Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 7 - Tiết 109: Trả bài tập làm văn số 5

Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 7 - Tiết 109: Trả bài tập làm văn số 5

Mục tiêu bài học:

 - Củng cố lại những k.thức và k.năng đã học về VăN BảN lập luận chứng minh, về công việc tạo lập văn bản nghị luận và về cách sd từ ngữ, đặt câu.

 - Đánh giá được chất lượng bài làm của mình, trình độ làm văn của bản thân mình, nhừ đó có được những kinh nghiệm và q,tâm cần thiết để làm tốt hơn nữa những bài sau.

B-Chuẩn bị:

-Gv: Bài làm của hs đã chấm

-Những điều cần lưu ý: Không nên coi n.vụ của tiết trả bài TLV chỉ là đánh giá ưu, khuyết điểm của 1 bài làm cụ thể, mà người gv cần giúp hs rút ra những bài học chung về cách làm bài.

 

doc 16 trang Người đăng linhlam94 Ngày đăng 22/02/2017 Lượt xem 81Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 7 - Tiết 109: Trả bài tập làm văn số 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn :
Ngày giảng:
Tiết 109: TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 5
I-Mục tiêu bài học: 
 - Củng cố lại những k.thức và k.năng đã học về VăN BảN lập luận chứng minh, về công việc tạo lập văn bản nghị luận và về cách sd từ ngữ, đặt câu.
 - Đánh giá được chất lượng bài làm của mình, trình độ làm văn của bản thân mình, nhừ đó có được những kinh nghiệm và q,tâm cần thiết để làm tốt hơn nữa những bài sau.
B-Chuẩn bị: 
-Gv: Bài làm của hs đã chấm
-Những điều cần lưu ý: Không nên coi n.vụ của tiết trả bài TLV chỉ là đánh giá ưu, khuyết điểm của 1 bài làm cụ thể, mà người gv cần giúp hs rút ra những bài học chung về cách làm bài.
C-Tiến trình lên lớp:
I-Ổn định lớp: 
II-Kiểm tra: 
 Thế nào là phép lập luận chứng minh ?
III-Bài mới: 
Hoạt động của thầy-trò
Nội dung kiến thức
+Yêu cầu hs nhắc lại đề bài.
-Đề bài này thuộc thể loại nào ?
-Thế nào là phép lập luận chứng minh ?
-Để làm được 1 bài lập luận chứng minh cần phải tiến hành qua những bước nào?
-Đề bài yêu cầu viết về v.đề gì, viết cho ai, viết để làm gì ? Để làm được đề bài trên cần phải huy động những nội dung kiến thức nào ?
+Gv hướng dẫn hs lập dàn bài theo bố cục 3 phần.
+Gv hdẫn hs tự nhận xét, phát biểu đánh giá bài viết của mình.
-V.đề được chứng minh có đúng hướng và có sức thuyết phục chưa ?
-Các luận điểm đưa ra đã c.xác chưa, đã phù hợp chưa ?
-Các d.c đưa ra có c.xác, tiêu biểu, có được phân tích và có toàn diện không ?
-Có rút ra được bài học sâu sắc và bổ ích cho bản thân không ?
-Bố cục có cân đối và hợp lí không ?
-Có bao nhiêu lỗi về câu, các loại lỗi gì? Vì sao mắc lỗi ?
+Gv nêu nhận xét chung của mình về bài làm của hs. Chú ý biểu dương những ưu điểm của hs và chỉ ra những khuyết điểm cụ thể. Phân tích nguyên nhân và nêu hướng sửa chữa.
+Hs tự sửa lỗi của mình, sau đó trao đổi bài cho bạn để sửa lỗi cho nhau.
*Đề bài: Hãy chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ môi trường sống.
I-Tìm hiểu đề và xđịnh ND của bài viết
II-Lập dàn ý:
1. Mở bài : (Nêu luận điểm cần chứng minh - dẫn dắt vào đề - chuyển ý).
 Nếu ngoài đời con người sinh hoạt rất thoải mái, bừa bãi... Nói chung họ chẳng có ý thức bảo vệ m.trường sống... Vì vậy chính con người phải chuốc lấy những tổn hại khốc liệt. Chúng ta sẽ làm sáng tỏ việc này.
