Đề tài Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong giảng dạy Tiếng Anh 7

Đề tài Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong giảng dạy Tiếng Anh 7

Phần I: Mở Đầu

I.1. Lý do chọn đề tài.

Ứng dụng công nghệ thông vào giảng dạy không còn là từ mới mẻ với các cấp học. Công nghệ thông tin đi cùng với xu hươớng đổi mới phươơng pháp dạy học trên toàn quốc từ nhiều năm qua.

Từ thập niên 90 của thế kỉ trước, vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học là một chủ đề lớn được UNESCO chính thức đưa ra thành chương trình hành động trước ngưỡng cửa của thế kỉ XXI. Ngoài ra, UNESCO còn dự báo: công nghệ thông tin sẽ làm thay đổi nền giáo dục một cách cơ bản vào đầu thế kỉ XXI.

Trước tình hình công nghệ thông tin với giáo dục trên thế giới như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam trong Nghị quyết TW2, khóa VIII đã nhấn mạnh:"Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện vào quá trình dạy và học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu của học sinh, nhất là sinh viên đại học. Phát triển mạnh phong trào tự học, tự đào tạo thường xuyên và rộng khắp trong toàn dân, nhất là thanh niên".

 

doc 23 trang Người đăng vultt Ngày đăng 20/02/2017 Lượt xem 158Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề tài Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong giảng dạy Tiếng Anh 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn I: Më §Çu
I.1. Lý do chän ®Ò tµi.
Ứng dông c«ng nghÖ th«ng vµo gi¶ng d¹y kh«ng cßn lµ tõ míi mÎ víi c¸c cÊp häc. C«ng nghÖ th«ng tin ®i cïng víi xu h­íng ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc trªn toµn quèc tõ nhiÒu n¨m qua.
Từ thập niên 90 của thế kỉ trước, vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học là một chủ đề lớn được UNESCO chính thức đưa ra thành chương trình hành động trước ngưỡng cửa của thế kỉ XXI. Ngoài ra, UNESCO còn dự báo: công nghệ thông tin sẽ làm thay đổi nền giáo dục một cách cơ bản vào đầu thế kỉ XXI.
Trước tình hình công nghệ thông tin với giáo dục trên thế giới như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam trong Nghị quyết TW2, khóa VIII đã nhấn mạnh:"Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện vào quá trình dạy và học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu của học sinh, nhất là sinh viên đại học. Phát triển mạnh phong trào tự học, tự đào tạo thường xuyên và rộng khắp trong toàn dân, nhất là thanh niên".
 Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có Chỉ thị 29/CT-Bộ GD&ĐT về "Tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành GD - ĐT giai đoạn 2001 - 2005" và Chỉ thị 55/2008/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong giáo dục giai đoạn 2008-2012 và chọn năm học 2008-2009 được chọn là "Năm học đẩy mạnh ứng dụng CNTT", tạo bước đột phá về ứng dụng CNTT trong giáo dục và tạo tiền đề ứng dụng và phát triển CNTT trong những năm tiếp theo.
 Víi qu·ng ®­êng dµi ®ã ®ßi hái kh«ng nh÷ng lµ sù øng dông ®¬n thuÇn mµ cßn lµ sù n©ng cÊp, t¨ng c­êng hiÖu qu¶ cña c«ng nghÖ th«ngtin ®Ó hiÖu qu¶ cña gi¶ng d¹y ®­îc ph¸t huy vµ häc tËp ngµy cµng cã hiÖu qu¶ cao h¬n.
Bé m«n TiÕng Anh –lµ mét bé m«n khoa häc x· héi víi ®Æc tr­ng riªng, phong phó vÒ néi dung, thiÕt thùc vµ lu«n song hµnh ,cËp nhËt víi sù ph¸t triÓn khoa häc – c«ng nghÖ, kinh tÕ – x· héi.
Thùc hiÖn tinh thÇn chØ ®¹o trªn cña bé gi¸o dôc vµ cña së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, nhËn thøc ®­îc r»ng, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ øng dông CNTT phôc vô cho viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc lµ mét trong nh÷ng h­íng tÝch cùc nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt trong viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc vµ ch¾c ch¾n sÏ ®­îc sö dông réng r·i trong nhµ tr­êng phæ th«ng trong mét vµi n¨m tíi, t«i ®· m¹nh r¹n häc tËp vµ ®­a CNTT vµo gi¶ng d¹y tiÕng Anh- bé m«n mµ t«i trùc tiÕp gi¶ng d¹y.
