Giáo án Giáo dục công dân 7 - Truong TH & THCS Ly Thuong Kiet

Giáo án Giáo dục công dân 7 - Truong TH & THCS Ly Thuong Kiet

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY

1. Giúp hs hiểu thế nào là sống giản dị và không giản dị, tại sao cần phải sống giản dị

2. Hình thành học sinh thái độ quý trọng sự giản dị, chân thật, xa lánh lối sống xa hoa, hình thức.

3 Giúp hs tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác về lối sống giản dị ở mọi khía cạnh; Lời nói, cử chỉ, tác phong, cách ăn mặc và thái độ giao tiếp với mọi người, biết xây dựng kế hoạch tự rèn luyện, học tập những tấm gương sống giản dị của mọi người xung quanh để trở thành người sống giản dị. Học hỏi những tấm gương sáng đoàn viên.

*Mục tiêu riêng: HS nắm thế nào là sống giản dị. Ý nghĩa của sông giản dị

 

doc 87 trang Người đăng phuongthanh95 Ngày đăng 14/07/2022 Lượt xem 229Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Giáo dục công dân 7 - Truong TH & THCS Ly Thuong Kiet", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 1
Tiết: 1
Bài 1. SỐNG GIẢN DỊ
NS: 17/08/09
NG: 21/08/09
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY
1. Giúp hs hiểu thế nào là sống giản dị và không giản dị, tại sao cần phải sống giản dị
2. Hình thành học sinh thái độ quý trọng sự giản dị, chân thật, xa lánh lối sống xa hoa, hình thức.
3 Giúp hs tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác về lối sống giản dị ở mọi khía cạnh; Lời nói, cử chỉ, tác phong, cách ăn mặc và thái độ giao tiếp với mọi người, biết xây dựng kế hoạch tự rèn luyện, học tập những tấm gương sống giản dị của mọi người xung quanh để trở thành người sống giản dị. Học hỏi những tấm gương sáng đoàn viên.
*Mục tiêu riêng: HS nắm thế nào là sống giản dị. Ý nghĩa của sông giản dị
II. CHUẨN BỊ
Giáo viên: SGK, SGV, mẫu chuyện, tranh
Học sinh: SGK, vở, soạn bài
III. Phương pháp
 Kể chuyện, phân tích, diễn giảng, nêu vấn đề, đàm thoại
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ổn định lớp (1P)
Kiểm tra: Sự chuẩn bị của học sinh (2P) Sách vở, đồ dùng học tập
Nội dung bài mới
GV: Gợi ý để học sinh có thể kể một câu chuyện ngắn về một người có lối sống giản dị
HS; Kể chuyện trước lớp
GV: Vậy thế nào là sống giản dị, vì sao cần phải sống giản dị có ý nghĩa gì chúng ta cùng tìm biểu qua nội dung bài học hôm nay
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
NỘI DUNG
Hoạt động 1: hướng dẫn tìm hiểu truyện đọc (7P)
GV: Gọi HS đọc truyện
HS : Đọc
? Qua truyện đọc em hãy tìm những chi tiết từ ngữ thể hiện lối sống giản dị của Bác trong trang phục, tác phong, lời nói?
HS: Chia nhóm thảo luận đại diện nhóm trình bày ghi các ý ra bảng
? Hãy nêu những nhận xét của em về những biểu hiện của hành vi đó?
GV kết luận ( Bác ăn mặc giản đơn không cầu kì, phù hợp với hoàn cảnh đất nước lúc đó. Thái độ chân tình cởi mở đã xoá tan sự ngăn cách giữa chủ tịch - người dân. Lời nói dể hiểu gần gũi thân thương với mọi người
? Theo em trang phục, tác phong lời nói của Bác đã có tác dụng như thế nào tới tình cảm của nhân dân ta?
HS trả lời nhân dân yêu mến và kính phục Bác
? Em hãy tìm thêm những ví dụ khác nói về sự giản dị của Bác Hồ? 
HS: nêu ví dụ
GV: Treo tranh về Bác và phân tích để HS thấy sự giản dị của Bác. Đọc cho học sinh nghe truyện: Bữa ăn của vị chủ tịch nước 
HS nghe
? Tính giản dị còn biểu hiện ở những khía cạnh nào khác trong cuộc sống? Lấy ví dụ minh hoạ 
GV liên hệ những tấm gương sống giản dị trong nhà trường trong cuộc sống và sách báo và chuyển sang phần hai
Hoạt động 2: Nội dung bài học (21p)
? Thế nào là sống giản dị?
