Giáo án Đại số 9 kì 2 - Trường THCS Sủng Trà

Giáo án Đại số 9 kì 2 - Trường THCS Sủng Trà

 Tiết 39:

GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ

I. Mục tiêu:

- KT : Giúp HS hiểu cách biến đổi phương trình bằng qui tắc cộng đại số.

- KN : Giúp HS nắm vững cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số.

II. Chuẩn bị:

- Thước, bảng phụ.

- HS chuẩn bị bài mới.

III. Ho¹t §ng D¹y Hc:

 

doc 67 trang Người đăng vultt Lượt xem 459Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Đại số 9 kì 2 - Trường THCS Sủng Trà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
So¹n :............../............../................
Gi¶ng : TiÕt :...........Ngµy............/.........../............ SÜ sè :...........V¾ng:.......
 Tiết 39: 	
GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ
I. Mục tiêu:
- KT : Giúp HS hiểu cách biến đổi phương trình bằng qui tắc cộng đại số. 
- KN : Giúp HS nắm vững cách giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số.
II. Chuẩn bị:
Thước, bảng phụ.
HS chuẩn bị bài mới.
III. Ho¹t §éng D¹y Häc:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi B¶ng
Hoạt động1 (10’):
+ Cho HS đọc quy tắc cộng đại số SGK.
+ GV ghi bảng Ví dụ 1
+ Gọi HS thực hiện từng bước theo qui tắc cộng đại số.
+ Dùng Ptrình mới thay vào một trong 2 phương trình ta được hệ phương trình nào?
+ Cho HS thực hiện ?1.
+HS đọc quy tắc SGK.
+Aùp dụng qui tắc cộng từng vế hai ptrình.
+Trả lời.
+HS thực hiện ?1
1. Qui tắc cộng đại số: (SGK)
Vdụ1: Xét hệ Ptrình:
 (I)
Bước1: Cộng từng vế hai phương trình của (I), ta được Ptrình: 3x = 3
Bước 2: Dùng Pt mới thay thế cho 1 trong 2 Pt ta được hệ:
hoặc 
+Hoạt động2 (20’): Aùp dụng
Trường hợp 1: Cho HS thực hiện ?1.
+ Cộng theo từng vế ta có phương trình nào?
+ Gọi HS trả lời
+ Nghiệm của hệ phương trình?
+ Cho HS thực hiện ?3.
+GV ghi bảng Vdụ3
+HS thực hiện và trả lời?
+Kluận nghiệm của hệ phtrình? 
+GV giới thiệu trường hợp 2 (Lưu ý các hệ số ).
+Ghi bảng Vdụ 4. 
Nhận xét hệ số.
+Làm thế nào để thực hiện như trường hợp 1?
+Cho HS giải vài phút
Gọi HS trả lời?
+Khi giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số ta thực hiện theo mấy bước?
Đó là các bước nào?
+HS thực hiện ?1
+trả lời
(dùng qui tắc cộng đại số)
+HS thực hiện ?3
+Trả lời
+Nhận xét
+HS nhận xét hệ số trong vdụ 4.
+HS trả lời.
+HS thực hiện tương tự như trường hợp 1.
Nhận xét.
+HS nêu các bước giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
2. Aùp dụng:
a) Trường hợp1 (Các hệ số của cùng một ẩn trong hai pt bằng nhau hoặc đối nhau)
Vdụ2: Xét hệ Ptrình:
Vậy hệ Ptrình có nghiệm duy nhất: (3; -3)
Vdụ3: Xét hệ Ptrình:
Vậy hệ Ptrình có nghiệm duy nhất (; 1)
b)Trường hợp2: (Các hệ số trong 2 Pt không bằng nhau, không đối nhau).
Vdụ4: Xét hệ Ptrình:
Vậy hề Pt có nghiệm duy nhất: (3; -1)
 Tóm tắt cách giải: (SGK).
 Củng cố (9’):
+Làm bài tập 20 a, d
+Cho HS giải tại lớp vài phút sau đó gọi 2 HS lên bảng giải.
+GV ghi bảng bài tập 21a.
+Gọi HS lên bảng giải
+2 HS lên bảng giải
+Lớp nhận xét.
+HS lên bảng giải Btập 21a
+Lớp nhận xét.
Btập20: a)
Hệ Pt có nghiệm: (2; -3)
d) 
Nghiệm: (-1; 0)
Btập21a:
Nghiệm: 
IV/ Hướng dẫn về nhà: (2’)
Học bài, kết hợp SGK, xem các bài tập đã giải.
