Kế hoạch giáo dục của giáo viên môn Toán Lớp 7 - Sách Kết nối tri thức - Năm học 2022-2023 - Võ Thanh Việt

Kế hoạch giáo dục của giáo viên môn Toán Lớp 7 - Sách Kết nối tri thức - Năm học 2022-2023 - Võ Thanh Việt

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ

Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ (mục 1) Thước thẳng Lớp

học 1 CHƯƠNG III. GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bài 8: Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc. (Mục 1) Thước thẳng Lớp

học

Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ (mục 2) Thước thẳng Lớp

học 2 Bài 8: Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc. (Mục 2) Thước thẳng Lớp

học

Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ (Mục 1) Thước thẳng Lớp

học 3 Bài 9: Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết (Mục 1) Thước thẳng Lớp

học

Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ (Mục 2) Thước thẳng Lớp

học 4 Bài 9: Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết (Mục 2) Thước thẳng Lớp

học

Luyện tập chung Thước thẳng Lớp

học 5 Luyện tập chung Thước thẳng Lớp

học

Luyện tập chung Thước thẳng Lớp

học 6 Luyện tập chung Thước thẳng Lớp

học

 

docx 11 trang Người đăng Thái Bảo Ngày đăng 21/06/2023 Lượt xem 39Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giáo dục của giáo viên môn Toán Lớp 7 - Sách Kết nối tri thức - Năm học 2022-2023 - Võ Thanh Việt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG: TH&THCS BA NAM
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Họ và tên giáo viên: Võ Thanh Việt
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
MÔN: TOÁN - LỚP 7 (KNTT&CS)
(Năm học 2022- 2023) 
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
Học kì I (18 tuần ´ 4 tiết = 72 tiết)
Học kì II (17 tuần ´ 4 tiết = 68 tiết)
HỌC KÌ I
Tuần
Tiết
Đại số
Tiết
Hình học
Bài học
TBDH
Địa điểm
TBDH
Địa điểm
1
1
CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ
Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ (mục 1)
Thước thẳng
Lớp 
học
1
CHƯƠNG III. GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
Bài 8: Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc. (Mục 1)
Thước thẳng 
Lớp 
học
2
Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ (mục 2)
Thước thẳng
Lớp 
học
2
Bài 8: Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc. (Mục 2)
 Thước thẳng
Lớp 
học
2
3
Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ (Mục 1)
Thước thẳng
Lớp 
học
3
Bài 9: Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết (Mục 1)
Thước thẳng 
Lớp 
học
4
Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ (Mục 2)
Thước thẳng
Lớp 
học
4
Bài 9: Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết (Mục 2)
Thước thẳng 
Lớp 
học
3
5
Luyện tập chung
Thước thẳng
Lớp 
học
5
Luyện tập chung
Thước thẳng 
Lớp 
học
6
Luyện tập chung
Thước thẳng
Lớp 
học
6
Luyện tập chung
Thước thẳng 
Lớp 
học
4
7
Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ (Mục 1)
Thước thẳng
Lớp 
học
7
Bài 10: Tiên đề Euclid. Tính chất hai đường thẳng song song (Mục 1)
Thước thẳng 
Lớp 
học
8
Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ (Mục 2)
Thước thẳng
Lớp 
học
8
Bài 10: Tiên đề Euclid. Tính chất hai đường thẳng song song (Mục 2)
 Thước thẳng
Lớp 
học
5
9
Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ (Mục 3)
Thước thẳng
Lớp 
học
9
Bài 11: Định lí và chứng minh định lí
 Thước thẳng
Lớp 
học
10
Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế. (Mục 1)
Thước thẳng
Lớp 
học
10
Luyện tập chung
 Thước thẳng
Lớp 
học
6
11
Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế. (Mục 2)
Thước thẳng
Lớp 
học
11
Bài tập cuối chương III
Thước thẳng 
Lớp 
học
12
Luyện tập chung
Thước thẳng
Lớp 
học
12
CHƯƠNG IV.TAM GIÁC BẰNG NHAU
Bài 12: Tổng các góc trong một tam giác
Thước thẳng 
Lớp 
học
7
13
Luyện tập chung
Thước thẳng
Lớp 
học
13
Bài 13: Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác. (Mục 1)
Thước thẳng 
Lớp 
học
14
Bài tập cuối chương I
Thước thẳng
Lớp 
học
14