2. Thân bài : (Dùng lí lẽ và dẫn chứng để chứng minh). 
-Lí lẽ: Thật không sai, hằng ngày mỗi người đều lo lắng cho cuộc sống: chỗ ở, miếng ăn, sinh hoạt, giao lưu làm việc... Chung quanh ta là cơ sở hạ tầng: cầu cống, mương rạch, sông ngòi, đường xá...
 Vì sao cống rãnh bị tắc ? Con mương nc đọng đen ngòm ? Rác đầy đường ? Mùi hôi thối xông lên... Bệnh ngoài da, bệnh đường hô hấp, bệnh đau mắt... Tất cả là do con người không có ý thức giữ gìn sạch đẹp m.trong...
-Dẫn chứng thực tế: Thực tế cho thấy, vì con người không có ý thức bảo vệ m.trường sống, nên chính họ mang tai hoạ bi thảm: 
+Mưa xuống đường ngập nc vì cống rãnh bị tắc. 
+Nước mương rạch thối gây bệnh ngoài da.
+Súc vật chết, ném bừa bãi, gây bệnh dịch hạch...
+Những chỗ nc đọng sinh muỗi, gây bệnh sốt xuất huyết.
3. Kết bài : 
 (Tổng kết đánh giá chung, rút ra bài học, suy nghĩ).
 Tất cả chỉ tại con người không giữ gìn sạch đẹp m.trong sống.
 Nói tóm lại muốn tránh những tổn hại đáng tiếc đó, mỗi người phải góp công sức bảo vệ trong sạch m.trường sống của thiên nhiên.
III-Nhận xét bài làm của hs:
1-Nội dung:
2-Về NT nghị luận và hình thức trình bày:
3-Đọc 1 bài khá và 1 bài yếu:
IV-Hs sửa bài:
IV-Dặn dò:
-Về nhà tiếp tục sửa bài viết của mình.
-Chuẩn bị bài sau: Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
Ngµy so¹n: 
Ngµy giảng : 
	Tiết 110
TRAÛ BAØI KIEÅM TRA TIEÁNG VIEÄT, TRAÛ BAØI KIEÅM TRA VAÊN
I / MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT: Giuùp hoïc sinh: 
Cuûng coá laïi kieán thöùc ñaõ hoïc veà vaên baûn nghò luaän, phöông phaùp laäp luaän chöùng minh, coâng vieäc taïo laäp vaên baûn nghò luaän vaø caùch söû duïng töø ngöõ, ñaët caâu...
Ñaùnh giaù ñöôïc chaát löôïng laøm baøi cuûa mình, töø ñoù coù ñöôïc nhöõng kinh nghieäm vaø quyeát taâm caàn thieát ñeå laøm baøi toát hôn.
II / CHUAÅN BÒ :
Thaày : Chaám baøi traû hs , ruùt ra öu nhöôïc ñieåm 
Troø : Töï ruùt kinh nghieäm qua caùc baøi kieåm tra 
III . TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC: 
1. Kieåm tra baøi cuõ 
- Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS 
2. Baøi môùi: 
Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS
Noäi dung caàn ñaït
 HÑ1: Traû baøi kieåm tra tieáng Vieät. 
Öu ñieåm: Ña soá em ñaït ñieåm khaù, gioûi... phaàn traéc nghieäm ít sai, ñuùng ñaùp aùn.
Töï luaän: caùc em vieát ñoaïn vaên nghò luaän vaän duïng ñöôïc caùc kieåu caâu yeâu caàu.
Trình baøy baøi saïch seõ. 
Nhöôïc ñieåm :Tuy nhieân coøn moät soá em chöa naém vöõng caùch vieát ñoaïn vaên nghò luaän à Coøn keå, taû.,moät soá dieãn ñaït luûng cuûng vuïng veà 
GV chæ ra caùc loãi sai cô baûn ñeå yeâu caàu hs söûa 
 GV chæ ra moät so loãi cô baûn caàn phaûi söûa ,höôùng daãn caùch söûa 
 -Ñoïc cho HS nghe moät soá baøi vieát toát ñeå hs tham khaûo
HÑ2: Traû baøi kieåm tra vaên hoïc 
GV nhận xét bài làm cua HS
Phaàn traéc nghieäm caùc em laøm ñuùng ít sai.