GV chốt ý và ghi bảng
? Cho ví dụ cụ thể về những tấm gương đoàn viên trong nhà trường có tính giảng dị
- HS liên hệ trả lời
? Biểu hiện của sống giản dị là gì?
GV gọi bổ sung chất ý và ghi bảng
? Hãy nêu một số ví dụ về lối sống giản dị 
GV kết luận và giảng: Giảng dị chính là cái đẹp trong nó không phải là vẻ đẹp bề ngoài mà là sự kết hợp hài hoà với vẻ đẹp bên trong, giản dị không chỉ biểu hiện ở lời nói, cách ăn mặc việc làm mà còn thể hiện qua suy nghĩ và hành động.
? Người sống giản dị có ý nghĩa gì trong cuộc sống
HS trả lời HS khác bổ sung
GV chốt ý và ghi bảng
? Là HS em thực hiện lối sống giản dị như thế nào?
? Vì sao em cần phải thực hiện lối sống giản dị
GV kết luận
GV chia nhóm thảo luận nội sung sau 
? Tìm những hành vi trái với giản dị hoặc không giản dị
.lớp chia nhóm thảo luận và đại diện nhóm trình bày nội dung câu trả lời, HS khác nhận xét 
GV ghi điểm và tuyên dương, hướng cho hs giải thích câu tục ngữ và danh ngôn trong SGK.
Hoạt động 3. Luyện tập (7P)
GV: treo tranh? Trong các tranh này theo em tranh nào thể hiện tính giản dị của học sinh khi đến trường? Vì sao
HS: trả lời nhận xét
GV kết luận giáo dục học sinh
GV: treo bảng phụ học sinh làm việc cá nhân trả lời? Trong các biểu hiện sau đây, theo em biểu hiện nào nói lên tính giản dị hãy đánh dấu x vào ô trống phù hợp
II. Nội dung bài học
1. Thế nào là sống giản dị
Sống giản dị là phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của bản thân gia đình và xã hội
2. Biểu hiện của lối sống giản dị
Không xa hoa lãng phí, không cầu kì kiểu cách, không chạy theo những nhu cầu vật chất và hình thức bề ngoài
3. Tác dụng của lối sống giản dị
- Người sống giản dị sẽ được mọi người xung quanh yêu mến và cảm thông giúp đỡ
- Giản dị là phẩm chất cần có ở mỗi người
III. Bài tập
Tranh thể hiện tính giản dị của học sinh khi đến trường
Đáp án 2, 5
Củng cố (3P)
GV: Tæ chøc HS ch¬i trß ch¬i s¾m vai.
HS: Ph©n vai ®Ó thùc hiÖn.
GV: Cho HS nhËp vai gi¶i quyÕt t×nh huèng:
TH1: Anh trai cña Nam thi ®ç vµo tr­êng chuyªn THPT cña tØnh, cã giÊy nhËp häc, anh ®ßi bè mÑ mua xe m¸y. Bè mÑ Nam rÊt ®au lßng v× nhµ nghÌo chØ ®ñ tiÒn ¨n häc cho c¸c con, lÊy ®©u tiÒn mua xe m¸y!
TH2: Lan hay ®i häc muén, kÕt qu¶ häc tËp ch­a cao nh­ng Lan kh«ng cè g¾ng rÌn luyÖn mµ suèt ngµy ®ßi mÑ mua s¾m quÇn ¸o, giµy dÐp, thËm chÝ c¶ ®å mÜ phÈm trang ®iÓm.
GV: NhËn xÐt c¸c vai thÓ hiÖn vµ kÕt luËn:
- Lan chØ chó ý ®Õn h×nh thøc bªn ngoµi.
- Kh«ng phï hîp víi tuæi häc trß.
- Xa hoa, l·ng phÝ, kh«ng gi¶n di.
Lµ HS chóng ta ph¶i cè g¾ng rÌn luyÖn ®Ó cã lèi sèng gi¶n dÞ. Sèng gi¶n dÞ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña gia ®×nh cóng lµ thÓ hiÖn t×nh yªu th­¬ng, v©ng lêi bè mÑ, cã ý thøc rÌn luyÖn tèt.
