Giáo án ôn hè môn Tiếng Anh Lớp 7

Giáo án ôn hè môn Tiếng Anh Lớp 7

4. Much. Many. A lot of. Lots of:

* Much - many: NhiÒu

- Many ®­îc dïng cho danh tõ ®Õm ®­îc số nhiều

Ex: Many books.

- Much ®­îc dïng cho danh tõ kh«ng ®Õm ®­îc

Ex: Much money.

*A lot of- lots of: NhiÒu

- ®­îc dïng cho danh tõ ®Õm ®­îc vµ kh«ng ®Õm ®­îc

Ex: There are a lot of flowers in the garden.

 His father drinks lots of tea.

- th­êng dïng trong c©u kh¼ng ®Þnh.

 

doc 18 trang Người đăng phuongthanh95 Ngày đăng 19/07/2022 Lượt xem 97Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án ôn hè môn Tiếng Anh Lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UNIT 1 BACK TO SCHOOL
1. KiÕn thøc cÇn nhí:
Chñ ®Ò: 
B¹n bÌ
Chµo hái, giíi thiÖu tªn tuæi vµ ®Þa ®iÓm.
Giao th«ng vµ ph­¬ng tiÖn ®i l¹i.
Ng÷ ph¸p: 
Th× hiÖn t¹i tiÕp diÔn
Tr¹ng tõ chØ thêi gian
2. Ng÷ ph¸p:
2.1. Present progressive tense (HiÖn t¹i tiÕp diÔn)
C¸ch dïng : - Dïng ®Ó diÔn t¶ mét viÖc ®ang diÔn ra lóc nãi. ( th­ßng cã c¸c tõ ®i kÌm : now ( b©y giê); at the moment ( b©y giê)
D¹ng kh¼ng ®Þnh:
I + am + V-ing +...
We/ you/ they/ + are + V-ing + ...
He/ she/ it + is + V-ing + ...
Vd:- I am playing soccer.
 - He is reading. 
b. D¹ng phñ ®Þnh:
I + am + not + V-ing +...
We/ you/ they/ + are + not + V-ing + ...
He/ she/ it + is + not + V-ing + ...
( are not = aren’t ; is not = isn’t)
Vd:- I am not playing soccer.
He is not reading. 
c) Nghi vÊn:
Are + we/ you/ they/ + V-ing + ...?
Is + he/ she/ it + V-ing + ...?
Tr¶ lêi: Yes, S + be .
 No, S + be + not .
Vd:- Is she playing soccer? - No, he isn’t
 - Is he reading? - Yes, he is.
2.2. Too and So:
- Dïng too and so khi ®ång ý víi mét lêi kh¼ng ®Þnh 
- Too and So : còng thÕ , còng vËy
S+ be , too
So + be + S
Ex: He is tired.
 I am, too/So am I. 
Note: Too đứng ở cuối câu, So đứng đầu câu thành phần đảo ngữ.
2.3. Comparative( so s¸nh) 
*The comparison of short adjectives and long adjectives.
a. Comparative form short adjectives :
Form: 
S1 + be + short adj+ er + than +S2.
Lan is taller than Mai.
Ho Chi Minh City is bigger than Hanoi capital.
b. Comparative form long adjectives :
Form: 
S + be + more + long adj + than +S2.
- This building is more beautiful than that one .
*Note: TÝnh tõ bÊt quy t¾c
Good – better- the best
Bad- worse- the worst
Many, much- more- the most
4. Much. Many. A lot of. Lots of:
* Much - many: NhiÒu
- Many ®­îc dïng cho danh tõ ®Õm ®­îc số nhiều
Ex: Many books. 
- Much ®­îc dïng cho danh tõ kh«ng ®Õm ®­îc 
Ex: Much money.
*A lot of- lots of: NhiÒu
- ®­îc dïng cho danh tõ ®Õm ®­îc vµ kh«ng ®Õm ®­îc 
Ex: There are a lot of flowers in the garden.
 His father drinks lots of tea.
- th­êng dïng trong c©u kh¼ng ®Þnh.
5. Exercise:
I. Choose the best answer:
1 ...... English every evening. ( reading/ read/ to read/ reads )
2.They have .... work to do. ( many/ any / a lot of / a lots of)
3.Let’s eat. I’m very ...... (hunger/ hungrier/ hungrily/ hungry )
4.My watch is slow and my sister’s is, ..... . (either/ too/ not / so )
5.This is ...... new classmate. ( we / our / them/ they )
6....... class are you in? ( Where / How many / Why /What )
7.Our house is near the school. We often go to school on. (foot - leg - bike - feet)
II. Present simple or Present progressive tenses
1............... your friends (be)...... students? 
 - Yes, they(be)..........................
2................. the children (play) .........in the park at the moment?
3......you (go)........... to school on Sundays? – Yes, I do.
4.My mother (cook) .....a meal now. She ( cook) .......everyday.
5.What..your mother (do).... at this time? - She (make) ....a dress.