Töï luaän: Caùc em naém vöõng vaên baûn “ Söï giaøu vaø ñeïp cuûa tieáng Vieät ”.
Gv: Đọc lại cho HS phần trắc nghiệm và gọi các hs lên chọn đáp án.
- H/s Khác theo dõi bổ sung
? Cho hs đọc lại phần tác giả tác phẩm Phạm Văn Đồng
Hs : Trả lời , 
GV nhận xét ưu điểm và nhược điểm
- Nhận xét và chỉ ra những tồn tại trong bài làm của H/s
a. Ưu điểm: 
- Xác định đúng yêu cầu của đề bài
- Phần trắc nghiệm làm rất tốt
- Các em đã xác định được yêu cầu của đề bài, có học bài phần lớn các em làn tốt phần trắc nghiệm - 1số bài vận dụng viết câu có sử dụng phép lập luận giả thích linh hoạt 
- Phần tự luận câu 1 làm tốt
 - Trình bày sạch đẹp.
b.. Tồn tại:
- Một số em chuẩn bị bài chư tốt, phần trắc nghiệm làm còn sai, . 
- Điền quan hệ từ còn sai nhiều
 - Còn mắc lỗi diễn đạt, dùng từ, đặt câu:
- Còn sai chính tả
- Chữ viết ở một số bài còn cẩu thả, chưa khoa học.
- Đa số các em chưa biết viết đoạn văn để dỉa thích được ý nhĩa câu tục ngữ 
- Phần tự luận hiểu song viết chưa sâu
- Còn mắc nhiều lỗi dựng từ, diễn đạt, câu chính tả:
- Một số bài kết quả thấp
- GV: Đưa ra các lỗi trong bài -> H/s sửa
- GV: Đọc mẫu những đoạn văn viết tốt.
- Trả bài cho H/s
neân baøi laøm coøn thieáu hoaëc sô saøi.
GV höôùng daãn hs veà nhaø töï söûa loãi sai ,baøi laøm yeáu phaûi vieát laïi 
I. Traû baøi kieåm tra tieáng Vieät
1.Öu ñieåm
2.Nhöôïc ñieåm
II. Traû baøi kieåm tra vaên
a.Öu ñieåm
- Phần tự luận: Nêu được những ý cơ bản
- Một số bài viết tốt đạt kết quả cao:
- Một số bài trình bày sạch sẽ, khoa học:
b. Tồn tại: 
3. Cuûng coá, höôùng daãn veà nhaø
GV nhaéc nhôû moät soá thieáu soùt laàn sau khoâng taùi phaïm.
Phaùt baøi vaø laáy ñæeâm vaøo soå.
Söûa chöõa nhöõng lôøi ôû baøi taäp laøm vaên.
Veà nhaø söûa chöõa laïi caùc loãi trong baøi taäp laøm vaên, söûa chöõa kòp thôøi.
Möôïn baøi ñieåm cao ñoïc tham khaûo caùch laøm cuûa baïn.
Xem vaø chuaån bò baøi giaûi thích.
Traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK veà loøng khieâm toán
..................................................................................................................................................
Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
TIẾT 111
Tập Làm Văn:TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH
 I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:
 - Hiểu mục đích, tính chất và các yếu tố của phép lập luận giải thích.
 II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ: 
1. Kiến thức: 
 - Đặc điểm của một bài văn lập luận giải thích và yêu cầu cơ bản của phép lập luận giải thích
2. Kĩ năng: 
 - Nhận diện và phân tích một văn bnar nghị luận giải thích để hiểu đặc điểm của kiểu văn bản này.
 - Biết so sánh để phân biệt lập luận giải thích với lập luận chứng minh .
3. Thái độ: 
 - Bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm cho con người, định hướng hành động hợp với qui luật
 III. PHƯƠNG PHÁP:
 - Vấn đáp kết hợp thực hành, thảo luận nhóm.
 IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định : 
2. Kiểm tra bài cũ 
1. Thế nào là phép lập luận chứng minh ?
2. Các bước làm bài văn LLCM ?
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 1
=> Phép lập luận chứng minh là dùng lí lẽ, bằng chứng chân thực, đã được thừa nhận để chứng tỏ luận điểm mới ( Cần được chứng minh ) là đáng tin cậy 
5
Câu 2
a. Tìm hiểu đề và tìm ý: 
Xác định yêu cầu chung của đề bài : Nêu tư tưởng 2 cách lập luận chứng minh 
- Chứng minh tư tưởng đúng đắn của câu tục ngữ 
b. Lập dàn bài :
- Mở bài: Nêu luận điểm cần chứng minh 
- Thân bài: Nêu lí lẽ dẫn chứng để chứng tỏ luận điểm đó là đúng đắn. 
- Kết bài: Nêu ý nghĩa của luận điểm đã được chứng minh 
c. Viết bài :
d. Đọc bài và sửa bài :
5
 3. Bài mới : GV giới thiệu bài 
 - Từ trước đến nay , chúng ta đã học phép lập luận nào ? (chứng minh), vậy tiết này, chúng ta đi tìm hiểu tiếp 1 phép lập luận nữa trong văn nghị luận đó là phép lập luận giải thích.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI DẠY
*HOẠT ĐỘNG 1:Tìm hiểu Mục đích và phương pháp giải thích:
- Hs: Đọc vd trong sgk 
? Trong cuộc sống, em có hay gặp các vấn đề, các sự việc, hiện tượng mà em không giải thích được không ? Cho ví dụ 
- Hs : Trong cuộc sống gặp rất nhiều vấn đề khó hiểu 
- Vì sao lại có nguyệt thực, Vì sao nước biển lại mặn. 
? Vậy muốn hiểu được vấn đề đó ta phải làm như thế nào ? ( giải thích )
? Qua phân tích thì mục đích của giải thích là gì 
- Hs: Làm rõ những vấn đề còn gây thắc mắc, giúp cho người đọc, người nghe nâng cao nhận thức, trí tuệ, hiểu một cách thấu đáo về vấn đề ấy HS đọc vb : Lòng khiêm tốn
? Ở đoạn 1 tác giả nói gì về lòng khiêm tốn ? đó có phải là giải thích lòng khiêm tốn không ?
-Hs: Tác giả nêu bản chất của lòng khiêm tốn, như vậy đã đi vào giải thích. 
? Đoạn 2 tác giả nói gì về lòng khiêm tốn ? đó có thực sự giải thích lòng khiêm tốn không ?
-Hs: Định nghĩa lòng khiêm tốn như là khái niệm của bài giải thích 
- HS đọc hai đoạn văn : Từ Người có tính khiêm tốn đến học mãi mãi 
? Người khiêm tốn có những biểu hiện như thế nào ? Chứng minh lòng khiêm tốn bằng biểu hiện thực tế có phải văn giải thích không ?
- Hs: Tự cho mình là kém, phải biết trau dồi, phải học nhiều nữa, không bao giờ chịu chấp nhận sự thành công của cá nhân mình trong hoàn cảnh hiện tại 
- Giải thích có thể kết hợp với chứng minh 
? Tại sao con người phải khiêm tốn ? đoạn văn tìm nguyên nhân cuả lòng khiêm tốn có thuộc văn giải thích không ?
- Hs: Vì cuộc đời là một cuộc đấu tranh bất tận, mà tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng, nhưng thật ra chỉ là hạt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la ..
- Tìm nguyên nhân của vấn đề cũng thuộc giải thích 
- Giải thích một vấn đề cầ ... haåm laäu 
?Caùc chi tieát ñoù gôïi cho em coù suy nghó gì ?
-Tình traïng con ñeâ voâ cuøng nguy caáp ,döï baùo tröôùc nhöõng gì nguy hieåm saép ñeán 
?Trong tình caûnh aáy em thaáy thaùi ñoä cuûa nhöõng ngöôøi hoä ñeâ nhö theá naøo ?
-Tích cöc, khaån chöông
-Haøng traêm nghìn ngöôøi bì boõm döôùi buøn laày ,öôùt löôùt thöôùt nhö chuoät loät?Em coù nhaän xeùt gì veà caûnh hoä ñeâ cuûa daân chuùng vuøng naøy ?