Bé m«n tiÕng Anh lµ bé m«n cã ®Æc tr­ng riªng, häc sinh ph¶i ®­îc giao tiÕp, ®­îc nghe ®Æc biÖt lµ qua häc b»ng trùc quan häc sinh sÏ tiếp thu bµi tèt h¬n, t«i ®· kh«ng ngõng cè g¾ng ®æi míi phư¬ng ph¸p d¹y häc: tõ vËn dông c¸c phư¬ng ph¸p d¹y häc míi nh­ ®µm tho¹i, nªu vÊn ®Ò, phư¬ng ph¸p lµm viÖc theo cÆp, theo nhãm......, mét sè bµi còng ®· øng dông CNTT vµo d¹y häc lµm cho tiÕt d¹y sinh ®éng, cã hiÖu qu¶ cao, thu hót ®­îc sù tham gia tÝch cùc cña häc sinh. Häc sinh thùc sù say mª, thÝch thó vµ lµm viÖc cã hiÖu qu¶ cao trong ®a sè nh÷ng giê häc cã øng dông CNTT.
Nh­ng lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ øng dông CNTT trong c¸c giê häc ®ã lµ vÊn ®Ò mµ bÊt cø mét gi¸o viªn d¹y ngo¹i ng÷ nµo còng tr¨n trë khi cã ý ®Þnh ®­a CNTT vµo gi¶ng d¹y. Trong b¶n s¸ng kiÕn nµy, t«i m¹nh d¹n ®­a ra nh÷ng ý kiÕn, kinh nghiÖm cña c¸ nh©n m×nh, còng nh­ mét sè tiÕt d¹y t«i ®· thö nghiÖm n©ng cao hiÖu qu¶ CNTT vµo giê d¹y m«n tiÕng Anh trong c¸c n¨m häc ®Ó cïng c¸c b¹n ®ång nghiÖp th¶o luËn, góp ý ®Ó t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p tèt nhÊt cho nh÷ng tiÕt d¹y cña m×nh.
I.2. Môc ®Ých nghiªn cøu:
T×m hiểu thực trạng học tập của học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Đức Cảnh trong c¸c giờ häc cã ứng dụng nghệ th«ng tin. HiÖu qu¶ cña giê d¹y. 
Nghiªn cøu c¸c ph­¬ng ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ øng dôngCNTT trong c¸c tiÕt d¹y m«n TiÕng Anh.
§Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ viÖc øng dông CNTT vµo gi¶ng d¹y ®Ó giê d¹y tèt h¬n. Cô thÓ víi tõng ph­¬ng ph¸p ,tõng giê häc kÜ n¨ng kh¸c nhau.
 Thùc hiÖn nhiÖm vô nghiªn cøu nµy t«i ph¶i t×m tßi, thö nghiÖm, thèng kª hÕt c¸c kü thuËt ¸p dông CNTT cho các tiết học. ¸p dông c¸c phÇn n©ng cÊp cña c¸c phÇn mÒn, còng nh­ thö nghiªm c¸c phÇn mÒn míi vµo gi¶ng d¹y,sau ®ã chän tõng d¹ng bµi tËp, tõng kü thuËt ứng dụng CNTT phï hîp nhÊt ¸p dông cho mçi giê häc, tõng kÜ n¨ng. Gióp ph¸t triÓn 4 kü n¨ngc¬ b¶n ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng giao tiÕp b»ng tiÕng Anh, n©ng cao tÝnh tù lËp- tù tin trong häc tËp cña c¸c em; N©ng cao kÕt qu¶ häc tËp.
I.3. Thêi gian, ®Þa ®iÓm .
T«i ®· nghiªn cøu ®Ò tµi cña m×nh trong c¶ qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y tõ n¨m häc 2008-2009, nh­ng t«i tËp trung nhiÒu vµo n¨m häc 2010- 2011( ë nh÷ng líp t«i trùc tiÕp gi¶ng d¹y) chñ yÕu vÉn lµ líp 7A,7B ®Ó hoµn thµnh ®Ò tµi nµy t¹i ng«i tr­êng t«i ®ang gi¶ng d¹y -tr­êng T.H.C.S NguyÔn §øc C¶nh- thuéc phßng gi¸o dôc huyÖn §«ng TriÒu- tØnh Qu¶ng Ninh.
