Ôn tập phụ đạo đầu năm Toán 7

Ôn tập phụ đạo đầu năm Toán 7

Ôn tập phụ đạo đầu năm.

A. MỤC TIÊU:

1. KiÕn thøc: - Ôn tập lại các kiến thức của lớp 6.

- Ôn tập các qui tắc và tính chất các phép tính trong tập hợp số nguyên, trên phân số. Ôn tập các kĩ năng rút gọn phân số, so sánh phân số.

2. KÜ n¨ng: - Rèn luyện các kĩ năng thực hiện các phép tính, tính nhanh, tính hợp lý.

- Rèn luyện khả năng so sánh, tổng hợp cho HS.

- Kĩ năng thực hiện các phép tính trên tập Z, trên phân số.

3. Th¸i ®é: - Có ý thức học tập, nhanh nhẹn linh hoạt trong giải toán.

B. CHUẨN BỊ:

GV: Soạn bài, đọc tài liệu tham khảo, dụng cụ dạy học.

HS: Xem lại các các kiến thức của lớp 6 trước ở nhà, dụng cụ học tập.

 

doc 8 trang Người đăng vultt Lượt xem 525Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ôn tập phụ đạo đầu năm Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt: ** (theo PPCT). Ngµy so¹n: 13/08/2011. 
Ôn tập phụ đạo đầu năm.
A. MỤC TIÊU:
1. KiÕn thøc: - Ôn tập lại các kiến thức của lớp 6.
- Ôn tập các qui tắc và tính chất các phép tính trong tập hợp số nguyên, trên phân số. Ôn tập các kĩ năng rút gọn phân số, so sánh phân số.
2. KÜ n¨ng: - Rèn luyện các kĩ năng thực hiện các phép tính, tính nhanh, tính hợp lý.
- Rèn luyện khả năng so sánh, tổng hợp cho HS.
- Kĩ năng thực hiện các phép tính trên tập Z, trên phân số.
3. Th¸i ®é: - Có ý thức học tập, nhanh nhẹn linh hoạt trong giải toán.
B. CHUẨN BỊ: 	
GV: Soạn bài, đọc tài liệu tham khảo, dụng cụ dạy học.
HS: Xem lại các các kiến thức của lớp 6 trước ở nhà, dụng cụ học tập.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Làm bài tập và chữa các đề khảo sát:
 Đề bài 1:
Bài 1: Thực hiện các phép tính 
 a) + . 
 b) 12 : + 
 c) - . 7
Bài 2: Tính:
 a) A = 4 - [ 1 + 3 ]
 b) B = 7 - 5 + 4
Bài 3: Tìm x biết:
x - = 
2( x + 1) = 16
 c) = . 
Bài 4: Trên đĩa có 30 quả cam. Ân ăn 30% số cam . sau đó ăn số cam còn lại trên đĩa. Hỏi bây giờ còn lại bao nhiêu quả cam ?
Bài 5 : Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho góc
 xÔt = 300, góc xÔy = 600
 a) Tia Ot có nằm ở giữa hai tia Ox và Oy không ? 
b) So sánh góc tÔy và góc xÔt.
Tia Ot có là tia phân giác của góc xÔy không ? vì sao ?
BÀI GIẢI
Bài 1
a) + . = + = + = 
12 : + = 12. + = 8 + = = = 9
 c) - . 7 = - = - = = 
Bài 2 : a) A = 4 - [ 1 + 3 ] = 4 + - [ 1+ + 3 + ] = 4 + - 1 - - 3 - 
 = = = = 1
b) B = 7 - 5 + 4 = + - 5 + + 4 + = 7 - 5 + 4 + - + = 6 + 
 = 6 + = 6
Bài 3:
x - = 
x = + 
x = 
x = 
2( x + 1) = 16
 2( x + 1) = 24
 x + 1 = 4
 x = 4 – 1
 x = 3
 c) = . 
 = 
 = 
 x . 21 = -8 . 42
 x = 
 x = -16
Bài 4: Số quả cam Ân ăn là:
 30 . 30 : 100 = 9 ( quả )
 Số quả cam còn lại sau khi Ân ăn là:
 30 - 9 = 21 (quả)
 Số quả cam Nga ăn là:
 21 . 5 : 7 = 15 ( quả) 
 Số quả cam còn lại trên đĩa là:
 30 – ( 9 + 15 ) = 6 (quả)
 Vậy trên đĩa còn 6 quả cam.
Bài 5: 
 y t
 300 x
 O
 a) Trên nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ta có:
 xOt < xOy ( 300 < 600 ) 
Vậy tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy
Vì tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy ta có :
 yOt + xOy = xOy
 tOy = xOy – xOt
 = 600 – 300 
 Vậy yOy = 300
 Mà xOt = 300 ( giả thiết ) 
 Suy ra xOy = xOt = 300 
 c) Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy và
 xOt = yOy = 300 ( chứng minh trên)
 vậy tia Ot là tia phân giác của xOy
 Đề bài 2:
Bài 1: Thực hiện các phép tính 
 a) ( -16) + | -14 |
 b) 5 + ( -7 ) + 9 + ( -11 ) + 13 + ( -16 )
 c) ( -23 ).( -3 ).( +4 ).( -8 )
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức, với x = -6; y = -5
 a) 4x-3y
 b) x ( y + 8 ) + 5x
Bài 3: Tìm x biết:
3.x + 26 = 5
| x + 3 | = 7
x – ( 17 – x ) = x -10
Bài 4: Lớp 6A có 50 học sinh. Trong đó có học sinh thích chơi bóng đá, 80%
 học sinh thích chơi bóng chuyền, thích chơi cờ vua. Hỏi lớp 6A có:
Bao nhiêu học sinh thích chơi bóng đá ?
Bao nhiêu học sinh thích chơi bóng chuyền ?
Bao nhiêu học sinh thích chơi cờ vua ? 
Bài 5: Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ Ox, vẽ tia Oy, Oz sao cho góc xOy=450, góc xOy 900
Tia Oz có nằm ở giữa hai tia Ox và Oz không ? 
So sánh góc xOz và yOz.
Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không ? vì sao ?
BÀI GIẢI
Bài 1 a) ( -16) + | -14 |
 = -16 +14
 = - ( 16 – 14 )
 = -2
 5 + ( -7 ) + 9 + ( -11 ) +13 + ( -16 )
= [ 5 + 9 + 13 ] + [ ( -7 ) + ( -11 )+ ( -16 )]
= 27 + ( -34 )
= - ( 34 – 27 )
= -7
 ( -23 ).( -3 ).( +4 ).( -8 )
= ( 69 ) . ( -32 )
= - 2208
Bài 2 : a) 4x – 3y
 Với x = -6 ; y = -5 thì 4( -6 ) – 3( -5 )
 Ta có: 4( -6 ) – 3( -5 )
 = -24 + 15
 = - ( 24 - 15 )
 = - 9
 b) x ( y + 8 ) + 5x
 Với x = -6 ; y = -5 thì ( -6 )( -5 + 8 ) + 5( -6 )
 Ta có: ( -6 )( -5 + 8 ) + 5( -6 )
 = ( -6 ).( 3 ) + ( -30 )
 = - 18 – 30
 = - ( 18 + 30 )
 = - 48
 Bài 3:
3.x + 26 = 5
3.x = 5 – 26
3.x = - 21
 x = - 7
| x + 3 |= 7
Ta có: x + 3 = 7
 x = 7 – 3
 x = 4
Hoặc: x + 3 = - 7
 x = - 7 – 3
 x = - 10
 c) x – ( 17 – x ) = x -10
 x - 17 + x - x = -10
 x – 17 = -10
 x = -10 + 17
 x = 7
Bài 4: a) Số học sinh thích chơi đá bóng:
 50 . 3 : 5 = 30( học sinh )
 b) Số học sinh thích chơi bóng chuyền:
 50 . 80 : 100 = 40(học sinh)
 c) Số học sinh thích chơi cờ vua:
 50 . 7 : 10 = 35(học sinh)