6.............. she often (go)......... to the cinema every weekend?
7. Hurry up! The bus (come) ........... .
III. Complete the sentences, using lots of/ a lot of/ many /or any
Hoa’ school in Hanoi is very big, there are 50 classes. There are (1)______ of classes in Hoa’s new school. It also has (2)______ students (3)____ of students live near their school. So they walk to school every day. (4)______ students live far from school. They don’t have (5)_____ bicycle, so they go to school by bus. There are (6) ____of buses on the way to school. Hoa is new here. She doesn’t have (7) ___ friends. When she is in Hue, she has (8)____ friends.
IV. dïng d¹ng so s¸nh h¬n cña tÝnh tõ
1.Summer/ hot/ Autumn.
...............................................................................................................................
2.Winnter/ cold/ Spring.
...............................................................................................................................
3.These books/ thin/ those books.
..............................................................................................................................
4.Tuan/ fat/ Manh.
...............................................................................................................................
5.Her friends/ good/ his friends.
...............................................................................................................................
**********************
UNIT 1 ( BE.CONTINUED) 
I. Grammar:
1Hỏi đáp về phương tiện đi lại:
How + do/ does + S + Verb?
A: How do you go to school?	
B: - I go to school by bike / on foot.
 - I walk to school
2.hỏi đáp về khoảng cách:
How far + is + from +.+ to ?
 It’s about +...+ meter/ kilometers
 A: How far is it from your house to school? 	
 B: It’s about 3 kilometers.
3. Why .? (Tai sao) Dïng ®Ó hái vÒ lý do cña hµnh ®éng. 
Why + be + sub + complement?
Why + do/ does + sub + verb?
Tr¶ lêi cho c©u hái Why ta dïng:
 Because + Sub + verb
Ex: Why do you go to the post- office?
 Because I want to buy some stamps.
II.Practice:
1. Match the questions with the answers:
A
B
1. What class are you in?
2. What’s your name?
3. How old are you?
4. Where do you live?
5. What’s your family name?
6. Who do you live with?
7. How far is it from your house to your school?
8. How do you go to school?
9. Where are you from?
10. When do you usually go to the movies?
- At weekend
- About 2 kilometers
- By bike
- It’s TRINH
- My parents
- HCM city
- 7 A
- Lan
- On Le Loi Street
- 13
II. Choose the best answer:
1.______ is your family name, Hoa?
a. Who	 b. What c. How	
2._______ do you live? – on Tran Hung Dao street 
a. What b. Where c. How
3._____ far is it from your house to your school? 
 a. How b. What c. Where
4.______ do you go to school? – by bike. 
a. What	 b. where c. How
5._____ is your age? 
a. How	 b. What c. When
6.______ class is she in? 
a. How	 b. Where c. How
7. _____ is speaking? 
a. Who	 b. What c. How
8.______ is the girl talking to Mrs Lien? 
 a. Who	 b. What	 c. How 
III. Write the answers to the questions about yourself
a. What is your name?	
............................................................................................................................................
b. How old are you?	
............................................................................................................................................
c. Where do you live?	
............................................................................................................................................
