Kiểm tra 15 phút môn: Hình 7

Kiểm tra 15 phút môn: Hình 7

Bài 1 : (6 điểm ) Cho hình vẽ, biết 4 = 2

a) Hai đường thẳng nào song song ? Vì sao ?

 (Hãy dùng kí hiệu để viết)

b) Viết các cặp góc còn lại bằng nhau và giải thích vì sao?

c) Kể tên các cặp góc bù nhau và giải thích vì sao ?

.d) Nếu góc A4 bằng 430 thì các cặp góc trên bằng bao nhiêu độ?

doc 35 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 802Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kiểm tra 15 phút môn: Hình 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Minh Hưng KIỂM TRA 15 PHÚT
Họ , tên HS:........................ MÔN : HÌNH 7
Lớp : ......
 Điểm Lời phê của thầy cô
Bài 1 : (6 điểm ) Cho hình vẽ, biết 4 = 2 
Hai đường thẳng nào song song ? Vì sao ? 
 (Hãy dùng kí hiệu để viết) 
.......................................................................................
.......................................................................................
......................................................................................
Viết các cặp góc còn lại bằng nhau và giải thích vì sao? 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Kể tên các cặp góc bù nhau và giải thích vì sao ?
....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Nếu góc A4 bằng 430 thì các cặp góc trên bằng bao nhiêu độ?
....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 Bài 2(4 điểm): Vẽ hình theo các yêu cầu sau :
a) Vẽ đường thẳng m ^ n và 
A m
 A
 n
b)Vẽ đường thẳng d là trung trung trực của đoạn thẳng MN?
c) Vẽ đường thẳng a//b và a đi qua điểm M
 M
 b
Trường THCS Minh Hưng KIỂM TRA 15 PHÚT
 Họ , tên HS:........................ MÔN : HÌNH 7 
 Lớp :...... 
 Điểm Lời phê của thầy cô
Bài 1 : (6 điểm ) Cho hình vẽ, biết 3 = 2 
 a)Hai đường thẳng nào song song ? Vì sao ? 
 (Hãy dùng kí hiệu để viết) 
.......................................................................................
.......................................................................................
......................................................................................
Viết các cặp góc còn lại bằng nhau và giải thích vì sao? 
 ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Kể tên các cặp góc bù nhau và giải thích vì sao ?
....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Nếu góc A4 bằng 460 thì các cặp góc trên bằng bao nhiêu độ?
....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 Bài 2(4 điểm): Vẽ hình theo các yêu cầu sau :
a) Vẽ đường thẳng m ^ n và 
A m
 A
 n
b)Vẽ đường thẳng d là trung trung trực của đoạn thẳng MN?
c) Vẽ đường thẳng a//b và a đi qua điểm M
 M
 b
Trường THCS Minh Hưng KIỂM TRA 15 PHÚT
Họ , tên HS:........................ MÔN : HÌNH 7
Lớp : ......
 Điểm Lời phê của thầy cô
Bài 1 : (4 điểm ) 
 a) Laäp taát caû caùc tæ leä thöùc coù töø caùc ñaúng thöùc sau :7.(-28) = 4. (-49) 
