Giáo án môn Đại số lớp 7 - Tiết 18: Số thực

Giáo án môn Đại số lớp 7 - Tiết 18: Số thực

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

 - Biết được khái niệm số thực.

- Biết được biểu diễn của số thực.

- Hiểu được ý nghĩa của trục số thực.

2. Kĩ năng:

 - Biết biểu diễn số thực trên trục số.

3. Thái độ:

 - Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập.

II. Chuẩn bị:

 - GV: Thước thẳng, compa.

 - HS: Thước thẳng.

III. Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề.

IV. Tiến trình:

 

doc 3 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 519Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số lớp 7 - Tiết 18: Số thực", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 09	 Ngày soạn: 03 – 10 – 2010 
Tiết: 18	 Ngày dạy: 06 – 10 – 2010 
§10. SỐ THỰC.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
	- Biết được khái niệm số thực.
- Biết được biểu diễn của số thực.
- Hiểu được ý nghĩa của trục số thực.
2. Kĩ năng:
	- Biết biểu diễn số thực trên trục số.
3. Thái độ:
	- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập.
II. Chuẩn bị:
	- GV: Thước thẳng, compa.
	- HS: Thước thẳng.
III. Phương pháp: Đặt và giải quyết vấn đề.
IV. Tiến trình:
1. Ổn định lớp: (1’)
 Lớp 7A1: 	
 Lớp 7A2: 	
2. Kiểm tra bài cũ: (6’)
	- Thế nào là số vô tỉ? Lấy ví dụ minh hoạ?
	- Tìm căn bậc hai của 36.
3. Bài mới:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
GHI BAÛNG
Hoaït ñoäng 1: Soá thöïc. (15’)
- GV: Yeâu caàu HS laáy ví duï veà soá töï nhieân, soá nguyeân aâm, phaân soá, soá thaäp phaân höõu haïn, soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn, soá thaäp phaân voâ haïn khoâng tuaàn hoaøn, soá voâ tæ vieát döôùi daïng caên baäc hai?
- GV: Haõy chæ ra trong caùc soá treân soá naøo laø soá höõu tæ, soá naøo laø soá voâ tæ?
- GV: Taát caû caùc soá treân, soá höõu tæ vaø soá voâ tæ ñeàu ñöôïc goïi chung laø soá thöïc.
GV giôùi thieäu kí hieäu cuûa soá thöïc.
- GV: Yeâu caàu HS laøm ?1
Caùch vieát x Î R cho ta bieát ñieàu gì?
- GV: x coù theå laø nhöõng soá naøo?
- GV: Cho VD vaø cho HS bieát: moïi soá caùc em ñaõ ñöôïc hoïc ñeàu laø soá thöïc.
	Ta coù theå so saùnh hai soá höõu tæ baèng caùch vieát chuùng döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn.
- GV: Giôùi thieäu VD.
- GV: Cho HS laøm caâu c, d. Caâu d: GV HD HS chuyeån phaân soá veà soá thaäp phaân.
- HS: Laáy ví duï.
- HS: Chæ ra caùc soá höõu tæ, soá voâ tæ.
- HS: Chuù yù laéng nghe.
- HS: Chuù yù theo doõi.
- HS: Laøm caâu c, d. 
- HS: Khi vieát x Î R ta hieåu raèng x laø moät soá thöïc.
- HS: x coù theå laø soá höõu tæ hoaëc soá voâ tæ.
- HS: Chuù yù theo doõi.
- HS: Chuù yù vaø cho VD.
1. Soá thöïc: 
Soá höõu tæ vaø soá voâ tæ ñöôïc goïi chung laø soá thöïc.
Taäp hôïp caùc soá thöïc kí hieäu laø R.
VD: 	2; 3; -3,24; ; ;  
Vôùi a vaø b laø hai soá thöïc döông ta coù:
a > b thì 
VD: So saùnh
a) 	0,3192  < 0,32(5)
b)	1,24598  > 1,24596 
c) 	2,(35) < 2,369121518 
d) 	–0,(63) = 
Hoaït ñoäng 2: Truïc soá thöïc (15’)
- GV: Trong baøi toaùn ôû §11, laø ñoä daøi ñöôøng cheùo cuûa hình vuoâng coù caïnh baèng 1.
- GV: Veõ hình vuoâng coù caïnh laø 1 vaø höôùng daãn HS caùch bieåu dieãn soá leân truïc soá.
- GV: Taäp soá höõu tæ Q laø khoâng laáp ñaày truïc soá. Taäp hôïp R môùi laáp ñaày truïc soá nghóa laø moïi ñieåm treân truïc soá ñeàu ñöôïc bieåu dieãn moät soá thöïc vaø ngöôïc laïi.
- GV: Giôùi thieäu chuù yù.
- HS: Chuù yù theo doõi.	
- HS: Đoïc trong SGK.
- HS: Chuù yù theo doõi.
2. Truïc soá thöïc: 
Bieåu dieãn treân truïc soá.
-2 -1 0 1 2 3 4
 Moãi soá thöïc ñöôïc bieåu dieãn bôûi moät ñieåm treân truïc soá.
 Moãi ñieåm treân truïc soá ñeàu bieåu dieãn moät soá thöïc.
Chuù yù: SGK/
4. Cuûng Coá: (7’)
	- Taäp hôïp soá thöïc bao goàm nhöõng soá naøo? 
	- Vì sao noùi truïc soá laø truïc soá thöïc? 
	- Yeâu caàu HS laøm baøi 87 SGK 
5. Hướng dẫn về nhà: (1’)
 - Veà nhaø xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi.
	- BTVN: 92 SGK trang 45.
6. Ruùt kinh nghieäm: 

Tài liệu đính kèm:

  • docVan GA Dai so 7tuan 9 tiet 18.doc