Làm bài tập 20bce; 21b/ 19
Chuẩn bị các bài tập giải hệ phương trình bằng phương pháp thế tiết sau Luyện tập.
So¹n :............../............../................
Gi¶ng : TiÕt :...........Ngµy............/.........../............ SÜ sè :...........V¾ng:.......
 Tiết 40: 
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
- Giúp HS khắc sâu quy tắc thế
- Rèn kĩ năng giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
II. Chuẩn bị:
- Thước, phấn màu.
- HS chuẩn bị bài tập.
III. Ho¹t §éng D¹y Häc:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi B¶ng
Hoạt động 1: 
+Hướng dẫn bài tập 15/15 
Câu a:
+Khi a = -1 thì hệ đã cho được viết như thế nào?
+HS giải
+Nghiệm của hệ?
Câu b
Thực hiện như câu a
+Thay lần lượt a = -1; a = 0;
 a = 1 vào hệ phương trình.
+Giải hệ phương trình
+Trả lời nghiệm.
Btập15:
a)Với a = -1hệ đã cho được viết
Hệ phương trình vô nghiệm.
b)Với a = 0 hệ được viết:
Hệ p trình có nghiệm duy nhất:(2; )
c)Với a = 1.Hệ p trình có vô số nghiệm.
Hoạt động 2
+Cho HS giải bài tập 16a
+HS giải tại lớp vài phút
+Gọi 1 HS lên bảng giải.
+Cả lớp giải bài tập 16a
+1 HS lên bảng giải
+Lớp nhận xét.
Btập 16a:
Vậy hệ Pt có nghiệm duy nhất (3;4)
Hoạt động 3:
+GV ghi bảng Btập 17a
+Cho cả lớp tự giải
+Gọi 1 HS lên bảng giải
+GV sửa sai
+Cả lớp ghi đề , giải tại lớp vài phút
+1 HS lên bảng giải
+Lớp nhận xét.
Btập 17a:
Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất: 
(1; )
Hoạt động 4: 
Cho HS làm Btập 18a.
+Thay nghiệm (1;-2) vào hệ Ptrình ta được hệ nào?
Từ đó tìm (a;b) = ?
+HS lên bảng thay nghiệm vào hệ Phtrình và giải tìm (a;b)
+Lớp nhận xét.
Btập18a:
Hệ 
Có nghiệm (1;-2)
Nên ta có: 
Giải hệ ta được: a = -4; b = 3
Hoạt động 5: (
+Làm Btập 19:
P(x) (x+1) khi nào?
P(x) (x-3) khi nào?
Hệ:
Tương đương với hệ nào?
+HS nêu điều kiện để P(x) chia hết cho (x+1) và (x-3)
+HS lên bảng giải hệ:
+tìm m; n.
Btập19:
P(x) chia hết cho (x+1) và
 (x –3) nên 
Hoạt động 6: 
Làm btập 25:
-P(x) = 0 khi nào?
-Giải hệ phương trình tìm m; n?
+HS trả lời điều kiện để P(x)= 0 
+ HS lên bảng giải hệ phương trình tìm m; n
+Lớp nhận xét
Btập 25:
P(x) = 0 
Vậy m = 3 và n= 2 thì P(x) = 0
Hoạt động 7:
Làm btập 26a.
+ Để tìm a và b ta thực hiện như thế nào?
+ Thay toạ độ điểm A và B vào phương trình y = ax+b ta được hệ phương trình nào?
+ HS giải hệ phương trình tìm a và b ?
+ Thay toạ độ điểm A và B vào phương trình y = ax+ b
+ HS lên bảng giải hệ phương trình tìm a và b.
+ Lớp nhận xét kết quả.
Btập 26a:
Đồ thị hàm số y = ax+ b đi qua 
A(2;-2) và B(-1;3) nên ta có:
Vậy: 
VI/ Hướng dẫn về nhà: (2’)
Học bài, nắm vững cách giải hệ phương trình
Làm các bài tập 16bc; 17bc; 18b.
Chuẩn bị bài tập tiết sau luyện tập.
So¹n :............../............../................
Gi¶ng : TiÕt :...........Ngµy............/.........../............ SÜ sè :...........V¾ng:.......
 Tiết 41: 
GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH
I.Mục tiêu:
Giúp HS nắm được phương pháp giải toán bằng cách lập hệ phương trình.
Rèn kĩ năng giải toán bằng cách lập hệ phương trình.
II.Chuẩn bị: 
GV : Thước, bảng phụ. 
HS : chuẩn bị bài mới.