Häc sinh líp 7, ®· häc tiÕng Anh n¨m thø hai, cña ch­¬ng tr×nh trung häc c¬ së, c¸c em còng ®· qua ch­¬ng tr×nh tiÓu häc vµ tiÕng anh líp 6 nªn phÇn nµo ®· cã kh¸i niÖm vÒ tiÕng Anh giao tiÕp xong kiÕn thøc ng«n ng÷ cßn nhiÒu h¹n chÕ. C¸c em ®· hÓu râ vÒ 4 kÜ n¨ng vµ c¸c d¹ng bµi tËp. C¸c em rÊt hµo høng khi ®­îc nghe, nãi, ®äc ,viÕt b»ng tiÕng Anh. C¸c em lu«n thÝch thó víi nh÷ng h×nh ¶nh sinh ®éng những kênh chữ đầy màu sắc dễ nhớ, dễ thực hµnh. T«i nhËn thÊy r»ng trong tiÕt häc nµo mµ c« gi¸o sö dông gi¸o ¸n ®iÖn tö sÏ g©y chó ý cho c¸c em h¬n vµ giê häc ®¹t hiÖu qu¶ h¬n. Chóng thÝch g× míi mÎ vµ h¬i cã chót th¸ch thøc ®ã lµ mét lý do th«i thóc t«i nghiªn cøu ®Ò tµi nµy. 
T«i lu«n lµm míi c¸c tiÕt häc cña m×nh, thay ®æi c¸c phÇn mÒn khi øng dông CNTT vµo tiÕt d¹y ®Ó ®óc rót nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ ®Ó råi n©ng cao hiÖu qu¶ gi¶ng d¹y vµ häc tËp.
I.4. §ãng gãp vÒ lý luËn, thùc tiÔn
 Ứng dụng CNTT vào dạy-học là một xu thế tất yếu của thời đại. Chính vì vậy, các nhà nghiên cứu CNTT không ngừng xây dựng, thiết kế phần mềm dạy học để phục vụ việc dạy-học ." ...Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác giáo dục và đào tạo ớ các cấp học, bậc học, ngành học. Phát triển các hình thức đào tạo từ xa phục vụ cho nhu cầu học tập của toàn xã hội"
 Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy không chỉ là động tác CLICK chuột thuần túy, tận dụng tối đa những tiện ích của công nghệ thông tin vào việc dạy: học từ truyền đạt, gợi ý đến cách tìm kiếm và xử lý thông tin, phát huy tối đa sự tìm tòi, sáng tạo của học sinh là cả một nghệ thuật. Ứng dụng CNTT vµo d¹y TiÕng Anh lµ lµm cho tiÕt d¹y Tiếng Anh sinh ®éng, cã hiÖu qu¶ cao, thu hót ®ưîc sù tham gia tÝch cùc cña häc sinh. Häc sinh thùc sù say mª, thÝch thó vµ lµm viÖc cã hiÖu qu¶ cao trong ®a sè những giê häc cã øng dông CNTT
 Với phương thức tăng cường tối đa việc truyền đạt thông tin tới học sinh thông qua các phương tiện hình ảnh, âm thanh, kênh chữ, trò chơi giúp học sinh tích cực tiếp thu bài một cách hiệu quả nhất. Thông qua quá trình thực hiện đề tài này đã mang đến cho các em một cách thức học mới, sinh động và hiệu quả, mang đến cho giáo viên cách tiếp cận mới, trong việc phát huy tính sáng tạo, kích thích hoạt động của trẻ, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh.
 §Æc tr­ng c¬ b¶n cña giê d¹y TiÕng Anh lµ tÝch cùc ho¸, chñ ®éng ho¸ qu¸ tr×nh d¹y vµ qu¸ tr×nh nhËn thøc cña häc sinh, qua qu¸ tr×nh n¾m b¾t c¸c tri thøc vµ c¸ch thøc ho¹t ®éng ®ùơc thùc hiÖn nh­ lµ qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt t×nh huèng cã vÊn ®Ò
* PhÇn II: Néi Dung
II.1. Néi dung nghiªn cøu: Trong ®Ò tµi nµy t«i ®· ®i nghiªn cøu hai vÊn ®Ò chÝnh sau:
II.1.1 Nghiªn cøu: ViÖc øng dông CNTT trong giê d¹y TiÕng Anh.
II.1.2 Nghiªn cøu sù kh¶ thi cña c¸c phÇn mÒn ®ang ®­îc øng dông vµo gi¶ng d¹y hiÖn nay.
II.1.3 Nghiªn cøu kh¶ n¨ng tiÕp thu kiÕn thøc cña häc sinh líp 7 tr­êng THCS NguyÔn §øc C¶nh trong c¸c giê häc cã øng dông CNTT. Sù hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c gi¶ng d¹y khi cã øng dông c«ng nghÖ th«ng tin.
II.2. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ®Ò tµi:
§Ó thùc hiÖn tèt môc ®Ých vµ nhiÖm vô cña ®Ò tµi t«i ®· sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu nh­ sau:
II.2.1 Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu lÝ luËn: 
Nghiªn cøu ph­¬ng ph¸p d¹y häc cña m«n TiÕng Anh.
Nghiªn cøu c¸c phÇn mÒm ®ang phæ biÕn trong gi¶ng d¹y: POWERPOINT, TRI VIET, VIOTET, ADOBE.