-Raát voäi vaõ khaån tröông cuoáng quyùt -troâng thaät laø thaûm.
?Em haõy töôûng töôïng vaø mieâu taû laïi caûnh daân chuùng ñang hoä ñeâ ?.
?Neáu ñöôïc chöùng kieán caûnh naøy ,em coù nhaän xeùt gì ?
?Em coù nhaän xeùt gì veà ngheä thuaät mieâu taû cuûa taùc giaû trong ñoaïn vaên ?
- Söû duïng nhieàu töø laùy töôïng hình ,keát hôïp ngoân ngöõ noùivaø ngoân ngöõ bieåu caûm : lo thay ,nguy thay ,...
-Söû duïng ngheä thuaät ñoái laäp vaø taêng caáp giöõa söùc trôøi vôùi söùc ngöôøi 
- Caùch mieâu taû naøy gôïi cho em nhaän xeùt gì veà caûnh con ñeâ ?
Gv Baøng caùch keát hôïp ngoøi buùt taû thöïc vôùi bieåu caûm ,tröõ tình ,taùc gỉa ñaõ laøm lay ñoäng loøng ngöôøi ñoïc tröôùc khung caûnh hoä ñeâ ñaày nguy hieåm aáy 
?Nhö vaäy qua ñoaïn vaên em caûm nhaän ñöôïc ñieàu gì ?
- Söï lo ngaïi cuûa daân chuùng tröôùc tình caûnh con ñeâ saép vôõ vaø caûnh daân laøng choáng choïi vôùi söùc trôøi thaät ï thaûm haïi 
I. Vaøi neùt veà taùc giaû -taùc phaåm
 1.Taùc giaû(1883- 1924 )
- Queâ Haø Taây 
La caây buùt truyeän ngaén xuaát saéc nhaát ôû nöôùc ta vaøo khoaûng 30 naêm ñaàu theá kæ 
 2 .Taùc phaåm.
-Laø truyeän ngaén hieän ñaïi
II Ñoïc hieåu vaên baûn :
1. Ñoïc vaø xaùc ñònh boá cuïc
a) Töø ñaàu... hoûng maát à Nguy cô vôõ ñeâ vaø söï choáng ñôõ cuûa ngöôøi daân. 
b) Tieáp... ñöùa maøy à Caûnh quan phuû cuøng ñi hoä ñeâ laïi ñaùnh toå toâm
c) Coøn laïi: Caûnh ñeâ vôõ, nhaân daân rôi vaøo tình traïng thaûm saàu.
III. Tìm hieåu vaên baûn
1.Caûnh ñeâ saép vôõ 
- Tình caûnh con ñeâ: trong tình traïng nguy caáp ,raát ñaùng lo ngaïi 
 - Daân laøng:phaûi vaät loän choáng choïò raát voäi vaõ khaån tröông ñaày theâ thaûm 
VI. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC, CỦNG CỐ, DẶN DÒ :
- Về nghệ thuật hấp dẫn người đọc nhờ những yếu tố nào ? Nêu nội dung của vb ?
 - Học ghi nhó,làm bài tập 2.
 - Soạn bài: CÁCH LÀM BÀI..., LUYỆN TẬP.....
..
Ngày soạn: 
 Ngày dạy: 
 Tiết 113
Văn bản : SỐNG CHẾT MẶC BAY
 ( Phạm Duy Tốn)
 I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:
 - Thấy được giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo và những thành công về nghệ thuật của tác phẩm.
 II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ:
1. Kiến thức: 
 - Sơ giản về tác giả Phạm Duy Tốn.
 - Hiện thực về cảnh khốn khổ của nhân dân trước thiên tai và sự vô trách nhiệm của bon quan lại dưới chế độ cũ.
 - Những thành công về nghệ thuật của truyện ngắn “ Sống chết mặc bay”- Một trong những tác phẩm mở đầu cho truyện ngắn Việt Nam hiện đại.
 - Nghệ thuật xây dựng tình huống truyện nghịch lí.
