Giáo án Tin học 7 Tiết 52: Học toán với Toolkit Math (tt)

Giáo án Tin học 7 Tiết 52: Học toán với Toolkit Math (tt)

Tiết 52: HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH (tt)

I. Mục đích, yêu cầu:

- Giúp Hs nắm được sự thuận lợi của việc sử dụng cửa sổ dòng lệnh, nắm được lệnh xoá thông tin trên cửa sổ vẽ đồ thị, các lệnh đặt nét vẽ và màu sắc trên cửa sổ vẽ đồ thị.

- Hs có thể sử dụng những kiến thức đã học để sử dụng phần mềm Toolkit Math giải quyết một số bài toán.

 II. Chuẩn bị:

 1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Giáo án, giáo án điện tử.

 - Sách giáo khoa, máy tính.

 2. Chuẩn bị của học sinh:

 - Học bài cũ, sách giáo khoa.

 - Đọc trước bài mới.

 

doc 3 trang Người đăng vultt Lượt xem 1012Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 7 Tiết 52: Học toán với Toolkit Math (tt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 26	Ngaøy soaïn: 21/03/2009
Tieát:52	Ngaøy daïy: 24/03/2009
Tiết 52: HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH (tt)
I. Mục đích, yêu cầu:
- Giúp Hs nắm được sự thuận lợi của việc sử dụng cửa sổ dòng lệnh, nắm được lệnh xoá thông tin trên cửa sổ vẽ đồ thị, các lệnh đặt nét vẽ và màu sắc trên cửa sổ vẽ đồ thị.
- Hs có thể sử dụng những kiến thức đã học để sử dụng phần mềm Toolkit Math giải quyết một số bài toán.
 II. Chuaån bò:
 1. Chuaån bò cuûa giaùo vieân:
- Giaùo aùn, giaùo aùn ñieän töû.
	- Saùch giaùo khoa, maùy tính.
 2. Chuaån bò cuûa hoïc sinh:
 	- Hoïc baøi cuõ, saùch giaùo khoa.
 	- Ñoïc tröôùc baøi môùi.
III. Tieán trình leân lôùp:
1. OÅn ñònh lôùp: 
2. Kieåm tra baøi cuõ: Sử dụng phần mềm Toolkit Math để:
Câu 1: Tính giá trị các biểu thức sau:
a, 5,3 . 4 + 2/7
b, (8/7 + 4/5) – (2/3 + 3/4)
Câu 2: Vẽ đồ thị các hàm số:
a, P(x) = 5x – 3 
b, G(x) = 6x + 4
3. Daïy baøi môùi:
GV giới thiệu bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Hoạt động 1: Các chức năng khác
? Em thấy cửa sổ dòng lệnh của phần mềm có đặc điểm gì
Hs: Cửa sổ dòng lệnh của phần mềm chỉ có một dòng là nơi gõ và thực hiện các lệnh.
Gv: Tuy chỉ có một dòng nhưng việc thực hiện các lệnh được tiến hành rất dễ dàng.
Hs lắng nghe Gv giới thiệu các chức năng
? Theo em, khi sử dụng cửa sổ dòng lệnh vì sao ta lại thấy dễ dàng hơn
Hs: Trả lời
Gv thực hiện trên máy để Hs thấy được sự thuận tiện của việc sử dụng cửa sổ dòng lệnh.
Hs quan sát Gv thao tác trên máy
Gv tóm ý cho Hs ghi bài
Hs ghi bài
? Để xoá toàn bộ thông tin hiện đang có trên cửa sổ đồ thị ta dùng lệnh gì
Hs: Ta dùng lệnh Clear
Gv giới thiệu lệnh Clear, đồng thời thực hiện những thao tác trên máy cho Hs quan sát
Hs quan sát