d. How far is it from your house to school?
............................................................................................................................................
e. How do you go to school?	
............................................................................................................................................
f. Who do you live with?	
............................................................................................................................................
IV. Complete the sentences with prepositions:
1.Viet lives ..... his aunt and uncle .... 83 Hoang Van Thu Street.
2.Her birthday is ....... October, 17th.
3.Our party will be .... ten o’clock to half past eleven ..... the morning ......Sunday.
4.Trung will have party ......... Her birthday ..... Home.
5.I’ll wait ......... You outside the stadium.
*********************************
UNIT 2 PERSONAL INFORMATION
1. KiÕn thøc cÇn nhí:
Chñ ®Ò: 
Giao tiếp bằng điện thoại
Đàm thoại với bạn bè về sinh nhật
Nói về những dự định , kế hoạch cho tương lai.
Ng÷ ph¸p: 
Thì tương lai đơn giản: Will + V 
Cách dùng cấu trúc : let’s + V 
Cách sử dụng some, any, after trong những câu đơn giản.
Cách nói lịch sự : Would you like + to V?
2. Ng÷ ph¸p:
1/. Future tense with Will/ Shall.
*Form : 
Will/ Shall + Verb
a. ThÓ kh¼ng ®Þnh:
 S + Will/ Shall + Verb
b. ThÓ phñ ®Þnh:
 S + Will/ Shall + not +Verb
c. ThÓ nghi vÊn:
Will/ Shall + S +Verb?
Yes, S + will/shall
No, S + Will/ shall + not
*Usage : 
§­îc dïng ®Ó diÔn t¶ c¸c kÕ ho¹ch t­¬ng lai.
Tõ ®i kÌm ë th× nµy : next, tomorrow.
 be + going to...: sÏ, ®Þnh.
Form : 
a. ThÓ kh¼ng ®Þnh:
Eg:
He is going to study English.
 (+)
 S + is/ am/ are + going to +V(inf) 
 b. ThÓ phñ ®Þnh:
Eg:
 - They aren’t going to school this afternoon.
 (- ) 
 S + is/ am/ are + not + going to + V(inf) .
 c. ThÓ nghi vÊn:
Eg:
Are you going to study French next month? Yes, I am.
 ( ? )
(Wh+) Is/ Am/ Are + S + going to + V(inf) ...?
Yes, S + is/am/are.// No, S + is/ am/ are + not. 
*Usage : 
 Be going to +V ( sÏ, ®Þnh) ®­îc dïng ®Ó diÔn t¶:
 - Mét dù ®Þnh trong t­¬ng lai, mét viÖc ®· cã sù s¾p xÕp s½n ( quyÕt ®Þnh tr­íc lóc nãi).
Eg: They are going to build a house next year.
- Tiªn ®o¸n sù kiÖn ( ch¾c ch¾n x¶y ra) trong t­¬ng lai dùa vµo dÊu hiÖu ë hiÖn t¹i.
Eg: Look at black clouds, it’s going to rain.
* Adverbs: tomorrow, tonight, next week...
Note: Víi nh÷ng ®éng tõ chØ sù di chuyÓn nh­ “ go, come, travel, move,” chóng ta cã thÓ ding th× hiÖn t¹i tiÕp diÔn thay cho “ be going to”.
Eg: He is going to the museum this afternoon. 
2. Các đại từ để hỏi với thì tương lai đơn:
When
Where
What time + Will/shall + S + bare- infinitive ?
Who/What
How/ How oldHow long 
Ex: When will she be back?
Where will we meet?
3. Đề nghị ai cùng làm việc gì:
Let’s + bare- infinitive.
Ex: Let’s go to the zoo.
4. Đại từ chỉ định This/ that:
This is + danh từ số ít để chỉ người hay vật ở gần.
This is Phong.
This is our new classmate.
That is + danh từ số ít để chỉ người hay vật ở xa.
That is my book.
Is that Lan ?
Use the correct forms of verbs in the brackets:
1.She ( come ) --------------------------- tomorrow morning.
2.Hoa always ( help ) ---------------------- her parents on their farm in her free time.
3.Our summer vacation usually(start ).. in June and ( last )..for almost three months.
4.What ---------- you usually ( do ) ------------ during summer vacation?
5.They ( talk ) ------------- about Hoa’s work at the moment.