III. Ho¹t §éng D¹y Häc:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi B¶ng
Hoạt động1 (15’):
Gọi HS đọc Vdụ 1
-Nếu gọi số cần tìm là thì x, y phải thõa những ĐK nào?
-Giá trị = ?
-Số mới = ?
-Theo đề bài cho ta lập 
được các phương trình nào?
-Lập hệ phương trình?
-Thực hiện ?2 giải hệ 
phương trình?
-Trả lời?
-Đọc đề bài
-Chọn ẩn số 
-Tìm ĐK của x, y
-= 10x+y
-= 10y+x
-Lập các phương trình
Lập hệ phương trình
-HS lên bảng giải hệ 
phương trình.
Lớp nhận xét
Trả lời.
Ví dụ1: (SGK)
Giải: Gọi chữ số hàng chục là x,
 chữ số hàng đơn vị là y
(0< x £ 9; 0< y £ 9)
-Số cần tìm là 10x +y
-Viết hai chữ số theo thứ tự ngược lại ta có 10y +x
-Theo đề bài ta có hệ phương trình:
?2. (TMĐK)
Vậy số cần tìm là 74.
Hoạt động2 (15’):
+ HS đọc ví dụ2
+ Chọn ẩn số ? Đặt ĐK cho ẩn?
+Thời gian xe khách đi là bao nhiêu? Xe tải là bao nhiêu?
+Tìm quãng đường xe khách, xe tải đi ?
+Căn cứ theo đề bài lập hệ phương trình?
+HS đọc đề ví dụ 2
+Chọn ẩn số. Đk
+Lần lượt hoạt động nhóm thực hiện các ?3, ?4, ?5.
+Đại diện nhóm đứng tại lớp trả lời các?3, 4, 5.
+Lớp nhận xét
Ví dụ2: (SGK)
-Gọi vận tốc xe tải là x (km/h)
Vận tốc xe khách y(km/h) (x >0 y>13)
-Thời gian xe khách đi:
1giờ+48 phút = giờ
-Thời gian xe tải đi:
1giờ + giờ = giờ 
Theo đề bài ta có hệ :
Vậy vận tốc xe tải 36km/h; vận tốc xe khách 49km/h.
Hoạt động3 (9’): Củng cố:
+Làm bài tập 29.
+Cho HS giải tại lớp vài phút.
+HS lên bảng giải.
+HS đọc đề bài
+Giải tại lớp
+1HS lên bảng giải 
+Lớp nhận xét
Btập29: (SGK)
Gọi số quả quýt là x (x>0,xỴZ)
Số quả cam là y (y>0,yỴZ)
Số miếng quýt được chia 3x
Số miếng cam được chia 10y
Theo đề bài có hệ ptrình:
 (thoả mãn điều kiện)
Vậy có 10 quả quýt và 7 quả cam.
IV/ Hướng dẫn về nhà: (2’)
Học bài, nắm vững các bước giải.
Làm các bài tập 28,30 / 22
Chuẩn bị bài:Giải  lập Ptrình (tiếp).
So¹n :............../............../................
Gi¶ng : TiÕt :...........Ngµy............/.........../............ SÜ sè :...........V¾ng:.......
 Tiết 42: 
GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (TT)
I. Mục tiêu:
Giúp HS nắm chắc phương pháp giải toán bằng cách lập hệ phương trình.
Rèn kĩ năng giải toán bằng cách lập hệ phương trình
II. Chuẩn bị:
Thước, bảng phụ
HS chuẩn bị bài mới
III. Ho¹t §éng D¹y Häc:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Ghi B¶ng
Hoạt động1: (15’)
-Gọi HS đọc ví dụ 3
-Theo cách chọn ẩn SGK thì điều kiện của x, y là gì?
-Mỗi ngày, mỗi đội làm được mấy phần công việc, hai đội làm được mấy phần công việc?
-Theo đề bài lập hệ phương trình?
-Thực hiện ?6 theo hướng dẫn SGK?
-Trả lời bài toán?
-HS đọc đề bài.
-Chọn ĐK cho ẩn.
-Tìm số phần công việc của mỗi đội và cả hai đội làm trong 1 ngày.
-Lập hệ ptrình.
-Đặt ẩn phụ.
1 HS lên bảng giải hệ ptrình.
Lớp nhận xét
Trả lời .
Ví dụ3: (SGK)
Gọi x là số ngày đội A làm một mình xong công việc (x > 0)
y là số ngày đội B làm một mình xong công việc (y > 0) 
Mỗi ngày đội A làm được (CV) Mỗi ngày đội B làm được (CV) Mỗi ngày cả hai đội làm được công việc.