 .....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 b) Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ 4 số sau : 0,3; (-1,7); 2,4; (-13,6) ?
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 Bài 2(4 điểm): Tìm x bieát:(4ñ):
 a) 1,2 : x =4 : 2 b. 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
Bài 3(2 điểm): Cho a,b,c,d 0.Töø tæ leä thöùc = haõy suy ra tæ leä thöùc: = ?
 ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................... 
 Trường THCS Minh Hưng KIỂM TRA 15 PHÚT
Họ , tên HS:........................ MÔN : HÌNH 7
Lớp : ......
 Điểm Lời phê của thầy cô
Bài 1 : (4 điểm ) 
 a) Laäp taát caû caùc tæ leä thöùc coù töø caùc ñaúng thöùc sau: 2,3.84 =27,6 . 7
 .....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................
 b) Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ 4 số sau : 0,3; (-1,7); 2,4; (-13,6) ?
 .....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 Bài 2(4 điểm): Tìm x bieát:(4ñ):
 a) 1,2 : x =4 : 2 b. 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
Bài 3(2 điểm): Cho a,b,c,d 0.Töø tæ leä thöùc = haõy suy ra tæ leä thöùc: = ?
 ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............................................................................ ... ra MA =MB ( 0,25 đ)
b) Suy ra hai góc tương ứng ,
 suy ra MI là tia phân giác (0,75 đ )
d. Chứng minh 2 tam giác vuông AMK và BMK bằng nhau (c-g-c) 
 suy ra hai góc tương ứng (0,5 đ )
Trường THCS Minh Hưng KIỂM TRA I TIẾT 
Họ , tên HS:........................ MÔN : ĐẠI SỐ 7 
Lớp : ...... 
 Điểm Lời phê của thầy cô
ĐỀ 1
Câu 1 :( 2,5 điểm) 
Nêu định nghĩa, tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận ? viết biểu thức tổng quát ?
Cho x,y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau :
x
-3
-2
1
y
6
-4
-12
Câu 2 : ( 2 điểm): 
Tính số đo 3 góc A,B,C của tam giác ABC biết số đo 3 góc ấy tỉ lệ với 5,2,3 ?
Giải:
Câu 3 : ( 3 điểm): Cho hàm số y = f(x) = 2x2 – 3
tính f(-1), f(0), f(2), f(-2)?
Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số : A(-1;-1), B(-1;1); C(1;-1),D(1;1), E( F. Vì sao?
Biểu diễn các điểm thuộc đồ thị hàm số (vừa tìm được trong câu b ) trên mặt phẳng tọa độ ? 
Giải:
Câu 4 : ( 1,5 điểm): Vẽ đồ thị hàm số y = - 3,5.x 
Câu 5 : ( 1 điểm) Vẽ đồ thị hàm số y = 
Trường THCS Minh Hưng KIỂM TRA I TIẾT 
Họ , tên HS:........................ MÔN : ĐẠI SỐ 7 
Lớp : ...... 
 Điểm Lời phê của thầy cô
ĐỀ 1
Câu 1 :( 2,5 điểm) 
Nêu định nghĩa, tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận ? viết biểu thức tổng quát ?
Cho x,y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau :
x
-3
-2
1
y
6
-4
-12
Câu 2 : ( 2 điểm): 
Tính số đo 3 góc A,B,C của tam giác ABC biết số đo 3 góc ấy tỉ lệ với 5,2,3 ?
Câu 3 : ( 3 điểm): Cho hàm số y = f(x) = 2x2 – 3
tính f(-1), f(0), f(2), f(-2)?
Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số : A(-1;-1), B(-1;1); C(1;-1),D(1;1), E( F. Vì sao?
Biểu diễn các điểm thuộc đồ thị hàm số (vừa tìm được trong câu b ) trên mặt phẳng tọa độ ? 