Dặn dò (1P)
Học bài, sưu tầm thêm câu ca dao, tục ngữ, thơ và tấm giương thể hiện đức tính giản dị
6 Kinh nghiệm qua tiết dạy
Tuần: 2
Tiết: 2
Bài 2. TRUNG THỰC
NS: 20/08/08
NG: 27/08/08
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Giúp hs hiểu thế nào là trung thực, biểu hiện của lòng trung thực và vì sao cần phải trung thực
2. Hình thành ở học sinh thái độ quý trọng, ủng hộ những việc làm trung thực và phản đối những hành vi thiếu trung thực
3. Giúp hs biết phân biệt các hành vi thể hiện tính trung thực và không trung thực trong cuộc sống hằng ngày; biết tự kiểm tra hành vi của mình và rèn luyện để trở thành người trung thực. Học tập làm theo năm điều Bác Hồ dạy
* Mục tiêu riêng: HS hiểu thế nào là sống trung thực. Vì sao cần phải có lòng trung thực
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Giáo viên
	SGK, SGV, bài sạon, tranh, mẫu chuyện, ca dao tục ngữ, bảng da
2. Học sinh
	SGK, soạn bài, bảng da
III. PHƯƠNG PHÁP
	Sử dụng kết hợp nhiều phương pháp như: đọc diễn cảm, kể chuyện thuyết trình, nêu vấn đề, tạo tìng huống, nêu gương thảo luận hóm
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ổn định lớp
Kiểm tra bài cũ (5P)
Thế nào là tính giản dị, tại sao cần phải sống giản dị
Là học sinh em thực hiện lối sống giản dị như thế nào?
Nội dung bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Giới thiệu bài (2P)
GV: Nêu tình huống ở bảng da
Gia đình an có một mức sống bình thường nhưng An ăn mặc rất diện, còn học tập thì lười biếng
Gia đình Lan có cuộc sống sung túc nhưng Lan ăn mặc rất giản dị, chăm học, chăm làm
HS: Đọc
? Em có suy nghĩ gì về lối sống của Lan và An?
HS: trả lời và bổ sung
GV: Kết luận và chuyển ý, An đua đòi theo chúng bạn, nhiều khi thiếu tiền dấn điến việc làm không tốt, còn Lan sống giản dị và trung thực, vậy trung thực là gì, biểu hiện của trung thực, vì sao cần phải sống trung thực? ghi tên bài học
Hoạt động 2 Tìm hiểu truyện đọc (8P)
HS: đọc diễn cảm
? Bra-man-tơ đã đối xử với Mi-ken-lăng-giơ như thế nào?
GV ghi ra bảng ohụ những ý hs trả lời
? Vì sao Bra-man-tơ lại tỏ thái độ như vậy?
(Bra-man-tơ sợ danh tiến của Mi-ken-lăng-giơ nổi tiếng lấn át mình)
? Trước thái độ đó của Bra-man-giơ thì Mi-ken-lăng-giơ đã đối xử như thế nào? Và vì sao?
(Dù Bra-man-tơ không tốt đối với ông nhưng ông công khai đánh giá cao về Bra-man-tơ là một người vĩ đại, và tôn trọng Bra-man-tơ)
? Theo em Mi-ken-lăng-giơ là người như thế nào?
HS nhận xét và kết luận Ông là người trung thực
Hoạt động 3: Tìm hiểu bài học (18P)
? Em hiểu thế nào là Trung thực?
HS trả lời, hs khác bổ sung
GV: chốt ý và ghi bảng
GV: Yêu cầu HS thảo luận câu hỏi sau
? Tìm những biểu hiện của tính trung thực trong học tập (N1, 2)
? Tìm những biểu hiện của tính trung thực trong quan hệ với mọi người (N3,4)
? Tìm những biểu hiện của tính trung thực trong hoạt động (N5,6)
HS: Chia nhóm thảo luận và đại diện nhóm trình bày nội dung câu trả lời, các nhóm còn lại bổ sung
GV: kết luận và ghi điểm tuyên dương
? Biểu hiện của những hành vi trái với tính trung thựch là gì?
? Biểu hiện của tính trung thực là gì?
GV: gọi hs nhận xét
Chốt: Trung thực biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống qua thái độ, qua hành động, qua lời nói của con người, không chỉ trung thực với mọi người mà còn trưng thực với chính bản thân mình.
? Tìm những ví dụ cụ thể biểu hiện tính trung thực?
Trường hợp nào thì có thể không nói lên sự thật mà không bị coi là thiếu trung thực?