Theo đề bài ta có hệ ptrình:
Đặt ta được hệ:
Theo cách đặt ta có:
 (TMĐK)
Vậy thời gian đội A làm một mình xong công việc là 40ngày, đội B là 60 ngày.
Hoạt động2: (12’) Giải ví dụ 3 theo cách khác.
-Cho HS thực hiện ?7.
-Hoạt động theo nhóm.
-1 HS đại diện nhóm lên bảng trình bày. 
+Thực hiện ?7 theo hướng dẫn cách gọi của SGK.
+Lớp hoạt động theo nhóm.
1HS lên bảng giải
Lớp nhận xét.
?7/23: 
Gọi x là số phần công việc đội A làm trong 1 ngày (x > 0)
Y là số phần công việc đội B làm trong 1 ngày (y> 0)
Theo đề ta có hệ ptrình:
(tmđk)
Vậy thời gian đội A làm một mình xong công việc là 40ngày, đội B là 60 ngày.
Hoạt động3: (12’) Củng cố:
+Cho HS làm bài tập 31.
+Gọi HS đọc đề bài tập
+Ch ... :.......
 TiÕt 65
kiĨm tra: 45 phĩt 
I. Mơc tiªu
KT : KiĨm tra kh¶ n¨ng tiÕp thu kiÕn thøc trong ch­¬n
N¾m ®­ỵc c¸ch gi¶i pt bËc hai b»ng ph­¬ng ph¸p ®å thÞ.
KN : RÌn kÜ n¨ng gi¶i pt, biÕn ®ỉi pt, kÜ n¨ng suy luËn l«-gic
II. ChuÈn bÞ
	- GV : Néi dung kiĨm tra.
	- HS : Th­íc th¼ng, giÊy kiĨm tra
III. Ho¹t ®éng d¹y häc trªn líp 
Giao ®Ị bµi
I/ PhÇn tr¾c nghiƯm. ( 2 ®iĨm )
( Khoanh trßn c¸c ch÷ c¸i cã ®¸p ¸n ®ĩng)
C©u1 (1 ®iĨm) Cho hµm sè y = x2 c¸c kÕt luËn sau kÕt luËn nµo ®ĩng?
A. Hµm sè trªn lu«n nghÞch biÕn
B. Hµm sè trªn lu«n ®ång biÕn
C. Gi¸ trÞ cđa hµm sè bao giê cịng ©m
D. Hµm sè trªn nghÞch biÕn khi x 0 
C©u 2 ( 1 ®iĨm) Cho ph­¬ng tr×nh: x2 - 7x + 6 = 0 cã mét nghiƯm lµ 
A. x = -1 B. x = 5 C. x = 6 D. x = - 6
II/ PhÇn tù luËn ( 8 ®iĨm )
C©u 1 : ( 1 ®iĨm ) ViÕt c«ng thøc nghiƯm cđa ph­¬ng tr×nh bËc hai .
C©u 2 : ( 2 ®iĨm) Cho hai hµm sè y = x2 vµ y = x + 2
 a, VÏ ®å thÞ c¸c hµm sè trªn cïng mét mỈt ph¼ng to¹ ®é
 b, T×m to¹ ®é giao ®iĨm cđa hai ®å thÞ trªn.
C©u 3 : ( 2 ®iĨm) Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh 
a, 2x2 - 5x + 1 = 0
c, 2001 x2 - 4x - 2005 = 0
b, x2 - 3x - 10 = 0
d, (2 + ).x2 - x - 2 = 0
C©u 4 : ( 3 ®iĨm )
H·y t×m hai sè sao cho hai sè nµy h¬n kÐm nhau lµ 5 vµ tÝch cđa chĩng ph¶i b»ng 150 ?
BiĨu ®iĨm - §¸p ¸n
I - PhÇn tr¾c nghiƯm
C©u 1: Chän D
C©u2 : Chän C
II - PhÇn tù luËn
C©u 1 : ViÕt c«ng thøc chÝnh x¸c
C©u 2 a, VÏ ®å thÞ 
 b, To¹ ®é giao ®iĨm A(-1; 1) B (2; 4)
C©u 3
a, 2x2 - 5x + 1 = 0
nªn ph­¬ng tr×nh cã hai nghiƯm
x1= ; x2 = 
c, 2001 x2 - 4x - 2005 = 0
theo vi Ðt ta cã nghiƯm ph 
x1 = -1 ; x2 = 
C©u 4
Gäi sè nhá lµ x sè lín lµ x + 5.