Nghiªn cøu nh÷ng tµi liÖu cã liªn quan ®Õn øng dông CNTT vµo gi¶ng d¹y TiÕng Anh.
Tµi liÖu nh÷ng vÊn ®Ò chung về đổi mới giáo dục THCS của nhà xuất bản giáo dục 
II.2.2 Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÔn : 
§iÒu tra thùc tr¹ng HS . §iÒu tra häc sinh khèi líp 7. TiÕp xóc trß chuyÖn víi HS ®Ó t×m hiÓu hoµn c¶nh gia ®×nh, t×nh h×nh häc tËp trong c¸c giê häc cã øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó t×m hiÖu qu¶ cña c¸c tiÕt häc sau ®ã rót ra c¸c ­u , nh­îc ®iÓm cña c©c phÇn mÒn gi¶ng d¹y vµ c¸c tiÕt häc cã øng dông c«ng nghÖ th«ng tin. 
 Quan s¸t thùc tÕ HS líp 7 tham gia c¸c ho¹t ®éng trong các giờ häc cã ứng dụng CNTT với c¸c giờ häc kh«ng øng dông CNTT. KÕt qu¶ c¸c giê häc khi øng dông c¸c phÇn mÒn kh¸c nhau.
So s¸nh hiÖu qu¶ c¸c phÇn mÒn ®ang ®­îc sö dông.
	II.2.3 Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu s¶n phÈm :
Dùa vµo phiÕu ®iÒu tra.
Dùa vµo kÕt qu¶ cña c¸c bµi kiÓm tra tra cña HS, kÕt qu¶ cña c¸ nh©n cña líp trong c¸c phong trµo thi ®ua cña nhµ tr­êng vÒ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin
 C¨n cø vµo c¸c biÖn ph¸p nghiªn cøu trªn t«i ®· ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p cô thÓ phôc vô cho nghiªn cøu ®Ò tµi nh­ sau :
II.3 BiÖn ph¸p thùc hiÖn :
II.3.1 §iÒu tra c¬ b¶n t×nh h×nh HS :
A.ThuËn lîi : 
Tr­êng T.H.C.S NguyÔn §øc C¶nh lµ tr­êng chuÈn Quèc gia ®ãng t¹i trung t©m khu má M¹o Khª n¬i cã kinh tÕ vµ m«i tr­êng v¨n ho¸ t­¬ng ®èi tèt. Nhµ tr­êng ®­îc sù quan t©m cña c¸c cÊp l·nh ®¹o ®Þa ph­¬ng vµ phßng G.D.§.T huyÖn §«ng triÒu ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt kh¸ ®Çy ®ñ víi 15 phßng häc ,mét th­ viÖn vµ mét phßng thùc hµnh ®Æc biÖt BGH nhµ tr­êng ®· ®Çu t­ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c trang thiÕt bÞ vÒ CNTT nh­ m¸y chiÕu, m¸y vi tÝnh, ®Ìn chiÕu,cã hßa m¹ng INTERNET , ®Æc biÖt lµ nhµ tr­êng lu«n cËp nhËt, tiªn phong c¸c phÇn mÒm phôc vô cho gi¶ng d¹y.Trªn tÊt c¶ c¸c phßng häc ®Òu cã l¾p m¸y chiÕu ®Ó phôc vô cho øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo gi¶ng d¹y. BGH nhµ tr­êng còng t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó gi¸o viªn tiÕp cËn , ®i ®Çu víi CNTT nh­ tæ chøc líp gi¶ng d¹y vi tÝnh, gi¶ng d¹y c¸c phÇn mÒm gi¶ng d¹y míi nhÊt nÕu cã.... Toµn tr­êng cã h¬n 700 HS chia lµm 19 líp thuéc 4 khèi 6,7,8,9. Riªng khèi 7 cã h¬n 170 HS . §a sè HS ®Òu lµ con em c«ng nh©n cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ cã sù quan t©m tíi ®iÒu kiÖn häc hµnh cña con c¸i. §èi víi HS tuy cßn bì ngì víi viÖc häc tËp ë tr­êng T.H.C.S nh­ng nh×n chung c¸c em cã kh¶ n¨ng nhËn thøc kh¸ nhanh, cã høng thó häc tËp bé m«n.
Ban gi¸m hiÖu vµ tæ chuyªn m«n lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c gi¶ng d¹y nãi chung vµ bé m«n TiÕng  ... i v× chØ cÇn “click” chuét? Thùc ra, muèn click chuét ®Ó tiÕt d¹y thùc sù hiÖu qu¶ th× ng­êi d¹y còng ph¶i chÞu bá c«ng t×m hiÓu, lµm quen víi c¸ch gi¶ng bµi míi nµy. Cô thÓ, ng­êi thÇy cÇn ph¶i:
 Cã kiÕn thøc vÒ sö dông m¸y tÝnh.
