Giáo án môn Đại số lớp 7 - Tiết 17: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai

Giáo án môn Đại số lớp 7 - Tiết 17: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai

I. Mục tiu:

1. Kiến thức:

 - Biết được khi niệm số vơ tỉ.

 - Biết được khái niệm căn bậc hai của một số không âm.

2. Kĩ năng:

 - Sử dụng đúng kí hiệu của căn bậc hai.

3. Thái độ:

 - Rn luyện tính cẩn thận, nghim tc trong học tập.

II. Chuẩn bị:

 - GV: Thước thẳng, bảng phụ, êke.

 - HS: Thước thẳng.

III. Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.

IV. Tiến trình:

 

doc 3 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 503Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số lớp 7 - Tiết 17: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 09	 Ngày soạn: 03 – 10 – 2010 
Tiết: 17	 Ngày dạy: 06 – 10 – 2010 
Đ10. SỐ Vễ TỈ. KHÁI NIỆM CĂN BẬC HAI.
I. Mục tiờu:
1. Kiến thức:
	- Biết được khỏi niệm số vụ tỉ.
	- Biết được khỏi niệm căn bậc hai của một số khụng õm.
2. Kĩ năng:
	- Sử dụng đỳng kớ hiệu của căn bậc hai.
3. Thỏi độ:
	- Rốn luyện tớnh cẩn thận, nghiờm tỳc trong học tập.
II. Chuẩn bị:
	- GV: Thước thẳng, bảng phụ, ờke.
	- HS: Thước thẳng.
III. Phương phỏp: Đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhúm.
IV. Tiến trỡnh:
1. Ổn định lớp: (1’)
 Lớp 7A1: 	
 Lớp 7A2: 	
2. Kiểm tra bài cũ: 
	Xen vào lỳc học bài mới.
3. Bài mới:
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA THAÀY
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA TROỉ
GHI BAÛNG
Hoaùt ủoọng 1: Soỏ voõ tổ. (15’)
- GV: Giụựi thieọu baứi toaựn
- GV: Haừy so saựnh dieọn tớch hỡnh vuoõng ABCD vaứ dieọn tớch hỡnh vuoõng AEBF.
Dieọn tớch hỡnh vuoõng AEBF baống bao nhieõu?
SABCD = ?
- GV: Neỏu goùi x laứ caùnh hỡnh vuoõng ABCD thỡ SABCD ủửụùc tớnh theo coõng thửực naứo?
- GV: Tửứ hai ủieàu treõn, ta coự ủaỳng thửực naứo?
- GV: Yeõu caàu HS tỡm moọt soõ maứ bỡnh phửụng leõn thỡ baống 2.
- GV: Giụựi thieọu veà soỏ vaứ giụựi thieọu veà soỏ voõ tổ chớnh laứ soõ thaọp phaõn voõ haùn khoõng tuaàn hoaứn.
 GV giới thiệu taọp hụùp caực soỏ voõ tổ kớ hieọu laứ I.
- HS: ẹoùc ủeà baứi toaựn.
- HS: Traỷ lụứi	
SABCD = 2SAEBF
- HS: SAEBF = 1.1 = 1 (m2)
SABCD = 2.1 = 2 (m2)
SABCD = x2.
- HS: x2 = 2
- HS: Tỡm vaứ traỷ lụứiHS 
- HS: Chuự yự theo doừi.
1. Soỏ voõ tổ: 
Baứi toaựn:
x2 = 2 x = 1,41421356237
Soỏ voõ tổ laứ soỏ vieỏt ủửụùc dửụựi daùng soỏ thaọp phaõn voõ haùn khoõng tuaàn hoaứn.
Taọp hụùp caực soỏ voõ tổ kớ hieọu laứ I.
Hoaùt ủoọng 1: Khaựi nieọm caờn baọc hai. (20’)
- GV: Yeõu caàu HS tớnh 32 vaứ
(–3)2
- GV: Giụựi thieọu veà caờn baọc ba cuỷa 9.
- GV: Ruựt ra ủũnh nghúa caờn baọc hai cuỷa moọt soỏ a khoõng aõm.
	GV giụựi thieọu soỏ caờn baọc hai cuỷa 1 soỏ khoõng aõm.
- GV: Cho HS laứm ? 1
- GV: Cho HS laỏy moọt soỏ vớ duù.
- GV: ẹửa ra chuự yự cho HS.
Khoõng ủửụùc vieỏt 
- GV: Cho HS thaỷo luaọn baứi taọp ?2 trong SGK.
- GV: Coự theồ chửựng minh raống caực soỏ ,  laứ nhửừng soỏ voõ tổ. Vaọy coự bao nhieõu soỏ voõ tổ?
- HS: Tớnh 32 vaứ (–3)2
- HS: Chuự yự theo doừi.
- HS: Chuự yự theo doừi vaứ nhaộc laùi ủũnh nghúa.
- HS: Laứm ?1
- HS: Laỏy theõm moọt soỏ vớ duù.
- HS: Chuự yự
- HS: Thaỷo luaọn.
- HS: Coự voõ soỏ soỏ voõ tổ.
2. Khaựi nieọm caờn baọc hai: 
Ta coự:	 32 = 3.3 = 9
(–3)2 = (–3).( –3) = 9
Ta noựi: 3 vaứ –3 laứ hai caờn baọc 2 cuỷa 9.
ẹũnh nghúa: Caờn baọc hai cuỷa moọt soỏ a khoõng aõm laứ moọt soỏ x sao cho x2 = a.
Chuự yự: Soỏ dửụng a coự ủuựng hai caờn baọc hai laứ vaứ .
?2 Tỡm caực caờn baọc hai cuỷa 16.
Soỏ dửụng 16 coự hai caờn baọc hai laứ vaứ .
Vớ duù:
Soỏ dửụng 4 coự hai caờn baọc hai laứ vaứ .
Soỏ dửụng 2 coự hai caờn baọc hai laứ vaứ .
* Chuự yự
Khoõng ủửụùc vieỏt 
?2: Vieỏt caực caờn baọc hai cuỷa 3, 10, 25.
- Caờn baọc hai cuỷa 3 laứ
- Caờn baọc hai cuỷa 10 laứ
- Caờn baọc hai cuỷa 25 laứ
* Coự voõ soỏ soỏ voõ tổ.
4. Cuỷng Coỏ: (8’)
 	- Yeõu caàu HS hoạt động nhúm baứi 82, 83 SGK trang 41.
5. Hướng dẫn về nhà: (1’)
	- BTVN: 86 SGK trang 41.
	- Tiết học sau mang thước kẻ, compa.
	- Về nhà đọc mục “Cú thể em chưa biết”.
6. Ruựt kinh nghieọm: 

Tài liệu đính kèm:

  • docVan GA Dai so 7tuan 9 tiet 17.doc