Giáo án môn Số học lớp 6 - Tiết 101, 102

Giáo án môn Số học lớp 6 - Tiết 101, 102

A.Mục tiêu:

- Kiến thức: HS hiểu được ý nghĩa và biết cách tìm tỉ số của hai số, tỉ số phần trăm.

- Kĩ năng: Có kĩ năng tìm tỉ số, tỉ số phần trăm.

- Thái độ: Có ý thức áp dụng các kiến thức và kĩ năng nói trên vào việc giải một số bài toán thực tiễn.

B. Chuẩn bị :

- Giáo viên: Bảng phụ.

- Học sinh: Bảng phụ nhóm.

C.Tiến trình lên lớp:

I.ổn định.

II.Kiểm tra:

III .Bài mới:

 

doc 4 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 1172Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Số học lớp 6 - Tiết 101, 102", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n :9/5/2009.
Ngµy gi¶ng: Líp 6a1: 11/5/2009.
 Líp 6a2: 11/5/2009. 
TiÕt101: T×m tØ sè cđa hai sè ( tiÕt 1)
A.Mơc tiªu: 
- KiÕn thøc: HS hiĨu ®­ỵc ý nghÜa vµ biÕt c¸ch t×m tØ sè cđa hai sè, tØ sè phÇn tr¨m.
- KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng t×m tØ sè, tØ sè phÇn tr¨m.
- Th¸i ®é: Cã ý thøc ¸p dơng c¸c kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng nãi trªn vµo viƯc gi¶i mét sè bµi to¸n thùc tiƠn.
B. ChuÈn bÞ :
- Gi¸o viªn: B¶ng phơ.
- Häc sinh: B¶ng phơ nhãm.
C.TiÕn tr×nh lªn líp:
I.ỉn ®Þnh. 
II.KiĨm tra:
III .Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa thÇy vµ trß
Néi dung
VD: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiỊu réng lµ 3m, chiỊu dµi lµ 4m. TÝnh tØ sè gi÷a sè ®o chiỊu réng vµ sè ®o chiỊu dµi cđa h×nh ch÷ nhËt?
- TØ sè gi÷a sè ®o chiỊu réng vµ sè ®o chiỊu dµi cđa h×nh ch÷ nhËt lµ:
 3 : 4 = = 0,75.
- VËy tØ sè gi÷a hai sè a vµ b lµ g× ?
- GV ®­a ®Þnh nghÜa lªn b¶ng phơ.
KH: hoỈc a : b.
- LÊy vÝ dơ vỊ tØ sè ?
- VËy tØ sè vµ ph©n sè kh¸c nhau nh­ thÕ nµo ?
Bµi tËp 1: Trong c¸c c¸ch viÕt sau, c¸ch viÕt nµo lµ ph©n sè ? c¸ch viÕt nµo lµ tØ sè:
-HS:
Ph©n sè: vµ 
TØ sè: C¶ 4 c¸ch
VÝ dơ 2: §o¹n th¼ng AB dµi 20 cm, CD dµi 1 m. T×m tØ sè ®é dµi ®o¹n th¼ng AB vµ ®o¹n th¼ng CD.( §äc SGK vµ gi¶i thÝch c¸ch lµm.)
- Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 2 (Bµi 137 SGK).
- Yªu cÇu HS ho¹t ®éng nhãm bµi 140 SGK.
- Qua bµi tËp nµy cÇn ghi nhí ®iỊu g× ?
VÝ dơ: T×m tØ sè phÇn tr¨m cđa hai sè 78,1 vµ 25.
 = % = 312,4 %
- Muèn t×m tØ sè phÇn tr¨m cđa hai sè a vµ b ta lµm thÕ nµo ?
HS ®äc tỉng qu¸t SGK.
- Yªu cÇu HS lµm ?1.
1. TØ sè cđa hai sè (20 ph)
* §Þnh nghÜa: SGK.
VÝ dơ: 
 ; ; ; .