2. Kĩ năng: 
a.Kỹ năng chuyên môn
 - Đọc - Hiểu một truyện ngắn hiện đại đầu thế kỉ XX.
 - Kể tóm tắt truyện.
 - Phân tích nhân vật, tình huống truyện qua các cảnh đối lập, tương phản và tăng cấp.
b. Kỹ năng sống
- Tự nhận thức được giá trị của tinh thần trách nhiệm với người khác.
- Giao tiếp, phản hồi, lắng nghe tích cực trình bày suy nghĩ, ý tưởng, cảm nhận của bản thân về thái độ vô trách nhiệm của bọn quan lại trước nỗi khổ của nhân dân. Từ đó xác định lối sống có trách nhiệm với người khác.
3. Thái độ: 
 - Biết phê phán những hành động sai trái, cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của mọi người
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG
- Động não: suy nghĩ rút ra những bài học thiết thực về tinh thần trách nhiệm với người khác.
- Học theo nhóm : Trao đổi về thái độ vô trách nhiệm của bọn quan lại trước nỗi khổ của nhân dân. Từ đó xác định lối sống có trách nhiệm với người khác.
 IV. PHƯƠNG PHÁP: - Vấn đáp kết hợp thực hành, thảo luận nhóm.
 V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định : 
2. Kiểm tra bài cũ :
3. Bài mới:
Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø
Noäi dung caàn ñaït
Cho Hs ñoïc ñoaïn vaên “AÁy laø ...thaây keä ‘’
 ?Ñoaïn vaên mieâu taû khung caûnh gì ?Caûnh ñoù coù gì ñaùng chuù yù ?
 -caûnh trong ñình: Ñeøn thaép saùng tröng ,nha laïi ,keû haàu ngöôøi haï ñi laò roän raøng 
? Quan ñi hoä ñeâ nhöng laïi ñang ôû ñòa ñieåm naøo ?
-Quan phuï maãu uy nghi cheãm cheä ngoài giöõa saäp trong ñình 
-Xung quanh ngaøi toaøn laø nhöõng thöù quyù giaù ,ñaét tieàn ,cuûa ngon vaät laï :Traàu vaøng ,cau ñaäu ,dao chuoâi ngaø ,oáng voâi chaïm ,baùt yeán haáp ñöôøng pheøn .
 ?Nhöõng chi tieát ñoù giuùp em hieåu quan ôû trong ñình ñeå laøm gì ? 
-aên chôi höôûng laïc ,ñaùnh baøi toå toâm 
? Tìm chi tieát mieâu taû tö theá, loái soáng chuû quan khi quan ngoài ñaùnh baøi
? Em coù nhaän xeùt gì veà vieân quan? 
? Giöõa luùc quan nhaøn haï ung dung ñöôøng beä nhö vaäy thì tình caûnh ngoaøi ñeâ cuûa daân chuùng theá naøo ? (Thieân nhieân vaø con ngöôøi)
Cho hs thaûo luaän:
 -Tình caûnh cuûa daân chuùng ñang vaät loän vôùi con ñeâ hoaøn toaøn ñoái laäp vôùi tö theá ñöôøng beä cuûa quan
 - G iöõa ñoà duøng phuïc vuï nhu caàu aên chôi cuûa quan vaø duïng cuï phuïc vuï cho vieäc cöùu ñeâ cuûa daân coù söï ñoái laäp.
?Em coù nhaän xeùt gì veà caùch mieâu taû cuûa taùc giaû ?
-Mieâu taû raát cuï theå tæ mæ nhö chính maét ta cuõng ñöôïc chöùng kieán vaäy 
?Haõy chæ ra vaø giaûi thích vì sao taùc giaû mieâu taû tæ mæ raønh roït ñoà duøng cuûa quan nhö vaäy? Taùc duïng vieäc mieâu taû naøy ? 
GV bình: Mieâu taû tæ mæ raønh roït toâ ñaäm loái soáng sang troïng, vöông giaû, nhaøn nhaõ, gaây aán töôïng ñoái laäp giöõa daân hoä ñeâ vôùi quan ñi hoä ñeâ..ñoøng thôì taùc giaû coøn ngaàm muoán pheâ phaùn söï höôûg laïc thaùi quaù ,söï voâ traùch nhieäm ñeán toät cuøng cuûa quan phuï maãu .
