Giáo án môn Toán lớp 7 - Học kì II - Kiểm tra chương III

Giáo án môn Toán lớp 7 - Học kì II - Kiểm tra chương III

Câu 1 (3 điểm)

 a) Thế nào là tần số của một giá trị ?

.

 b) Kết quả thống kê số từ dùng sai trong các bài văn của HS lớp 7 được cho trong bảng sau :

Số từ sai của một bài 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Số bài có từ sai 6 12 0 6 5 4 2 0 5

 Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:

 * Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là :

 A.36 B.40 C.38

 * Số các giá trị khác của dấu hiệu thống kê là:

 A.8 B.40 C.9

 

doc 1 trang Người đăng hoangquan Lượt xem 958Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán lớp 7 - Học kì II - Kiểm tra chương III", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 kiÓm tra ch­¬ng iii
 Hä vµ tªn: ......................................................
 Líp : ..................
C©u 1 (3 ®iÓm)
 a) ThÕ nµo lµ tÇn sè cña mét gi¸ trÞ ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 b) KÕt qu¶ thèng kª sè tõ dïng sai trong c¸c bµi v¨n cña HS líp 7 ®­îc cho trong b¶ng sau :
Sè tõ sai cña mét bµi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Sè bµi cã tõ sai
6
12
0
6
5
4
2
0
5
 Chän c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u sau ®©y:
 * Tæng c¸c tÇn sè cña dÊu hiÖu thèng kª lµ :
 A.36 B.40 C.38
 * Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c cña dÊu hiÖu thèng kª lµ:
 A.8 B.40 C.9
C©u 2 ( 7 ®iÓm) Mét GV theo dâi thêi gian lµm mét bµi tËp (thêi gian tÝnh theo phót) cña 30 HS (ai còng lµm ®­îc) vµ ghi l¹i nh­ sau:
10 5 8 8 9 7 8 9 14 8
5 7 8 10 9 8 10 7 14 8
9 8 9 9 9 9 10 5 5 14
a) DÊu hiÖu ë ®©y lµ g× ?
b) LËp b¶ng "tÇn sè" vµ nhËn xÐt.
c) TÝnh sè trung b×nh céng vµ t×m mèt cña dÊu hiÖu.
d) VÏ biÓu ®å ®o¹n th¼ng.

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEMTA~1.doc