 Vậy : 30 học sinh thích chơi bóng đá; 40 học sinh thích chơi bóng chuyền;
 35 học sinh thích chơi cờ vua.
Bài 5: 
 y z
 450 x
 O
Vì xOy < xOy ( 450 < 900 ) nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy
Ta có
 yOz + xOz = xOy
 yOz = xOy – xOz
 = 900 – 450 
 yOz = 450
 Mà xOz = 450 ( giả thiết ) Vậy xOz = 450 
 c) Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy
 xOz = yOz = 450 (chứng minh trên)
 vậy tia Oz là tia phân giác của xOy
 Đề bài 3:
 Bài 1 : ( 3 điểm ) Thực hiện phép tính:
 a) 
 b) 
 c) 
 Bài 2 : ( 2 điểm )Tìm x biết :
 a) 
 b) 
Bài 3 : ( 2,5 điểm )
 Cuối năm học tại một trường THCS có 1200 đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ thuộc bốn khối 6, 7, 8, 9 . Trong đó số đội viên khối 6 chiếm tổng số ; số đội viên khối 7 chiếm 25% tổng số ; số đội viên khối 9 bằng số đội viên khối 8.
 Tìm số đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ của mỗi khối.
 Bài 5 (2,5 điểm ) 
 Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ax, vẽ 2 tia Ay , Az sao cho góc xÂy = 350. ; góc xÂz = 700. 
 a) Tính số đo góc yÂz
b) Vẽ tia At là tia đối của tia Ax. Tính số đo góc yÂt
 Vẽ tia Am nằm giữa hai tia Az và At sao cho góc yÂm là góc vuông. Tia Am có phải là tia phân giác của góc zÂt không ? vì sao ?
BÀI GIẢI
Bài 1: thực hiện phép tính:
a) = = = = 
b) = 
 = = = = 
c) = 
= = = = 
Bài 2 Tìm x
 a) ↔ 
 ↔ 
 ↔ 
 ↔ 
b) ↔ 
 ↔ 
 ↔ 
 ↔ 
 ↔ 
 ↔ 
 ↔ 
Bài 3: toán đố
 25% = ; 
Số đội viên của khối 6:
1200 x = 480 em
Số đội viên của khối 7 :
1200 x = 300 em
Tổng Số đội viên của khối 8 và khối 9 :
1200 – ( 480 + 300 ) = 420 em
Vì khối 9 bằng khối 8 nên ta có khối 9 chiếm 9 phần, khối 8 chiếm 5 phần
Tổng số phần bằng nhau :
9 + 5 = 14 phần
Số đội viên của khối 8 :
420 : 14 x 5 = 150 em
Số đội viên của khối 7 :
420 – 150 = 270 em
Bài 3: toán hình 
 m
 z
y
x 350. t
 A
a) Vì tia Ay là tia nằm giữa hai tia Ax và Az nên ta có :
xÂy + yÂz = xÂz
350 + yÂz = 700.
 yÂz = 700 - 350 = 350.
Vậy yÂz = 350.
b) Vì At là tia đối của tia Ax nên Az là tia nằm giữa hai tia Ax, At. Ta có:
xÂz + zÂt = xÂt
700 + zÂt = 1800.
 zÂt = 1800 – 700 = 1100.
Nên yÂt = yÂz + zÂt
 = 350 + 1100 = 1450.
Vậy yÂt = 1450.
a) Vì tia Az là tia nằm giữa hai tia Ay và Am nên ta có :
yÂz + zÂm = yÂm
350 + zÂm = 900.
 zÂm = 900 - 350 = 550.
Vậy zÂm = 550.
a) Vì tia Am là tia nằm giữa hai tia Az và At nên ta có :
zÂm + mÂt = zÂt
550 + mÂt = 1100.
 mÂt = 1100 - 550 = 550.
Suy ra mÂt = 550.
Mà zÂm = 550. ( cmt )
Nên mÂt = zÂm = 550.
Vậy Am là tia phân giác của góc zÂt .
D. RÚT KINH NGHIỆM:
....

Tài liệu đính kèm:

  • docB2 On tap phu dao Toan 7 dau nam hoc 20112012(1).doc