Bài 13: Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác. (Mục 2)
 Thước thẳng
Lớp 
học
8
15
CHƯƠNG II. SỐ THỰC
Bài 5: Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn (số thập phân vô hạn tuần hoàn)
Máy tính
Lớp 
học
15
Luyện tập chung
 Thước thẳng
Lớp 
học
16
Bài 5: Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn (Làm tròn số thập phân căn cứ vào độ chính xác cho trước)
Máy tính
Lớp 
học
16
Bài 14: Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác. (Mục 1)
 Thước thẳng
Lớp 
học
9
17
Bài 6: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học (Mục 1)
Máy tính
Lớp 
học
17
Bài 14: Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác. (Mục 2)
 Thước thẳng
Lớp 
học
18
Ôn tập giữa học kì I
Thước thẳng
Lớp 
học
18
Ôn tập giữa học kì I
 Thước thẳng
Lớp 
học
10
19
Ôn tập giữa học kì I
Thước thẳng
Lớp 
học
19
Ôn tập giữa học kì I
 Thước thẳng
Lớp 
học
20
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Bài kiểm tra
Lớp 
học
20
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
 Bài KT
Lớp 
học
11
21
Bài 6: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học (Mục 2.3)
Máy tính
Lớp 
học
21
Luyện tập chung
 Thước thẳng
Lớp 
học
22
Bài 7: Tập hợp các số thực (Mục 1)
Thước thẳng
Lớp 
học
22
Bài 15: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (Mục 1)
 Thước thẳng
Lớp 
học
12
23
Bài 7: Tập hợp các số thực (Mục 2)
Thước thẳng
Lớp 
học
23
Bài 15: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (Mục 2)
 Thước thẳng
Lớp 
học
24
Bài 7: Tập hợp các số thực (Mục 3)
Thước thẳng
Lớp 
học
24
Bài 16: Tam giác cân. Đường trung trực của một đoạn thẳng. (Mục 1)
 Thước thẳng
Lớp 
học
13
25
Luyện tập chung
Thước thẳng
Lớp 
học
26
Luyện tập chung
Thước thẳng
Lớp 
học
27
Bài tập cuối chương II
Thước thẳng
Lớp 
học
25
Bài 16: Tam giác cân. Đường trung trực của một đoạn thẳng. (Mục 2)
Thước thẳng 
Lớp 
học
14
28
CHƯƠNG V THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU
Bài 17: Thu thập và phân loại dữ liệu
Thước thẳng
Lớp 
học
29
Bài 17: Thu thập và phân loại dữ liệu
Thước thẳng
Lớp 
học
30
Bài 18: Biểu đồ hình quạt tròn
Thước thẳng
Lớp 
học
26
Luyện tập chung
 Thước thẳng
Lớp 
học
15
31
Bài 18: Biểu đồ hình quạt tròn
Thước thẳng
Lớp 
học
32
Bài 19: Biểu đồ đoạn thẳng
Thước thẳng
Lớp 
học
27
Luyện tập chung
 Thước thẳng
Lớp 
học
33
Bài 19: Biểu đồ đoạn thẳng
Thước thẳng
Lớp 
học
16
34
Luyện tập chung
Thước thẳng
Lớp 
học
28
Bài tập cuối chương III
 Thước thẳng
Lớp 
học
35
Bài tập cuối chương V
Thước thẳng
Lớp 
học
36
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 
TRẢI NGHIỆM
HĐTN: vẽ hình bằng phần mềm GeoGebra
Máy vi tính
Phòng 
vi tính
37
HĐTN: Dân số và cơ cấu dân số VN
Máy tính
Lớp 
học
17
38,
39
Ôn tập học kì I (phần đại số)
Thước thẳng
Lớp 
học
40
Ôn tập học kì I (phần Thống kê và xác suất)
Thước thẳng
Lớp 
học
29,
30
Ôn tập học kì I (phần hình học)
Thước thẳng 
Lớp 
học
18
41
KIỂM TRA HỌC KÌ I
Bài KT
Lớp 
học
31
KIỂM TRA HỌC KÌ I
Bài KT 
Lớp 
học
HỌC KỲ II
Tuần
Tiết
Đại số
Tiết
Hình học
Bài học
TBDH
Địa
điểm
Bài học
TBDH
Địa
điểm
19
42
CHƯƠNG VI. TỈ LỆ THỨC VÀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ
Bài 20: Tỉ lệ thức (Mục 1)
Thước thẳng
Lớp học
32
CHƯƠNG IX.QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG MỘT TAM GIÁC
Bài 31: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác. 
(Mục 1)
Thước thẳng
Lớp học
43
Bài 20: Tỉ lệ thức (Mục 2)
Thước thẳng
Lớp học
33
Bài 31: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác. 
(Mục 2)
Thước thẳng
Lớp học
20
44
Bài 21: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Thước thẳng
Lớp học
34
Bài 32. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên
Thước thẳng
Lớp học
45
Luyện tập chung
Thước thẳng
Lớp học
35
Bài 33. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác.
Thước thẳng
Lớp học
21
46
Luyện tập chung
Thước thẳng
Lớp học
36
Luyện tập chung
Thước thẳng
Lớp học
47
Bài 22: Đại lượng tỉ lệ thuận (Mục 1)
Thước thẳng
Lớp học
37
Luyện tập chung
Thước thẳng
Lớp học
22
48
Bài 22: Đại lượng tỉ lệ thuận (Mục 2)
Thước thẳng
Lớp học
38