V× tÝch hai sè b»ng 150 nªn ta cã pt:
x(x + 5) = 150 x2 + 5x – 150 = 0
b, x2 - 3x - 10 = 0
V× a.c < 0 nªn ph­¬ng tr×nh cã nghiƯm theo vi Ðt ta cã
x1 + x2 = 3 
x1. x2 = 10 vËy ta cã 
d, (2 + ).x2 - x - 2 = 0
theo vi Ðt ta cã nghiƯm ph
x1 = 1 ; x2 = 
Gi¶i pt ta ®­ỵc x1 = 10 , x2 = -15
VËy c¸c cỈp sè cÇn t×m lµ 10 vµ 15 hoỈc -15 vµ -10.
1 ®iĨm
1 ®iĨm
1 ®iĨm
1,5 ®iĨm
0,5 ®iĨm
1®iĨm
1®iĨm
1,5 ®iĨm
1,5 ®iĨm
So¹n :............../............../................
Gi¶ng : TiÕt :...........Ngµy............/.........../............ SÜ sè :...........V¾ng:.......
 TiÕt 66
«n tËp cuèi n¨m 
I. Mơc tiªu
KT : ¤n tËp c¸c kiÕn thøc vỊ c¨n bËc hai.
KN : RÌn luyƯn kÜ n¨ng vỊ rĩt gän, biÕn ®ỉi biĨu thøc chøa CBH.
RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy, suy luËn l«-gic
II. ChuÈn bÞ
	- GV : Th­íc th¼ng, phiÕu häc tËp, b¶ng phơ.
	- HS : Th­íc th¼ng, phiÕu häc tËp .
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc trªn líp 
Ho¹t ®éng cđa
gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa
häc sinh
Ghi b¶ng
Treo b¶ng phơ hƯ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vỊ c¨n thøc. 
Cho hs t×m hiĨu ®Ị bµi.
Gäi 1 hs chän ®¸p ¸n ®ĩng.
NhËn xÐt?
Cho hs nghiªn cøu ®Ị bµi.
Cho hs th¶o luËn theo nhãm. 
Treo b¶ng phơ KQ
NhËn xÐt?
Gv nhËn xÐt, bỉ sung nÕu cÇn.
Nªu h­íng lµm?
NhËn xÐt?
Gv nhËn xÐt, bỉ sung nÕu cÇn.
Gäi 2 hs lªn b¶ng cïng rĩt gän, hs d­íi líp lµm ra phiÕu häc tËp.
Gäi häc sinh nhËn xÐt?
Gäi 1 hs lªn b¶ng lµm phÇn b).
NhËn xÐt?
Cho hs t×m hiĨu ®Ị bµi.
Gäi 2 hs lªn b¶ng lµm bµi, d­íi líp lµm bµi ra PHT.
KiĨm tra qu¸ tr×nh lµm cđa hs.
Gäi häc sinh nhËn xÐt?
Gv nhËn xÐt, bỉ sung nÕu cÇn.
Quan s¸t, nhí l¹i hƯ thèng lÝ thuyÕt vỊ c¨n thøc.
T×m hiĨu ®Ị bµi.
®¸p ¸n ®ĩng lµ: C.
NhËn xÐt
Bỉ sung.
T×m hiĨu bµi.
Th¶o luËn theo nhãm.
Quan s¸t bµi lµm trªn b¶ng phơ.
NhËn xÐt.
Bỉ sung.
T×m §KX§
Quy ®ång mÉu thøc
Thu gän vµ rĩt gän.
Thay x = 7 – 4 vµo biĨu thøc, tÝnh gi¸ trÞ cđa P.
NhËn xÐt.
Bỉ sung.
2 hs lªn b¶ng cïng lµm phÇn a), d­íi líp lµm ra PHT.
Quan s¸t c¸c bµi lµm trªn b¶ng .
NhËn xÐt.
1 hs lªn b¶ng lµm phÇn b).
NhËn xÐt.
T×m hiĨu ®Ị bµi.
2 hs lªn b¶ng lµm bµi, d­íi líp lµm ra PHT.
Quan s¸t c¸c bµi lµm.
NhËn xÐt.
Bỉ sung.
A. LÝ thuyÕt:
.
B. Bµi tËp:
Bµi 3 tr 148 sbt.
BiĨu thøc cã gi¸ trÞ lµ:
A. B. 
C. C. 
Bµi 5 tr 132 sgk.
CMR gi¸ trÞ cđa BT kh«ng phơ thuéc vµo x.
= . 
. 
