÊt giµu thanh ®iÖu khiÕn lêi nãi cña ng­êi VN ta du d­¬ng trÇm bæng nh­ mét b¶n nh¹c.
d. C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng ®· khiÕn cho TiÕng ViÖt cã mét b­íc ph¸t triÓn míi, mét sè phËn míi
Bài 3. 
a. Anh em hoà thuận khiến hai thân vui vầy.
b. Đây là cảnh một rừng thông ngày ngày biết bao nhiêu người qua lại.
c. Hàng loạt vở kịch...ra đời đã sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu ở khắp mọi miền đất nước
Bài tập bổ sung cho câu 2 ( Phân tích cụm C- V trong câu)
C©u a)
Ph©n tÝch b»ng s¬ ®å.
 (nßng cèt c©u)
C©u b).
C©u c)
G: nhận xét, đánh giá sửa chữa..
IV. Củng cố:
G: Hệ thống lại các dạng bài tập về dùng cụm C – V mở rộng câu khái niệm, các trường hợp dùng cụm C – V để mở rộng câu.
V. Hướng dẫn về nhà.
- Học kĩ lại lí thuyết. Hoàn thiện lại các bài tập của 2 tiết học: Dùng cụm C – V để mở rộng câu.
 - Chuẩn bị cho bài luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề.
Đề bài : Tổ 1 + 2 : Chuẩn bị đề b – SGK T98.
 Tổ 3 + 4: Chuẩn bị đề c.
E. RÚT KINH NGHIỆM:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docT111.doc