 Sö dông thµnh th¹o phÇn mÒm tr×nh diÔn,Violet, PowerPoint.
 BiÕt c¸ch truy cËp Internet .
 Cã kh¶ n¨ng sö dông mét phÇn mÒm chØnh söa ¶nh, lµm c¸c ¶nh ®éng, c¾t c¸c file ©m thanh vµ c¾t phim.
 BiÕt c¸ch sö dông projector.
L¾p m¸y chiÕu vµ m¸y vi tÝnh mét c¸ch thµnh th¹o.
Tho¹t nghe th× cã vÎ phøc t¹p nh­ng thùc sù muèn øng dông CNTT vµo gi¶ng d¹y®äc hiÓu cã b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn hÕt nh÷ng yªu cÇu trªn? C©u tr¶ lêi lµ kh«ng. Tuú thuéc vµo tÝnh chÊt cña mçi giờ häc mµ c¸c yªu cÇu kh¸c nhau ®­îc ®Æt ra cho c¸c gi¸o viªn. Tuy nhiªn nÕu ®¸p øng ®­îc c¸c nhu cÇu trªn th× thËt tuyÖt vêi.
	T¹i sao t«i l¹i ®Æt ra c¸c yªu cÇu nh­ trªn? Chóng ta thö t­ëng t­îng xem nÕu mét ng­êi kh«ng cã kh¸i niÖm g× vÒ CNTT liÖu hä cã bËt m¸y tÝnh lªn vµ chän cho m×nh mét ch­¬ng tr×nh lµm viÖc? LiÖu hä cã biÕt ®­îc tµi liÖu cña m×nh ë ®©u trªn m¸y tÝnh? C¸ch copy tµi liÖu tõ n¬i nµy sang n¬i kh¸c hay xo¸ mét tµi liÖu nµo 
®ã khi kh«ng cßn dïng?... NghÜa lµ dï Ýt hay nhiÒu hä còng ph¶i sö dông ®­îc chiÕc m¸y tÝnh theo ý muèn cña m×nh.
	Thø hai, tõ nh÷ng gi¸o ¸n ®­îc so¹n s½n trªn giÊy vµ ®­îc tr×nh bµy l¹i trªn b¶ng ®en lµm thÕ nµo ®Ó chóng trë thµnh c¸c GA§T ®­îc tr×nh bµy trªn mµn chiÕu? §iÒu nµy ®ßi hái ng­êi thÇy ph¶i biÕt sö dông Power Point. §©y lµ mét phÇn mÒm n»m trong bé MS Office dïng ®Ó t¹o c¸c tr×nh diÔn ®a d¹ng trªn m¸y tÝnh. NÕu chØ dõng ë møc ®é gâ nh÷ng néi dung cÇn thiÕt céng thªm mét Ýt ®Þnh d¹ng vÒ mµu s¾c, font ch÷, chóng t«i thiÕt nghÜ gi¸o viªn nµo còng cã thÓ lµm ®­îc. Tuy nhiªn nÕu chØ cã thÕ th× chóng ta ch­a thùc sù thÊy ®­îc søc m¹nh cña Power Point còng nh­ ch­a ph¸t huy hiÖu qu¶ cña ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y míi nµy.
Gi¸o ¸n ®iÖn tö chØ lµ ph­¬ng tiÖn d¹y häc, nã kh«ng thÓ thay thÕ cho ng­êi thÇy trªn bôc gi¶ng. V× vËy khi sö dung GA§T cÇn ph¶i linh ho¹t trong thiÕt kÕ . H·y thiÕt kÕ c¸c slide nh­ lµ mét b¶ng ®en thùc sù. Khi kÕt thóc giê häc c¸c néi dung c¶ bµi vÉn cßn thÓ hiÖn râ ë trªn b¶ng. 
NÕu muèn sö dông b¶ng ®en th× chØ coi ph«ng chiÕu lµ b¶ng phô th× ng­êi gi¸o viªn sÏ linh ho¹t h¬n nhiÒu khi gi¶ng day. HiÖu qu¶ rÊt cao. 
VÝ dô: TiÕng anh 7. UNIT 4- LESON 4: B1
Aim: at the end of the lesson ss will be able to read the text and understand details and practice library vocabulary
Teaching aids: text book , pictures, poster, cards
: Warm up (7m) 
GV tr×nh chiÕu « ch÷, nªu yªu cÇu, chia ®éi
HS ch¬i theo 2 ®éi, GV nhËn xÐt cho ®iÓm.
2.Pre- reading:(10m)
Pre teach vocab:
- librarian (picture)
magazine 	(pic)	 
reference book	(realia)
science book (pic)
novel	(realia)
reader	(realia)
+ GV gîi ý, tr×nh chiÕu tranh.