Câu 4 : ( 1,5 điểm): Vẽ đồ thị hàm số y = - 3x 
Câu 5 : ( 1 điểm) Vẽ đồ thị hàm số y = 
Trường THCS Minh Hưng KIỂM TRA I TIẾT 
Họ , tên HS:........................ MÔN : ĐẠI SỐ 7 
Lớp : ...... 
 Điểm Lời phê của thầy cô
ĐỀ 2
Câu 1 :( 2,5 điểm) 
Nêu định nghĩa, tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch ? viết biểu thức tổng quát ?
Cho x,y là hai đại lượng tỉ lệ thuận . Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau :
x
-3
-4
1
y
12
-6
-1,2
Câu 2 : ( 2 điểm): 
Tính số đo 3 góc A,B,C của tam giác ABC biết số đo 3 góc ấy tỉ lệ với 4,2,3 ?
Giải:
Câu 3 : ( 3 điểm): Cho hàm số y = f(x) = - 2x2 + 3
tính f(-1), f(0), f(2), f(-2)?
Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số : A(-1;-1), B(-1;1); C(1;-1),D(1;1), E( F. Vì sao?
Biểu diễn các điểm thuộc đồ thị hàm số (vừa tìm được trong câu b ) trên mặt phẳng tọa độ ? 
Giải:
Câu 4 : ( 1,5 điểm): Vẽ đồ thị hàm số y = - 2,5.x 
Câu 5 : ( 1 điểm) Vẽ đồ thị hàm số y = 
Phòng GD-ĐT huyện Chơn Thành
 Đề THI HọC kỳ 1 năm học 2009- 2010
 MÔN : Toán 7 
 Thời gian : 120 phút.
Câu 1 : ( 2 điểm ) :
Nêu định nghĩa, tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận ? viết biểu thức tổng quát ?
Phát biểu tiên đề Ơclit về hai đường thẳng song song ? vẽ hình và ghi giả thiết, kết luận của tiên đề ?
Câu 2 : ( 2 điểm).Tính :
Câu 3 : ( 1,5 điểm ) : Tìm x bieát :
Câu 4 : ( 1,5 điểm): 
Tính số đo 3 góc A,B,C của tam giác ABC biết số đo 3 góc ấy tỉ lệ với 5,2,3 ?
Câu 5 : ( 3 điểm): 
 Vẽ d là đường trung trực của đoạn thẳng AB, gọi I là giao điểm của d với AB , trên d lấy điểm M ( M I ).
Chứng minh MA =MB ?
Chứng minh MI là tia phân giác của góc AMB ?
Lấy điểm K nằm giữa M,I . Chứng minh : ?
Đáp án Đề thi học kỳ I
Môn : Toán 7
Câu 1 : ( 2 điểm ) :
a,Phát biểu đ/n đúng 0,25 đ, mỗi t/c đúng 0,25 đ, Viết biểu thức đúng 0,25 đ.
b. Phát biểu đúng 0,5 đ , vẽ hình và ghi giả thiết, kết luận của tiên đề đúng 0,5 đ.
Câu 2 : ( 2 điểm).Mỗi câu đúng 0,5 đ.
Câu 3 : ( mỗi câu đúng 0,5 điểm ) : Tìm x bieát :
Câu 4 : ( 1,5 điểm): 
Gọi số đo 3 góc A,B,C của tam giác ABC lần lượt là x,y,z (x,y,z > 0)
Do số đo 3 góc ấy tỉ lệ với 5,2,3 nên ta có 
 và x + y + z = 180 ( ĐL tổng 3 góc của tam giác) (0,75 đ )
 (0,5 đ)
Kết luận : 0,25 đ.
Câu 5 : ( 3 điểm): 
Vẽ hình đúng 0,5 đ.
a. Chứng minh 2 tam giác vuông AMI và BMI bằng nhau (1 đ )
 Suy ra MA =MB ( 0,25 đ)
b) Suy ra hai góc tương ứng ,
 suy ra MI là tia phân giác (0,75 đ )
d. Chứng minh 2 tam giác vuông AMK và BMK bằng nhau (c-g-c) 
 suy ra hai góc tương ứng (0,5 đ )
Trường THCS Minh Hưng KIỂM TRA I TIẾT 
Họ , tên HS:........................ MÔN : ĐẠI SỐ 7 
Lớp : ...... 
 Điểm Lời phê của thầy cô
ĐỀ 1
Câu 1 :( 2 điểm) 
Tần số của dấu hiệu là gì ?
 b) Nªu c¸c b­íc tÝnh sè trung b×nh céng cña mét dÊu hiÖu ?
Câu 2 :( 8 đđiểm) 
Sè c©n nÆng cña 30 b¹n häc sinh (tÝnh trßn ®Õn kg) trong mét líp ®­îc ghi trong b¶ng sau:
32
36
30
32
36
28
30
31
28
32
31
30
32
31
45
28
31
31
31
31
31
32
31
30
31
27
31
36