?Trong ñoaïn vaên ,quan phuï maüu hieän leân qua nhöõng cöû chæ vieïc laøm tieâu bieåu naøo ?
-Cöû chæ :ngaøi xôi baùt yeán ,,ngoài kheånh vuoát raâu ,rung ñuøi ,maét ñang maûi troâng ñóa noïc 
-Lôøi noùi :Tieáng thaây ñeà hoûi :Baåm boác ,Quan lôùn truyeàn :ÖØ .CoÙ ngöôøi kheõ noùi :Baåm :coù khi ñeâ vôõ­ ,nngaøi cau maët gaét :Maëc keä !
 ?Em coù theâm nhaän xeùt gì veà quan phuï maãu so vôùi caûnh ñaân chuùng ngoaøi ñeâ?
-Vaõn laø nhöõng caûnh hoaøn toaøn töông phaûn nhau 
? ÔÛ ngoaøi xa khi coù tieáng keâu vang trôøi daäy ñaát, ngoaøi ngöôøi giaät mình, coøn quan ...? (Ñieàm nhieân)
? Ñieàm nhieân theå hieän daùng veû gì ?
? Khi coù ngöôøi baåm baùo: Coù khi ñeâ vôõ quan coù toû veû ra lo sôï, boái roái, toû ra hoái haän hay khoâng ? YÙ nghóa chi tieát naøy 
? Quan coù thaùi ñoä, haønh ñoäng nhö theá naøo khi ñeâ saép vôõ 
GV bình: Töø thaùi ñoä ñieàm nhieân... gaét, maëc keä ... quaùt, nhaát laø voã tay, xoøe baøi, cöôøi noùi
EM caûm nhaän ñöôïc ñieàu gì veà tính caùch cuûa quan phuï maãu trong ñoaïn vaên ?
 à Söï thôø ô voâ traùch nhieäm, taøn nhaãn, voâ löông taâm, coi maïng daân nhö coû raùc. 
? Thuû phaùp ngheä thuaät chuû yeáu cuûa truyeän ngaén naøy laø gì ? Pheùp töông phaûn ñoái laäp
 Loái keå coù xen laãn mieâu taû tæ mæ vaø moät soá lôøi bình 
?Söû duïng caùch vieát nhö vaäy coù taùc duïng gì ?
-laøm noåi baät baûn chts xaáu xa de tieän voâ löông taâm ,voâ traùch nhieäm cuûa quan 
-Ngaàm khaéc hoaï roõ neùt hôn tình caûnh khoán cuøng cuûa daân chuùng ,leân aùn vaïch traàn toùi aên chôi xa hoa truî laïc ñeå daân chuùng cô cöïc laàm than .
GV:Cho hs ñoïc ñoaïn vaên cuoái ,neâu noäi dung chíh cuûa ñoaïn vaên ?
?Caûnh ñeâ vôõ ñöôïc taùc giaû mieâu taû nhö theá naøo ?
?Em coù nhaän xeùt gì veà caùch söû duïng ngoân ngöõ mieâu taû vaø gioïng ñieäu caâu vaên trong ñoaïn vaên ?
-Tieáp tuïc söû duïng nhöõng hình aûnh töông phaûn ñoái laäp :Quan lôùn uø vaùn baøi to ,ñaày sung söôùng maõn nguyeän -nhaø cöûa troâi baêng ,luùa maù ngaäp heát ,ngöôøi cheát khoâng nôi choân ,ngöôøi soáng khong choã ôû ...
-SöÛ duïng töø ngöõ mieâu taû giaøu söùc gôïi taû bieåu caûm ,lôøi vaên doàn daäp nhö nhöõng tieáng naác ngheïn ngaøo ñaày ñau xoùt 
?Caùch mieâu taû ñoù coù taùc duïng gì ?
-Vöøa khôi gôïi tình caûnh thaûm saàu ñaày ñau xotù cuûa nhaân daân khi ñeâ vôõ ,vöøa theå hieâïn ñöôïc tieáng loøng ñoàng caûm xoùt thöông cuûa taùc giaû 
?Nhö vaäy ñoaïn vaên cuoái cho em caûm nhaän ñöôïc ñieàu gì ?