HS: trả lời, nhận xét và bổ sung
GV: chốt ý
 GV: sơ kết bài học
? Em hiểu thế nào về câu tục ngữ, và danh ngôn?
? Người sống trung thực có ý nghĩa gì
HS: trả lời
GV chốt ý và ghi bảng liên hệ giáo dục cho học sinh
Hoạt động 3 Luyện tập (7P)
GV: treo bảng phụ bài tập SGK trang 8
Yêu cầu học sinh đánh dấu vào ô trống và giải thích 
GV: bổ sung và kết luận
? Đối với học sinh để rèn luyện tính trung thực, theo em cần phải làm gì?
GV: nêu tình huống
HS: đóng vai 1 chú công an và một người dân
? Hành động và việc làm của hai bạn nói lên điều gì?
GV: Kết luận: thực hiện hành vi trung thực con người sẽ thấy thanh thản
GV ghi điểm tuyên dương
I/ Truyện đọc
II. Nội dung bài học
Trung thực là luôn luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí, lẽ phải, sống ngay thẳng 
- Ngay thẳng, thật thà, dám nhận lỗi khi mình có lỗi
- Trung thực là đức tính cần có ở mỗi người
- Nâng cao phẩm giá con người
- Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội
- Mọi người tin yêu và quý trọng
III. Bài tập
a/ Đáp án đúng 4. 5, 6
b/ Thầy thuốc thể hiện lòng nhân đạo và tính nhân ái yêu thương con người.
Củng cố
Thế nào là tính trung thực? ý nghĩa của tính trung thực?
Học sinh rèn luyện đức tính trung thực như thế nào?
 5. DÆn dß
 GV: + Giao bµi vÒ nhµ :b,c,d,® 
 + S­u tÇm c¸c c©u tôc ng÷, ca dao nãi vÒ trung thùc
 	 - ChuÈn bÞ bµi 3: Tù träng
 * L­u ý HS cÇn n¾m ®­îc:
 - ThÕ nµo lµ tù träng vµ kh«ng tù träng?
 - BiÓu hiÖn vµ ý nghÜa cña lßng tù träng
* T­ liÖu tham kh¶o
 Tôc ng÷: - ¡n ngay nãi th¼ng
 - Thuèc ®¾ng d· tËt sù thËt mÊt lßng
 - §­êng ®i hay tèi nãi dèi hay cïng
 - ThËt thµ lµ cha quû qu¸i.
 Ca dao: - Nhµ nghÌo yªu kÎ thËt thµ.
 Nhµ quan yªu kÎ vµo ra nÞnh thÇn
 TruyÖn ngô ng«n:
Chó bÐ ch¨n cõu
Cã mét chó bÐ ch¨n cõu nä, trong khi ch¨n ®µn cõu cña m×nh ®· nghÜ ra mét trß ®ïa tai qu¸i. Chó kªu thËt to "Cã chã sãi!" ThÕ lµ mäi ng­êi tõ kh¾p n¬i trong lµng ch¹y ra gióp ®ì chó, nh­ng ch¼ng thÊy sãi ®©u c¶. LÇn thø nhÊt, lÇn thø hai vµ ®Õn lÇn thø 3 th× d©n lµng ®· biÕt hä bÞ lõa. Mét h«m kh¸c, cã chã sãi ®Õn b¾t cõu thËt, chó bÐ l¹i kª ... hµ n­íc.
Ngµy gi¶ng: 10/04/09
kiÓm tra bµi cò
Lµm râ hai s¬ ®å:
Ph©n cÊp bé m¸y Nhµ n­íc
Ph©n c«ng bé m¸y Nhµ n­íc 
Ph©n nhãm ®Ó HS th¶o luËn c©u hái 
C©u 1: Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¬ quan Quèc héi.
C©u 2: Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ChÝnh phñ.
C©u 3: Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Héi ®ång nh©n d©n.
C©u 4: Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña uû ban nh©n d©n.
- NhËn xÐt tr¶ lêi cña c¸c nhãm.
- Bæ sung vµ chèt l¹i ý kiÕn.
? Gi¶i thÝch tõ: "QuyÒn lùc", "ChÊp hµnh".
- Ho¹t ®éng 3. HÖ thèng ho¸ rót ra néi dung bµi häc. (Nhãm)
- §Æt c©u hái cho häc sinh th¶o luËn.
1. B¶n chÊt cña Nhµ n­íc ta?
2. Nhµ n­íc ta do ai l·nh ®¹o?
3. Bé m¸y Nhµ n­íc bao gåm c¬ quan nµo?
4. QuyÒn vµ nghÜa vô c«ng d©n lµ g×?
GV: Ph¸t phiÕu häc tËp.
