Giáo án môn Tiếng Anh Lớp 7 - Period 97, Units 16: A1

Giáo án môn Tiếng Anh Lớp 7 - Period 97, Units 16: A1

2/- Pre- reading

a. Pre- teach vocabulary

- a pilot

- a region

- an album

Checking vocabulary

b. set the scene

Where is the bangkok ?

It is a capital of Thai Land

Answer the questions

1. Who is Mr Nghiaõ ?

( Ba's uncle )

2. What is his job ? (pilot )

3. Where does he fly ? ( Bangkok)

3/- While - reading

 

doc 2 trang Người đăng phuongthanh95 Ngày đăng 30/06/2022 Lượt xem 313Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tiếng Anh Lớp 7 - Period 97, Units 16: A1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Date:
Week: 33
Period: 97
Units 16 : A1
Aim : Reading comprehension
Objective :Hoïc sinh coù khaû naêng giôùi thieäu chuû ñeà caùc nöôùc vaø thuû ñoâ caùc nöôùc ôû Ñoâng Nam AÙ luyeän noùi veà caùc ñòa ñieåm döôùi lòch khaùc nhau ôû Ñoâng Nam AÙ 
Skill: speaking; listening
Teaching aids : poster, pictures
TIME
CONTENT
ACTIVITIES
TEACHER
STUDENTS
1/- Warm up
Matching
1. Thailand a. inñoâneâxia
2. Laos b. Campuchia
3. Myanmar c. Thaùi Lan
4. Indonesia d. Myanma
5. cambodia e. Malaysia
6. Malaysia f. Laoø
2/- Pre- reading 
a. Pre- teach vocabulary
- a pilot
- a region
- an album
Checking vocabulary
b. set the scene
Where is the bangkok ? 
It is a capital of Thai Land
Answer the questions 
1. Who is Mr Nghiaõ ? 
( Ba's uncle )
2. What is his job ? (pilot )
3. Where does he fly ? ( Bangkok)
3/- While - reading 
Matching 
a. D
b. F
c. B
d. C
e. A
f. F
4/- Post - reading 
How many countries are there in the south East . Asia ?
5/- Home work
Write these exercise in their notebook
Hangs poster on the board 
Models
picture
Translation 
relia
What and where
Wites on the board
Write on the board
Individually
Listen 
repeat
Individually
Individually
Individually
Oral

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_tieng_anh_lop_7_period_97_units_16_a1.doc