?Qua vaên baûn ,em hoïc taâïp ñöôïc gì veà caùch keå truyeän cuûa taùc giaû ?
Keå truyeän haáp daãn, xaây döïng nhaân vaät ñieån hình baèng ngheä thuaät mieåu ta ûcuï theå, sinh ñoäng qua lôøi noùi cöû chæ vieäc laøm raát tæ mæ vaø nhöõng lôøi ñoái thoaïi, söû duïng caùch xaây döïng tình huoáng ñoäc ñaùo, loái töông phaûn, ñoái laäp ñeå laøm noiå baät tính caùch, baûn chaát cuûa nhaân vaät vaø giaù trò cuûa taùc phaåm 
? Qua caâu truîen taùc giaû ñaõ phaûn aùnh hieân thöïc naøo ?
 Truyeän phaûn aùnh cuoäc soáng aên chôi höôûng laïc, thoùi taøn nhaãn voâ traùch nhieäm, voâ löông taâm cuûa nhöõng keå caàm quyeàn vaø caûnh soáng laàm than cô cöïc daày theâ thaûm cuûa daân chuùng trong xaõ hoäi phong kieán thôøi xöa 
?Em hieåu gì veà thaùi ñoä cuûa taùc giaû qua truyeän naøy ?
-Taùc giaû leân aùn nhöõng keå caàm quyeàn voâ traùch nhieâm vôùi tính maïng cuûa quaàn chuùng nhaân daân .Baøy toû nieàm thöông caûm vôùi soá phaän nhöõng ngöôøi daân vo toäi bò ñaåy vaøo thaûm caûnh.
 * Ghi nhôù : SGK/83( Cho hs ñoïc ghi nhôù )
2 Caûnh trong ñình tröôùc khi ñeâ vôõ 
Quan phuï maãu thôø ô voâ traùch nhieäm vôùi vaän meänh cuûa daân chuùng 
-Quan phuï maãu voâ traùch nhieäm, taøn nhaãn, voâ löông taâm ñaåy nhaân daân vaøo caûnh laàm than cô cöïc ,khoán cuøng 
3 Caûnh ñeâ vôõ 
-Nhaân daân rôi vaøo tình caûnh thaûm saàu keå saâo cho xieát 
IV/ Toång keát 
1. Ngheä thuaät:
 2 Noäi dung : 
4. Cuûng coá, höôùng daãn veà nhaø:
 ? Qua phaân tích haõy neâu caûm nhaän cuûa em veà giaù trò cuûa truyeän soáng cheát maëc bay treân caùc phöông dieän (Trao ñoåi nhoùm, ñeå traû lôøi)
a) Giaù trò phaûn aùnh hieän thöïc
b) Giaù trò nhaân ñaïo
c) Ñaëc saéc ngheä thuaät.
* Giaù trò cuûa truyeän: 
- Giaù trò hieän thöïc: Phaûn aùnh söï maâu thuaãn giöõa cuoäc soáng cuûa nhaân daân vaø cuoäc soáng cuûa boïn caàm quyeàn.- Giaù trò nhaân ñaïo: Theå hieän nieàm thöông caûm cuûa taùc giaû tröôùc cuoäc soáng laàm than, cô cöïc cuûa daân do thieân tai vaø thaùi ñoä voâ traùch nhieäm cuûa quan phuï maãu.
- Giaù trò ngheä thuaät: Ngheä thuaät töông phaûn, xen keõ vôùi taêng caáp, ngoân ngöõ ngaén goïn, sinh ñoäng 
 ?Toùm taét laïi truyeän ngaén.
 ?Nhaéc laïi giaù trò noäi dung, ngheä thuaät cuûa taùc phaåm
Hoïc kó baøi – Ghi nhôù sgk
Laøm baøi taäp :Trình baøy caûm nhaän cuûa em veà nhaân vaät quan phuï maãu 
Chuaån bò baøi: Caùch laøm baøi vaên laäp luaän giaûi thích.

Tài liệu đính kèm:

  • docMINH TOI GA VAN 7 TUAN 2930 GIAM TAI.doc