+ GV ®äc mÉu tõ.
+ HS ®äc theo.
+ GV viÕt b¶ng
3.While-Reading:
GV dïng ph«ng chiÕu nh­ lµ b¶ng phô ,Giíi thiÖu c¸c c©u , Yªu cÇu HS ®äc néi dung c©u , kiÓm tra nghÜa , lÊy ý kiÕn ®o¸n true/false cña häc sinh th× viÕt lªn b¶ng. 
Yªu cÇu HS ®äc bµi khãa ®Ó kiÓm tra phÇn ®o¸n.
PhÇn ch÷a c©u ®óng sai rÊt næi bËt, dÔ hiÓu víi c¸c kªnh ch÷ dÔ nh×n, dÔ hiÓu.
PhÇn questions and answers sÏ ®­îc linh ho¹t kÕt nèi c¸c slide rÊt sinh ®éng, vi nhén còng víi ©m thanh trong mçi c©u tr¶ lêi ®óng thËt s«i ®éng, hµo høng víi häc sinh. §ã lµ thñ thuËt “ LUCKY NUMBER”
GV yªu cÇu HS ®äc c©u hái, kiÓm tra nghÜa c©u.
GV yªu cÇu Hs ®äc bµi khãa vµ tr¶ lêi c©u hái mét m×nh.
GV chia ®éi , h­íng dÉn luËt ch¬i. ChÊm ®iÓm.
4. Post-reading;
Picture-telling: 
GV tr×nh chiÕu tranh , yªu cÇu häc sinh kÓ l¹i theo trang b¾t ®Çu b»ng tõ gîi ý.
Khi øng dông CNTT vµo gi¶ng d¹y ng­êi gi¸o viªn kh«ng thÓ phñ nhËn ®­îc nh÷ng hiÖu qu¶ tiÖn Ých mµ nã mang l¹i nhÊt lµ víi m«n TiÕng Anh: c¸c h×nh ¶nh, kªnh ch÷, mµu s¾c th× rÊt phï hîp víi ®Æc tr­ng cña bé m«n trong d¹y kÜ n¨ng ®äc hiÓu, kÜ n¨ng nghe. Gi¸o viªn h·y khai th¸c s©u c¸c chøc n¨ng cña c¸c phÇn mÒn th× kh«ng ph¶i lØnh kØnh víi trang ¶nh, b¶ng phô, bót d¹, nam tr©m khi d¹y häc. Tr­íc kia khi d¹y tõ míi, mÉu c©u gi¸o viªn ph¶i ®äc mÉu cho häc sinh nh­ng nay häc sinh cã thÓ tiÕp cËn víi c¸ch ®äc tõ , mÉu c©u cña ng­êi b¶n sø rÊt ®¬n gi¶n mµ kh«ng lØnh kØnh loa ®µi. ChØ cÇn download tõ ,c¸ch ph¸t ©m råi cµi vµo slide cã tõ cÇn d¹y sau ®ã click chuét lµ xong.
 Vµ ®Æc biÖt gÇn ®©y nhÊt khi phÇn mÒn ADOBE ®­îc phæ biÕn tíi tr­êng häc th× hiÖu qu¶ lín lao cña CNTT cµng thÊy râ. Khi øng dông phÇn mÒn nµy ng­êi häc, häc sinh cã thÓ tù häc mét m×nh mµ vÉn n¾m v÷ng hÕt kiÕn thøc cña bµi. PhÇn mÒm ADOBE rÊt thÝch hîp víi viÖc tù häc kÜ n¨ng ®äc hiÓu m«n TiÕng Anh, víi c¸c d¹ng bµi tËp nh­: True- False, Question and answer, Matching, Filling in the gap...
Adobe Presenter cũng giúp chuyển đổi các bài trình chiếu powerpoint sang dạng tương tác multimedia, có lời thuyết minh (narration), có thể câu hỏi tương tác (quizze) và khảo sát (surveys), tạo hoạt động điều khiển dẫn dắt chương trình (animation), và tạo mô phỏng (simulation) một cách chuyên nghiệp.Adobe Presenter đã biến Powerpoint thành công cụ soạn bài giảng e-Learning, có thể tạo bài giảng để học sinh tự học, có thể ghi lại lời giảng, hình ảnh bạn giảng bài, chèn các câu hỏi tương tác, chèn các bản flash, chèn các hoạt động ghi lại từ bất cứ phần mềm nào khác qua flash, có thể đưa bài giảng lên giảng trực tuyến Bài giảng điện tử e-Learning được đưa trực tiếp vào hệ thống Moodle (mã nguồn mở) quản lý tài nguyên và quản lý học tập. 