- NhËn xÐt vµ tæng kÕt.
- Ghi b¶ng phô néi dung bµi häc
Lµm bµi tËp so s¸nh sau:
Néi dung: So s¸nh b¶n chÊt cña Nhµ n­íc XHCN víi Nhµ n­íc t­ b¶n.
Gîi ý cho HS tr¶ lêi.
GV: NhËn xÐt tæng kÕt. ChiÕu néi dung ®¸p ¸n lªn ®Ó HS so s¸nh.
- Ho¹t ®éng 4. Lµm bµi tËp (C¸ nh©n)
- Chia nhãm th¶o luËn: Sau khi th¶o luËn xong cö ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy.
Th¶o luËn, tr¶ lêi vµo phiÕu häc tËp.
Tr¶ lêi vµo phiÕu häc tËp mµ GV quy ®Þnh cho 4 khu vùc trong phiÕu ®­îc ph©n c«ng. 
b. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¬ quan Nhµ n­íc 
II. Néi dung bµi häc.
1. Nhµ n­íc ViÖt Nam lµ Nhµ n­íc cña d©n, do d©n vµ v× d©n.
2. Nhµ n­íc ta do §¶ng Céng s¶n l·nh ®¹o.
3. Bé m¸y Nhµ n­íc cã 4 c¬ quan.
- C¬ quan quyÒn lùc do nh©n d©n bÇu ra.
- C¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n­íc.
- C¬ quan xÐt xö.
- C¬ quan kiÓm s¸t.
4. QuyÒn vµ nghÜa vô c«ng d©n
QuyÒn
NghÜa vô
- Lµm chñ
- Gi¸m s¸t
- Gãp ý kiÕn
- Thù hiÖn chÝnh s¸ch ph¸p luËt
- B¶o vÖ c¬ quan Nhµ n­íc.
- Gióp ®ì c¸n bé Nhµ n­íc thi hµnh c«ng vô.
III. Bµi tËp
4. Củng cố
VÉn h×nh thøc tæ chøc thi: "Nhanh m¾t nhanh tay", GV tiÕp tuc cho HS luyÖn tËp.
Néi dung (Bµi tËp liªn t­ëng)
1. Quèc héi, Héi ®ång nh©n d©n, ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n lµ c¸c c¬ quan cña Nhµ n­íc. Em h·y ®Æt c¸c tõ vµi « cÇn thiÕt.
ND
	 2. Nªu nghÜa vô vµ quyÒn cña b¶n th©n em. 
Nh©n d©n 
Chéi
H§ND
Cphñ
UBND
QuyÒn
NghÜa vô
- Häc tËp
- Lao ®éng
- Vui ch¬i, gi¶i trÝ
GV: Tæng kÕt toµn bµi
Ngµy 2-9-1945. Gi÷a qu¶ng tr­êng Ba §×nh lÞch sö, B¸c Hå kÝnh yªu cña chóng ta ®äc. Tuyªn ng«n ®éc lËp khai sinh ra nhµ n­íc ViÖt Nam d©n chñ Céng hoµ. §ã lµ Nhµ n­íc cña d©n, do d©n vµ v× d©n, ho¹t ®éng v× lîi Ých cña nh©n d©n, mçi chóng ta ph¶i ra søc häc tËp, thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, gãp phÇn x©y dùng x· héi b×nh yªn, h¹nh phóc.
5. DÆn dß.
- Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i.