= = 
VËy biĨu thøc ®· cho ko phơ thuéc vµo x.
Bµi 7 tr 148, 149 sbt.
a) Rĩt gän: 
P = .
§K: x 0, x 1.
VËy :
P= .
= .
= = (1 - ) = - x.
b) Khi x = 7 – 4 = 
 = 
VËy P = - x = - 7 + = 
Bµi tËp:
a) Rĩt gän (víi x > 0; x 1)
Q = 
= 
= = 
b) Q < 0 < 0 x – 1 < 0 x < 1.
KÕt hỵp §K ta cã Q < 0 0 < x < 1. 
 IV. Cđng cè 
GV nªu l¹i c¸ch gi¶i c¸c d¹ng to¸n trong tiÕt.	
V.H­íng dÉn vỊ nhµ 
	Xem l¹i c¸ch gi¶i c¸c vd vµ bt.
	Lµm c¸c bµi 6, 7,9, 13 sgk.
So¹n :............../............../................
Gi¶ng : TiÕt :...........Ngµy............/.........../............ SÜ sè :...........V¾ng:.......
TiÕt 67 + 68
«n tËp cuèi n¨m. (tiÕp)
I. Mơc tiªu
KT : ¤n tËp c¸c kiÕn thøc vỊ hµm sè.
KN : RÌn kÜ n¨ng gi¶i pt, hƯ pt, ¸p dơng hƯ thøc Vi-Ðt vµo bt.
RÌn kÜ n¨ng gi¶i pt, biÕn ®ỉi pt, kÜ n¨ng suy luËn l«-gic
II. ChuÈn bÞ
	- GV : Th­íc th¼ng, phiÕu häc tËp, b¶ng phơ.
	- HS : Th­íc th¼ng, phiÕu häc tËp.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc trªn líp 
Ho¹t ®éng cđa
gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa
häc sinh
Ghi b¶ng
Treo b¶ng phơ hƯ thèng c¸c kiÕn thøc vỊ hµm sè vµ ph­¬ng tr×nh bËc hai.
Nªu h­ãng lµm?
NhËn xÐt?
Gäi 2 hs lªn b¶ng lµm bµi, mçi hs lµm 1 tr­êng hỵp.
D­íi líp lµm ra phiÕu häc tËp.
Kt hs lµm bµi.
Treo b¶ng phơ kÕt qu¶ 
Gäi häc sinh nhËn xÐt?
KL nghiƯm cđa hpt ban ®Çu?
NhËn xÐt?
Gv nhËn xÐt, bỉ sung nÕu cÇn.
Nªu h­íng lµm?
NhËn xÐt?
Cho hs th¶o luËn theo nhãm.
Quan s¸t sù th¶o luËn cđa hs.
Treo b¶ng phơ kÕt qu¶ 
Gäi häc sinh nhËn xÐt nhËn xÐt?
GV nhËn xÐt, bỉ sung nÕu cÇn.
GV chèt l¹i c¸ch lµm.
Nªu h­íng lµm?
NhËn xÐt?
Gäi 1 hs ph©n tÝch VT thµnh nh©n tư?
NhËn xÐt?
Gäi 1 hs lªn b¶ng gi¶i 2 pt t×m ®­ỵc.
NhËn xÐt?
GV nhËn xÐt, bỉ sung nÕu cÇn.
Nªu h­íng lµm?
NhËn xÐt?
Gäi 1 hs lªn b¶ng gi¶i pt, t×m t1, t2.
Gäi 2 hs lªn b¶ng gi¶i 2 pt (1), (2).
NhËn xÐt?
KL nghiƯm?
Gv nhËn xÐt, chèt l¹i c¸ch lµm.
Quan s¸t b¶ng phơ, «n l¹i c¸c kiÕn thøc vỊ ph­¬ng tr×nh bËc hai vµ hµm sè.
Chia tr­êng hỵp ®Ĩ bá dÊu GTT§.
NhËn xÐt.
2 hs lªn b¶ng lµm bµi, d­íi líp lµm ra giÊy trong theo sù h­íng dÉn cđa gv.
Quan s¸t c¸c bµi lµm.
NhËn xÐt.
1 hs tr¶ lêi: nghiƯm cđa hpt ®· cho lµ.
NhËn xÐt.
Bỉ sung.
TÝnh 
T×m §K cđa m ®Ĩ pt cã nghiƯm TM yªu cÇu ®Ị bµi.
Th¶o luËn theo nhãm.
Ph©n c«ng nhiƯm vơ c¸c thµnh viªn trong nhãm.