32
32
	a. DÊu hiÖu ë ®©y lµ g×?
	b. LËp b¶ng tÇn sè cña dÊu hiÖu?
	c. TÝnh sè trung b×nh céng (làm tròn đến phần trăm) vµ t×m mèt cña dÊu hiÖu?
 d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng ?
	e. Rót ra nhËn xÐt?
Trường THCS Minh Hưng KIỂM TRA I TIẾT 
Họ , tên HS:........................ MÔN : ĐẠI SỐ 7 
Lớp : ...... 
 Điểm Lời phê của thầy cô
ĐỀ 2
Câu 1 :( 2 điểm) 
a) Thế nào là mốt của dấu hiệu ?
 b) Nªu c¸c b­íc tÝnh sè trung b×nh céng cña mét dÊu hiÖu ?
Câu 2 :( 8 đđiểm) 
Sè c©n nÆng cña 30 b¹n häc sinh (tÝnh trßn ®Õn kg) trong mét líp ®­îc ghi trong b¶ng sau:
32
36
30
32
36
28
30
31
28
32
32
30
32
31
45
28
31
31
32
32
31
32
30
27
32
31
30
36
32
31
	a. DÊu hiÖu ë ®©y lµ g×?
	b. LËp b¶ng tÇn sè cña dÊu hiÖu?
	c. TÝnh sè trung b×nh céng (làm tròn đến phần trăm) vµ t×m mèt cña dÊu hiÖu?
	d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng ?
 e. Rót ra nhËn xÐt ?
Trường THCS Minh Hưng KIỂM TRA I TIẾT 
Họ , tên HS:........................ MÔN : HÌNH HỌC 7 
Lớp : ...... 
 Điểm Lời phê của thầy cô
ĐỀ 2
Câu 1 :( 2 điểm) :
Phát biểu trường hợp bằng nhau cạnh huyền- cạnh góc vuông của hai tam giác vuông ? Vẽ hình minh họa cho định lí và ghi giả thiết-kết luận ? 
Câu 2: (3 điểm)
Vẽ tam giác ABC cân tại B có cạnh đáy bằng 3cm và cạch bên bằng 4cm?
Tính góc ở đỉnh của tam giác cân biết một góc ở đáy của nó bằng 500 ?
Tính x,y trong hình vẽ sau :
Câu 3 : ( 5 điểm)
Cho tam giác ABC cân có CA=CB=10cm, AB=12cm . Kẻ CI là tia phân giác của góc BCA ( I thuộc AB).
Chứng minh : IA = IB.
Chứng minh : CI vuông góc với AB?
Tính IC?
Kẻ IK vuông góc với CA, IH vuông góc với CB. So sánh độ dài IH, IK?
Trường THCS Minh Hưng KIỂM TRA I TIẾT 
Họ , tên HS:........................ MÔN : HÌNH HỌC 7 
Lớp : ...... 
 Điểm Lời phê của thầy cô
ĐỀ 1
Câu 1 :( 2 điểm) :
Phát biểu trường hợp bằng nhau cạnh huyền- góc nhọn của hai tam giác vuông ? Vẽ hình minh họa cho định lí và ghi giả thiết-kết luận ? 
Câu 2: ( 3 điểm)
Vẽ tam giác ABC cân tại C có cạnh đáy bằng 6cm và cạch bên bằng 5cm?
Tính góc ở đáy của tam giác cân biết góc ở đỉnh của nó bằng 500 ?
 c) Tính x,y trong hình vẽ sau :
Câu 3 : ( 5 điểm)
Cho tam giác ABC cân có BA= BC=5cm, AC=6cm . Kẻ BI vuông góc với AC ( I thuộc AC).
Chứng minh : IA = IC.
Chứng minh : BI là tia phân giác của góc ABC?
Tính BI ?
Kẻ IK vuông góc với BA, IH vuông góc với BC. So sánh độ dài IH, IK?
Trường THCS Minh Hưng KIỂM TRA 15 phút
Họ , tên HS:........................ MÔN : ĐẠI SỐ 7 
Lớp : 7A7 
 Điểm Lời phê của thầy cô
ĐỀ 2
Câu 1 :( 5 điểm) : Cho đa thức : A = 5x3 + 3x2 + x2 - 5x3 - 6x2 -5
Rút gọn đa thức A ? Tìm bậc của A ?
 b) Tính giá trị của A khi x = -3 ?
Câu 2 :( 5 điểm) : Cho đa thức : B = x2 y – 2xy2 - y4 
 C = y4 + 1,5x2y - 5
a) Tính B + C? Tìm bậc của đa thức tổng ?
b) Tính B – C? Tìm bậc của đa thức hiệu ?
Trường THCS Minh Hưng KIỂM TRA 15 phút
Họ , tên HS:............................ MÔN : ĐẠI SỐ 7 
Lớp : 7A6. 
 Điểm Lời phê của thầy cô
ĐỀ 1