Trong năm học vừa qua phần mền trí việt đã được dưa vào giảng dạy với sự hai trong một của phần này thì hiệu quả của CNTT được nâng lên một bước nữa. 
PhÇn III:
Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu, KÕt qu¶ nghiªn cøu.
Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu
§Ò tµi nµy ®Ò cËp chñ yÕu lµ nh÷ng hiÖu qu¶ CNTT mang l¹i trong gi¶ng d¹y m«n tiÕng Anh. C¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông chñ yÕu lµ:
Ph­¬ng ph¸p thùc hµnh øng dông : Ph¶i lµm trùc tiÕp, øng dông trùc tiÕp ®Ó ph¸t hÞªn nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña CNTT trong giê häc. Sù kh¸c nhau gi÷a bµi gi¶ng truyÒn thèng vµ bµi gi¶ng øng dông CNTT. BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ cña CNTT
Ph­¬ng ph¸p quan s¸t th«ng qua c¸c tiÕt dù giê ®Ó quan s¸t trùc tiÕp vµ biÕt chÝnh x¸c th¸i ®é häc tËp cña c¸c em khi c¸c em lµm viÖc trong c¸c giê häc cã øng dông CNTT.
-Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra: §iÒu tra b»ng phiÕu ®Ó thÊy ®­îc nhËn xÐt cña häc sinh, ®a sè häc sinh cã mong muèn ®­îc häc nh÷ng giê häc øng dông CNTT hay kh«ng vµ ®iÒu tra sù tiÕp thu cña c¸c em th«ng qua phiÕu häc tËp.
- Ph­¬ng ph¸p trao ®æi cïng ®ång nghiÖp cïng bé m«n ®Ó øng dông CNTT vµo giê häc cã hiÖu qu¶ h¬n. §Ó ngµy cµng hiÖu qu¶ c¸c phÇn mÒn gi¶ng d¹y ®­îc cung cÊp
KÕt qu¶ nghiªn cøu
Khi ¸p dông CNTT vµo giê d¹y t«i thÊy hiÖu qu¶ ®­îc t¨ng lªn râ rÖt. Vµ hiÖu qu¶ h¬n khi sö dung tèi ®a tÝnh n¨ng cña c¸c phÇn mÒm. Giê häc trë lªn s«i ®éng, häc sinh høng thó häc bµi, vËn dông mÉu c©u nhanh chãng, s¸t thùc lu«n mong ®Õn tiÕt häc ngo¹i ng÷. Häc sinh cßn ®­îc tiÕp cËn víi ng«n ng÷ cña ng­êi b¶n sø. ChÊt l­îng c¸c bµi kiÓm tra cao h¬n nhiÒu.
Vµ kÕt qu¶ cuèi n¨m häc ®· ®¹t ®­îc nh­ sau.
Môn
Lớp
Sĩ số
Trung bình môn cả năm
Giỏi
Khá
Trung bình
SL
Tỉ lệ
SL
Tỉ lệ
SL
Tỉ lệ
Tiếng Anh
7A
41
24
58,5%
17
44,5%
0
0
Tiếng Anh
7B
41
4
10,2%
21
53,8%
16
35,9%
IV.PhÇn kÕt luËn, kiÕn nghÞ
IV.1. KÕt luËn
Theo quan ®iÓm CNTT, ®Ó ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ng­êi ta t×m ra nh÷ng ph­¬ng ph¸p lµm t¨ng gi¸ trÞ l­îng tin, trao ®æi th«ng tin nhanh h¬n, nhiÒu h¬n vµ hiÖu qu¶ h¬n. Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y, t«i nhËn thøc ®­îc r»ng d¹y häc b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö sÏ gióp HS tiÕp thu bµi häc dÔ dµng, giê häc sinh ®éng hÊp dÉn, cho phÐp gi¶i quyÕt mét l­îng kiÕn thøc lín vµ häc sinh ®­îc tiÕp nhËn nhiÒu h×nh ¶nh trùc quan sinh ®éng vµ bµi gi¶ng ®iÖn tö thùc sù hiÖu qu¶ cho bé m«n TiÕng Anh vµ ®Æc biÖt víi 4 kÜ n¨ng TiÕng Anh . §iÒu nµy kh«ng nh÷ng gióp cho GV thùc hiÖn linh ho¹t c¸c kh©u lªn líp mµ cßn h¹n chÕ viÖc gi¸o viªn bÞ “ch¸y gi¸o ¸n” v× thêi gian ®­îc kiÓm so¸t b»ng m¸y.Trong giê häc, häc sinh ®­îc lµm viÖc nhiÒu h¬n, gi¸o viªn cã thÓ bao qu¸t ®­îc líp häc vµ quan t©m ®­îc ®Õn mäi ®èi t­îng häc sinh .
