Bài kiểm tra số 1 kỳ 2 môn Tiếng Anh Lớp 7 - Trường THCS Yên Nhuận

Bài kiểm tra số 1 kỳ 2 môn Tiếng Anh Lớp 7 - Trường THCS Yên Nhuận

I.Gạch chân từ đúng trong ngoặc đơn để hoàn thành câu:( 7 đ )

1.Liz talked to Ba her vacation in Nha trang. (in, about, on, with)

2.She very happy on her last vacation.( will be, am, was, were)

3.It was a green skirt with white flowers it. (in, on, at, to)

4.We enjoy around Vietnam.(traveled, traveling, to travel, travel)

 5. What did you during your vacation?(to do, do ,does , doing)

6. His birthday is on the of May.(Twenty,twentith, two, twelve)

7.Why didnt Liz eat seafood? she loved fish and crabs.(If,And,Or ,Because

doc 2 trang Người đăng phuongthanh95 Ngày đăng 15/07/2022 Lượt xem 131Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra số 1 kỳ 2 môn Tiếng Anh Lớp 7 - Trường THCS Yên Nhuận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra anh 7 số 1 kỳ 2
( Thời gian 15’)
Full name: .......................................................... Class: 7A
Trường thcs yờn nhuận-CĐ-BK
I.Gạch chân từ đúng trong ngoặc đơn để hoàn thành câu:( 7 đ )
1.Liz talked to Ba her vacation in Nha trang. (in, about, on, with)
2.Shevery happy on her last vacation.( will be, am, was, were)
3.It was a green skirt with white flowers  it. (in, on, at, to)
4.We enjoy around Vietnam.(traveled, traveling, to travel, travel)
 5. What did you during your vacation?(to do, do ,does , doing)
6. His birthday is on the  of May.(Twenty,twentith, two, twelve)
7.Why didn’t Liz eat seafood? she loved fish and crabs.(If,And,Or ,Because)
II. Chọn lỗi sai cần sửa trong các câu sau ( 3đ)
1. Hoa washes Mrs Lien make her dress last night
 A B C D
2. She learns how use a sewing machine
 A B C D
3. What is the matter with you yesterday?
 A B C D
4. How often do you brush your tooth?
 A B C D
Bài kiểm tra anh 7 số 1 kỳ 2
( Thời gian 15’)
Full name: .......................................................... Class: 7B
Trường thcs yờn nhuận-CĐ-BK
I.Gạch chân từ đúng trong ngoặc đơn để hoàn thành câu:( 7 đ )
1. His birthday is on the  of May.(Twenty,twentith, two, twelve)
2.We enjoy around Vietnam.(traveled, traveling, to travel, travel)
3.Shevery happy on her last vacation.( will be, am, was, were)
4.It was a green skirt with white flowers  it. (in, on, at, to)
5.Why didn’t Liz eat seafood? she loved fish and crabs.(If,And,Or ,Because)
6.Liz talked to Ba her vacation in Nha trang. (in, about, on, with)
7. What did you during your vacation?(to do, do ,does , doing)
II. Chọn lỗi sai cần sửa trong các câu sau ( 3đ)
1. How often do you brush your tooth?
 A B C D
2. Hoa washes Mrs Lien make her dress last night
 A B C D
3. What is the matter with you yesterday?
 A B C D
4. She learns how use a sewing machine
 A B C D

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_so_1_ky_2_mon_tieng_anh_lop_7_truong_thcs_yen_n.doc