- Giê sau GV thu vë kiÓm tra bµi tËp ë nhµ kiÓm tra
- VÏ s¬ ®å bé m¸y nhµ n­íc cÊp c¬ së qua sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n
Tuần: 32; 33
Tiết: 31; 32
Bài: 18
Bé m¸y nhµ n­íc cÊp c¬ së
 ( x· ph­êng thÞ trÊn)
NS: 13/04/09
NG: 17/04/09
i. môc tiªu bµi häc
 1. KiÕn thøc : Gióp häc sinh hiÓu:
- Bé m¸y Nhµ n­íc cÊp c¬ së (X·, ph­êng, thÞ trÊn) gåm cã nh÷ng c¬ quan nµo? NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña tõng c¬ quan Nhµ n­íc cÊp c¬ së (UBND, H§ND x·, ph­êng, thÞ trÊn)
 2. KÜ n¨ng
- H×nh thµnh häc sinh ý thøc tù gi¸c trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña §¶ng ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vµ nh÷ng quy ®Þnh cña chÝnh quyÒn Nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng. ý thøc t«n träng vµ gi÷ g×n an ninh trËt tù, kØ c­¬ng vµ an toµn x· héi ë ®Þa ph­¬ng
3. Th¸i ®é
- Gióp gi¸o dôc häc sinh biÕt x¸c ®Þnh ®óng c¬ quan nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng mµ m×nh cÇn ®Õn ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng c«ng viÖc cña c¸ nh©n hay cña gia ®×nh khi cÇn thiÕt: nh­ xin cÊp giÊy khai sinh, sao c¸c lo¹i giÊy tê, ®¨ng kÝ hé khÈu, ... t«n träng vµ gióp ®ì c¸n bé ®Þa ph­¬ng khi thi hµnh c«ng vô.
* Häc sinh khuyÕt tËt: Gióp häc sinh hiÓu: Bé m¸y Nhµ n­íc cÊp c¬ së (X·, ph­êng, thÞ trÊn) gåm cã nh÷ng c¬ quan nµo? NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña tõng c¬ quan Nhµ n­íc cÊp c¬ së . 
- H×nh thµnh häc sinh ý thøc tù gi¸c trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña §¶ng ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vµ nh÷ng quy ®Þnh cña chÝnh quyÒn Nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng. 
- Gióp gi¸o dôc häc sinh biÕt x¸c ®Þnh ®óng c¬ quan nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng mµ m×nh cÇn ®Õn ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng c«ng viÖc cña c¸ nh©n hay cña gia ®×nh khi cÇn thiÕt:
II. Néi dung:
HS thÊy ®­îc H§ND vµ UBND 9x·, ph­êng, thÞ trÊn) lµ nh÷ng c¬ quan nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng, ®¹i diÖn cho ý chÝ vµ nguyÖn väng cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng
ThÊy ®­îc H§ND vµ UBND (x·, ph­êng, thÞ trÊn) lµ c¬ quan nhµ n­íc gÇn gòi vµ trùc tiÕp nhÊt víi nh©n d©n trong viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn ®êi sèng kinh tÕ – v¨n ho¸ x· héi cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng.
iii. tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn
- SGK, SGV
	- HiÕn ph¸p 1992
	- Tranh ¶nh vÒ bÇu cö
	- S¬ ®å bé m¸y Nhµ n­íc cÊp c¬ së
	- HiÕn ph¸p n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam (ch­¬ng IX H§ND, UBND)
	- LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND
iv. c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1. æn ®Þnh líp (1p)
2. KiÓm tra bµi cò 3’
	- VÏ s¬ ®å ph©n cÊp bé m¸y nhµ n­íc
Bµi míi
Giíi thiÖu bµi: Liªn quan trùc tiÕp vµ nhiÒu nhÊt ®Õn mçi c«ng d©n lµ bé m¸y Nhµ n­íc cÊp c¬ së ( X·, ph­êng, thÞ trÊn). §Ó hiÓu râ nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña bé m¸y Nhµ n­íc cÊp c¬ së, chóng ta häc bµi ngµy h«m nay
Häat ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng
cña trß
Ghi b¶ng
Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu t×nh huèng (C¸ nh©n 12’) 
- Bé m¸y Nhµ n­íc cÊp c¬ së gåm nh÷ng lo¹i c¬ quan nµo?
( H§ND (X·, ph­êng, thÞ trÊn)
UBND (X· ,ph­êng, thÞ trÊn)
Yªu cÇu häc sinh ®äc t×nh huèng
- Gia ®×nh chÞ VTC bÞ mÊt b¶n chÝnh giÊy khai sinh, muèn xin cÊp l¹i b¶n chÝnh cã ®­îc kh«ng?
- ViÖc cÊp l¹i giÊy khai sinh ®­îc qui ®Þnh nh­ thÕ nµo?
- MÑ em sinh em bÐ, gia ®×nh em cÇn xin gÊp giÊy khai sinh th× ®Õn c¬ quan nµo?
