Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 70: Phân số bằng nhau - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Tý

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 70: Phân số bằng nhau - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Tý

 I. Mục Tiêu

 1. Kiến thức :

 - HS nhận biết được thế nào là hai phân số bằng nhau.

 2.Kĩ năng :

 - Nhận dạng được các phân số bằng nhau, và không bằng nhau.

 3. Thái độ :

 - Nhanh nhẹn, cẩn thận.

II. Chuẩn Bị:

- GV: SGK,Ví dụ.

- HS : Đồ dùng học tập.

III. Phương Pháp:

 - Gợi nhớ, đàm thoại, đặt và giải quyết vấn đề.

IV. Tiến Trình:

1. Ổn định lớp: (1) 6A3 :

 2. Kiểm tra bài cũ: (7)

 - Học sinh nêu TQ thế nào là 1 phân số , cho ví dụ

 - Có 2 cái bánh bằng nhau, một cái chia làm 3 phần, lấy một phần, một cái chia làm 6 phần lấy 2 phần, Hỏi 2 phần lấy ra có bằng nhau không?

 3. Nội dung bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng danhnam72p Lượt xem 333Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 70: Phân số bằng nhau - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Tý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đ2. PHAÂN SOÁ BAẩNG NHAU
Ngaứy Soaùn: 27/01/2013
Ngaứy daùy : 29/01/2013 
Tuaàn: 22
Tieỏt: 70
 I. Muùc Tieõu 
 1. Kieỏn thửực : 	
	- HS nhaọn bieỏt ủửụùc theỏ naứo laứ hai phaõn soỏ baống nhau.
	2.Kú naờng : 
	- Nhaọn daùng ủửụùc caực phaõn soỏ baống nhau, vaứ khoõng baống nhau.
 3. Thaựi ủoọ : 	
	- Nhanh nheùn, caồn thaọn.	
II. Chuaồn Bũ:
- GV: SGK,Vớ duù.
- HS : ẹoà duứng hoùc taọp.
III. Phửụng Phaựp: 
	- Gụùi nhụự, ủaứm thoaùi, ủaởt vaứ giaỷi quyeỏt vaỏn ủeà.
IV. Tieỏn Trỡnh:
1. OÅn ủũnh lụựp: (1’) 6A3 : 	
	2. Kieồm tra baứi cuừ: (7’) 
 	- Hoùc sinh neõu TQ theỏ naứo laứ 1 phaõn soỏ , cho vớ duù
	- Coự 2 caựi baựnh baống nhau, moọt caựi chia laứm 3 phaàn, laỏy moọt phaàn, moọt caựi chia laứm 6 phaàn laỏy 2 phaàn, Hoỷi 2 phaàn laỏy ra coự baống nhau khoõng?
	3. Noọi dung baứi mụựi:
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAỉ HOẽC SINH 
GHI BAÛNG
Hoaùt ủoọng 1 : (10’) 
 Hai phaõn soỏ vaứbaống nhau vỡ sao ???
 Haừy kieồm tra vaứ so saựnh 1.6 vaứ 2.3
 Cho hoùc sinh ủoùc ủũnh nghúa vaứ laứm ?1
 Chuựng bieồu dieón soỏ baựnh baống nhau
 1.6 = 2.3
 HS ủoùc ủũnh nghúa, HS thaỷo luaọn theo nhoựm vaứ goùi ủaùi dieọn tửứng nhoựm traỷ lụứi 
1- ẹũnh Nghúa:
 VD:
 = 
Coự: 1.6 = 2.3
 * ẹũnh Nghúa:
Hai phaõn soỏ vaứ goùi laứ baống nhau neỏu a.c = b.d
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAỉ HOẽC SINH
GHI BAÛNG
Hoaùt ủoọng 1 : (15’) 
Giaựo vieõn giụựi thieọu vớ duù sau ủoự cho hoùc sinh laứm ?1 vaứ ?2
HS theo doừi vớ duù
2. Caực vớ duù:
= vỡ (-3).(-10)= 5.6
 vỡ: (-3).7 5.5
?1
baống nhau
khoõng baống 
baống nhau
khoõng baống
?2:
Coự theồ khaỳng ủũnh ngay ủửụùc vỡ daỏu cuỷa 2 phaõn soỏ khaực nhau, neõn khoõng baống nhau
 4. Cuỷng Coỏ : (10’) 
 	- Giaựo vieõn cuứng hoùc sinh laứm baứi taọp 9/9
 5. Hửụựng Daón Vaứ Daởn Doứ Veà Nhaứ: (2’) 
 	- Veà nhaứ hoùc baứi theo saựch vaứ vụỷ ghi, laứm caực baứi taọp 6,7,8,9
 6. Ruựt Kinh Nghieọm : 	

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_so_hoc_lop_6_tiet_70_phan_so_bang_nhau_nam_hoc_2012.doc