Quan s¸t c¸c bµi lµm trªn b¶ng phơ.
NhËn xÐt.
Bỉ sung.
N¾m c¸ch lµm cđa d¹ng to¸n.
®­a vỊ pt tÝch.
NhËn xÐt.
1 hs ®øng t¹i chç ph©n tÝch VT thµnh nh©n tư.
1 hs lªn b¶ng gi¶i pt.
NhËn xÐt.
Bỉ sung.
Thùc hiƯn c¸c phÐp nh©n: x(x + 5) vµ (x + 1)(x + 4).
§Ỉt Èn phơ x2 + 5x = t.
1 hs lªn b¶ng t×m t, 2 hs lªn b¶ng t×m x.
NhËn xÐt.
N¾m c¸ch lµm cđa d¹ng to¸n.
I. Lý thuyÕt:
.
II. Bµi tËp:
Bµi 9 tr 133 sgk. Gi¶i hpt:
a) 
*) XÐt y 0 ta cã hpt 
 TM§K
*) XÐt y < 0 ta cã hpt 
 TM§K
KL: HPT ®· cho cã hai nghiƯm lµ:
 hoỈc 
Bµi 13 tr 150sbt. Cho pt x2 – 2x + m = 0.
Ta cã ’ = (-1)2 – m = 1 – m.
a) §Ĩ pt cã nghiƯm 
 ’ 0 1 – m 0 m 1.
VËy víi m 1 th× pt cã nghiƯm.
b) §Ĩ pt cã hai nghiƯm d­¬ng
 0 < m 1.
VËy víi m 1 th× pt cã 2 nghiƯm d­¬ng.
c) PT cã hai nghiƯm tr¸i dÊu < 0
 m < 0.
VËy víi m < 0 th× pt cã hai nghiƯm tr¸i dÊu.
Bµi 16 tr 133 sgk. Gi¶i c¸c pt:
2x3 – x2 + 3x + 6 = 0
 2x3 + 2x2 – 3x2 – 3x + 6x – 6 = 0
 (x + 1) (2x2 – 3x + 6) = 0
Gi¶i pt (*) ta cã x = -1
Gi¶i pt (**) ta cã pt v« nghiƯm.
KL: PT ®· cho cã nghiƯm x = -1.
x(x + 1)(x + 4)(x + 5) = 12 (*)
 (x2 + 5x)(x2 + 5x + 4) = 12.
®Ỉt x2 + 5x = t ta cã pt t(t + 4) = 12
 t2 + 4t – 12 = 0.
Gi¶i pt ta cã t1 = 2, t2 = -6.
Víi t1 = 2 ta cã x2 + 5x – 2 = 0 (1).
Víi t2 = -6 ta cã pt x2 + 5x + 6 = 0 (2).
Gi¶i pt(1), pt(2) nghiƯm cđa pt ®· cho.
 IV. Cđng cè 
- HƯ thèng l¹i c¸c lÝ thuyÕt cÇn nhí.
- C¸ch gi¶i c¸c d¹ng to¸n trong tiÕt?
V.H­íng dÉn vỊ nhµ 
	- Häc kÜ lÝ thuyÕt	
	- Xem l¹i c¸ch gi¶i c¸c vd vµ bt.
	- Lµm c¸c bµi 10, 12, 17 sgk.
	- ChuÈn bÞ kiĨm tra cuèi n¨m.
KiĨm tra cuèi n¨m 
(C¶ ®¹i sè vµ h×nh häc)
A. Mơc tiªu
KiĨm tra møc ®é tiÕp thu kiÕn thøc trong n¨m häc.
RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy, suy luËn l«gic.
RÌn t©m lÝ khi kiĨm tra, thi cư.
B. ChuÈn bÞ
	Gi¸o viªn:®Ị kt.
	Häc sinh: Th­íc th¼ng, com pa.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc trªn líp 
	I. ỉn ®Þnh líp.
	9 .:	
	9 .:		
II. §Ị kiĨm tra.
C©u 1:(1®).
H·y ®iỊn ®ĩng (§) hoỈc sai (S) trong c¸c kh¼ng ®Þnh sau:
a) CỈp sè (2; 1) lµ nghiƯm cđa hƯ pt 	 
b) §­êng kÝnh ®i qua trung ®iĨm cđa mét d©y th× ®i qua ®iĨm chÝnh gi÷a cđa cung c¨ng d©y ®ã. 
C©u 2: (1®).
Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­íc kÕt qu¶ ®ĩng:
a) Ph­¬ng tr×nh x2 – 7x – 8 = 0 cã tỉng hai nghiƯm lµ:
A. 8;	B. -7;	C. 7;	D. 
b) Cho h×nh vÏ bªn. Sè ®o cđa cung MaN b»ng:
A. 600;	B. 700;	C. 1200;	D. 1300.
C©u 3: (1®).
§iỊn tiÕp vµo chç trèng (.) ®Ĩ ®­ỵc kÕt luËn ®ĩng.
a) NÕu ph­¬ng tr×nh x2 + mx + 5 = 0 cã nghiƯm x1 = 1 th× x2 =  vµ m = 
b) Cho ABC cã c¹nh BC cè ®Þnh, A di ®éng nh­ng s® cđa lu«n b»ng 900 th× quü tÝch c¸c ®iĨm A lµ .
C©u 4: (1,5®). Cho ph­¬ng tr×nh x2 – 2(m – 3)x - 1 = 0 víi m lµ tham sè.
T×m m ®Ĩ ph­¬ng tr×nh cã 1 nghiƯm lµ -2.
Chøng tá r»ng pt lu«n cã hai nghiƯm tr¸i dÊu víi mäi m.
C©u 5. (2®).
Mét c«ng nh©n dù ®Þnh lµm 72 s¶n phÈm trong mét thêi gian ®· ®Þnh. Nh­ng thùc tÕ xÝ nghiƯp l¹i giao 80 s¶n phÈm. MỈc dï ng­êi ®ã mçi giê ®· lµm thªm 1 s¶n phÈm so víi dù kiÕn, nh­ng thêi gian hoµn thµnh c«ng viƯc vÉn chËm h¬n dù kiÕn lµ 12 phĩt. TÝnh sè s¶n phÈm dù kiÕn lµm trong mét giê cđa ng­êi ®ã? BiÕt mçi giê ng­êi ®ã lµm kh«ng qu¸ 20 s¶n phÈm?
C©u 6. (3,5®).
Cho nưa ®­êng trßn (O; R) ®­êng kÝnh AB cè ®Þnh. Qua A vµ B vÏ c¸c tiÕp tuyÕn víi nưa (O). Tõ mét ®iĨm M bÊt k× trªn nưa (O) ( kh¸c víi A, B) vÏ tiÕp tuyÕn thø ba, c¾t c¸c tiÕp tuyÕn t¹i A vµ B thø tù lµ H vµ K. Chøng minh:
tø gi¸c AHNO lµ tø gi¸c néi tiÕp.
AH + BH = HK.
HAO AMB vµ HO.MB = 2R2.
T×m vÞ trÝ cđa M trªn nưa (O) sao cho tø gi¸c AHKB cã chu vi nhá nhÊt.
III. §¸p ¸n vµ biĨu ®iĨm:
 	C©u 1: 
	a) §	b) S	0,5 x 2.
	C©u 2.
	c) C.	C.	0,5 x 2.
	C©u 3.
	a)  th× x2 = 5 vµ m = -6.	0,5 ®
	b) .. lµ ®­êng trßn ®­êng kÝnh BC.	0,5®
	C©u 4.
	a)Thay x = -2 vµo pt	0,5®
	TÝnh 	®­ỵc m = 	0,5 ®	
	b) xÐt .	0,5 ®.	
	C©u 5.
	Chän Èn (sè SP dù kiÕn), ®k cđa Èn	0,25®
	Thêi gian dù kiÕn lµ.	0,25®
	Thêi gian thùc tÕ lµ:.	0,25®
	LËp ra pt:	0,5®
	Gi¶i ®­ỵc pt:	0,25®
	KiĨm tra ®k	0,25®
	KÕt luËn:	0,25®.
	C©u 6.
	VÏ h×nh ®ĩng	0,5®
	a) Chøng minh ®­ỵc tø gi¸c AHMO néi tiÕp	0,5®
	b) chøng minh ®­ỵc AH = HM vµ BK = MK	0,5®
	 AH + BK = HK	0,25®
	c) c/m ®­ỵc HAO AMB	0,5®
	c/m ®­ỵc HO.MB = 2R2	0,25®
	d) tÝnh ®­ỵc chu vi tø gi¸c AHKB lµ 2HK + AB	0,5®
	 ®­ỵc M lµ ®iĨm chÝnh gi÷a cđa cung AB	0,5®. 
IV. NhËn xÐt bµi kiĨm tra.
9..
9..
V.H­íng dÉn vỊ nhµ.
¤n tËp toµn bé kiÕn thøc trong n¨m häc.

Tài liệu đính kèm:

  • docdai so ky II.doc