A- C«ng an x·, ph­êng, thÞ trÊn
B - Tr­êng tiÓu häc
C - UBND x·, ph­êng, thÞ trÊn
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña bé m¸y Nhµ n­íc cÊp c¬ së (Nhãm 20’)
* yªu cÇu HS th¶o luËn c¸c néi dung sau
- §äc néi dung ®iÒu 119 vµ ®iÒu 10 hiÕn ph¸p n­íc CHXHCNVN n¨m 1992 H§ND: Lµ c¬ quan quyÒn lùc cña Nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng, do nh©n d©n ®Þa ph­¬ng giao nhiÖm vô: 
- Héi ®ång nh©n d©n x· ( ph­êng, thÞ trÊn) do ai bÇu ra.?
H§ND cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n g×?
 - Quan s¸t ®iÒu 12 hiÕn ph¸p 1992 
UBND x·, ph­êng , thÞ trÊn do ai bÇu ra?
- UBND x·, ph­êng, thÞ trÊn cã nhiÖm vô , quyÒn h¹n g×?
TiÕt 2: 24/04/09
Bµi tËp nhanh
- X¸c ®Þnh quyÒn h¹n nhiÖm vô nµo sau ®©y thuéc vÒ H§ND vµ UBND x·, ph­êng, thÞ trÊn
1- QuyÕt ®Þnh chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Þa ph­¬ng
2- Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn nghÞ ®Þnh cña H§ND
3- Thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n téc, t«n gi¸o ë ®Þa ph­¬ng
4- Qu¶n lý hµnh chÝnh ®Þa ph­¬ng
5- Tuyªn truyÒn gi¸o dôc ph¸p luËt
6- Thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù
7- B¶o vÖ tù do b×nh ®¼ng
8- Thi hµnh ph¸p luËt
9- Phßng chèng tÖ n¹n x· héi
- V× H§ND vµ UBND lµ c¬ quan nhµ n­íc cña d©n, do d©n, v× d©n nªn chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó gióp ®ì H§ND, UBND hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh ?
Bµi tËp nhanh
Nh÷ng hµnh vi nµo sau ®©y gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng em?
1- Ch¨m chØ häc tËp
2- Ch¨m chØ lao ®éng gióp ®ì gia ®×nh
3- Gi÷ g×n m«i tr­êng
4- Tham gia luËt nghÜa vô qu©n sù
5- Phßng chèng tÖ n¹n x· héi
Häat ®éng 4:
H­íng dÉn cñng cè vµ lµm bµi tËp
- Em h·y chän môc A t­¬ng øng víi môc B
 A B
ViÖc cÇn gi¶i quyÕt C¬ quan gi¶i quyÕt
1- §¨ng kÝ hé khÈu A- C«ng an
2- Khai b¸o t¹m tró B- UBND x·
3- Khai b¸o t¹m v¾ng C- Tr­êng häc
4- Xin giÊy khai sinh D- Tr¹m y tÕ
5- Sao giÊy khai sinh ( BÖnh viÖn)
6- X¸c nhËn lÝ lÞch
7- Xin sæ y b¹ kh¸m bÖnh
8- X¸c nhËn b¶ng ®iÓm häc tËp
9- §¨ng kÝ kÕt h«n
H·y chän ý ®óng
C¸c c¬ quan Nhµ n­íc cÊp c¬ së
A- UBND x·,( ph­êng, thÞ trÊn)
B- H§ND x· ( Ph­êng, thÞ trÊn)
C- Tr¹m y tÕ x· ( Ph­êng, thÞ trÊn)
D- C«ng an x· ( ph­êng, thÞ trÊn)
E- Ban v¨n hãa x· ( ph­êng, thÞ trÊn)
G- §oµn thanh niªn x· ( ph­êng thÞ trÊn)
H- Hîp t¸c x· dÖt th¶m len
I- Héi cùu chiÕn binh
K- MÆt trËn Tæ quèc x· ( Ph­êng , thÞ trÊn)
- Em An 16 tuæi ®i xe m¸y ph©n khèi lín rñ b¹n ®ua xe, l¹ng l¸ch ,®¸nh vâng bÞ c«ng an huyÖn b¾t gi÷, gia ®×nh An nhê «ng Chñ tÞch x· b¶o l·nh vµ ®Ó UBND x· xö lý?
a) ViÖc lµm cña gia ®×nh An ®óng hay sai
b) Vi ph¹m cña An bÞ xö lý nh­ thÕ nµo?
