Đề bài + Ma trận + Đáp án đề thi hết kì I môn Tin học 8

Đề bài + Ma trận + Đáp án đề thi hết kì I môn Tin học 8

Đề bài + Ma trận + Đáp án đề thi hết kì I môn Tin học 8

A- Đề bài

Câu 1: Em hãy cho biết thành phần nào trên trang tính hiển thị nôi dung của ô đang được chọn.

Câu 2: Hãy chuyển các biểu thức Toán học sang dạng biểu diễn trong Excel

a. 20102.(34+23)2 . b. 32+52.20102+10.

Câu 3: Hãy trình bày các thao tác chính để chèn thêm một hàng vào trang tính.

 

doc 2 trang Người đăng vultt Lượt xem 1229Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề bài + Ma trận + Đáp án đề thi hết kì I môn Tin học 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề bài + Ma trận + Đáp án đề thi hết kì I môn Tin học 8
A- Đề bài
Câu 1: Em hãy cho biết thành phần nào trên trang tính hiển thị nôi dung của ô đang được chọn.
Câu 2: Hãy chuyển các biểu thức Toán học sang dạng biểu diễn trong Excel
a. 20102.(34+23)2 . b. 32+52.20102+10.
Câu 3: Hãy trình bày các thao tác chính để chèn thêm một hàng vào trang tính.
Câu 4: Giả sử một trang tính có các dữ liệu như hình vẽ bên. Em hãy cho biết kết quả của các công thức tính sau: 
 a. =SUM(A1,B2,B2). 
 b. =AVERAGE(B2:C3,A1,4).
 c. =MAX(B1,A1:C3,0).
 d. =MIN(A2,B1:C3,0).
 e. =AVERAGE(A1:C3,A3,A3,6).
 (Giả thiết chọn 2 chữ số thập phân)
B- Ma trận
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Tính toán trên công thức và hàm
Câu 2 – 2 điểm
Câu 4 – 5 điểm
7 điểm
Các TP trên trang tính
Câu 1 – 1 điểm
1 điểm
Các thao tác trên trang tính
Câu 3 – 2 điểm
2 điểm
Tổng
3 điểm
2 điểm
5 điểm
10 điểm
C- Đáp án
Câu 1: Thanh công thức cho biết nội dung của ô đang được chọn.
 Trả lời đúng cho 1 điểm
Câu 2: Dạng biểu diễn Excel
 a. 2010^2*(3^4+2^3)^2.
 b. 3^2+5^2*2010^2+10.
 Tổng 2 điểm, mỗi ý đúng cho 1 điểm
Câu 3: Các thao tác chính để chèn thêm một hàng vào trang tính.
Nháy chọn một hàng.
Mở bảng chọn Insert và chọn lệnh Rows.
 Tổng 2 điểm, mỗi ý đúng cho 1 điểm.
Câu 4: Kết quả của các công thức là
 a. 10 b. 4 c. 7 d. -2 e. 4.08
 Tổng 5 điểm, mỗi ý đúng cho 5 điểm.

Tài liệu đính kèm:

  • docKiem tra het ki 1 tin 7Tuan AnhNga Dien.doc