Gv giới thiệu lệnh Penwidth, Pencolor đồng thời thực hiện những thao tác trên máy cho Hs quan sát
Hs quan sát Gv thao tác trên máy
Gv lưu ý các màu sắc quy định sử dụng các từ tiếng Anh
Gv yêu cầu Hs về tham khảo bảng quy định màu sắc trong SGH/118
Gv cho Hs ghi bài
Hs ghi bài
Hoạt động 2: Thực hành
Gv yêu cầu Hs đọc câu a (SGK/118)
Hs đọc bài
? Muốn tính giái trị biểu thức ta dùng lệnh gì
Hs: Lệnh Simplify
? Em hãy sử dụng lệnh để tính biểu thức thứ nhất trong câu a
Hs: Lên gõ vào cửa sổ dòng lệnh:
Simplify 0.24*(-15)/4
Gv gọi Hs khác nhận xét
Hs nhận xét
? Em hãy sử dụng lệnh để tính biểu thức thứ 2 trong câu a
Hs: Lên gõ vào cửa sổ dòng lệnh:
Simplify 5/9/(1/11 – 5/22)
 + (5/9/(1/15 – 2/3) 
Gv gọi Hs khác nhận xét
Hs nhận xét
Gv yêu cầu Hs đọc câu b (SGK/118)
Hs đọc bài
? Muốn vẽ đồ thị đơn giản ta dùng lệnh nào
Hs: Lệnh Plot
? Em hãy sử dụng lệnh trên để vẽ đồ thị 
Y = 4x + 1
Hs: Gõ lệnh Plot y = 4*x + 1 vào cửa sổ dòng lệnh
? Em hãy sử dụng lệnh trên để vẽ đồ thị 
Y = 3/x
Hs: Gõ lệnh Plot y = 3/x vào cửa sổ dòng lệnh
Gv gọi Hs khác nhận xét
Hs nhận xét
Gv yêu cầu Hs tiếp tục hoàn tất 2 đồ thị còn lại
Hs thực hiện
? Muốn định nghĩa đa thức ta dùng lệnh nào
Hs: Make 
? Em hãy dùng lệnh trên để định nghĩa cho 2 đa thức P(x) và Q(x)
Hs: 
Make P(x) x^2*y – 2*x*y^2 + 5*x*y + 3
Make Q(x) 3*x*y^2 + 5*x^2*y – 7*x*y + 2
? Muốn thực hiện tính toán với đa thức ta dùng lệnh nào
Hs: Expand
? Em hãy thực hiện tính tổng hai đa thức 
P(x) + Q(x)
Hs: Expand P(x) + Q(x)
6. Các chức năng khác:
a, Làm việc trên cửa sổ dòng lệnh:
- Có thể di chuyển con trỏ soạn thảo để sửa lỗi.
- Nếu gõ lệnh đúng thì sẽ được thực hiện và kq sẽ hiện lên. Ngược lại nếu gõ lệnh sai thì phần mềm sẽ hiện thông báo à khắc phục được lỗi
- Sử dụng các phím điều khiển lên, xuống để quay lại các lệnh đã nhập trước đó, ta chỉ việc chỉnh sửa lại để thực hiện như lệnh mới à không phải gõ nhiều lần các lệnh cần nhập
b, Lệnh xoá thông tin trên cửa sổ vẽ đồ thị:
Thực hiện lệnh : Clear
c, Các lệnh đặt nét vẽ và màu sắc trên cửa sổ vẽ đồ thị:
- Đặt nét vẽ đồ thị: Penwidth
Ví dụ: Penwidth 3
- Đặt màu thể hiện đồ thị: Pencolor
Ví dụ: Pencolor blue
7. Thực hành:
a, Tính giá trị các biểu thức:
Simplify 0.24*(-15)/4
Kết quả: 
Simplify 5/9/(1/11 – 5/22) + 5/9/(1/15 – 2/3) 
Kết quả: 
b, Vẽ đồ thị các hàm số:
Y = 4x + 1
Plot y = 4*x + 1 
Y = 3/x
Plot y = 3/x 
Y = 3 – 5x 
Plot y = 3 – 5*x 
Y = 3x
Plot y = 3*x
c, Tính tổng 2 đa thức P(x) + Q(x)
* Định nghĩa 2 đa thức:
Make P(x) x^2*y – 2*x*y^2 + 5*x*y + 3
Make Q(x) 3*x*y^2 + 5*x^2*y – 7*x*y + 2
* Tính tổng hai đa thức:
Expand P(x) + Q(x)
Kết quả:
4. Củng cố:
5. Dặn dò: 
- Về nhà học bài.
- Xem trước bài mới.	

Tài liệu đính kèm:

  • docToolkitMath_t4.doc