Bài 34. Sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác của tam giác (Mục 1)
Thước thẳng
Lớp học
49
Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch (Mục 1)
Thước thẳng
Lớp học
39
Bài 34. Sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác của tam giác (Mục 2)
Thước thẳng
Lớp học
23
50
Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch (Mục 2)
Thước thẳng
Lớp học
40
Bài 35. Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao của tam giác (Mục 1)
Thước thẳng
Lớp học
51
Luyện tập chung
Thước thẳng
Lớp học
41
Bài 35. Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao của tam giác (Mục 2)
Thước thẳng
Lớp học
24
52
Luyện tập chung
Thước thẳng
Lớp học
42
Luyện tập chung
Thước thẳng
Lớp học
53
Bài tập cuối chương VI
Thước thẳng
Lớp học
43
Luyện tập chung
Thước thẳng
Lớp học
25
54
CHƯƠNG VII. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ VÀ ĐA THỨC MỘT BIẾN
Bài 24: Biểu thức đại số
Thước thẳng
Lớp học
44
Bài tập cuối chương IX
Thước thẳng
Lớp học
55
Bài 25: Đa thức một biến (Mục 1.2)
Thước thẳng
Lớp học
45
CHƯƠNG X. MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN
Bài 36. Hình hộp chữ nhật và hình lập phương (Mục 1)
ĐDHT
Lớp học
26
56
Bài 25: Đa thức một biến (Mục 3.4)
Thước thẳng
Lớp học
46
Bài 36. Hình hộp chữ nhật và hình lập phương (Mục 2a Sxq của HHCN, HLP)
ĐDHT
Lớp học
57
Bài 25: Đa thức một biến (Mục 5.6)
Thước thẳng
Lớp học
47
Bài 36. Hình hộp chữ nhật và hình lập phương (Mục 2b V của HHCN, HLP)
ĐDHT
Lớp học
27
58
Bài 26: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến (Mục 1)
Thước thẳng
Lớp học
48
Luyện tập 
Thước thẳng
Lớp học
59
Bài 26: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến (Mục 2)
Thước thẳng
Lớp học
49
Bài 37. Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác
ĐDHT
Lớp học
28
60
Ôn tập giữa học kì II
Thước thẳng
Lớp học
50
Ôn tập giữa học kì II
Thước thẳng
Lớp học
61
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Bài KT
Lớp học
51
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Bài KT
Lớp học
29
62
Luyện tập chung
Thước thẳng
Lớp học
63
Luyện tập chung
Thước thẳng
Lớp học
64
Bài 27: Phép nhân đa thức một biến (Mục 1)
Thước thẳng
Lớp học
65
Bài 27: Phép nhân đa thức một biến (Mục 2)
Thước thẳng
Lớp học
30
66
Bài 28: Phép chia đa thức một biến (Mục 1)
Thước thẳng
Lớp học
67
Bài 28: Phép chia đa thức một biến (Mục 2)
Thước thẳng
Lớp học
68
Bài 28: Phép chia đa thức một biến (Mục 3)
Thước thẳng
Lớp học
52
Bài 37. Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác (Mục 1)
ĐDHT
Lớp học
31
69
Luyện tập chung
Thước thẳng
Lớp học
70
Luyện tập chung
Thước thẳng
Lớp học
71
Bài tập cuối chương VII
Thước thẳng
Lớp học
53
Bài 37. Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác (Mục 2)
ĐDHT
Lớp học
32
72
CHƯƠNG VIII. LÀM QUEN VỚI BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT BIẾN CỐ
Bài 29: Làm quen với biến cố (tìm hiểu về biến cố)
ĐDHT
Lớp học
73
Bài 29: Làm quen với biến cố (Ví dụ về cách xác định biến cố ngẫu nhiên, chắc chắn, không thể)
ĐDHT
Lớp học
74
Bài 30: Làm quen với xác suất của biến cố (Mục 1)
ĐDHT
Lớp học
54
Luyện tập 
Thước thẳng
Lớp học
33
75
Bài 30: Làm quen với xác suất của biến cố (Mục 2)
ĐDHT
Lớp học
76
Luyện tập chung
Thước thẳng
Lớp học
77
Bài tập cuối chương VIII
Thước thẳng
Lớp học
55
Bài tập cuối chương X
Thước thẳng
Lớp học
78
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 
TRẢI NGHIỆM
HĐTN: Đại lượng tỉ lệ thuận trong cuộc sống
MTBT
Lớp học
34
79
HĐTN: Vòng quay may mắn
Đồdùng TL
Lớp học
80
HĐTN: Hộp quà và chân đế lịch để bàn
Đồdùng TL
Lớp học
56
Ôn tập cuối năm (phần hình học)
Thước thẳng
Lớp học
81
Ôn tập cuối năm 
Thước thẳng
Lớp học
57
Ôn tập cuối năm
Thước thẳng
Lớp học
35
82
KIỂM TRA HỌC KÌ II
Bài KT
Lớp học
58 
KIỂM TRA HỌC KÌ II
 Bài KT
Lớp học
II. Nhiệm vụ khác (nếu có): 
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
Phạm Thị Thanh Thúy
Ba Nam, ngày 18 tháng 09 năm 2022
GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Võ Thanh Việt

Tài liệu đính kèm:

  • docxke_hoach_giao_duc_cua_giao_vien_mon_toan_lop_7_sach_ket_noi.docx