Câu 1 :( 5 điểm) : Cho đa thức : D = 5x3 + 3x2 - 2x3 - 6x3 - 3 x2 +4
Rút gọn đa thức D ? Tìm bậc của D ?
 b) Tính giá trị của D khi x = -2 ?
Câu 2 :( 5 điểm) : Cho đa thức : E = x4 y – 3xy2 + 2x6 
 F = 1,5xy2 - 2x6 - 3
a) Tính E + F ? Tìm bậc của đa thức tổng ?
b) Tính E – F ? Tìm bậc của đa thức hiệu ?
Trường THCS Minh Hưng KIỂM TRA 15 phút
Họ , tên HS:............................ MÔN : ĐẠI SỐ 7 
Lớp : 7A6. 
 Điểm Lời phê của thầy cô
ĐỀ 1
Câu 1 :( 5điểm) : Cho 2 đa thức : A(x) = -x4 - x3 + 3x2 + x3 - 2x +
 Bx) = 3x4- 2x - x4 - 4x2 - x3 + 2x +
Rút gọn 2 đa thức ? 
Tính A(x) + B(x), A(x) - B(x), B(x) - A(x), Tìm bậc của đa thức tổng, hiệu ?
Câu 2 :( 5 điểm) : Cho đa thức : f(x) = x3 – 2x2 + 2x -1
 Trong các số : -1,1, -, số nào là nghiệm của đa thức, số nào không là nghiệm của đa thức ? Vì sao?
Trường THCS Minh Hưng KIỂM TRA 15 phút
Họ , tên HS:............................ MÔN : ĐẠI SỐ 7 
Lớp : 7A. 
 Điểm Lời phê của thầy cô
ĐỀ 2
Câu 1 :( 5điểm) : Cho 2 đa thức : A(x) = -x4 – x3 + 5x2 + x3 - 2x- 2x2 +
 Bx) = 3x4- 2x - x4 - 3x2 - x3 + 2x - x2 +
Rút gọn 2 đa thức ? 
Tính A(x) + B(x), A(x) - B(x), B(x) - A(x), Tìm bậc của đa thức tổng, hiệu ?
Câu 2 :( 5 điểm) : Cho đa thức : f(x) = x3 + 4x2 - 4x -1
 Trong các số : -1,1, -, số nào là nghiệm của đa thức, số nào không là nghiệm của đa thức ? Vì sao?
Trường THCS Minh Hưng KIỂM TRA 45 phút
Họ , tên HS:............................ MÔN : ĐẠI SỐ 7 
Lớp : 7A7 
 Điểm Lời phê của thầy cô
ĐỀ 1
Câu 1 :( 2 điểm) : 
Cho ví dụ về đa thức hai biến bậc 3 có 3 hạng tử ?
Cho ví dụ về đa thức bậc 2, có hệ số cao nhất là 5, hệ số tự do là -?
Câu 2 :( 2 điểm) : Cho đa thức : f(x) = x2 + 5x - 6
a) Tính giá trị của đa thức tại các giá trị của biến là :, -1, 1, - 6 ?
b) Trong các số : , -1, 1, -6, số nào là nghiệm của đa thức, số nào không là nghiệm của đa thức ? Vì sao?
Câu 3 :( 2 điểm) : Tìm nghiệm của đa thức sau : 
 2x + 4 
b*) x3 + 2x ? 
Câu 1 :( 4 điểm) : Cho 2 đa thức : A(x) = -x4 – 2x3 + x4 - 2x - 4
 Bx) = x3 - 6x2 + x3 + x2 + 6
 Rút gọn 2 đa thức ? 
 Tính A(x) + B(x), A(x) - B(x), Tìm bậc của đa thức tổng, hiệu ?
Trường THCS Minh Hưng KIỂM TRA 45 phút
Họ , tên HS:............................ MÔN : ĐẠI SỐ 7 
Lớp : 7A6 
 Điểm Lời phê của thầy cô
ĐỀ 2 
Câu 1 :( 2 điểm) : 
Cho ví dụ về đa thức 2 biến , bậc 4 có 3 hạng tử ?
Cho ví dụ về đa thức bậc 3, có hệ số cao nhất là 4, hệ số tự do là -5 ?
Câu 2 :( 2 điểm) : Cho đa thức : f(x) = x2 + 5x + 4
a) Tính giá trị của đa thức tại các giá trị của biến là : , -1, 1, - 4 ?
b)Trong các số : , -1, 1, - 4, số nào là nghiệm của đa thức, số nào không là nghiệm của đa thức ? Vì sao?
Câu 3 :( 2 điểm) : Tìm nghiệm của đa thức sau : 
 4x + 2 
b*) x3 + x ? 
Câu 4 :( 4 điểm) : Cho 2 đa thức : A(x) = -x5 – 4x3 + x5 - 3x - 5
 Bx) = x2 - 3x3 + x2 - x3 + 7
 Rút gọn 2 đa thức ? 
b) Tính A(x) + B(x), A(x) - B(x), Tìm bậc của đa thức tổng, hiệu ?

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM TRA TO-N 7.doc