6.He ( not come ) ----------------------- to the party tomorrow night.
7.We ( go ) ------------------ swimming every afternoon.
8.Hoa ( have ) ------------------- breakfast with her uncle now.
9.My father never ( drink ) ----------------- coffee.
10.What are you doing? _ I ( do ) ---------------- my homework.
 * Write in the ... She is a good child	
7. It is a lovely view	
8. They are bright room	
9. The weather is very awful	
10. The boy is very clever
II. Put in the correct preposition.
1. I often go to school ... bus.
2. Their grandparents live.. 34 Hang Ngang Street.
3. Bob and I come ... the same town but my accent is different ... his.
4. present Bob is staying his brother’s family  the city center, very far .his parents.
5. Thanh is a newcomer . class 7B. She sits   my cousin.
6. Is the conference  a weekday?
 - No. it isn’t. It’s  Saturday morning.
 - Oh, no. I can’t go .. the weekend.
III./ Find out one word,which is differently pronounced from the others.
1. A. but 	B. cut 	C. sun 	D. put
2. A. skill 	B. since 	C. fine 	D. dinner
3. A. planet 	B. take 	C. plan 	 D. man
4. A. thing 	B. thought 	C. than 	 D. three
5. A. season 	B. sometimes 	C. sea 	D. stop
IV. Write the questions
a. ..........................................................................? 
My name is Hoa.
b. ...............................................................................? 
She is a doctor.
c. .................................................................................? 
He lives in Hue.
************************************
UNIT 3 BE CONTINUED
1) Superlative: (So sánh nhất) : Là so sánh từ ba người hoặc ba vật trở lên.
a.Short adj: 
S + be + THE+ Adj- Est 
Ex: Ba is the tallest in his class.
Notes: Cách thêm “EST” giống như cách thêm “ER”.
b.Long adj: 
S + be + THE MOST + Adj 
 Ex: Da lat is the most interesting city in Viet Nam.
Irregular Adj: (Tính từ bất quy tắc) : 
Adj / Adv
Comparative
Superlative
Good / well
Better
The best
Bad / badly
Worse
The worst
Many / much
More
The most
Little
Less
The least
Far
Farther / further
The farthest / furthest
Bài tập:
Exercise: Complete the sentences. Use the superlatives:
Nam is the youngest student in his class. (young)
This book is ................of the three. (interesting)
They are................ student in my class. (good)
Winter is.................. in the year. (cold)
These house are.............. in the village. (beautiful)
Exercise: write the comparative and superlative of the adjectives given 
STT
Adjective
Comparatives
Superlatives
Good
Better
the best
Cheap
Big
Expensive
Comfortable
Bad
Hot
Far
Suitable
New
Exercise: Write comparative sentences, using the words given
My house/ small/ her house....................
Lan/ tall/ Hoa.........................
The table / expensive / the chair..................
These boxes/ big / those boxes...................
This dress / expensive / that one..................
******************************
UNIT 3 BE CONTINUED
1. So sánh của danh từ:
* So sánh ít hơn:
+ Danh tờ đếm được số nhiều:
*- fewer	
Fewer + Ns + than
Ex: She has fewer friends than me.
+ Danh tờ không đếm được :
* less : ít hơn
Less + N + than
* more: nhiều hơn
More + N / Ns + than
I have more friends than her.
II/ The simple present tense:
Use: - Dùng để diễn tả các hoạt động xảy ra thường ngày.
 - Dùng để diễn tả một thói quen.
à Trong câu thường có các trạng từ như: Every , always, usually, often, sometimes, never. 
Form:
1.Động từ tobe: am
 Be is
 are
2.Động từ thường: 
S + V/ V-s,es
Notes: Nếu chủ từ là ngôi thứ ba số ít (He, She, It, Lan, danh từ số ít (book) thì ta:
+ Thêm “S” vào sau động từ thường. 
+ Thêm “es” nếu động từ tận cùng là “O, CH, SH, SS”. 
+ Nếu động từ tận cùng “Y” đứng trước là một phụ âm, ta đổi “Y” thành “i”rồi mới thêm “es”. Ex: study à studies
Ex: - I go to school every day.
Mai goes to school every day.
They often play soccer after school.
He often plays soccer after school.
S + do / does + not + V
a.Negative: 
 + do not = don’t
 + does not = doesn’t
Ex: I don’t go to school by bus every afternoon. 
 She doesn’t like playing volleyball.
Do / Does + S + V ?
b) Interrogative:
 + Yes, + S + do / does.
 + No, + s + don’t / doesn’t.
Exercise: Supply the correct form of the adjs or advs in brackets.
Nam is (old) ..than Ba.
This house is (big) . than mine.
He is (intelligent) . than us.
She is the (tall)  in her group.
This shirt is (expensive) of all.
Loan studies Math (well) . than you.
He has (many) . books than me.
She is the (beautiful) . in her class.
His house is (far)  than mine.
Nam is the (fat) .. in his group.
Exercise: Complete the passage. Use the words in the box
House	garden	living	clean	flowers
Bedroom	kitchen	quiet	village	neighbors
I live in a small village not far from Ha Noi. My (a) ___ is not very big but it is quite (b) ___it is an old farmhouse. There is a large (c) ___ with a lot of beautiful plants and colorful (d) ___ . there are six rooms in the house – a (e)  room, there bedrooms, a (f) ____, and a bathroom. There is a wonderful view from my (g) ____ . I really like the house and the village is nice, too. It is very (h) ____ and my (i) ___ are very friendly.
***********************************
UNIT 4 AT SCHOOL
I. Kiến thức: 
Lịch trinh làm việc 
Hoạt động của học sinh trong trường
II. Ngôn ngữ:
Thì hiện tại đơn giản- tiếp diễn.
Câu hỏi và trả lời về thời gian.
III. Nội dung cụ thể:
1. Cách nói giờ: 
Ta thường dùng câu hỏi:
What is the time ?/ What time is it?
a. Giờ đúng:
It’ so’clock.
b. Giờ lẻ:
- Giờ lẻ hơn:
It’s + Sp + past + SG
- Giờ lẻ kém:
It’s + Sp + to + SG
- Giờ lẻ hơn 15’:
It’s + aquarter + past + SG
- Giờ lẻ kém 15’
It’s + aquarter + to + SG
- Giờ lẻ 30’
It’s + half past + SG
2. Câu hỏi với what time..? and when?:
What time + do / does + S + bare- infininitive.?
When + do/does + S + bare infininitive.?
Lưu ý : Bare-infininitive là từ nguyên mẫu không có to đi kèm.
Trả lời cho câu hỏi trên ta dùng các giới từ chỉ thời gian:
At + (thời gian cụ thể)
On + (ngày)
Exercise: Look at the time, then write the answer to this question: 
 What time is it?
a. 6:20 ---------------------------------- b.11:15 ---------------------------------------------
c.3:45 ------------------------------------ d.7:30 ----------------------------------------------
e.10:55 --------------------------------- f.9:25 -----------------------------------------------
g.3:35 ------------------------------------ h.4:30 ---------------------------------------------- 
Exercise:Look at Hoa’s timetables, the answer the questions below:
HOA S TIMETABLE.
Time
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
7.00 – 7.45
English
Physics
English
Geography
Literature
7.50 – 8.35
English
Literature
Biology
History
Math
8.40 – 9.00
 Break time (recess)
9.05 – 9.50
Math
Biology
PhysicalEducation
Art
Math
9.55– 10.35
Geography
History
Literature
Physics
Music
1.When does Hoa have English?
-> ___________________________________________________________
2.What does she have on Thursday?
-> ___________________________________________________________
3. What is she studying at 10 o’clock on Tuesday?
-> ___________________________________________________________