 §Ó mét giê d¹y b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö thµnh c«ng, ®Ó c«ng nghÖ th«ng tin thùc sù lµ c«ng cô ®¾c lùc phôc vô cho viÖc d¹y ngo¹i ng÷ häc th× ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i cè g¾ng nç lùc kh«ng ngõng trong viÖc n©ng cao kÜ n¨ng sö dông vi tÝnh, ph¶i th­êng xuyªn cËp nhËt c¸c phÇn mÒm míi hç trî viÖc so¹n vµ gi¶ng d¹y b»ng gi¸o ¸n ®iÖn tö. Gi¸o viªn ph¶i lµm chñ c«ng nghÖ, lµm chñ bµi gi¶ng vµ quan träng nhÊt gi¸o viªn ph¶i cã n¨ng lùc chuyªn m«n v÷ng vµng bëi hiÖu qu¶ cña tiÕt häc vÉn phô thuéc vµo vai trß cña ngưêi thÇy. CNTT kh«ng thÓ thay thÕ ng­êi thÇy mµ chØ lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng tiÖn hç trî thÇy, trß ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y häc, gióp cho bµi gi¶ng hay h¬n, sinh ®éng h¬n song nã kh«ng ph¶i lµ tÊt c¶.
Đ©y lµ mét ®Ò tµi lín xong c¸c ph­¬ng ph¸p t«i tæng hîp thùc ra còng rÊt cßn Ýt v× kinh nghiÖm t«i tÝch luü còng ch­a nhiÒu. T«i rÊt mäng ®­îc sù gãp ý gióp ®ì chØ b¶o thªm cña c¸c ®ång nghiÖp trong tæ ngo¹i ng÷ ,cña chuyªn m«n trong Tr­êng THCS NguyÔn §øc C¶nh vµ c¸c ®ång nghiÖp tr­êng b¹n, nh÷ng ng­êi quan t©m ®Õn ®Ò tµi nµy.
IV.2.KiÕn nghÞ:
Lµ gi¸o viªn trùc tiÕp tham gia gi¶ng d¹y t«i thÊy cÇn ®­îc th­êng xuyªn cËp nhËt th«ng tin vÒ CNTT: c¸c phÇn mÒn hiÖn ®¹i hç trî gi¶ng d¹yvµ c¸c chñ ®Ò trong kÜ n¨ng ®äc hiÓu. Gi¸o viªn còng nªn ®­îc cã c¬ héi tiÕp xóc víi nh÷ng chuyªn gia trong lÜnh vùc nµy ®Ó n©ng cao tr×nh ®é tin häc vµ hiÓu biÕt vÒ CNTT. T«i thiÕt tha mong Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o §«ng TriÒu còng nh­ c¸c cÊp, c¸c ban ngµnh liªn quan t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó gi¸o viªn tiÕng Anh trong toµn huyÖn vµ b¶n th©n t«i n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tr×nh ®é vi tÝnh qua c¸c buæi:
Workshop.
Chuyªn ®Ò côm, cÊp HuyÖn, cÊp tØnh.vÒ sö dông CNTT.
§­îc tiÕp cËn, sö dông, trau dåi víi c¸c ph­¬ng tiÖn gi¶ng d¹y hiÖn ®¹i ®Ó theo kÞp víi xu h­íng gi¸o dôc .
V. Tµi liÖu tham kh¶o
Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y vµ thùc hiÖn ®Ò tµi nµy t«i ®· sö dông c¸c t­ liÖu sau:
1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ®æi míi gi¸o dôc THCS m«n tiÕng Anh- Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc.
2. Mét sè vÊn ®Ò ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc m«n tiÕng Anh THCS.-Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc.
3. H­íng dÉn sö dông phÇn mÒm Powerpoint. Violet. Adobe, TrÝ viÖt
 4. LuyÖn tËp tiÕng Anh 7.
 Ng÷ ph¸p vµ bµi tËp n©ng cao tiÕng Anh 7.
 Bµi tËp bæ xung tiÕng Anh 7.
 S¸ch TiÕng Anh 7.
 M¹o Khª, ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2011
 Ng­êi viÕt
 §ç ThÞ HuÕ
Môc lôc
PhÇn I: Më ®Çu Trang 1
PhÇn II: Néi dung Trang 4
 PhÇn III: Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu Trang 18
 PhÇn IV: PhÇn kÕt luËn,kiÕn nghÞ Trang 19
 PhÇn V: Tµi liÖu tham kh¶o Trang 21

Tài liệu đính kèm:

  • docNang cao hieu qua ung dung CNTT trong giang day TiengAnh 7 GV Do Thi Hue Truong THCS Nguyen Duc Canh.doc