§äc
Tr¶ lêi
Tr¶ lêi
Th¶o luËn vµ ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶
§äc
Quan s¸t
§äc
Tr¶ lêi
Tr¶ lêi
Lµm BT
Tr¶ lêi
Lµm BT
Lµm BT
Lµm BT
Lµm BT
Suy nghÜ Tr¶ lêi
I/ T×nh huèng
1) T×nh huèng1:
- ViÖc cÊp l¹i giÊy khai sinh do UBND( X· ph­êng, thÞ trÊn) n¬i ®­¬ng sù c­ tró hoÆc ®¨ng kÝ hé khÈu thùc hiÖn
- Ng­êi xin cÊp l¹i giÊy khai sinh ph¶i nép ®¬n vµ tr×nh giÊy tê sau:
+ Hé khÈu
+ Chøng minh th­
+ GiÊy tê chøng minh viÖc mÊt khai sinh
- Thêi gian : 7 ngµy
2) T×nh huèng 2:
Ph­¬ng ¸n ®óng C
II/ Bµi häc
1) NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña H§ND x·( Ph­êng ,thÞ trÊn)
- Do nh©n d©n ®Þa ph­¬ng trùc tiÕp bÇu ra, lµ c¬ quan quyÒn lùc cña Nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng
- ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc nh©n d©n vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, æn ®Þnh , n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n vÒ quèc phßng vµ an ninh ë ®Þa ph­¬ng
- Gi¸m s¸t häat ®éng cña th­êng trùc H§ND vµ UBND x· ( Phõ¬ng, thÞ trÊn) viÖc thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña H§ND
2) NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña UBND( X·, ph­êng, thÞ trÊn)
- Do H§ND bÇu ra, lµ c¬ quan chÊp hµnh nghÞ quyÕt cña H§ND
- Lµ c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng cã
 nhiÖm vôvµ quyÒn h¹n :
- Qu¶n lý nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng c¸c lÜnh vùc
- Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ph¸p luËt
- §¶m b¶o an ninh trËt tù
- Phßng chèng thiªn tai
- Chèng tham nhòng, tÖ n¹n x· héi
§¸p ¸n 
H§ND: 1,2
UBND: 3,4,5,6,7,8,9
3) NhiÖm vô cña häc sinh
- T«n träng vµ b¶o vÖ H§ND,UBND
- Lµm trßn tr¸ch nhiÖm nghÜa vô víi Nhµ n­íc
- ChÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p luËt Nhµ n­íc, qui ®Þnh cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng
III/ LuyÖn tËp 
BT C (62)
A1; A4; A5; A6; A9 - B2
A2; A3- B1
A8- B3
A7- B4
Bµi tËp bæ sung 1
§¸p ¸n : A,B,C,D,E
Bµi tËp bæ sung 2
a) Sai
b) Vi ph¹m cña An do c¶nh s¸t giao th«ng xö lý theo qui dÞnh cña ph¸p luËt
BTVN: a, b (62)
- T×m hiÓu lÞch sö quª h­¬ng
- G­¬ng c¸n bé x· cÇn kiÖm liªm chÝnh
Cñng cè.
¤n tËp. Bµi sèng vµ lµm viÖc cã kÕ ho¹ch
 QuyÒn ®­îc b¶o vÖ ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ em ViÖt Nam.
1)ThÕ nµo lµ quyÒn ®­îc b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc cña trÎ em?
2) TrÎ em cÇn ph¶i cã nh÷ng bæn phËn g× ®èi víi gia ®×nh vµ x· héi?
3) Gia ®×nh, Nhµ n­íc, x· héi cÇn cã tr¸ch nhiÖm g× ®Ó trÎ em ®­îc b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc ®­îc tèt
4) Trong tr­êng hîp bÞ kÎ xÊu ®e däa, l«i kÐo vµo con ®­êng ph¹m téi, em sÏ lµm g×?
5. DÆn dß. So¹n néi dung ®Ò c­¬ng «n tËp tiÕt sau «n tËp kiÓm tra häc k×
KÕt bµi: H§ND, UBND( X·, ph­êng, thÞ trÊn) lµ c¬ quan chÝnh quyÒn Nhµ n­íc cÊp c¬ së. Chóng ta ph¶i ñng hé ®­êng lèi, chÝnh s¸ch, sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña H§ND, UBND, chèng l¹i thãi quan liªu, h¸ch dÞch, cöa quyÒn, tham nhòng cña mét sè quan chøc ®Þa ph­¬ng ®Ó gãp phÇn vµo c«ng cuéc ®æi míi cña quª h­¬ng

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_giao_duc_cong_dan_7_truong_th_thcs_ly_thuong_kiet.doc