4. What time does her class start and finish?
-> ___________________________________________________________
5. How long does she have a recess?
-> ___________________________________________________________
6. How many days a week does she go to school?
-> ___________________________________________________________
*********************
UNIT 4 BE CONTINUED
* Hoûi ñaùp veà lòch hoïc moät moân trong tuaàn:
A: When do you have English?	
B: I have it on Wednesday and Thursday.
* Hoûi ñaùp veà lòch hoïc caùc moân trong 1 ngaøy:
A: What classes do you have on Wednesday?	
B: I have Math, Geography and Physics.
* Hoûi ñaùp veà giôø hoïc moät moân trong ngaøy:
A: What time do you have your Math classes?	
 B: I have my Math classes at 8:40
*Hoûi ñaùp veà vò trí caùc loaïi saùch trong thö vieän:
A: Where can I find the math books, please?	
B: They are on the shelves on the left.
*Hoûi ñaùp veà giôø ñoùng / môû cöûa cuûa thö vieän:
A: What time does the library open / close?	
B: It opens at 7:00 and closes at 4:43
BÀI TẬP:
* Use the correct form of the verbs in brackets to complete the passage
There (be) __ a library in our school. Mr. Tu (be) __ our librarian. He (open) __ the library at 7:00 and (close) ___ it at 11:00. Students often (come) ___ to the library (read) ___ books. He (be) ____ in the library at the moment. Some students (borrow) ____ some books. Others (sit) ____ at the table in the middle of the room and (read) ____ the books they want. The library (be) __ very helpful in (develop) __ the children’s love for books and their habit of (read) ____
* Read the following passage then write the answers the questions
This is the library in Nam’s School. It is not very large, but it is very nice. In the library, there are a lot of books, novels, readers, magazines, newspapers and pictures. There is also a study area. The library opens at seven o’clock in the morning and closes at 4: 30 in the afternoon, Nam often goes there. He likes reading books in the library.
a. Is the library in Nam’s school large?
b. Why does Nam often go there?
c. What time does it open?
d. What time does it close?
e. What does Nam do in the library?
* Write sentences, using the cues given in the present continuous tense. 
1. Lan / play/ piano/ at the moment 	
2. The boys/ study/ math/ now. 	
3. The girls/ learn/ how/ make/ cakes.	
4. They/ have/ breakfast/ school canteen.	
* Choose the best answer:
 My brother and I .. TV every evening. ( watch- watches - is watching - watchs )
 How ..... Quang son to Phan Rang. ( far - often – long – old)
 .. are you late for class? - Because I miss the bus.( Where -How -many - Why -What )
 Mr. Ba.. to work everyday. (travels - travel - is traveling - will travel)
 You can come here..... . (on a bus – by bus – with bus - in a bus)
*******************************
UNIT 5 WORK AND PLAY
Chủ đề : 
Hoạt động trong lớp.
Hoạt động của học sinh trong nhà treường
Ngữ pháp:
Ôn lại thì tiếp diễn
Sở thích của học sinh
Cách sử dụng trạng từ tàn suất.
GRAMMAR:
1. Trạng từ tần suất:
- Dùng để mô tả mức độ thường xuyên của hành động .
- Các trạng từ này thường dùng để trả lời cho câu hỏi “ How often..?”
Always:
Usually:
Often:
Sometimes:
Seldom:
Rarely:
Never:
Ngoài các trạng từ tần suất ra còn có các cụm trạng ngữ chỉ tần suất : 
Evryday/ once a week
Vị trí cña tr¹ng tõ chØ tÇn suÊt: 
- Tr¹ng tõ chØ tÇn xuÊt ®øng sau ®éng tõ th­êng vµ ®øng tr­íc ®éng tõ TOBE
Ex: - He always goes to school late.
 - He is always late for school.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_on_he_mon_tieng_anh_lop_7.doc