TØ sè (b ¹ 0) th× a vµ b cã thĨ lµ sè nguyªn, cã thĨ lµ ph©n sè, sè thËp ph©n ...
Sai ë chç kh«ng ®­a cïng vỊ ®¬n vÞ.
Sưa: §ỉi 5 tÊn = 5 000 000 g
khèi l­ỵng chuét chØ b»ng khèi l­ỵng voi.
- Ph¶i ®ỉi vỊ cïng ®¬n vÞ tr­íc khi tÝnh.
2. TØ sè phÇn tr¨m
* Tỉng qu¸t: SGK.
?1. Hai HS lªn ch÷a:
a) % = 6,25%
b) §ỉi t¹ = 0,3 t¹ = 30 kg.
 % = 83 %.
IV. Cđng cè (5 ph)
H: ThÕ nµo lµ tØ sè gi÷a hai sè a vµ b ( Víi b ¹ 0) 
 Nªu quy t¾c t×m tØ sè phÇn tr¨m gi÷a hai sè a vµ b?
- Lµm bµi tËp : Líp 6B cã 40 HS . KÕt qu¶ kh¶o s¸t To¸n ®Çu n¨m cã 14 em d­íi ®iĨm trung b×nh.
a) TÝnh tØ sè phÇn tr¨m kÕt qu¶ kh¶o s¸t To¸n ®Çu n¨m tõ trung b×nh trë lªn.
b) Em cã suy nghÜ g× vỊ kÕt qu¶ trªn.
V. H­íng dÉn häc ë nhµ( 2 ph) 
- Lµm bµi tËp: 138, 139 (58 SGK). Bµi 136, 137 (SBT).
*Rĩt kinh nghiƯm
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngµy so¹n :9/5/2009.
Ngµy gi¶ng: Líp 6a1: 12/5/2009.
 Líp 6a2: 12/5/2009. 
TiÕt102: T×m tØ sè cđa hai sè ( tiÕt 2)
A.Mơc tiªu: 
- KiÕn thøc: HS hiĨu tØ lƯ xÝch.
- KÜ n¨ng: Cã kÜ n¨ng tØ lƯ xÝch.
- Th¸i ®é: ¸p dơng c¸c kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng nãi trªn vµo viƯc gi¶i mét sè bµi to¸n thùc tiƠn.
B. ChuÈn bÞ :
- Gi¸o viªn: B¶ng phơ, b¶n ®å ViƯt Nam.
- Häc sinh: B¶ng phơ nhãm.
C.TiÕn tr×nh lªn líp:
I.ỉn ®Þnh. 
II.KiĨm tra:
III .Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa thÇy vµ trß
Néi dung
- Cho HS quan s¸t mét b¶n ®å ViƯt Nam vµ giíi thiƯu tØ lƯ xÝch cđa b¶n ®å ®ã:
 VD: 
- GV giíi thiƯu kh¸i niƯm tØ lƯ xÝch SGK.
HS ®äc vÝ dơ SGK( Tr.57) vµ gi¶i thÝch.
3. TØ lƯ xÝch( 25 ph)
KH: T tØ lƯ xÝch.
 a: kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iĨm
 trªn b¶n vÏ.
 b: Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iĨm
 t­¬ng øng trªn thùc tÕ.
 T = (a, b cïng ®¬n vÞ ®o)
?2.
1620km = 162000000cm
TØ lƯ xÝch cđa b¶n ®å lµ:
16,2 : 162000000 = 1 : 10000000
IV. Cđng cè- LuyƯn tËp (15 ph)
- Lµm bµi 140 ( Tr.140 SBT)
* Tãm t¾t :
T = 
a = 29 cm
b = ?
LG: §o¹n ®­êng bé tõ Hµ Néi ®Õn Vinh trong thùc tÕ dµi lµ:
 29 : = 29000000cm=290Km
- Lµm bµi 143 ( Tr. 26 SBT)
 nªn a = 2m ;b = 5m ( m ỴZ , m ¹ 0)
V× a . b = 40 , suy ra 2m .5m = 40 Þ m = -2 hoỈc m = 2
VËy a = 4 ; b =10
 a = -4; b = - 10
V. H­íng dÉn häc ë nhµ( 5 ph) 
- Lµm bµi tËp: 141 (58 SGK). Bµi 141, 142 (SBT).
- ChuÈn bÞ m¸y tÝnh bá tĩi.
*Rĩt kinh nghiƯm
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docSo6 t101,102.doc